REAGENSTANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Følg den nasjonale lovgivningen. Eieren av kjøretøyet risikerer strafferettslige reaksjoner ved brudd på lover og forskrifter.

Funksjonsprinsipp

Reagens er beregnet på dieselmotorer med SCR-systemet (selektiv katalytisk reduksjon).

Bruk av en reagens reduserer mengden nitrogenoksid i eksosgassen.

Reagensforbruk i sanntid er avhengig av hvordan kjøretøyet blir brukt, hva slags utstyr som er montert, og kjørestil.

Reagenskvalitet

Bruk bare reagenser som innfrir standarden ISO 22241 og er i samsvar med merket på tanklokket.

Påfylling

Kapasiteten til drivstofftanken er rundt 16 liter.

Slå av tenningen, åpne dekselet A og skru opp lokket 1.

Merk: Ammoniakkhydroksiddamp kan slippe ut av åpningen når tanktemperaturen er høy.

For å fylle AdBlue må du stoppe motoren (og ikke bare i standby for kjøretøy utstyrt med Stop and Start-funksjonen): Du må slå av motortenningen STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med nøkkel STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med kort.

Unngå å få reagens på huden eller i øynene. Hvis den gjør det, må du vaske det utsatte området med rikelig med kaldt vann. Kontakt en lege ved behov.

Hvis advarselen ”XXX KM Feil Fyll opp AdBlue” vises, fyller du på reagenstanken i henhold til anvisningene.

Fare for at kjøretøyet immobiliseres.

Tanklokk: dette er en bestemt type.

Hvis det må skiftes, må det erstattes med et identisk lokk. Kontakt en autorisert forhandler. Ikke vask påfyllingsområdet med høytrykksspyler.

Fylling (fortsettelse)

Tanken kan fylles ved pumpen. Med tenningen slått av setter du dysen helt inn før du starter fylling av tanken (fare for søl). Hold dysen i denne posisjonen hele tiden mens du fyller.

Når pumpen stenges av automatisk på slutten av påfyllingen, kan høyst to etterfyllingsforsøk foretas fordi det må være tilstrekkelig rom i tanken for utvidelse.

I andre fylletilfeller er det viktig å lese informasjonen som vises på reagensbeholderen (f.eks. kannen eller flasken).

Forholdsregler ved bruk

Ved fylling:

- Håndter Adblue forsiktig. Hvis du søler, kan du få skader på klær, sko, karosserikomponenter osv.

- Sørg for at det ikke kommer vann i tanken.

Tørk bort eventuelt søl (f.eks. hvis det renner over) umiddelbart med masse kaldt vann og en myk klut.

Merk: Hvis reagensen krystalliseres, bruker du en myk svamp.

Ekstremt kalde værforhold

I kaldt vær bør reagenstanken fylles når indikatoren og meldingen ”Fyll Adblue før 1200 km” vises i instrumentpanelet.

Spesielle tilfeller

Reagensvæsken fryser ved temperaturer under ca. -10 °C.

Ikke forsøk å fylle på når væsken er fryst. Hvis du må fylle på tanken med reagens ( på), parkerer du kjøretøyet på et varmere sted hvis mulig slik at reagensen blir væske igjen. Du kan også få en kvalifisert tekniker til å fylle på reagensvæske.

Når du har fylt på reagenstanken, kontrollerer du at tanklokket er lukket, starter motoren og VENTER 10 sekunder mens kjøretøyet står i ro og motoren går før du begynner å kjøre igjen.

I motsatt fall blir ikke tankpåfyllingen registrert før du har kjørt flere titalls minutter.

Meldingen ”--- Fyll AdBlue” og/eller varsellysene fortsetter å vises til systemet registrerer påfyllingen.

Det er ikke tillatt å utføre noen form for arbeid på systemet. På grunn av risikoen for skader er det kun kvalifisert personell fra nettverket vårt som har tillatelse til å jobbe på systemet.

Vedlikehold/intervall

Informasjonen som vises i instrumentpanelet, kan komme sammen med et lydsignal.

Indikatorlys

Melding

Hva du skal gjøre

-

”Sørg for AdBlue før 2400 km”

Når meldingen vises og tenningen er på, har du mindre enn 2400 km rekkevidde.

Fyll på Adblue på tanken selv, eller få en godkjent forhandler til å gjøre det.

vises.

”Fyll Adblue før 1200 km”

Når meldingen vises og tenningen er på, har du en rekkevidde på mellom 1200 km og 800 km.

Fyll på Adblue på tanken selv, eller få en godkjent forhandler til å gjøre det.

vises.

”XXX KM Feil Fyll opp AdBlue”

Meldingen vises når tenningen er slått på og gjentas:

- Rundt hver 100. km har du en rekkevidde på mellom 800 km og 200 km

- Rundt hver 50. km har du en rekkevidde på under 200 km

Fyll uansett på reagenstanken så fort som mulig, enten selv eller få det gjort hos en godkjent forhandler.

blinker

”0 KM Feil Fyll opp AdBlue”

Motoren starter ikke.

Fyll på reagenstanken for å starte på nytt.

Systemfeil

Når indikatorlampene tennes, kan det i tillegg høres et lydsignal.

Indikatorlys

Melding

Avlesinger

og © tennes.

”Kontroller Avgassrensing”

”Kontroller AdBlue kvalitet”

”Kontroller AdBlue system”

Angir en feil i systemet. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

og © tennes.

”XXX KM Avgassystem feil”

Angir en systemfeil og at det om mindre enn 800 km ikke vil være mulig starte kjøretøyet igjen.

Disse advarslene gjentas:

- hver 100 km til det er mellom 800 km og 200 km igjen til kjøretøyet ikke kan startes på nytt

- Hver 50. km når det gjenstår mindre enn 200 km før kjøretøyet ikke kan startes.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

og © tennes.

”0 KM Avgassystem feil”

Angir at det ikke vil være mulig å få start på kjøretøyet igjen når har blitt slått av. Kontakt en autorisert forhandler.