Tilbake til listen

AUTOMATISK PARKERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne funksjonen hjelper deg med å parkere ved å ta kontroll over ratt, bremser, motor og girkontroll.

Under manøveren trykker du på gasspedalen (for å holde funksjonen aktivert) og holder hendene unna rattet.

Du kan når som helst ta tilbake kontrollen over kjøretøyet ved å:

- vri på rattet;

- slippe opp gasspedalen;

- eller trykke på bremsepedalen.

Spesialfunksjoner

Sikre at ultralydsensorene og kameraene som er angitt av pilene 1 ikke er tildekket (av smuss, gjørme, snø, et dårlig montert/dårlig festet nummerskilt etc.), påvirket, modifisert (inkludert lakkering etc.) eller blokkert av tilbehør montert på fronten eller bak på kjøretøyet.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Denne funksjonen erstatter ikke under noen omstendighet din plikt til å vise aktsomhet og ansvar under manøvrer (du må alltid være klar til å bremse).

Slå den på

Med kjøretøyet stillestående eller kjørende i en hastighet lavere enn 30 km/t, er det flere måter å få tilgang til funksjonen på:

- Via ”Bil” Verden 2, trykk ”Automatisert parkassistent” menyen 3;

- via widgeten ”Automatisert parkassistent” (hvis konfigurert av kunden);

- via knappen ”Favoritter”på rattet (hvis konfigurert av kunden);

- Via snarveien ”Automatisert parkassistent” i 360° kameravisning.

Valg av manøver

Systemet kan utføre tre typer manøvre:

- lukeparkering 4;

- vinkelrett parkering 5;

- bevege seg ut av en parkeringsluke 6.

På multimedieskjermen velger du hvilken manøver du ønsker å utføre.

Merk: de andre parkeringstypene støttes ikke av systemet.

Bruk

Parkering

Forutsatt at kjørehastigheten er under 30 km/t, ser systemet etter ledige parkeringsplasser på begge sider av kjøretøyet.

Når en plass er funnet, vises den på multimediaskjermen, indikert med bokstaven ”P”. Kjør sakte til meldingen ”STOP” vises, ledsaget av et lydsignal. Hvis det oppdages mer enn en ledig parkeringsplass, må du velge ønsket plass ved å berøre skjermen.

Mellomromene blir grønne på multimediaskjermen og er merket med bokstaven ”P”.

- Stans kjøretøyet;

- Trykk knappen ”START”.

Varsellampen tennes i instrumentpanelet og det høres et lydsignal.

- Slipp rattet.

- Trykk forsiktig på gasspedalen;

- Følg instruksjonene på multimedieskjermen.

Trykk på gasspedalen under hele manøveren, også når det gires.

Kjøretøyet settes i bevegelse. Systemet styrer deretter rattet, motoren, bremsene og girskiftene.

Avhengig av hvor hardt du trykker på gasspedalen, varierer hastigheten fra 0 til 7 km/t.

Meldingen ”Manøver ferdig” vises på multimediaskjermen for å indikere slutten på manøveren. Den assisterte parkeringsbremsen er aktivert og posisjonen P er aktivert.

Du kan slippe opp gasspedalen.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Denne funksjonen erstatter ikke under noen omstendighet din plikt til å vise aktsomhet og ansvar under manøvrer (du må alltid være klar til å bremse).

Under manøveren kan rattet rotere hurtig: Pass på at ikke hender eller noe annet setter seg fast i det.

Utkjøring fra parking

- Aktiver funksjonen ”Automatisert parkassistent”;

- Velg modusen ”Kjøre ut av en parkeringsluke”;

- Sett retningsviserne til den siden du vil kjøre ut av parkeringsluken;

- trykk knappen ”START”;

Varsellampen tennes i instrumentpanelet og det høres et lydsignal.

- Slipp rattet;

- Trykk forsiktig på gasspedalen;

- Følg instruksjonene på multimedieskjermen.

Trykk på gasspedalen under hele manøveren, også når det gires.

Kjøretøyet settes i bevegelse. Systemet styrer deretter rattet, motoren, bremsene og girskiftene.

Meldingen ”Manøver ferdig” vises på multimediaskjermen for å indikere slutten på manøveren. Du kan ta kontrollen over bilen igjen ved å slippe gasspedalen eller bremse.

Merk: Når manøveren er fullført, hvis føreren etter å ha sluppet gasspedalen ikke er aktiv i en viss periode, aktiveres den elektroniske parkeringsbremsen og posisjonen P er aktivert.

Spesialfunksjoner

- Systemet kjører ikke opp på høye fortauskanter.

- Manøveren er ikke mulig hvis hellingen er for bratt.

Utsette manøveren

Manøveren utsettes i følgende tilfeller:

- du trykker inn gasspedalen forbi motstandspunktet

- bagasjerommet eller en dør på passasjersiden åpnes

- kjøretøyet har stått stille i mer enn ca. ett minutt

Indikatorlampen slukner i instrumentpanelet, og det kommer et lydsignal. Kjøretøyet er nå immobilisert.

Det vises en melding om at manøveren er stoppet og hva du må gjøre for å gjenoppta manøveren.

Slipp gasspedalen, og tråkk deretter på den igjen for å fortsette manøveren.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Denne funksjonen erstatter ikke under noen omstendighet din plikt til å vise aktsomhet og ansvar under manøvrer (du må alltid være klar til å bremse).

Under manøveren kan rattet rotere hurtig: Pass på at ikke hender eller noe annet setter seg fast i det.

Avbryte manøveren

Manøveren avbrytes i følgende tilfeller:

- trykker du knappen ”STOP”;

- du åpner førerdøren;

- du løser setebeltet på førersiden;

- du setter på den elektroniske parkeringsbremsen;

- kjøretøyet har beveget seg for langt fra den planlagte kjøreretningen;

- du har utført mer enn ca. ti forover-/bakoverbevegelser i én manøver

- du vrir på rattet;

- du bruker girspaken

- det er registrert hjulspinn;

- den elektroniske regulatoren for dreiemoment har startet.

Indikatorlampen slukner i instrumentpanelet, og det kommer et lydsignal.

Kjøretøyet stopper.

Merk: Ved feil på funksjonen blir ikke kjøretøyet immobilisert. Ta kontroll over kjøretøyet igjen. Meldingen ”Ta tilbake kontrollen” vises på instrumentpanelet, ledsaget av et lydsignal.

Funksjon utilgjengelig

Når du trykker på en av metodene for systemaktivering vises meldingen ”Automatisk parkering utilgjengelig” på multimedieskjermen for å informere om at funksjonen ikke er tilgjengelig.

Funksjonsfeil

Hvis funksjonen oppdager en feil, vises følgende melding i instrumentpanelet:

- ”kontroller Park Assist” sammen med varsellampen ;

eller

- ”Park sensor må kontrolleres” sammen med varsellyset © (avhengig av kjøretøyet);

eller

- ”Sjekk parkeringshjelp” sammen med varsellyset © (avhengig av kjøretøyet).

Rengjør de ultrasoniske sensorene. Hvis det fortsatt er et problem, må du kontakte en godkjent forhandler.

Merk: Ved feil på funksjonen blir ikke kjøretøyet immobilisert.

Ta umiddelbart kontroll over kjøretøyet igjen.

For å advare deg vises meldingen ”Ta tilbake kontrollen” på instrumentpanelet sammen med varsellampen og en lyd.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende. Pass på at parkeringsmanøveren er i samsvar med gjeldende trafikkregler der du befinner deg.

Som fører bør du alltid være forberedt på plutselige hendelser. Kontroller alltid at det ikke er noen små og smale bevegelige hindringer (som barn, dyr, rullestol, sykkel, stein, stolpe, slepeutstyr, osv.) i blindsonen når du manøvrerer.

Systemservice og reparasjoner

- Sammenstøt kan føre til at følerne ikke fungerer riktig. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte, tilpasning av utvendig pyntelister, etc.) i området rundt sensorene må utføres av kvalifisert personell.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Spesielle forhold som dårlig vær (snø, hagel, is, etc.) kan forstyrre eller gjøre det umulig å bruke systemet.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, må du deaktivere det og kontakte en autorisert forhandler.

Fare for falske alarmer.

Systembegrensninger

- Systemet kan ikke registrere gjenstander i blindsonene til sensorene.

- Kontroller både før og under manøveren at parkeringsplassen som systemet foreslår, faktisk er ledig og fri for hindringer.

- Systemet bør ikke brukes hvis du har en tilhenger på slep, eller hvis det er montert noen annen form for slepe- eller lasttransportsystemer på kjøretøyet eller på kjøretøy i nærheten.