Tilbake til listen

UTVENDIGE LYS OG SIGNALER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Sidelys

Drei på ringen 3 til symbolet står på motsatt side av merket 2. Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

á Fjernlys

Med nærlysene på, trekker du spak 1 mot deg. Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

For å gå tilbake til nærlysposisjon drar du spaken 1 mot deg en gang til.

k Nærlys

Manuell bruk

Drei på ringen 3 til symbolet står på motsatt side av merket 2. Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

Automatisk bruk

Drei ringen 3 til symbolet AUTO står på motsatt side av merket 2: Når motoren går, slår nærlysene seg automatisk av eller på avhengig av hvor lyst det er ute (dette gjøres uten at spakene 1 må betjenes).

Automatisk fjernlys

Avhengig av kjøretøymodellen setter dette systemet fjernlysene på og av automatisk. Det bruker et kamera som står bak bakspeilet, til å se bakenforliggende og motgående kjøretøy.

Fjernlyset slås automatisk på hvis:

- kupelyset er svakt;

- Det ikke blir oppdaget andre kjøretøyer eller lys;

- kjøretøyets hastighet er over omtrent 40 km/t.

Hvis noen av forholdene ovenfor ikke er oppfylt, skifter systemet til nærlys.

Før kjøring om natten: Kontroller at det elektriske utstyret virker som det skal og juster hovedlyktene. Du finner mer informasjon under Justering av høyden på frontlyset i Del 1. Som en generell forholdsregel må du kontrollere at lysene ikke er tildekket (av smuss, søle, snø eller gjenstander som du transporterer).

Systemet for automatisk fjernlys skal ikke under noen omstendighet brukes til å erstatte førerens årvåkenhet og ansvar for kjøretøyets lys og tilpasning til lys, synlighet og trafikkforhold.

Systemet kan få vansker under bestemte forhold, medregnet:

- ekstreme værforhold (regn, snø, tåke o.l.);

- hindringer foran frontruten eller kameraet;

- når bakenforliggende eller motgående kjøretøy har svakt eller skjult lys;

- feiljustering av frontlysene;

- reflekterende systemer.

- ...

Slå den på

Kjøretøy med et navigasjonssystem

På multimedieskjermen 4 velger du menyen ”Kjøretøy”, ”KJØRINGS ASSIST.”, ”Automatiske hovedlys” og deretter ”AV” eller ”PÅ”.

Kjøretøy uten et navigasjonssystem

- Når kjøretøyet står i ro, holder du inne OK-bryteren 5 for å komme til innstillingsmenyen;

- Trykk flere ganger på kontrollen 6 opp eller ned til du kommer til menyen ”KJØRINGS ASSIST.”. Trykk på OK-bryteren 5.

- Trykk flere ganger på kontroll 6 opp eller ned til du kommer til menyen ”Automatiske hovedlys”. Deretter trykker du på OK-bryteren 5;

- Trykk på OK-bryteren 5 på nytt for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Aktivering/deaktivering

Aktivering av automatisk fjernlys

- Vri ringen 3 til symbolet AUTO er på motsatt side av merke 2;

- Skyv på spak 1.

Varsellyset tennes i instrumentpanelet.

Deaktivering av automatisk fjernlys

- Trekk spak 1 mot deg;

- Alternativt kan du vri ring 3 til en annen posisjon enn AUTO.

Varsellyset slukkes i instrumentpanelet.

Merk: Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Hver gang du starter motoren, drar og skyver du spaken 1 for å aktivere systemet på nytt.

Automatisk fjernlys (fortsettelse)

Funksjonsfeil

Når meldingen ”Kontroller automatiske lys” vises i instrumentpanelet, er systemet deaktivert.

Kontakt en godkjent forhandler.

Bruk av det bærbare navigasjonssystemet om natten, i frontruteområdet under kameraet, kan forstyrre bruken av den automatiske nedblendingen av fjernlyset (fare for refleks på frontruten).

Kjørelysfunksjon

Kjørelysene slås automatisk på når du starter motoren, uten at du foretar deg noe med spaken 1, og de slukkes når motoren stanses.

Funksjonsfeil

Når meldingen ”Kontroller Belysning” med varsellyset © vises, og varsellys k blinker i instrumentpanelet, betyr det at det er en feil på lysene.

Kontakt en godkjent forhandler.

Slå av lysene

Det er to muligheter:

- manuelt, flytt ring 3 til posisjon 0.

- Lysene slukkes automatisk når motoren slås av, førerdøren åpnes eller kjøretøyet låses. I dette tilfellet neste gang motoren starters, slås lysene på igjen i samsvar med posisjonen på ringen 3.

Lydsignal ved lys på

Det høres et varselpip når førerdøren åpnes for å varsle deg om at lysene fortsatt er på.

Funksjonen Følg meg hjem-lys

Denne funksjonen gir deg mulighet til å slå på nærlyset et øyeblikk når du for eksempel åpner en port.

Med motoren og lysene slått av og ringen 3 i posisjon 0 eller AUTO, trekker du spaken 1 mot deg. Nærlysene vil da lyse i omtrent 30 sekunder. Du kan forlenge denne tiden ved å dra i spaken opptil fire ganger (total tid er begrenset til rundt to minutter). Meldingen ”Följ mig hem” _ _ _ sammen med tiden lysene skal være på, vises i instrumentpanelet for å bekrefte denne handlingen. Deretter kan du låse kjøretøyet.

For å slå av lysene før de slukkes automatisk dreier du ring 3 til en annen posisjon før du setter den tilbake til AUTO.

Velkommen og adjø-funksjon

(kjøretøyavhengig)

Når funksjonen er aktivert, lyser kjørelysene og de bakre sidelysene automatisk ved oppdagelse av RENAULT-kortet eller når kjøretøyet er ulåst.

De slås på automatisk:

- omtrent ett minutt etter etter at de begynte å lyse;

- når motoren startes, avhengig av stillingen til lysspaken;

eller

- når kjøretøyet låses.

Velkomstlys under sidespeilene

Med funksjonen aktivert, tennes lysene under sidespeilene automatisk når RENAULT-kortet oppdages, når kjøretøyet låses opp, eller når en dør åpnes.

De slås på automatisk:

- omtrent ett minutt etter etter at de begynte å lyse;

- når motoren startes;

eller

- når kjøretøyet låses.

Aktivere/deaktivere funksjonen

På multimedieskjermen velger du ”Kjøretøy”, ”Brukerinnstillinger”, ”Extern välkomst”. Velg ”ON” eller ”OFF” for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

g Tåkelys foran

Vri ringen i midten 7 på spak 1 til symbolet er på linje med merke 2 og slipp den.

Betjening av tåkelysene er avhengig av de valgte utvendige lyset, og indikatorlyset tenne i instrumentpanelet.

Tåkelys bak

Vri ringen i midten 7 på spaken til symbolet er mot merke 2 og slipp den.

Betjening av tåkelysene er avhengig av de valgte utvendige lyset, og indikatorlyset tenne i instrumentpanelet.

For å unngå å blende andre trafikanter er det viktig at du slår av tåkelysene når de ikke lenger trengs.

Slå av lysene

Vri ringen 7 på nytt til merket 2 er på motsatt side av symbolet for tåkelyset som du vil slå av. Tilsvarende indikatorlys i instrumentpanelet slukkes.

Tåkelysene bak slås av når lysene utvendig slås av.

Kurvelys

(kjøretøyavhengig)

Under visse betingelser (nærlyset tent, bilen i fart, med sving på rattet, i et fremovergir, retningslyset på osv.) tennes ett av tåkelysene foran når du svinger for å lyse opp innsiden av svingen.

Ved kjøring i tåke eller snøvær, eller ved transport av gjenstander som er høyere enn taket, tennes ikke hovedlyktene automatisk.

Tåkelysene styres av føreren. Indikatorlysene i instrumentpanelet viser deg om de er på (indikatorlyset er på) eller av (indikatorlyset er av).