Tilbake til listen

VARSLING VED RYGGING UT FRA PARKERINGSPLASS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjelp av informasjon fra radarene som er installert på hver side av støtfangeren bak (område A), vil systemet varsle føreren når et annet kjøretøy dukker opp i registreringssonen B.

Funksjonen aktiveres hvis:

- Revers er valgt.

og

- Kjøretøyet står i ro eller har lav kjørehastighet.

Spesialfunksjon

Sørg for at radarområdet A ikke er tildekket (av klistremerker, søle, snø o.l.).

Hvis en radar er tildekket, vises meldingen ”Side radar ingen visbilitet” i instrumentpanelet. Rengjør området der sensorene er plassert.

Systemets registreringsevne avhenger av omgivelsene rundt kjøretøyet (statiske gjenstander osv.), hvilken stand støtfangeren er i, osv.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Aktivering/deaktivering fra multimedieskjermen 1

Se multimedieinstruksjonene for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Velg ”ON” eller ”OFF”.

Bruk

Funksjonen varsler deg hvis et kjøretøy befinner seg i området B og nærmer seg bilen din.

2-indikatoren vises på sidespeilene 3 på begge sider.

Merk: Rengjør sidespeilene 3 regelmessig slik at retningsviserne 2 er godt synlige.

Indikatorene 4 på multimedieskjermen viser deg fra hvilken side det andre kjøretøyet nærmer seg.

Merk: Rengjør kameraet regelmessig, slik at det ikke blir tildekket.

Indikatorene 2 og 4 ledsages av et lydsignal når kjøretøyet rygges.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en feil, vises meldingen ”Side radarer må kontrolleres” i instrumentpanelet. Kontakt en autorisert forhandler.

Siden det finnes følere bak støtfangeren, anbefaler vi at eventuelt arbeid på denne (reparasjon, utskifting, lakkeringsarbeider, etc.) utføres av kvalifisert personell.

Begrensninger av systemets bruk

- Området rundt radaren bør holdes rent og fritt for tilpasninger eller tilbehør slik at systemet skal fungere feilfritt.

- Mindre synlige trafikanter som nærmer seg kjøretøyet (motorsykler, sykler, fotgjengere, osv.) blir ikke alltid oppdaget av systemet.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis

- Radarområdet A er skadet (bakre støtfanger);

- Bilen er utstyrt med et tilhengerfeste som ikke er blitt registrert av systemet.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Systemet skal ikke under noen omstendigheter betraktes som en hindringsoppdager eller et kollisjonshindrende system.

Systemservice og reparasjoner

- Ved et sammenstøt kan radarene komme ut av posisjon, og dette kan påvirke funksjonen. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Alt arbeid i området rundt radarene (reparasjoner, utskiftinger, karosseriarbeider o.l.) må utføres av kvalifisert personell.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- Radarområdet A er skadet (bakre støtfanger);

- Bilen er utstyrt med et tilhengerfeste som ikke er blitt registrert av systemet.

Systemforstyrrelse

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- et komplekst miljø (underjordisk parkeringsplass, stålkonstruksjoner osv.)

- krevende værforhold (snø, kraftig regn, hagl, hålke osv.)

Systembegrensninger

- Området rundt radaren bør holdes rent og fritt for tilpasninger eller tilbehør slik at systemet skal fungere feilfritt.

- Mindre synlige trafikanter som nærmer seg kjøretøyet (motorsykler, sykler, fotgjengere, osv.) blir ikke alltid oppdaget av systemet.

Fare for falske alarmer eller manglende varslinger

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, må du deaktivere det og kontakte en autorisert forhandler.