Tilbake til listen

AKTIV NØDBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjelp av informasjon fra radaren 2 og kameraet 1 fastslår systemet avstanden til kjøretøyet foran og fra eventuelle fotgjengere i nærheten.

Systemet varsler føreren om en eventuell fare for frontkollisjon slik at han/hun kan reagere raskt i forhold til dette (trykke inn bremsepedalen / vri på rattet).

Avhengig av reaksjonsevnen til føreren, kan systemet hjelpe til med å bremse for å begrense skadene eller unngå et sammenstøt.

Merk: Pass på at frontruten og støtfangeren foran er rengjort (fri for smuss, gjørme, snø, kondens og ikke hindret av nummerskilt o.l.).

Dette systemet kan bremse kjøretøyet med full kraft til det står helt i ro hvis det er nødvendig.

Av hensyn til sikkerheten må du alltid bruke setebeltet når du kjører og passe på at det er lastet slik at ingen gjenstander kan kastes fremover og treffe passasjerene.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Bruk

Kjøretøyssensor

Hvis du kjører med en hastighet fra 7 til 170 km/t, og det oppstår en situasjon hvor det er fare for et sammenstøt med et kjøretøy som kommer i mot deg, gjør systemet følgende:

- varsler deg om en kollisjonsfare:

Meldingen ”Brems” vises i rødt på instrumentpanelet 3 sammen med et lydsignal.

Hvis føreren trykker inn bremsepedalen og systemet fremdeles registrerer en fare for kollisjon, forsterkes bremsekraften ytterligere.

- utløser bremsing:

Hvis føreren ikke reagerer på varslet og det er umiddelbar fare for kollisjon.

Hvis kjøretøyet ble stanset som følge av aktiv nødbremsing, må føreren holde bilen i ro ved hjelp av bremsepedalen.

Merk: Hvis føreren bruker kjøretøykontrollene (ratt, pedaler, etc.), kan systemet eventuelt forsinke eller ikke aktivere enkelte funksjoner.

Spesielle varslingsfunksjoner

Avhengig av kjørehastigheten kan varslingen og bremsingen aktiveres samtidig.

Spesielle funksjoner for stillestående kjøretøy

Stillestående kjøretøy registreres når du kjører med en hastighet fra ca. 7 til 80 km/t. Systemet (og varslingen) deaktiveres når kjørehastigheten kommer over ca. 80 km/t.

Fotgjengersensor

(kjøretøyavhengig)

Hvis du kjører med en hastighet fra 7 til 80 km/t, og det oppstår en situasjon hvor det er fare for et sammenstøt med en syklist eller en fotgjenger, gjør systemet følgende:

- varsler deg om en kollisjonsfare:

Meldingen ”Brems” vises i rødt på instrumentpanelet 3 sammen med et lydsignal.

Hvis føreren trykker inn bremsepedalen og systemet fremdeles registrerer en fare for kollisjon, forsterkes bremsekraften ytterligere.

- utløser bremsing:

hvis føreren ikke reagerer etter varselet og det er umiddelbar kollisjonsfare.

Du kan når som helst stanse bremsingen under en nødmanøver ved å:

- trykke på gasspedalen.

eller

- Vri rattet for å unngå en kollisjon.

Hvis kjøretøyet ble stanset som følge av aktiv nødbremsing, må føreren holde bilen i ro ved hjelp av bremsepedalen.

Merk: Hvis føreren bruker kjøretøykontrollene (ratt, pedaler, etc.), kan systemet eventuelt forsinke eller ikke aktivere enkelte funksjoner.

Spesielle varslingsfunksjoner

Avhengig av kjørehastigheten kan varslingen og bremsingen aktiveres samtidig.

Du kan når som helst stanse bremsingen under en nødmanøver ved å:

- trykke på gasspedalen

eller

- Vri rattet for å unngå en kollisjon.

Aktivering eller deaktivering av systemet

Kjøretøy med multimedieskjerm:

Stans bilen og la motoren gå. Velg menyen ”Innstillinger” fra multimedieskjermen 4 og trykk på fanen ”Bil”. Trykk deretter på ”Aktiv bremsing” i menyen ”Kjøreassist.” og velg ” ON” eller ” OFF”.

Midlertidig ikke tilgjengelig

Hvis systemet oppdager en midlertidig feil, tennes -varsellampen i instrumentpanelet.

Mulige årsaker er:

- systemet er midlertidig blindt (blendet av solen, nærlys, dårlige værforhold osv.). Systemet aktiveres igjen når sikten blir bedre;

- systemet avbrytes midlertidig (f.eks. hvis frontruten eller støtfangerne foran/bak er dekket av smuss, søle, snø, kondens etc.). I så fall må du stanse kjøretøyet og slå av motoren. Rengjør frontruten og støtfangerne. Neste gang du starter motoren, vises verken varsellampen eller meldingen.

Hvis dette ikke er tilfelle, kan problemet ha en annen årsak. Kontakt en autorisert forhandler.

Funksjonsfeil

© og tennes i instrumentpanelet: Det er oppdaget en feil i systemet. Kontakt en autorisert forhandler.

Systemet aktiveres igjen hver gang du slår på tenningen.

Aktiv nødbrems

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende. Utløsning av denne funksjonen kan forsinkes eller hindres når systemet oppdager tydelige tegn på kontroll over kjøretøyet av føreren (bevegelser på rattet, pedalene osv.).

Systemet kan ikke aktiveres:

- når girspaken står i nøytral;

- når parkeringsbremsen er trukket til;

- Når det elektroniske stabilitetssystemet ( ESC) er blitt aktivert.

Systemservice og reparasjoner

- Ved en eventuell kollisjon kan radaren og/eller kameraet komme ut av stilling slik at det går ut over funksjonen. Deaktiver funksjonen og henvend deg til en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider i området rundt radaren og/eller kameraet (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Systemforstyrrelse

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- bygninger og konstruksjoner i omgivelsene (metallbro, tunnel o.l.);

- Krevende værforhold (snø, hagl, hålke osv.);

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.);

- Dårlig kontrast mellom gjenstanden (kjøretøy, forgjenger osv.) og området rundt (f.eks. fotgjenger kledd i hvitt i et område med snø osv.);

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.);

- Frontruten er dekket (av smuss, is, snø, kondens, etc.);

- ...

Det kan føre til at systemet ikke reagerer, eller bremser utilsiktet.

Systembegrensninger

- Hver gang motoren startes utfører systemet en kalibrering i forhold til omgivelsene, og det kan ta fra 2 til 5 minutter før det er i normal drift.

- Et kjøretøy som kjører i motgående retning vil ikke utløse noen varsler eller påvirke systemet.

- Radar- og kamerasonene må holdes rene og uten noen form for manipuleringer, for å sikre riktig drift av systemet.

- Det kan hende at systemet ikke reagerer like effektivt på mindre kjøretøy som motorsykler som på andre kjøretøy.

- Det kan hende at systemet ikke fungerer optimalt når veibanen er glatt (regn, snø, hålke, etc.).

- For å sikre riktig betjening må systemet kunne se hele omrisset til fotgjengeren. Systemet kan derfor ikke oppdage:

- fotgjengere i mørket eller i dårlige lysforhold;

- delvis synlige fotgjengere;

- fotgjengere som er lavere enn rundt 80 cm;

- fotgjengere som bærer store ting;

- ...

Det kan føre til at systemet ikke reagerer, eller bremser utilsiktet.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- bremselysene ikke virker;

- området rundt kameraet er skadet (på frontrutesiden eller bakspeilsiden);

- fronten på kjøretøyet er skadet (sammenstøt, skrape på radaren, etc.);

- kjøretøyet blir tauet (havari);

- frontruten er sprukket eller skadet (ikke utfør reparasjoner på frontruten i dette området, få den skiftet hos en autorisert forhandler);

- du kjører på en vei uten fast dekke.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, skal det deaktiveres og en autorisert forhandler kontaktes.

Stanse funksjonen

Du kan når som helst stanse funksjonen ved å trykke lett på gasspedalen eller vri på rattet i for å unngå et sammenstøt.