Tilbake til listen

AUTOMATISK GIRKASSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Girspak 1

P: Park

R: Revers

N: Nøytral

D: Automatisk modus

M: Manuell modus

+: gir opp

-: gir ned

Giret som for øyeblikket er i bruk, vises i instrumentpanelet B og på displayet A (kjøretøyavhengig).

Merk: trykk på knapp 2 for å komme fra stilling D eller N til R eller P.

Bruk

Sett girspaken 1 i stilling P og slå på tenningen.

For å flytte ut av posisjon P må du trykke bremsepedalen før du trykker på opplåsingsknappen 2.

Plasser foten på bremsepedalen (varsellampen Ó på displayet slukkes) og flytt spaken fra stilling P.

Koble bare inn D eller R når kjøretøyet er stoppet med foten på bremsen og gasspedalen sluppet.

Kjøring i automatisk modus

Flytt spaken 1 til stilling D.

Under de aller fleste kjøreforhold trenger du ikke lenger å bruke girspaken. Girskift skjer automatisk, til riktig tid og ved egnet turtall fordi automatikken tar hensyn både til belastning, veiprofil og kjørestil.

Økonomisk kjøring

La alltid girspaken stå i stilling D når du kjører. Trykk lett på gasspedalen slik at girskiftene skjer ved et lavere turtall.

Akselerasjon og forbikjøring

Trykk gasspedalen bestemt helt inn (slik at kommer forbi kickdown-punktet).

Dermed kan du gire ned til det optimale giret innenfor motorens kapasitet.

Kjøring i manuell modus

Sett girspaken i stilling D, og flytt den venstre hendelen til stilling M. Du kan skifte gir manuelt ved hjelp av girspaken eller rattkontrollene:

- Skyv hendelen forover for å gire ned.

- Skyv hendelen bakover for å gire opp.

Giret som er valgt vises i instrumentpanelet.

Spesielle tilfeller

Under enkelte kjøreforhold kan det hende at det automatiske systemet skifter gir av seg selv (f.eks. for motorbeskyttelse, aktivering av det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) osv.). På tilsvarende måte kan et girskift bli avvist av det automatiske systemet for å hindre feil manøvrering. I så fall blinker girdisplayet et par sekunder som en advarsel.

Spesielle omstendigheter

Hvis svingene og veiunderlaget er av en slik standard at det ikke er tilrådelig med automatisk modus (f.eks. ved kjøring til fjells), anbefaler vi at du skifter til manuell modus. Slik unngår du at girkassen stadig skifter gir når du kjører bratte bakker, og du kan bruke motorbremsen i lange utforkjøringer.

Ta foten vekk fra gasspedalen for å holde kjøretøyet i ro i en oppoverbakke.

Fare for overoppheting av den automatiske girkassen.

Parkere kjøretøyet

Når kjøretøyet er stanset, flytter du spaken til stilling P mens du holder foten på bremsepedalen. Girkassen er i nøytral og kjørehjulene er mekanisk låst av drivakselen.

Trekk til håndbrekket eller kontroller at den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert (kjøretøyavhengig).

Posisjonen P må bare være aktivert når kjøretøyet står stille.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant, eller andre gjenstander på gaten) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. deformering av en aksel).

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke slå av tenningen før kjøretøyet står helt stille.

Vedlikeholdsperiode

Se i vedlikeholdsdokumentet for kjøretøyet eller kontakt en godkjent forhandler for å sjekke om den automatiske girkassen krever planlagt vedlikehold.

Hvis den ikke trenger service, trenger du ikke å fylle på oljen.

Funksjonsfeil

- Hvis meldingen ”Kontroller Auto girkasse” vises i instrumentpanelet mens du kjører, betyr det at det finnes en feil. Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

- Hvis meldingen ”Auto girkasse overoppheting” vises i instrumentpanelet mens du kjører, må du stanse så snart som mulig og la girkassen kjøle seg ned og vente til meldingen forsvinner.

- Feilsøking på et kjøretøy med automatisk girkasse TAUING: Motorhavari.

Hvis funksjonen er aktivert, kan du trykke inn bremsepedalen dersom spaken sitter fast i P. Det er mulig å frigjøre spaken manuelt. For å gjøre det, må du løsne sokkelen til girspaken og sette inn et verktøy (med en stiv stang) i sporet 4. Trykk samtidig inn knappen 2 for å løsne spaken.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.