Tilbake til listen

VIRKEMÅTE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dette systemet bidrar til redusert drivstofforbruk og lavere utslipp av klimagasser. Systemet aktiveres automatisk når motoren starter. Under kjøring stanser systemet motoren (standby) når kjøretøyet stanser eller beveger seg ved lav hastighet (trafikkork, trafikklys osv.) (kjøretøyavhengig).

Betingelser for at motoren går i ventemodus

Kjøretøyet har kjørt vekk fra stedet det var parkert.

For kjøretøyer som er utstyrt med automatisk girkasse:

- Girkassen er i stilling D, M eller N

og

- Bremsepedalen er trykket inn (tilstrekkelig hardt);

Hvis -varsellampen blinker, kjøretøyet står i ro og meldingen ”Trå på bremse pedal” vises i instrumentpanelet, betyr det at bremsepedalen ikke er trykket langt nok inn.

og

- Gasspedalen er ikke trykket inn;

og

- når kjørehastigheten er null i ca. ett sekund eller, avhengig av kjøretøymodell, når kjørehastigheten under ca. 5 km/t.

Motoren forblir i ventemodus så lenge velgerspaken står i P, eller hvis du flytter den til N mens parkeringsbremsen er trukket til og bremsepedalen er sluppet ut.

For kjøretøyer som er utstyrt med manuell girkasse:

- Girkassen er i nøytral;

Hvis varsellampen blinker, kjøretøyet står i ro og meldingen ”Velg Neutral” vises i instrumentpanelet, må du sette girspaken i nøytral.

og

- Clutchpedalen er sluppet ut.

og

- kjøretøyets hastighet er lavere enn ca. 5 km/t.

Gjelder alle kjøretøyer:

Varsellyset i instrumentpanelet lyser når motoren er i ventemodus.

Utstyret i kjøretøyet kan fortsatt brukes selv om motoren ikke går.

Når motoren går i ventemodus, kan det hende at servostyringen deaktiveres.

Den aktiveres igjen når motoren ikke lenger er i ventemodus, eller når kjørehastigheten kommer opp i ca. 1 km/t (bakke, helling osv.).

Hvis motoren settes i ventemodus, aktiveres ikke den elektroniske parkeringsbremsen automatisk (kjøretøyavhengig).

Hold kjøretøyet i ro når motoren er i ventemodus (vises med varsellampen i instrumentpanelet).

Motoren MÅ være stanset (ikke i ventemodus) før du forlater kjøretøyet. STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med nøkkel STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Unngå at motoren går i ventemodus

I visse situasjoner, f.eks. når du er midt i et veikryss, er det mulig å holde motoren i gang (selv om systemet er aktivert), slik at du er klar til å komme raskt i gang.

For kjøretøy som er utstyrt med automatiske girkasser, og når motorstandby utføres bare når kjøretøyet er stanset:

Hold kjøretøyet i ro uten å trykke for hardt på bremsepedalen.

For kjøretøyer som er utstyrt med manuell girkasse:

Hold clutchpedalen trykket helt inn.

Betingelser for å få motoren ut av ventemodus

For kjøretøyer som er utstyrt med automatisk girkasse:

- når førerdøren åpnes;

eller

- når setebeltet på førersiden løses

eller

- Bremsepedalen er sluppet ut og stilling D eller M er valgt (kjøretøyavhengig)

eller

- Bremsepedalen er sluppet ut, girspaken stå i N og parkeringsbremsen er av

eller

- bremsepedalen trås inn på nytt med girvelgeren i stilling P eller N, og parkeringsbremsen er på

eller

- Girspaken står i R

eller

- gasspedalen trås inn

eller

- Rattkontrollene aktiveres i manuell modus (M) (avhengig av kjøretøy) AUTOMATISK GIRKASSE.

For å fylle på drivstoff må motoren være stanset (og ikke bare i ventemodus på kjøretøyer som er utstyrt med STOP and START-funksjonen). Du må slå av tenningen STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med nøkkel STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort. Fare for brann.

”AUTOHOLD”-funksjon aktivert AUTOHOLD-FUNKSJON, kan bremsepedalen slippes ut og motoren forblir i ventemodus.

Trykk på gasspedalen for å gå ut av standby.

For kjøretøyer som er utstyrt med manuell girkasse:

- når førerdøren åpnes uten at bilen står i gir og clutchpedalen er trykket inn;

eller

- når setebeltet på førersiden løses uten at bilen står i gir og clutchpedalen er trykket inn;

eller

- girkassen er i nøytral stilling, og clutchpedalen er trådd litt inn;

eller

- Motoren er i gir og clutchpedalen trykkes helt inn.

Legg spesielt merke til: Hvis du slår av tenningen mens motoren er i ventemodus, lyser varsellampen Ä et par sekunder i instrumentpanelet (kjøretøyavhengig).

Betingelser som hindrer at motoren går i ventemodus

Under visse betingelser kan ikke systemet sette motoren i ventemodus (kjøretøyavhengig), blant annet hvis:

- førerdøren ikke er lukket;

- Føreren ikke har festet setebeltet;

- Revers er valgt.;

- Panseret er ikke lukket;

- Utetemperaturen er for lav eller for høy.

- Batteriet er ikke tilstrekkelig ladet;

- Det er for stor forskjell mellom temperaturen i kupeen og den automatiske klimakontrollinstruksjonen;

- Parkeringsavstandskontrollen er aktivert;

- høyden er for høy;

- hellingen er for bratt for kjøretøy med automatisk girkasse;

- ”Klar sikt”-funksjonen er aktivert AUTOMATISK KLIMAKONTROLL;

- Motortemperaturen er for lav;

- Utslippskontrollsystemet regenereres;

-...

Varsellampen vises i instrumentpanelet for å varsle at ventemodus ikke er tilgjengelig.

Varsellampen kan tennes samtidig som det blir vist en melding i instrumentpanelet:

- ”Optimering av batterilading” for å prioritere lading av batteriet;

- ”Prioritering av termisk komfort” for å prioritere klimaanlegget;

- ”Prioriterer motor i gang” for å prioritere motordriften.

For kjøretøy med manuell girkasse:

Omstarten kan bli forstyrret hvis clutchpedalen slippes ut for raskt mens girspaken står i gir.

Deaktiver Stop and Start-funksjonen for alle operasjoner i motorrommet.

Spesiell funksjon for automatisk omstart av motoren

Under visse betingelser kan motoren starte av seg selv for å garantere sikkerhet og komfort for føreren.

Dette kan spesielt forekomme når:

- Utetemperaturen er for lav eller for høy;

- ”Klar sikt”-funksjonen er aktivert AUTOMATISK KLIMAKONTROLL;

- Batteriet er ikke tilstrekkelig ladet;

- Kjørehastigheten er over ca. 5 km/t (nedoverbakke osv.);

- Bremsepedalen trykkes inn flere ganger eller hvis det kreves av bremsesystemet;

-...

Varsellampen vises i instrumentpanelet for å varsle om at motoren startes på nytt automatisk.

Motoren MÅ være stanset (ikke i ventemodus) før du forlater kjøretøyet. STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med nøkkel STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Varsellampen kan tennes samtidig som det blir vist en melding i instrumentpanelet:

- ”Optimering av batterilading” for å prioritere lading av batteriet;

- ”Prioritering av termisk komfort” for å prioritere klimaanlegget;

- ”Prioriterer motor i gang” for å prioritere motordriften.

Deaktivere/aktivere funksjonen

Trykk på 1 for å deaktivere funksjonen. Meldingen ”Stopp & start Deaktivert” vises i instrumentpanelet og varsellampen på 1-bryteren tennes.

Trykk en gang til på knappen for å reaktivere systemet. Meldingen ”Stopp & start Aktivert” vises i instrumentpanelet og varsellampen på 1-bryteren slukker.

Systemet reaktiveres automatisk hver gang du starter motoren med startknappen. STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med nøkkel STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Funksjonsfeil

Hvis meldingen ”Kontroller Stopp & start” vises i instrumentpanelet og varsellampen på 1-bryteren tennes, er systemet deaktivert.

Kontakt en godkjent forhandler.

Spesiell merknad: Mens motoren er i ventemodus kan du trykke på bryteren 1 for å starte motoren automatisk.

FUNKTIONEN STOPP OCH START