STOP AND GO ADAPTIV FARTSHOLDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Basert på informasjon fra en radar eller et kamera gir Stop and Go adaptiv fartsholder-funksjonen deg mulighet til å holde en valgt hastighet, kjent som cruisehastigheten, samtidig som du holder trygg avstand til kjøretøyet foran i samme kjørefelt.

Avhengig av kjøretøyet, når funksjonen ”Trafikkskiltgjenkjenning” er aktivert PÅVISNING AV VEISKILT kan systemet justere kjøretøyets hastighet i henhold til fartsgrenseskiltene som kameraet gjenkjenner.

Avhengig av land og abonnementet, bruke systemet kameraet og kartet til å justere kjøretøyets hastighet på forhånd i henhold til konteksten og veihendelser (rundkjøringer, svinger, kommende veiskilt eller fartsgrensesoner).

Hvis kjøretøyet foran deg stanser, bremser Stop and Go den adaptive fartsholderen bilen din ned til fullstendig stopp før den kjører videre igjen.

Systemet styrer akselerasjon og fartsreduksjon for kjøretøyet ved å bruke motoren og bremsesystemet.

Systemets maksimale rekkevidde er ca. 130 meter. Dette kan variere etter kjøreforholdene (terreng, værforhold osv.).

Den Stop and Go adaptive fartsholderfunksjonen kan aktiveres fra 0 til 150 km/t eller 160 km/t i henhold til veiforhold (trafikk, vær etc.)

Funksjonen vises med -symbolet.

Merk:

- Føreren er ansvarlig for å følge fartsgrensene og holde trygg avstand i samsvar med trafikkreglene i landet han/hun kjører i.

- den adaptiv fartsholderen kan bremse kjøretøyet opp til rundt en tredjedel av bremsekapasiteten. Avhengig av situasjonen kan føreren bli nødt til å bremse kraftigere.

Når ECO-modus er aktivert, kan ikke fartsholderhastigheten overstige kjøretøyets gjeldende hastighet KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING.

Det regenerative bremsesystemet og hendlene er ikke tilgjengelige når cruisekontrollen eller den adaptive cruisecontrol-funksjonen er aktivert.

Stop and Go adaptiv fartsholder utløser ikke en nødstopp og bremseegenskapene er begrenset.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Dette erstatter ikke under noen omstendigheter førerens ansvar for å respektere fartsgrensen og holde trygg avstand samt å være årvåken.

Føreren må alltid ha kontroll på kjøretøyet.

Føreren må alltid tilpasse hastigheten i forhold til omgivelsene og trafikkforholdene.

Bruk adaptiv fartsholder Stop and Go utenfor tettbebygde områder, på brede veier med synlige linjer.

Fartsholderen kan ha begrenset drift på svært svingete eller glatte veier (blank-is, vannplaning, grus) eller ved dårlig vær (tåke, regn, sidevind, etc.).

Det er fare for ulykker.

Plassering av kameraet 1

Hold frontruten ren (fri for smuss, søle, snø osv.).

Plassering av radaren 2

Sørg for at beskyttelsesplaten til radaren ikke er hindret (smuss, søle, snø, et dårlig festet skilt), bulket, endret (inkludert maling) eller skjult av et tilbehør som er montert på fremsiden av kjøretøyet (på grillen eller logo osv.).

Kontroller

3 - Oppover: aktiverer, øker cruisehastigheten eller påminner om lagret cruisehastighet (RES/+).

- Nedover: aktiverer, reduserer cruisehastigheten eller lagrer gjeldende hastighet (SET/-).

4 Sett funksjonen på standby (med kjørehastigheten lagret) (0).

5 Justere følge-avstanden.

6 Adaptiv fartsholder Start/Stopp hovedbryter .

7 hurtigknapp (avhengig av kjøretøyet): tilpass settpunktet for hastighet til registrerte fartsgrenser PÅVISNING AV VEISKILT.

Avhengig av kjøretøyet informerer symbolet på kontrollen 6 deg om at du er utstyrt med ”Active Driver Assist” ACTIVE DRIVER ASSIST.

Radar- og kamerasonene må holdes rene og uten noen form for manipuleringer for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Skjermer

8 Stop and Go Varsellampe for adaptiv fartsholder.

9 Lagret cruisehastighet.

10 Kjøretøy foran.

11 Lagret trygg avstand

Slå den på

Trykk på bryteren 6.

Varsellampen 8 vises i grått, og meldingen Adaptiv fartsholder PÅ vises i instrumentpanelet sammen med streker som viser at fartsholderfunksjonen er aktivert og venter på å lagre cruisehastigheten.

Denne funksjonen kan ikke aktiveres når:

- parkeringsbremsen er aktivert

- funksjonen ”Automatisert parkassistent” er allerede aktivert AUTOMATISK PARKERING.

Meldingen Adaptive cruise Ctl utilgjengeli vises i instrumentpanelet.

Viktig: Du bør hele tiden holde føttene nær pedalene for å være klar i tilfelle noe skulle skje.

Merk: for kjøretøy utstyrt med Active Driver Assist-systemet ACTIVE DRIVER ASSIST, når ”Filsentrerings assistanse.”-funksjonen, som tidligere er valgt i multimediesystemet eller ved å trykke på bryteren 12 (varsellampen slås på), aktiveres adaptiv fartsholder automatisk når 12-funksjonen ”Filsentrerings assistanse.” aktiveres ACTIVE DRIVER ASSIST.

Aktivere fartsholderen

Ved stillestående eller ved jevn hastighet skyves 3 -kontrollen oppover (RES/+) eller nedover (SET/-): funksjonen aktiveres og den aktuelle hastigheten lagres.

Laveste lagrede cruisehastighet er 30 km/t.

cruisehastigheten 9 erstatter bindestrekene, og fartsholderen bekreftes ved å vise cruisehastigheten i grønt og varsellampen 8.

Hvis du prøver å aktivere funksjonen over 150 km/t eller, avhengig av kjøretøyet, 160 km/t, vises meldingen ”Ugyldig hast.” og funksjonen forblir inaktiv.

Når en cruisehastighet er lagret og fartsholderfunksjonen er aktivert, kan du ta foten av gasspedalen.

Merk: hvis kjørehastigheten er under 30 km/t, bruker funksjonen en standard marsjfart på 30 km/t. Kjøretøyet akselererer til det når den lagrede marsjfarten.

Aktivering av fartsholder med gjenkjenning av fartsgrenseskilt (skjermbilde A)

(kjøretøyavhengig)

Når kjøretøyet er utstyrt med funksjonen Trafikkskiltgjenkjenning, PÅVISNING AV VEISKILT, trykk på aktiveringsknappen 7 for å tilpasse kjøretøyets hastighet til fartsgrensene 13 registrert av kameraet.

Når kjøretøyet passerer et skilt, tilpasses cruisehastigheten 9 til den registrerte hastigheten 13.

Justering

Du kan velge å bruke cruisehastigheten 9 med et systematisk hastighetsavvik i forhold til registrerte hastighetsgrenser 13.

Fra multimediaskjermen i ”Bil”-verdenen, velger du ”Kjøreassistanse”. Aktiver deretter feltet ”Hastighetsstyring” i menyen og velg feltet ”Juster hastighets begrensningene” ønsket avvik (fra -10 km/t til +10 km/t) over 50 km/t.

Aktivering av fartsholder med gjenkjenning av fartsgrenseskilt (skjermbilde B)

(avhengig av abonnement)

Veiskiltregistrering-funksjonen, bruk av kamera PÅVISNING AV VEISKILT og kartet som er tilknyttet abonnementet: Systemet kan forutse og automatisk justere kjøretøyets hastighet til neste skilt eller identifisert 14.

Aktivering av fartsholder med gjenkjenning av fartsgrenseskilt (skjermbilde B) (fortsatt)

Aktivering/deaktivering

Fra multimediaskjermen i ”Bil”-verdenen, velger du ”Kjøreassistanse”. I menyen ”Hastighetsstyring” velger du deretter ”For å få hastighetsbegrensninger” i feltet ”Adaptiv regulering”.

Bokstaven ”A” 15 som vises på instrumentpanelet bekrefter aktivering av fartsholderen med forhåndsregistrering av fartsgrenseskilt.

Merk: Aktivering/deaktivering er også mulig ved å trykke og holde inne den innholdsavhengige knappen 7.

Fartsholder med gjenkjenning av fartsgrenseskilt er knyttet til et abonnement. Hvis det ikke er noe abonnement, kan ikke denne funksjonen aktiveres.

For å administrere abonnementet, se multimedia-instruksjonene.

Aktivering av fartsholder med gjenkjenning av fartsgrenseskilt (skjermbilde B) (fortsatt)

Bruk

Når funksjonen er aktivert, vises følgende hastigheter i instrumentpanelet:

- cruisehastighet 9;

- fartsgrensen oppdaget av systemet på veistrekningen der kjøretøyet kjører 13

- fartsgrensen oppdaget av systemet på neste veistrekning eller fartsgrensesone 14.

Den registrert hastigheten 14 tas i betraktning av systemet. Kjøretøyets hastighet justeres gradvis, til den blir marsjfart 9 uten noen handling fra føreren. Hastigheten som er angitt på 14 vises på 13 når den passerer skiltet eller sonen som er identifisert.

Føreren må alltid være oppmerksom vedrørende hastigheten til systemet og fortsetter å være ansvarlig for kjørehastigheten.

Hvis funksjonen ikke er aktivert eller abonnementet ikke lenger er aktivt, er handlingen den samme som å angi cruisehastighet med gjenkjenning av hastighetsskilt (visning A - se forrige side).

Justering

Du kan velge å bruke cruisehastigheten 9 med et systematisk hastighetsavvik i forhold til registrerte hastighetsgrenser 13.

Fra multimediaskjermen i ”Bil”-verdenen, velger du ”Kjøreassistanse”. Aktiver deretter feltet ”Hastighetsstyring” i menyen og velg feltet ”Juster hastighets begrensningene” ønsket avvik (fra -10 km/t til +10 km/t) over 50 km/t.

Aktivering av fartsholder med gjenkjenning av veioppsettet (skjermbilde C)

(avhengig av abonnement)

Veiskiltregistrering-funksjonen, bruk av kamera PÅVISNING AV VEISKILTog kartet tilknyttet abonnement: Systemet kan forutse og håndtere automatisk justering av kjøretøyets cruisehastighet 9 når kjøretøyet nærmer seg en rundkjøring eller sving.

Hvis kjøretøyet nærmer seg en sving eller rundkjøring, vises en varsellampe 16 på instrumentpanelet. Kjøretøyet justerer hastigheten til en hastighet som passer til trafikkanlegget som oppdages.

Føreren må alltid være oppmerksom vedrørende hastigheten til systemet og fortsetter å være ansvarlig for kjørehastigheten.

Aktivering/deaktivering

Fra multimediaskjermen i ”Bil”-verdenen, velger du ”Kjøreassistanse”. Deretter, fra menyen ”Hastighetsstyring”, velg ”Vis hastighetsbegrensninger”.

På menyen ”Adaptiv regulering” velger du ”Til veisammenheng”.

(Hvis funksjonen ikke er aktivert eller abonnementet ikke lenger er aktivt, er handlingen den samme som å angi cruisehastigheten med gjenkjenning av hastighetsskilt (visning A, se de forrige sidene), eller, avhengig av abonnementet, så kan du angi cruisehastigheten med hastighetsbegrenser-skiltgjenkjenning (visning B se de forrige sidene).

De følgende symbolene viser funksjonene som systemet har tatt i betraktning:

- rundkjøring;

- sving.

Fartsholder med gjenkjenning av veioppsettet er knyttet til et abonnement.

Hvis det ikke er noe abonnement, kan ikke denne funksjonen aktiveres.

For å administrere abonnementet, se multimedia-instruksjonene.

Kontrollerer cruisehastighet9

Du kan når som helst gjenoppta kontrollen over kjøretøyets hastighet ved å:

- sette funksjonen på standby:

- ved å trykke på bremsepedalen

eller

- trykke på bryteren 4 (0).

- deaktivere funksjonen ved å trykke på den generelle Start/stopp-bryteren 6.

Når kjøretøyet automatisk tilpasser hastigheten til skiltene og/eller veiutformingen, er det mulig å ignorere disse hendelsene. Trykk kontrollen 3:

- oppover (RES/+) for å gå tilbake til lagret cruisehastighet;

- nedover (SET/-) for å lagre og opprettholde gjeldende hastighet.

Aktivering av kontrollen for trygg avstand

Så snart fartsholderen er aktivert, vises standard trygg avstand 11 i grønt i instrumentpanelet. Standard trygg avstand tilsvarer ca. to sekunder (se følgende sider).

Hvis systemet oppdager et kjøretøy i kjørebanen din, blir omrisset av et kjøretøy 10 vist over avstandsmåleren 11 i instrumentpanelet.

Kjøretøyet tilpasser seg hastigheten til kjøretøyet foran deg og bruker bremsene ved behov (bremselysene tennes) for å opprettholde avstanden som vises i instrumentpanelet.

Merk: Størrelsen på 10 omrisset varierer i forhold til avstanden til kjøretøyet foran. Jo større omriss, jo nærmere er kjøretøyet foran.

Stille inn cruisehastigheten

Du kan variere hastigheten ved å trykke gjentatte ganger (for lav variasjon) eller trykke og holde (for høy variasjon) på kontrollen 3:

- nedover (SET/-) for å redusere hastigheten;

- oppover (RES/+) for å øke hastigheten.

Justere følgeavstanden

Du kan variere trygg avstand til kjøretøyet foran når som helst ved å trykke på bryteren 5 flere ganger.

Den horisontale avstandsmåleren i instrumentpanelet viser de ulike tilgjengelige trygge avstandene:

- avstandsmåler D: lang avstand (tilsvarer ca. 2,4 sekunder);

- avstandsmåler E: middels avstand 2 (tilsvarer ca. 2 sekunder);

- avstandsmåler F: middels avstand 1 (tilsvarer ca. 1.6 sekunder);

- avstandsmåler G: kort avstand (tilsvarer ca. 1,2 sekunder);

Den valgte avstandsmåleren vises i grønt i instrumentpanelet. De andre målerne er fortsatt i grått.

Merk: Avstanden må være angitt i henhold til trafikknivå, lokale regler og værforhold.

Den trygge avstanden justeres som standard på avstandsmåleren E.

Overstige cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan overskrides når som helst ved å trå på gasspedalen.

Hvis den overskrides, vises cruisehastighet 9 i gult.

Avstandsmåleren blinker hvis avstanden mellom kjøretøyet ditt og kjøretøyet foran er mindre enn den trygge avstanden som er valgt: funksjonen Trygg avstand er ikke lenger aktiv.

Deretter slipper du gasspedalen: Fartsholderen og kontroll for trygg avstand vil automatisk gjenoppta hastigheten og avstanden som du tidligere har valgt.

Forbikjøringsmanøver

Hvis du vil kjøre forbi kjøretøyet foran, vil aktivering av indikatoren midlertidig avbryte kontrollen for trygg avstand og aktivere en akselerasjonshastighet som er tilstrekkelig for å fullføre forbikjøringen.

Stoppe kjøretøyet og kjøre videre

Hvis kjøretøyet foran senker farten, tilpasser systemet hastigheten for å stoppe kjøretøyet helt ved behov (f.eks. ved tett trafikk). Kjøretøyet stanser noen få meter fra kjøretøyet foran.

Når kjøretøyet foran kjører videre:

- hvis stoppet varer i under tretti sekunder, vil kjøretøyet starte på nytt uten at det kreves noen handling fra føreren.

Merk: Føreren skal alltid være årvåken for plutselige hendelser under kjøring, og er fortsatt ansvarlig for å kontrollere kjøretøyet. Hvis systemet oppdager en fotgjenger i kjøretøymiljøet, hindres automatisk omstart til neste stopp.

- hvis stoppet overskrider rundt tretti sekunder, må man bruke gasspedalen eller trykke knappen 3 (RES/+) oppover for at kjøretøyet skal komme i gang igjen. Meldingen ”Trykk RES eller aksellerer for å restarte fartsholder” vises i instrumentpanelet for å bekrefte.

Hvis stoppet overskrider rundt tre minutter, aktiveres den elektroniske parkeringsbremsen automatisk, og den Stop and Go adaptive fartsholderen deaktiveres.

Indikatorlampen 8 slukker for å bekrefte at funksjonen er deaktivert.

Sette funksjonen på standby

Du kan angi funksjonen til ventemodus når:

- du trykker på bryter 4 (0);

- du bruker bremsepedalen mens kjøretøyet beveger seg.

Funksjonen deaktiveres av systemet hvis:

- du setter girkassekontrollen i P, R eller N;

- du løsner setebeltet til føreren;

- du åpner en av dørene;

- du trykker på motorens start/stopp-knapp;

- hellingen er for bratt;

- enkelte førerhjelpemidler og korrigeringsenheter utløses (aktiv nødbrems, ABS, ESC o.l.)

Merk: Hvis mottak av tilkoblede data ikke er optimalt, settes systemet for fartsgrenseskiltgjenkjenning og/eller forhåndsgjenkjenning av veiutformingsfunksjonene (kjøretøyavhengig) automatisk i standby.

De to funksjonene aktiveres automatisk igjen når mottak av tilknyttede data blir optimalt igjen.

I alle tilfeller bekreftes ventemodus når varsellampen vises i grått og meldingen ”Adaptiv cruise. cont. frakoblet” vises i instrumentpanelet.

Hvis du setter den Stop and Go adaptive fartsholderen i ventemodus eller slår den av, fører ikke det til en umiddelbar reduksjon i hastigheten. Du må selv trykke inn bremsepedalen ved behov.

Avslutte ventemodus

Basert på den lagrede cruisehastigheten

Du kan hente frem en lagret hastighet når vei- og kjøreforholdene (trafikk, veiunderlag, værforhold osv.) tillater det. Trykk bryteren 3 (RES/+) oppover innenfor gyldige hastigheter.

Når hastigheten som er lagret, hentes tilbake, bekreftes aktivering av fartsholderen når indikatorlyset for cruisehastigheten i grønt.

Merk: Hvis den lagrede hastigheten er høyere enn den aktuelle hastigheten, akselererer bilen for å komme opp i denne hastigheten.

Basert på gjeldende hastighet

Når fartsholderen er satt på standby, aktiveres fartsholderfunksjonen ved å trykke på bryteren 3 (SET/-) nedover uten å ta hensyn til den lagrede hastigheten: det er hastigheten kjøretøyet beveger seg med som tas i betraktning.

”Ta kontroll over kjøretøyet”-advarsler

I enkelte situasjoner (f.eks. hvis du tar igjen et kjøretøy som kjører mye langsommere, kjøretøyet foran skifter felt raskt osv.) vil systemet kanskje ikke få tid til å reagere.

Avhengig av situasjonen avgir systemet et lydsignal tilknyttet:

- det oransje varselet H vises om situasjonen krever førerens oppmerksomhet

eller

- det røde varslet J sammen med meldingen ”Brems” hvis situasjonen krever førerens umiddelbare oppmerksomhet.

I alle situasjoner må du reagere i overensstemmelse med dette, og foreta riktige manøvrer.

Slå av funksjonen

Den adaptive Stop and Go fartsholderfunksjonen deaktiveres når du trykker på den generelle Start/Stopp-bryteren 6.

Varsellampen 8 forsvinner fra instrumentpanelet for å bekrefte at funksjonen ikke lenger er aktiv.

Midlertidig utilgjengelighet (radar)

Radaren kan registrere kjøretøy foran kjøretøyet. Systemet kan ikke fungere som det skal hvis radarregistreringsområdet er tilsmusset eller hvis signalet er avbrutt.

Hvis det er hindringer i radarregistreringsområdet eller radarsignalet forstyrres, vises meldingen ”Fremre radar ingen visbilitet” i instrumentpanelet og den Stop and Go adaptive fartsholderen avbrytes.

Den grønne varsellampen 8 forsvinner for å bekrefte at funksjonen er automatisk deaktivert.

Sørg for at radarområdet forblir rent og ikke tildekket av snø, søle, et nummerskilt som er dårlig montert eller av tilbehør som er montert på fronten av kjøretøyet (på grillen), eller skjult av tilbehør som er montert foran på kjøretøyet (på grillen eller logoen osv.).

Forholdene i visse geografiske områder kan hindre funksjonen, for eksempel:

- tørre soner, tunneler, lange broer eller dårlig belyste veier uten linjer, uten skilt eller trær i nærheten av;

- en militær- eller flyplassone.

Du må forlate disse områdene for at funksjonen skal fungere.

Hvis meldingen ikke slettes etter at motoren er startet igjen, må du kontakte en autorisert forhandler.

Midlertidig utilgjengelighet (kamera)

Systemet kan ikke fungere hvis kameraet er tildekket (av smuss, gjørme, snø, kondens osv.).

Ved redusert sikt på kameraet vil ytelsen til den adaptive fartsholderen Stop and Go bli redusert. Vær våken.

Funksjonsfeil

Hvis det oppdages en driftsfeil med adaptiv fartsholder-funksjon Stop and Go, vises meldingen "Kontroller adaptiv fartsholder" på instrumentpanelet, og den adaptive fartsholder-funksjonen Stop and Go blir avbrutt.

Hvis det blir oppdaget en feil på én eller flere komponenter i systemet, deaktiveres den Stop and Go adaptive fartsholderen.

Avhengig av typen feil vises meldingen i instrumentpanelet:

- ”Fremre kamera må kontrolleres” sammen med varsellyset © (avhengig av kjøretøyet);

- ”Fremre radar må kontrolleres” sammen med varsellyset © (avhengig av kjøretøyet);

- ”Kamera/Radar må kontrolleres” sammen med varsellyset © (avhengig av kjøretøyet);

- ”Kontroller Bil” sammen med varsellampen ©.

Kontakt en autorisert forhandler.

Systembegrensninger

Kjøretøyssensor

Systemet registrerer bare kjøretøy (biler, lastebiler, motorsykler) som beveger seg i samme retning som kjøretøyet.

Det tas hensyn til et kjøretøy som svinger inn i samme kjørefelt (f.eks. K) av systemet bare når det kommer inn i kamera- og radarregistreringsområdene.

Systemet kan utløse uønsket eller forsinket bremsing.

Systemet kan derfor ikke oppdage:

- kjøretøy som kommer til veikryss: Glatte veier (f.eks. L) osv.

- kjøretøy som kjører på feil side av veien eller rygger mot deg.

Registrering i svinger

Når du kommer til et hjørne eller en sving, kan det hende at radaren og/eller kameraet midlertidig ikke klarer å registrere kjøretøyet foran (f.eks. M).

Systemet kan utløse en akselerasjon.

Ved utgangen av en sving kan systemets oppdagelsen av kjøretøy foran bli forstyrret eller forsinket.

Systemet kan utløse uønsket eller forsinket bremsing.

Den adaptive Stop and Go-fartsholderen må bare brukes utenfor tettbebygde områder, på brede veier med synlige linjer.

Registrering av kjøretøy i tilstøtende felt

Systemet kan registrere kjøretøy som kjører på et tilstøtende kjørefelt når:

- du kjører inn i en sving (f.eks. N)

- du kjører på en vei med smale felt

- hastigheten til kjøretøyet på det tilstøtende kjørefeltet er tregere, og hvis ett av disse kjøretøyene er plassert for nærme kjørefeltet til det andre

Systemet kan utløse kjøretøyets bremsing på feil måte.

Kjøretøy skjult på grunn av variasjoner i terreng

Systemet registrerer ikke kjøretøy som er skjult på grunn av variasjoner i terrenget, eller de som befinner seg utenfor kamera- og radarregistreringsområdene når du kjører oppover eller nedover.

Kjøretøy utenfor kamera- og radarregistreringsområdene.

Systemet reagerer sent eller ikke i det hele tatt hvis de registrerte kjøretøyene er utenfor kamera- og radardekningsområdet, spesielt i følgende tilfeller:

- kjøretøy som frakter lange gjenstander som overskrider linjen

- den faktiske lengden på høye kjøretøy (f.eks. P) er utenfor radarregistreringsområdet (anleggsmaskiner, landbruksutstyr o.l.);

- kjøretøy ikke er midt i kjørefeltet;

- smale kjøretøy som er svært nærme (f.eks. Q).

Stillestående kjøretøy og kjøretøy som beveger seg langsomt

Når hastigheten er over ca. 50 km/t, registrerer ikke systemet:

- stillestående kjøretøy (f.eks. R);

- kjøretøy som beveger seg svært langsomt

Når hastigheten er mindre enn ca. 50 km/t, kan det hende at systemet ikke reagerer eller reagerer svært sent på:

- stillestående kjøretøy (f.eks. R);

- kjøretøy som beveger seg svært langsomt

- kjøretøy foran 17 som skifter kjørefelt og oppdager et stillestående kjøretøy 18 (f.eks. S);

- når kjøretøyet står stille 19, når du bytter kjørefelt (f.eks. T).

Vær alltid klar til å respondere under alle omstendigheter.

Føreren må alltid ha kontroll på kjøretøyet.

Stop and Go adaptiv fartsholder utløser ikke en nødstopp og bremseegenskapene er begrenset.

Ikke-registrering av faste hindringer og små gjenstander

Systemet kan derfor ikke oppdage:

- fotgjengere, sykler, scootere o.l.

- dyr;

- faste hindringer (tollstasjoner, vegger o.l.) (f.eks. U).

Det tas ikke hensyn til disse av systemet. De utløser ikke varsler eller reaksjoner av systemet.

Registrering av kjøretøyer som beveger seg inn i kjørefelt ved høy hastighet

Hvis kjøretøyet blir forbikjørt av et annet kjøretøy som kjører med høy hastighet 20 (motorsykler, bil osv.), og kjøretøyet er midlertidig mellom deg og kjøretøyet foran 21, kan systemet utløse overdreven akselerasjon, fartsreduksjon eller bremsing.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Det erstatter ikke under noen omstendigheter førerens ansvar for å respektere fartsgrensen og holde trygg avstand samt å være årvåken.

Føreren må alltid ha kontroll over kjøretøyet.

Trafikkinformasjon utover fartsgrenseskilt og veikartinformasjon fra kartet (kjøretøy med ”Registrering av veiskilt”-funksjonen og et abonnement), som trafikklys, fotgjengeroverganger o.l. blir ikke tatt hensyn til av systemet. Føreren må alltid tilpasse hastigheten etter omgivelsene og kjøreforholdene, uavhengig av systemindikasjoner.

Systemet skal ikke under noen omstendigheter betraktes som en hindringsoppdager eller et kollisjonshindrende system.

Bruk adaptiv fartsholder Stop and Go utenfor tettbebygde områder, på brede veier med synlige linjer.

Systemservice og reparasjoner

- Ved et sammenstøt kan radaren og/eller kameraet komme ut av stilling og få nedsatt funksjon. Deaktiver systemet og kontakt en autorisert forhandler.

- Alt arbeid i området rundt radaren og/eller kameraet (skifte, reparasjoner, justering av frontruten, lakkering osv.) må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis;

- kjøretøyet blir tauet (havari);

- kjøretøyet tauer en tilhenger eller campingvogn;

- kjøretøyet kjøres i en tunnel eller i nærheten av en metallstruktur;

- kjøretøyet ankommer en bomstasjon, et veiarbeidsområde eller på et smalt kjørefelt;

- kjøretøyet kjøres på en veldig svingete vei (fjellvei etc.);

- kjøretøyet kjøres opp eller ned en svært bratt bakke;

- sikten er dårlig (sterkt sollys, tåke osv.);

- kjøretøyet kjøres på glatt underlag (regn, snø, grus o.l.);

- værforholdene er dårlige (regn, snø, sidevind o.l.);

- radarområdet er skadet (sammenstøt o.l.);

- området rundt kameraet er påført skade (f.eks. på innsiden eller utsiden av frontruten).

- frontruten er sprukket eller forvrengt.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, må du deaktivere det og kontakte en autorisert forhandler.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- Frontruten eller støtfangeren er tildekket i området rundt radaren (av smuss, is, snø, kondens, nummerskilt etc.)

- komplekse miljøer (f.eks. tunneler);

- krevende værforhold (snø, mye regn, hagl, hålke o.l.);

- dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.);

- blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.);

- smal eller svingete vei (krappe svinger osv.)

- et kjøretøy med en betydelig ulik hastighet;

- bruk av matter som ikke er tilpasset kjøretøyet På førersiden må du bare bruke matter som er egnet for kjøretøyet, festet med forhåndstilpassede komponenter og kontrollere tilpasningen regelmessig. Ikke legg én matte over en annen. Det er fare for at de kan kile seg fast i pedalene.

I dette tilfellet kan systemet bremse eller akselerere utilsiktet.

Mange uforutsette situasjoner kan påvirke systemdriften. Enkelte gjenstander eller kjøretøy som kan vises i kamera- eller radarregistreringssonen, kan tolkes feil av systemet, noe som kan føre til upassende akselerasjon eller bremsing.

Du bør alltid være oppmerksom på plutselige hendelser som kan oppstår når du kjører. Hold alltid kjøretøyet under kontroll ved å holde føttene i nærheten av pedalene, slik at du er klar til å reagere hvis noe skulle skje.

adaptiv farthållare med Stop & Go

hastighetsvarning med identifiering av trafikskyltar