Tilbake til listen

ELBIL: lading

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis du har spørsmål om utstyret som er nødvendig for lading, kan du spørre en autorisert forhandler.

Viktige anbefalinger for å lade kjøretøyet

Les disse instruksjonene nøye. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til fare for brann, alvorlig skade eller elektriske støt som kan medføre død.

Lading

Ikke gjør noe med kjøretøyet under lading (vasking, arbeid i motorrommet osv.).

Hvis det vann er til stede, tegn til rust eller fremmedlegemer i kontakten til ladekabelen eller i kjøretøyets ladekontakt, må du ikke lade kjøretøyet. Fare for brann.

Ikke prøv å berøre kabelkontaktene, veggkontakten eller kjøretøyets ladekontakt eller sett gjenstander i dem.

Sett aldri ladekabelen i en adapter, kontakt med flere uttak eller skjøteledning.

Bruk av generatorer er forbudt.

Ikke fjern eller endre kjøretøyets ladekontakt eller ladekabelen. Fare for brann.

Ikke endre eller utfør noen handlinger på installasjonen under lading.

Ved et sammenstøt, selv et lite et, mot ladelokket eller -ventilen må disse kontrolleres av en autorisert forhandler så snart som mulig.

Ta vare på kabelen. Ikke trå på den, senk den i vann, trekk i den eller la noe dunke mot den.

Sjekk regelmessig at ladekabelen er i god stand.

Hvis det er skade på ladeledningen (rust, brun farge, kutt osv.) på enheten eller kjøretøyets elektriske ladekontakt, må du ikke bruke dem. Kontakt en autorisert forhandler for å skifte dem.

Hvis låsemekanismen til ladeluken ikke aktiveres og/eller kjøretøyets elektriske ladekontakt låses opp, må du kontakte en godkjent forhandler.

Ladekabel A

Denne kabelen er spesifikk for bilen din, og er utformet for tilkobling til veggkontakter eller offentlige ladepunkter for normal lading av batteripakken.

Vi anbefaler at du bruker en ladekabel som gjør det mulig med standard lading for å lade traksjonsbatteriet.

Ladekablene oppbevares i bagasjerommet.

Ladekabel B

Denne kabelen gjør det mulig med:

- i normal bruk, på en kontakt som bare brukes for kjøretøyet (14 A / 16 A lading)

- Lading via en vanlig husholdningskontakt, (8 A lading) for eksempel når du må lade et annet sted enn hjemme.

Kontakter må festes slik det er angitt i instruksjonene som fulgte med ladekabelen B.

Les alltid ladekabelens instruksjoner nøye før du bruker den B.

La aldri kontakten henge etter ledningen. Bruk krokene C til å feste den.

Hvis en ladekabel ikke fungerer som den skal under ladeprosessen (rødt varsellys på enheten D), må du stoppe ladingen umiddelbart. Se kabelinstruksjonene.

Viktige anbefalinger for å lade kjøretøyet

Les disse instruksjonene nøye. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til fare for brann, alvorlig skade eller elektriske støt som kan medføre død.

Valg av ladekabel

Standardladekabelen som følger med kjøretøyet, er utviklet spesielt for dette kjøretøyet. Den er utviklet for å beskytte deg mot fare for elektriske støt som kan føre til død eller brann.

Må ikke brukes med ladekabler fra tidligere kjøretøy, da de ikke er tilpasset. Av hensyn til sikkerheten er det strengt forbudt å bruke en ladekabel som ikke er anbefalt av produsenten. Hvis denne instruksjonen ikke følges, kan det føre til brann eller elektrisk støt som kan være fatalt. Hvis du vil ha informasjon om en ladekabel som er egnet for kjøretøyet ditt, kan du kontakte en autorisert forhandler.

Bruk av ladekabelen B

Les instruksjonene som følger med ladekabelen, nøye for å lære om forholdsreglene du må ta når du bruker produktet og de tekniske spesifikasjonene som kreves ved montering av kontakten.

Installasjon

Strømtilførselssystemer

Bruk bare ladeterminaler som samsvarer med IEC-61851-1 og tilkoblingspunkter beskyttet av:

- en type A 30 mA rests differensialstrømsystem som gjelder for kontakten som bruker;

- en overstrømsbeskyttelsesenhet;

- beskyttelse mot overspenning i forbindelse med lyn i utsatte områder (IEC 62305-4).

Veggkontakt

Få en kvalifisert tekniker til å installere en spesiell veggkontakt.

I tilfelle lading i hjemmet

Få en kvalifisert fagperson til å sjekke at hver kontakt som du kobler ladekabelen til, er i samsvar med standardene og reglene som gjelder i landet, og at den er i samsvar med spesifikasjonene beskrevet tidligere i informasjonen om ”Strømtilførselssystemer”.

Ladetyper som er i samsvar med europeiske standarder

Vekselstrøm (AC)

Hvis informasjonen vises på kjøretøyets ladeklaff, følger du instruksjonene nedenfor.

Før du kobler til en ladekabel, må du kontrollere at:

- fargen og en av bokstavene på inntakskontakten 4 samsvarer med fargen og en av bokstavene på enden 5 av kabelen

- fargen og en av bokstavene på inntakskontakten 3 samsvarer med fargen og en av bokstavene på enden 6 av kabelen

Ladetype

Vekselstrøm (AC)

Tilkobling

Ladeterminal4/Ladekabel 5

Kjøretøy3 Ladekabel 6

Ladetyper som oppfyller europeiske standarder (for alle andre tilfeller må du kontakte en godkjent forhandler).

Ladetyper som er i samsvar med europeiske standarder (fortsettelse)

Likestrøm (DC)

Hvis informasjonen vises på kjøretøyets ladeklaff, følger du instruksjonene nedenfor.

Før du kobler til en ladekabel, må du forsikre deg om at fargen og en av bokstavene på inntakskontakten 3 samsvarer med fargen og en av bokstavene på enden 6 av ladekabelen.

Ladetype

Likestrøm (DC)

Tilkobling

Kjøretøy3 Ladekabel 6

Ladetyper som oppfyller europeiske standarder (for alle andre tilfeller må du kontakte en godkjent forhandler).

Elektrisk ladetilkobling 3

Merk: Hvis det snør, må du fjerne snø fra kjøretøyets ladeområde før du kobler til eller fra. Snø i kontakten kan blokkere innsettingen av ladekabelens plugg.

Det er to ladekontakter foran på bilen.

- E kontakt for lading opp til 22 kW

- F kontakt for hurtiglading (kjøretøyavhengig)

Forholdsregler

Unngå å lade og parkere kjøretøyet i ekstreme temperaturer (varme eller kalde).

Under ekstreme forhold kan det ta flere minutter før ladingen starter (tiden som kreves før traksjonsbatteriet kjøles ned eller varmes opp).

Når kjøretøyet er parkert i mer enn sju dager i temperaturer under rundt -25 °C, kan det hende at lading av fremdriftsbatteriet ikke er mulig.

Hvis kjøretøyet er parkert i mer enn tre måneder nær nullområdet, kan det hende at lading av batteriet ikke er mulig.

For å bevare brukstiden til traksjonsbatteriet må du unngå å parkere kjøretøyet i mer enn én måned med høy lading, særlig i svært varmt vær.

Energinivå som er tilgjengelig, er avhengig av batteritemperaturen. Den kan derfor variere fra bilen stoppes til den startes på nytt, avhengig av om batteriet er kaldt eller varmt.

Hvis det forventes ankomst og parkering under kalde forhold (minustemperaturer), og batteriladenivået er under ca. 30%, må kjøretøyet lades opp innen ca. fire timer etter at kjøretøyet er parkert.

Når du ankommer et kaldt sted, vil batteritemperaturen synke og nærme seg utetemperaturen. I en slik situasjon kan batteriets brukskapasitet (tilgjengelig energinivå) reduseres så mye at det ikke er mulig å starte bilen igjen.

Merk: den utnyttbare kapasiteten gjenvinnes i løpet av neste kjøretur hvis batteritemperaturen øker tilstrekkelig.

Prøv å lade traksjonsbatteriet etter kjøring og/eller i milde temperaturer. Hvis ikke kan ladingen ta lengre tid eller til og med ikke være mulig.

Råd

- Ved høye temperaturer må du prøve å parkere og lade opp kjøretøyet på et sted med skygge eller dekke.

- Lading kan gjøres i regn eller snø.

- Aktivering av klimaanlegget øker varigheten til ladeperioden.

Hvis du ikke har et overspenningsvern, anbefales det at du ikke lader opp bilen i dårlig vær (torden osv.).

Lade opp traksjonsbatteriet

Bilen må stå stille og tenningen må være slått av:

- ta ladekabelen plassert i bagasjerommet til kjøretøyet;

- fjern den fra oppbevaringsbagen;

- trykk på 6-bryteren for å låse opp 10-ladeluken;

- Åpne ventilen 8.

- koble enden av kabelen til strømtilførselen.

- Ta tak i håndtaket 9.

- Koble til ladekabelen. Varsellampen 7 blinker gult.

- Når du hører et låseklikk, må du sjekke at ladekabelen er skikkelig koblet til. For å sjekke låsingen drar du forsiktig i håndtaket 9.

Ladekabelen låses automatisk til kjøretøyet. Dette gjør det umulig å koble kabelen fra kjøretøyet.

Hvis du hurtiglader kjøretøyet (DC), må ikke ladekabelen mellom kjøretøyet og ladeterminalen overstige 30 meter.

Hvis du er usikker på lengden på kabelen, må du kontakte eieren av ladeterminalen (DC).

Sørg for at du kveiler ut hele ladekabelen for å begrense oppvarming.

Ikke bruk en skjøteledning, kontakt med flere uttak eller en adapter.

Fare for brann.

Under ladingen blinker varsellampen 7 blått.

Når ladingen starter, vises følgende informasjon i instrumentpanelet:

- varsellyset for strømnivået på batteriet 11;

- etterfyllingsgrad for batteri;

- et estimat for gjenværende ladetid (dette vises ikke etter ca. 95 % lading);

- varsellampen 12 viser at bilen er koblet til en strømkilde;

- Kjøretøyets rekkevidde vil variere avhengig av ladenivået.

Varsellampen forsvinner etter et par sekunder. Den vises igjen hvis en dør åpnes. Når ladingen er fullført, lyser varsellampen 7 grønt kontinuerlig. Du trenger ikke å vente til ladingen er ved reservenivåene før du lader kjøretøyet.

Funksjonsfeil

Hvis varsellampen 7 lyser rødt kontinuerlig, må du kontakte en godkjent forhandler.

Ladetiden for batteripakken er avhengig av hvor mye strøm som er igjen og hvor mye strøm som ladeterminalen leverer. Informasjonen vises i instrumentpanelet under lading SKJERM OG VARSELLAMPER.

Merk: Under visse forhold kan den faktiske ladetiden være lenger enn ladetiden som vises på instrumentpanelet. Dette avhenger av:

- kvaliteten på det elektriske nettverket;

- det opprinnelige ladenivået

- den utvendige temperaturen er for lav;

- ...

Ved problem med ladekabelen anbefaler vi at du bytter den ut med en kabel som er identisk med originalen. Kontakt en godkjent forhandler.

Forholdsregler som må tas når du fjerner den fra kontakten

- Trykk på bryteren 6 eller trykk på og hold på døropplåsingsknappen på kortet for å løsne kjøretøyets ladekabel;

- Ta tak i håndtaket 9.

- Koble ladekabelen 2 fra kjøretøyet.

- Ventilen 8 må være lukket.

- Du må lukke 10 ladeklaffen og trykke på den for å låse den.

- Koble kabelen 2 fra strømtilførselen 1.

- Legg kabelen 2 i oppbevaringsbagen, og oppbevar den i bagasjerommet.

Det er viktig å følge fremgangsmåten for å koble fra i rekkefølge.

Merk: kabelen kan være varm umiddelbart etter en lang lading av traksjonsbatteriet. Bruk håndtakene.

Når du har trykket på opplåsingsknappen for ladekabelen, har du rundt 30 sekunder til å koble den fra før den låses igjen.

For å unngå å forstyrre overvåkingssystemet for lading må du ikke installere en antistatisk stripe på kjøretøyet.

Etikett 13

Etiketten 13 på ladeluken 10 viser informasjon om hvordan ladefunksjonen angis av status for varsellampen 7:

- blinker gult: Ladekabelen er koblet til bilen og systemet utfører kontroller

- blinker blått: Lading pågår;

- lyser sammenhengende: Ladeprogrammering er aktivert;

- lyser sammenhengende grønt: Batteripakken er fulladet;

- blinker rødt: Driftsfeil.

Etiketten 13 på høyre side minner deg på følgende instruksjoner:

- ladeklaffen må ikke rengjøres med en høyttrykkspyler;

- med kjøretøyet i ro kan ventilen og ladeluken åpnes;

- under kjøring må ventilen og ladeklaffen være lukket;

- åpne klaffen for å koble til ladekabelen;

- lukk klaffen igjen når kabelen er koblet fra.

- koble til en husholdningskontakt, en ladestasjon med vekselstrøm eller en hurtiglader;

- se kjøretøyets brukerhåndbok for mer informasjon om lading.

Etikett 14

Etiketten 14 på ladeluken 10 viser at det er mulig å løsne ladeluken fra kjøretøyet ved å trykke på og holde døropplsåingsknappen på-kortet.

BATTERILADDNING OCH DESS OLIKA LÄGEN

Det kan være forskjeller mellom modellene, avhengig av landet for markedsføring. Noe utstyr er kanskje ikke tilgjengelig (som standard, som ekstrautstyr og som tilbehør).

EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV KOMFORT