Tilbake til listen

ADBLUE TANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Følg den nasjonale lovgivningen.

Eieren av kjøretøyet risikerer strafferettslige reaksjoner ved brudd på lover og forskrifter.

Funksjonsprinsipp

ADBLUE er beregnet på dieselmotorer med SCR-systemet (selektiv katalytisk reduksjon).

Bruk av ADBLUE reduserer mengden nitrogenoksid i eksosgassen.

Faktisk forbruk av ADBLUE er avhengig av hvordan kjøretøyet blir brukt, hva slags utstyr som er montert og kjørestil.

Reagenskvalitet

Bruk bare reagenser som innfrir standarden ISO 22241 og er i samsvar med merket på tanklokket.

Påfylling

Effektiv tankkapasitet: Ca. 20 liter eller 28,2 liter) (avhengig av modell).

Du må slå av tenningen og åpne fordøren på passasjersiden før du kan åpne dekslet 2. Skru av lokket 1.

Merk: Ammoniakkhydroksiddamp kan slippe ut av åpningen når tanktemperaturen er høy.

Kjøretøy med Stop and Start-funksjon

Motoren MÅ være stanset (ikke i ventemodus) ved fylling av Adblue. STOPPE OG STARTE MOTOREN.

Hvis advarselen ”xxxKM feil Fyll opp Adblue” vises, fyller du på Adbluetanken i henhold til anvisningene.

Fare for at kjøretøyet immobiliseres.

Tanklokk: dette er en bestemt type.

Hvis det må skiftes, må det erstattes med et identisk lokk. Kontakt en autorisert forhandler. Ikke vask påfyllingsområdet med høytrykksspyler.

Forholdsregler ved bruk

Tanken kan fylles ved pumpen. I andre tilfeller er det viktig å lese informasjonen som vises på reagensbeholderen (f.eks. kannen eller flasken).

Når du fyller, må du håndtere reagensen forsiktig. Hvis du søler, kan du få skader på klær, sko, karosserikomponenter osv.

Tørk bort eventuelt søl (f.eks. hvis det renner over) umiddelbart med masse kaldt vann og en myk klut.

Merk: Hvis reagensen krystalliseres, bruker du en myk svamp.

Ekstremt kalde værforhold

I kaldt vær bør Adbluetanken fylles opp med det samme -varsellampen og ”Fyll Adblue før 1500 km”- eller ”Fyll Adblue før 1200 km”-meldingen vises i instrumentpanelet (avhengig av modell).

Spesielle tilfeller

Reagensvæsken fryser ved temperaturer under ca. -10 °C.

Ikke forsøk å fylle på når væsken er fryst. Hvis du må fylle på tanken med reagens ( på), parkerer du kjøretøyet på et varmere sted hvis mulig slik at reagensen blir væske igjen. Du kan også få en kvalifisert tekniker til å fylle på reagensvæske.

Unngå å få reagens på huden eller i øynene. Hvis den gjør det, må du vaske det utsatte området med rikelig med kaldt vann. Kontakt en lege ved behov.

Når du har fylt på reagenstanken, kontrollerer du at tanklokket er lukket, starter motoren og VENTER 10 sekunder mens kjøretøyet står i ro og motoren går før du begynner å kjøre igjen.

I motsatt fall blir ikke tankpåfyllingen registrert før du har kjørt flere titalls minutter.

Meldingen ”--- Fyll Adblue” og/eller varsellampene fortsetter å vises til systemet har registrert påfyllingen.

Det er ikke tillatt å utføre noen form for arbeid på systemet. På grunn av risikoen for skader er det kun kvalifisert personell fra nettverket vårt som har tillatelse til å jobbe på systemet.

Varsel med melding i instrumentpanelet på displayet 3

Versjoner med forhjulstrekk og varebilmodeller

Varsellampene og meldingene i instrumentpanelet 3 vises i henhold til beregnet rekkevidde for gjenværende reagens.

Avhengig av hvordan bilen blir kjørt, kan meldingene vises før Adbluemåleren i instrumentpanelet er på minimumsmerket SKJERMER OG INDIKATORER.

Vedlikehold/intervall

Informasjonen som vises i instrumentpanelet, kan komme sammen med et lydsignal.

Indikatorlys

Meldinger

Hva du skal gjøre

-

”AdBlue nivå riktig”

-

-

”Sørg for Adblue før 2400 km”

Hvis meldingen vises og tenningen er på, har du mindre enn 2400 km rekkevidde.

Fyll på reagens på tanken selv, eller få en godkjent forhandler til å gjøre det.

tennes.

”Fyll Adblue før 1500 km” eller ”Fyll Adblue før 1200 km” (avhengig av modell)

Hvis meldingen vises når du slår på tenningen, og gjenstående rekkevidde er 1 500-1 000 km eller 1 200-800 km (avhengig av modell).

Fyll på reagens på tanken selv, eller få en godkjent forhandler til å gjøre det.

Vedlikehold/intervall

Informasjonen som vises i instrumentpanelet, kan komme sammen med et lydsignal.

Indikatorlys

Meldinger

Hva du skal gjøre

tennes.

”xxxKM feil Fyll opp Adblue”

Meldingen vises når tenningen er slått på og gjentas:

- ca. hver 100. km når gjenstående rekkevidde er 1 000-200 km eller 800-200 km (avhengig av modell);

- rundt hver 50. km har du en rekkevidde på under 200 km

Fyll uansett på reagenstanken så fort som mulig, enten selv eller få det gjort hos en godkjent forhandler.

blinker.

”0 KM feil Fyll opp Adblue”

Motoren starter ikke.

Fyll på reagenstanken for å starte på nytt.

Systemfeil

Når de beskrevne indikatorlysene tennes, kan det i tillegg høres et lydsignal.

Indikatorlys

Melding

Avlesinger

og © tennes.

”Kontroller Avgassrensing”

Angir en feil i systemet. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

og © tennes.

”xxxKM feil avgassystem”

Viser at det er oppstått en feil i systemet, og at gjenstående rekkevidde er mindre enn 1 000 km, eller mindre enn 800 km (avhengig av modell).

Disse advarslene gjentas:

- hver 100. km til det gjenstår rundt 200 km før kjøretøyet ikke kan startes

- hver 50. km når det gjenstår mindre enn 200 km før kjøretøyet ikke kan startes

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

og © tennes.

”0 KM feil avgassystem”

Angir at det ikke vil være mulig å få start igjen på kjøretøyet etter at tenningen har blitt slått av. Ring en godkjent forhandler.

Varsel uten melding i instrumentpanelet

Busser og versjoner med bakhjulstrekk

Varsellampen tennes i henhold til Adbluenivået til måleren 4 i instrumentpanelet.

Vedlikehold/intervall

Målernivå

Advarsler

Hva du skal gjøre

Rekkevidde A

-

-

Rekkevidde B

tennes.

Du eller en godkjent forhandler kan fylle på reagenstanken.

Rekkevidde C

blinker i noen sekunder når varselet starter og hver gang tenningen slås på, og fortsetter deretter å lyse.

Rekkevidde D

blinker i noen sekunder når varselet starter og hver gang tenningen slås på, og fortsetter deretter å lyse. I tillegg høres en varsellyd.

Tap av motoreffekt.

Du eller en godkjent forhandler må fylle på reagenstanken så snart som mulig.

Ved E

Tom tank.

blinker samtidig som det høres varsellyder og meldingen ”Kontroller Avgassrensing” vises.

Neste gang motoren stanses/starter, blir kjøretøyhastigheten begrenset til ca. 20 km/t til du eller en godkjent forhandler fyller på reagenstanken.

Systemfeil

Når de beskrevne indikatorlysene tennes, kan det i tillegg høres et lydsignal.

Indikatorlys

Melding

Avlesinger

og © tennes.

”Kontroller Avgassrensing”

Angir en feil i systemet. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

og © blinker når motoren starter, og fortsetter deretter å lyse.

-

Angir en systemfeil med tap av motoreffekt. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

og © blinker.

-

Angir en feil i systemet. Neste gang motoren stanses/starter, blir kjøretøyhastigheten begrenset til ca. 20 km/t. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.