Tilbake til listen

DEKKTRYKKOVERVÅKING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dette systemet overvåker dekktrykket (hvis kjøretøyet er utstyrt med denne funksjonen).

Funksjonsprinsipp

Alle hjulene (unntatt reservehjulet) har en sensor i ventilen som regelmessig måler dekktrykket.

Systemet viser det aktuelle dekktrykket i instrumentpanelet 1 og varsler føreren hvis det er for lavt.

Nullstille standardverdien for dekktrykk

Dette bør utføres:

- når standardtrykket må tilpasses bruksbetingelsene (uten last, med last, motorveikjøring osv.);

- etter at du har skiftet et hjul (dette anbefales imidlertid ikke);

- etter at du har skifter et hjul.

Den bør alltid utføres etter kontroll av dekktrykket i alle fire dekkene når de er kalde.

Dekktrykket må tilpasses bruken av kjøretøyet (uten last, med last, motorveikjøring osv.).

Nullstilling

Tenning på, kjøretøy stanset:

- Trykk flere ganger på bryteren 5 til du kommer til kjøretøyfanen.

- Trykk på bryteren 2 eller 3 for å åpne siden med tilbakestilling av dekktrykk. Meldingen Angi dekktrykk (trykk inn og hold) vises i instrumentpanelet.

- Trykk inn og hold 4 OK-bryteren for å starte tilbakestillingen. De blinkende dekksymbolene sammen med meldingen ”Innl. dekktrykk pågår” bekrefter at tilbakestillingsforespørselen for dekktrykkreferanseverdien er godkjent.

Tilbakestillingen kan kreve opptil flere minutter med kjøring.

Merk: Standard dekktrykk kan ikke være mindre enn det som er anbefalt og angitt på dørrammen.

Tilbakestilling kan også utføres fra multimedieskjermen. Velg ”Bil”, ”Dekktrykk”.

Display

Skjermen A og varsellampen 6 i instrumentpanel varsler deg ved eventuelle dekktrykkfeil (flatt dekk, punktert dekk; systemfeil osv.).

”Juster dekktrykk”

Et gult hjul vises sammen med en varsellampe 6 som lyser sammenhengende og meldingen ”Juster dekktrykk”.

De viser at et hjul er tomt for luft.

Kontroller og juster trykket (ved behov) i alle fire dekkene mens de er kalde.

Varsellampen 6 slukkes etter noen minutters kjøring.

”Punktering”

Et rødt hjul vises sammen med en fast varsellampe 6 og meldingen ”Punktering” samt et lydsignal.

Denne meldingen vises sammen med varsellampen ®.

Det betyr at minst ett hjul er punktert eller har svært lite luft. Skift det eller kontakt en autorisert forhandler hvis det er punktert. Fyll på luft hvis hjulet er flatt.

”Kontroller dekk trykksensorer”

Hjulet forsvinner og varsellampen 6 blinker i flere sekunder før den lyser sammenhengende og meldingen ”Kontroller dekk trykksensorer” vises.

Denne meldingen vises sammen med varsellampen ©. Det betyr at minst ett dekk mangler sensor (f.eks. reservehjulet). Kontakt en autorisert forhandler.

Av hensyn til din egen sikkerhet, krever varsellampen ® at du stanser umiddelbart så snart trafikkforholdene tillater det.

Plutselig tap av dekktrykk (sprengt dekk osv.) kan ikke oppdages av systemet.

Lokalisering dekk feil

Meldingen Lokalisering dekk feil vises under kjøring hvis ett eller flere av hjulene er blitt montert med en sensor som ikke er godkjent av Renault.

Kontakt en godkjent forhandler.

Justering av dekktrykk

Trykket må justeres når dekkene er kalde DEKKTRYKK. Hvis dekktrykket ikke kan kontrolleres mens dekkene er kalde, bør anbefalt dekktrykk økes med 0,2 til 0,3 bar (eller (3 PSI).

Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

Skifte hjul/dekk

Dette systemet krever bestemt utstyr (hjul, dekk, hjulkapsler osv.). DEKK.

Kontakt en autorisert forhandler for å skifte dekkene og for å finne ut om tilbehør som er kompatibelt med systemet og tilgjengelig fra forhandlernettverket. Bruk av annet tilbehør kan påvirke virkemåten til systemet.

Reservehjul

Hvis kjøretøyet har et nødreservehjul, er ikke dette utstyrt med en føler. Hvis kjøretøyet har en, blinker varsellampen 6 i flere sekunder før den lyser sammenhengende sammen med varsellampen ©, og meldingen ”Kontroller dekk trykksensorer” vises i instrumentpanelet.

Spray for dekkreparasjon og dekkreparasjonssett

Siden det dreier seg om spesialutviklede ventiler, må det bare brukes utstyr som er anbefalt av det godkjente nettverket. DEKKTRYKKSETT.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Funksjonen er imidlertid ikke ment å erstatte føreren. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar. Kontroller dekktrykket, inkludert reservehjulet, én gang i måneden.