ELEKTRONISK PARKERINGSBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assistert operasjon

Sette på den elektroniske parkeringsbremsen

Med kjøretøyet i ro kan den elektroniske parkeringsbremsen brukes for å være sikker på at kjøretøyet står i ro.

- ved å trykke på motorstart/stopp-knappen 1;

eller

- når førerens setebelte ikke er festet;

eller

- når førerdøren åpnes;

eller

- når motoren er stanset.

Meldingen ”Parkeringsbrems på” vises for å bekrefte at den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert, og varsellampen } i instrumentpanelet sammen med varsellampen 2 på bryteren 3 tennes.

Når du stanser motoren, slukkes varsellampen 2 noen minutter etter at parkeringsbremsen er aktivert. Varsellampen } slukkes når du låser kjøretøyet.

Før du forlater kjøretøyet, må du forsikre deg om den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert. Varsellampen 2 på bryter 3 og varsellampen } i instrumentpanelet tennes for å vise at parkeringsbremsen er aktivert. De slukkes når du låser dørene.

Assistert operasjon (fortsettelse)

Merk: I noen situasjoner (feil med den elektroniske parkeringsbremsen, manuell frigjøring av parkeringsbremsen o.l) høres det et lydsignal og meldingen ”Aktiver Parkeringsbrems” vises i instrumentpanelet for å advare deg om at den elektroniske parkeringsbremsen er frigjort.

- med motoren i gang: når førerdøren åpnes;

- Når motoren er stanset: Når en av fordørene åpnes.

I så fall trekker du i og løsner bryter 3 for å sette på den assisterte parkeringsbremsen.

Assistert frigjøring av parkeringsbremsen

Bremsen frigjøres så snart kjøretøyet starter og akselererer.

Manuell bruk

Du kan sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt.

Sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt

Trekk i bryter 3. Varsellampen 2 og varsellampen } tennes i instrumentpanelet.

Frigjøre den elektroniske parkeringsbremsen manuelt

Trykk på bryteren 1 uten å trykke på pedalene for å slå på tenningen. Trå inn bremsepedalen og trykk på bryteren 3: Indikatorlampen 2 på bryteren og indikatorlampen } vist i instrumentpanelet slukkes.

Før du forlater kjøretøyet, må du forsikre deg om den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert. Varsellampen 2 på bryteren 3 og varsellampen } i instrumentpanelet tennes for å vise at parkeringsbremsen er satt på, og den slukkes når dørene låses.

Kort stopp

For å sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt (ved stopp for rødt lys eller stopp mens motoren går e.l.): trekk i og frigjør bryter 3. Bremsen deaktiveres når motoren startes igjen.

Bakkeparkering

Når du parkerer i en helling, trekker du i bryteren 3 i noen sekunder for å aktivere maksimal bruk av parkeringsbremsen.

Parkering uten å bruke den elektroniske parkeringsbremsen (for eksempel hvis det er fare for frost):

- Stans motoren ved å trykke på motorens start/stopp-knapp 1;

- Løsne setebeltet til føreren;

- Åpne førerdøren;

- Ved behov kan du plassere en kloss foran eller bak hjulene for å hindre at bilen beveger seg;

- slipp den elektroniske parkeringsbremsen manuelt (du finner mer informasjon om hvordan du slipper den elektroniske parkeringsbremsen manuelt på forrige side). Meldingen ”Aktiver Parkeringsbrems” vises på instrumentpanelet sammen med et lydsignal for å varsle deg om at den er sluppet (dette er normalt);

- lukk førerdøren og lås kjøretøyet.

Hvis du parkerer i en helling under forhold som søle, snø eller is, kan kjøretøyet bevege seg. Vri hjulene slik at kjøretøyet stopper mot en robust hindring (fortauskant e.l.).

Av sikkerhetsgrunner deaktiveres automatisk frigjøring når førerdøren er åpen, eller ikke helt lukket, og motoren går (for å hindre at kjøretøyet beveger seg uten fører). Meldingen ”Frigjør park brems manuelt” vises i instrumentpanelet når føreren trår inn gasspedalen.

Hvis meldingen ”Elektrisk feil Fare” eller Kontroller batteri vises, må du hindre at kjøretøyet beveger seg ved å trekke i bryteren 3 i ca. 10 sekunder. Hvis hellingen og forholdene krever det, må hjulene på kjøretøyet kiles.

Fare for å tap av immobilisering av kjøretøyet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Funksjonsfeil

- Hvis det oppstår en feil, tennes varsellampen © i instrumentpanelet samtidig med meldingen ”Kontroller parkeringsbrems” og i enkelte tilfeller vises varsellampen }. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

- Hvis det er feil på parkeringsbremsen, tennes varsellampen ® samtidig som meldingen ”Bremsesystem feil” vises, og i enkelte tilfeller tennes varsellampen }.

Det betyr at du må stanse så snart trafikkforholdene tillater det.

Forlat aldri bilen uten å sette girspaken i stilling N, aktivere parkeringsbremsen og stanse motoren. Hvis kjøretøyet står i ro med motoren i gang og et gir i inngrep, kan det begynne å bevege seg hvis du trykker på gasspedalen.

Det er fare for ulykker.

Hvis det verken vises varsellamper eller høres lydsignaler, tyder det på feil i instrumentpanelet. Du bør i så fall stanse så raskt som mulig (så snart trafikkforholdene tillater det). Forsikre deg om at kjøretøyet ikke kan komme i bevegelse, og kontakt en autorisert forhandler.