Tilbake til listen

FUNKSJON STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dette systemet bidrar til redusert drivstofforbruk og lavere utslipp av klimagasser.

Systemet aktiveres automatisk når motoren starter.

Hvis du må stanse bilen mens du er ute og kjører (f.eks. på grunn av kø, trafikklys osv.), stanser systemet motoren (ventemodus).

Betingelser for at motoren går i ventemodus

Kjøretøyet har kjørt vekk fra stedet det var parkert.

For kjøretøyer som er utstyrt med automatisk girkasse:

- Girkassen er i stilling D, M eller N;

og

- Bremsepedalen er trykket inn (tilstrekkelig hardt);

og

- Gasspedalen er ikke trykket inn;

og

- Hastigheten er null i ca. 1 sekund.

Motoren blir værende i ventemodus når girspaken står i N, parkeringsbremsen er trukket til og bremsepedalen er sluppet ut.

For kjøretøyer som er utstyrt med manuell girkasse:

- Girkassen er i nøytral.

og

- Clutchpedalen er sluppet ut.

Hvis varsellyset blinker, er ikke clutchpedalen sluppet ut tilstrekkelig.

og

- Kjørehastigheten er under ca. 3 km/t.

Motoren starter på nytt når du trykker inn clutchpedalen og setter kjøretøyet i gir.

Gjelder alle kjøretøyer:

varsellyset i instrumentpanelet lyser når motoren er i ventemodus.

Utstyret i kjøretøyet kan fortsatt brukes selv om motoren ikke går.

Hvis motoren stanser mens systemet er aktivert, startes den igjen ved å trykke clutchpedalen helt inn.

Stans motoren og slå av tenningen (ikke i ventemodus) når du skal fylle drivstoff STOPPE OG STARTE MOTOREN, DRIVSTOFFTANK.

Fare for brann.

Hvis du forlater kjøretøyet, blir du varslet med et lydsignal om at motoren er i ventemodus og ikke har blitt slått av.

Hold kjøretøyet i ro når motoren er i ventemodus (vises med varsellampen i instrumentpanelet).

Motoren MÅ være stanset (ikke i ventemodus) før du forlater kjøretøyet.STOPPE OG STARTE MOTOREN.

Unngå at motoren går i ventemodus

I visse situasjoner, f.eks. når du er midt i et veikryss, er det mulig å holde motoren i gang (selv om systemet er aktivert), slik at du er klar til å komme raskt i gang.

For kjøretøyer som er utstyrt med automatisk girkasse:

Hold kjøretøyet i ro uten å trykke for hardt på bremsepedalen.

For kjøretøyer som er utstyrt med manuell girkasse:

Hold clutchpedalen trykket helt inn.

For kjøretøy som har en manuell girkasse

Omstarten kan bli forstyrret hvis clutchpedalen slippes ut for raskt mens girspaken står i gir.

Betingelser for å få motoren ut av ventemodus

For kjøretøyer som er utstyrt med automatisk girkasse:

- bremsepedalen er sluppet ut, og stilling D eller M er valgt;

eller

- bremsepedalen er sluppet ut, girspaken stå i N og parkeringsbremsen er av;

eller

- bremsepedalen trykkes inn på nytt, stilling N er valgt og parkeringsbremsen er trukket til;

eller

- girspaken står i R;

eller

- gasspedalen er tråkket inn

For kjøretøyer som er utstyrt med manuell girkasse:

- Girkassen er i nøytral og clutchpedalen er trykket litt inn

eller

- Motoren er i gir og clutchpedalen trykkes helt inn.

Betingelser som hindrer at motoren går i ventemodus

Under visse betingelser kan ikke systemet sette motoren i ventemodus (kjøretøyavhengig), blant annet hvis:

- Revers er valgt.

- Panseret er ikke lukket

- Utetemperaturen er for lav eller for høy.

- Batteriet er ikke tilstrekkelig ladet;

- Det er for stor forskjell mellom temperaturen i kupeen og den automatiske klimakontrollinstruksjonen;

- Parkeringsavstandskontrollen er aktivert;

- høyden er for høy;

- Hellingen er for bratt for kjøretøy med sekvensiell girkasse

- ”Klar sikt”-funksjonen er aktivert AUTOMATISK KLIMAKONTROLL;

- Motorkjølevæsken har for lav temperatur.

- Automatisk rengjøring av partikkelfilteret pågår.

- Funksjonen Høy tomgangshastighet er aktivert HØY TOMGANGSHASTIGHET;

-...

Varsellampen vises i instrumentpanelet for å varsle at ventemodus ikke er tilgjengelig.

Spesiell funksjon for automatisk omstart av motoren

Under visse betingelser kan motoren starte av seg selv for å garantere sikkerhet og komfort for føreren.

Dette kan spesielt forekomme når:

- Utetemperaturen er for lav eller for høy.

- ”Klar sikt”-funksjonen er aktivert AUTOMATISK KLIMAKONTROLL;

- Batteriet er ikke tilstrekkelig ladet;

- Kjørehastigheten er over ca. 7 km/t (nedoverbakke osv.).

- Bremsepedalen trykkes flere ganger eller det kreves av bremsesystemet;

-...

Spesiell merknad: avhengig av kjøretøyet vil det i enkelte av disse tilfellene ikke være mulig å starte motoren automatisk hvis en dør er åpen.

Deaktiver Stop and Start-funksjonen for alle operasjoner i motorrommet.

Deaktivere/aktivere funksjonen

Trykk på 1 for å deaktivere funksjonen. Varsellampen for 2-bryteren tennes.

Trykk en gang til på knappen for å reaktivere systemet. Indikatorlyset 2 i bryter 1 slukner.

Systemet reaktiveres automatisk hver gang du starter motoren med startknappen. STOPPE OG STARTE MOTOREN.

Funksjonsfeil

Hvis varsellyset 2 tennes uten at du trykker på bryteren 1, er systemet deaktivert.

Kontakt en godkjent forhandler.

Motoren må være stanset (ikke i ventemodus) før du forlater kjøretøyet. STOPPE OG STARTE MOTOREN.