Tilbake til listen

VARSLING VED SKIFTE AV KJØREFELT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjelp av informasjon fra 1-kameraet varsler funksjonen føreren hvis bilen krysser en sammenhengende eller brutt skillelinje, eller hvis den nærmer seg veikanten (veiskille, sperre, fortau, jordvoll, etc.) uten at retningslysene er aktivert.

Merk: Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Funksjonen for varsling ved skifte av kjørefelt korrigerer ikke kjøretøyets kjøreretning.

Aktivering/deaktivering

Funksjonen aktiveres ved å trykke flere ganger på 2-bryteren til valget ”Varsling ved skifte av kjørefelt” vises i instrumentpanelet. Meldingen ”Filvarsl. Assist Varsel på” og varsellampen ”” vises i instrumentpanelet.

Funksjonen deaktiveres ved å trykke flere ganger på 2-bryteren til valget ”Filvarsl. Assist Varsel av” (eller, for noen modeller ”Filvarsling deaktivert”) vises i instrumentpanelet. Varsellampen slukkes i instrumentpanelet.

Bruk

Når funksjonen er aktivert, vises -varsellampen og de venstre og høyre linjene 3 i grått i instrumentpanelet.

Funksjonen er innstilt for å varsle føreren hvis

- kjørehastigheten er mellom ca. 70 km/t og 180 km/t

og

- -varsellampen og de venstre/høyre linjeindikatorene 3 er hvite.

Varselfunksjonen utløses hvis kjøretøyet bryter en kjørefeltlinje, eller hvis det nærmer seg veikanten (veiskille, sperre, fortau, jordvoll, etc.) uten at retningslysene er aktivert.

Funksjonen varsler føreren:

- ved en vibrasjon i rattet

og

- -varsellampen og 3 indikatoren for brutt linje skifter til rødt

Ved ny start av motoren fortsetter funksjonen den modusen som ble lagret da motoren sist ble stanset.

Midlertidig ikke tilgjengelig

- Svært raskt skifte av kjørefelt.

- Sammenhengende kjøring på en linje;

- ca. 4 sekunder etter skifte av kjørefelt

- skarpe svinger;

- dårlig sikt;

- aktivering av retningslysene på én av sidene

- kraftig akselerasjon;

-...

Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises -varsellampen og de venstre/høyre indikatorene i grått i instrumentpanelet.

Årsaker til at systemet ikke kan aktiveres

Systemet kan ikke aktiveres hvis:

- Revers er valgt;

- Siktfeltet til kameraet er tilsmusset

- Varsellampen ® lyser.

-varsellampen og de venstre/høyre linjeindikatorene skifter til grått i instrumentpanelet.

Innstillinger

Kjøretøy med multimedieskjerm.

Se i instruksjonene for multimedieskjermen hvordan du får tilgang til funksjonsinnstillingene 4:

- ”Haptisk intensitet”: Juster rattvibreringsnivået

- Alarm: Juster følsomhetsnivået for linjedeteksjon. Det gjør du ved å velge:

- Late: linje oppdaget ved kryssing

- Standard: linje oppdaget rett før kryssing

- Early: linje oppdaget i nærheten

Justeringer (fortsatt)

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Stans bilen og trykk flere ganger på bryteren 5 til du kommer til ”Bil”-fanen.

- trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen til du kommer til menyen ”Innstillinger” Trykk på bryteren 8 OK;

- trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen til du kommer til menyen ”KJØRINGS ASSIST.” Trykk på bryteren 8 OK;

- Trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen til du kommer til Filskifte vibrasjon eller Filvarsler sensitivitet-menyen. Trykk på bryteren 8 OK;

- trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen for å justere innstillingen. Trykk på 8 OK.

Funksjonsfeil

Hvis det oppstår en feil, vil venstre og høyre linjeindikator (og -varsellampen, avhengig av visningsmåte) forsvinne eller forbli grått i instrumentpanelet.

I enkelte tilfeller vises de sammen med meldingen ”Fremre kamera må kontrolleres” eller varsellyset © i instrumentpanelet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at kameraet kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) i området rundt kameraet må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan påvirke eller forstyrre systemet:

- frontruten er tilsmusset (med skitt, is, snø, kondens o.l.).

- Komplekse miljøer (f.eks. tunneler).

- Krevende værforhold (snø, hagl, hålke osv.).

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.).

- Veimerkingen er uregelmessig eller vanskelig å lese (f.eks. delvis borte, for lange mellomrom, ujevn veibane)

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.).

- Smal eller svingete vei (krappe svinger osv.).

- Kort avstand til kjøretøyet foran.

Risiko for falske alarmer eller manglende varsling