Tilbake til listen

AKTIV NØDBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemet bruker informasjon fra radaren 2 og kameraet 1 for å bestemme avstanden fra ditt kjøretøy:

- fra kjøretøyet foran i samme kjørefelt;

- fotgjengere og syklister i nærheten.

Systemet varsler føreren om en eventuell fare for frontkollisjon slik at han/hun kan reagere raskt i forhold til dette (trykke inn bremsepedalen / vri på rattet).

Avhengig av reaksjonsevnen til føreren, kan systemet hjelpe til med å bremse for å begrense skadene eller unngå et sammenstøt.

Plassering av kameraet 1

Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Plassering av radaren 2

Sørg for at radarområdet ikke er hindret (av smuss, søle, snø, et dårlig festet skilt foran), bulket, endret (inkludert maling) eller skjult av et tilbehør som er montert på fremsiden av kjøretøyet (på grillen eller logo osv.).

Dette systemet kan bremse kjøretøyet med full kraft til det står helt i ro hvis det er nødvendig.

Av hensyn til sikkerheten må du alltid bruke setebeltet når du kjører og passe på at det er lastet slik at ingen gjenstander kan kastes fremover og treffe passasjerene.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Bruk

Kjøretøyssensor

Når du kjører, vil systemet i tilfelle fare for kollisjon med kjøretøyet foran:

- Varsle om fare for kollisjon: Når kjørehastigheten er mellom 7 km/t og 170 km/t, vises meldingen ”Brems” i rødt i instrumentpanelet 3 sammen med en varsellyd.

Hvis føreren trykker inn bremsepedalen og systemet fremdeles registrerer en fare for kollisjon, forsterkes bremsekraften ytterligere.

- Kan utløse bremsing: Når kjøretøyet beveger seg saktere enn rundt 120 km/t, hvis føreren ikke reagerer på varselet og en kollisjon er uunngåelig.

Hvis kjøretøyet ble stanset som følge av aktiv nødbremsing, må føreren holde bilen i ro ved hjelp av bremsepedalen.

Merk: Hvis føreren bruker kjøretøykontrollene (ratt, pedaler, etc.), kan systemet eventuelt forsinke eller ikke aktivere enkelte funksjoner.

Spesielle varslingsfunksjoner

Avhengig av kjørehastigheten kan varslingen og bremsingen aktiveres samtidig.

Spesielle funksjoner for stillestående kjøretøy

Stillestående kjøretøy registreres når du kjører med en hastighet fra ca. 7 til 80 km/t. Systemet (og varslingen) deaktiveres når kjørehastigheten kommer over ca. 80 km/t.

Du kan når som helst stanse bremsingen under en nødmanøver ved å:

- trykke gasspedalen;

eller

- vri rattet for å unngå en kollisjon.

Fotgjenger- og syklistdeteksjon

(kjøretøyavhengig)

Hvis det er fare for kollisjon med en syklist eller fotgjenger mens kjøretøyet beveger seg, vil systemet:

- Varsle om fare for kollisjon: Når kjørehastigheten er mellom 7 km/t og 80 km/t, vises meldingen ”Brems” i rødt i instrumentpanelet 3 sammen med en varsellyd.

Hvis føreren trykker inn bremsepedalen og systemet fremdeles registrerer en fare for kollisjon, forsterkes bremsekraften ytterligere.

- Utløser bremsing: Hvis føreren ikke reagerer på varselet og kollisjonen er unngåelig.

Hvis kjøretøyet ble stanset som følge av aktiv nødbremsing, må føreren holde bilen i ro ved hjelp av bremsepedalen.

Merk: Hvis føreren bruker kjøretøykontrollene (ratt, pedaler, etc.), kan systemet eventuelt forsinke eller ikke aktivere enkelte funksjoner.

Spesielle varslingsfunksjoner

Avhengig av kjørehastigheten kan varslingen og bremsingen aktiveres samtidig.

Du kan når som helst stanse bremsingen under en nødmanøver ved å:

- Trykke gasspedalen;

eller

- Vri rattet for å unngå en kollisjon.

Aktivering eller deaktivering av systemet

Kjøretøy med multimedieskjerm 4

Se multimedieinstruksjonene for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Velg ”ON” eller ”OFF”.

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Stans bilen og trykk flere ganger på bryteren 5 til du kommer til ”Bil”-fanen;

- Trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen til du kommer til menyen ”Innstillinger” Trykk på bryteren 8 OK;

- Trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen til du kommer til menyen ”KJØRINGS ASSIST.” Trykk på bryteren 8 OK;

- Trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen til du kommer til menyen ”Aktiv bremsing” og trykk på 8 OK-bryteren.

Trykk én gang til på bryteren 8 OK for å aktivere eller deaktivere funksjonen:

= funksjon aktivert

< funksjon deaktivert

Når systemet deaktiveres, tennes - eller -varsellampen (kjøretøyavhengig) i instrumentpanelet.

Systemet aktiveres igjen hver gang du slår på tenningen.

Midlertidig ikke tilgjengelig

Hvis systemet registrerer en midlertidig feil, tennes varsellampen eller i instrumentpanelet (kjøretøyavhengig).

Mulige årsaker er:

- Systemet er midlertidig blindt (blendet av solen, nærlys, dårlige værforhold osv.). Systemet aktiveres igjen når sikten blir bedre,

- Systemet avbrytes midlertidig (f.eks. hvis frontruten eller støtfangerne foran/bak er dekket av smuss, søle, snø, kondens etc.). I så fall må du stanse kjøretøyet og slå av motoren. Rengjør frontruten og støtfangerne. Neste gang du starter motoren, vises verken varsellampen eller meldingen.

Hvis dette ikke er tilfelle, kan problemet ha en annen årsak. Kontakt en autorisert forhandler.

Funksjonsfeil

Hvis © og eller (kjøretøyavhengig) tennes i instrumentpanelet, tyder det på at systemet har oppdaget en feil. Kontakt en autorisert forhandler.

Aktiv nødbrems

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende. Utløsning av denne funksjonen kan forsinkes eller hindres når systemet oppdager tydelige tegn på kontroll over kjøretøyet av føreren (bevegelser på rattet, pedalene osv.).

Systemet kan ikke aktiveres:

- Når girspaken står i Nøytral, eller clutchen holdes inne i ca. 10 sekunder;

- når parkeringsbremsen er trukket til;

- Når det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) er blitt aktivert.

Systemservice og reparasjoner

- Ved et sammenstøt kan radaren og/eller kameraet komme ut av stilling og få nedsatt funksjon. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider i området rundt radaren og/eller kameraet (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Systemforstyrrelse

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- bygninger og konstruksjoner i omgivelsene (metallbro, tunnel o.l.)

- Krevende værforhold (snø, hagl, hålke osv.)

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.);

- Dårlig kontrast mellom en gjenstand (kjøretøy, forgjenger osv.) og området rundt (f.eks. fotgjenger kledd i hvitt i et område med snø osv.);

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.);

- hindring av frontruten eller radarområdet (av smuss, is, snø, kondens osv.);

- ...

Det kan føre til at systemet ikke reagerer, kan varsle føreren eller bremser utilsiktet.

Systembegrensninger

- Hver gang motoren startes utfører systemet en kalibrering i forhold til omgivelsene, og det kan ta fra 2 til 5 minutter før det er i normal drift.

- Et kjøretøy som kjører i motgående retning vil ikke utløse noen varsler eller påvirke systemet.

- Radar- og kamerasonene må holdes rene og uten noen form for endringer for å sikre at systemet fungerer som det skal.

- Det kan hende at systemet ikke reagerer like effektivt på mindre kjøretøy som motorsykler som på andre kjøretøy

- Det kan hende at systemet ikke fungerer som det skal når veibanen er glatt (regn, snø, hålke, etc.);

- For å sikre riktig reaksjon må systemet kunne se hele omrisset av fotgjengeren Systemet kan derfor ikke oppdage:

- fotgjengere i mørket eller i dårlige lysforhold;

- delvis synlige fotgjengere;

- fotgjengere som er lavere enn rundt 80 cm;

- fotgjengere som bærer store ting;

- ...

Det kan føre til at systemet ikke reagerer, kan varsle føreren eller bremser utilsiktet.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- Bremselysene ikke virker

- Området rundt kameraet er påført skade (f.eks. på innsiden eller utsiden av frontruten).

- fronten på kjøretøyet er skadet (sammenstøt, skrape på radaren, etc.);

- kjøretøyet blir tauet (havari);

- frontruten er sprukket eller skadet (ikke utfør reparasjoner på frontruten i dette området, få den skiftet hos en autorisert forhandler)

- du kjører på en vei uten fast dekke.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, skal det deaktiveres og en autorisert forhandler kontaktes.

Stanse funksjonen

Du kan når som helst stanse den aktive nødbremsfunksjonen ved å trykke lett på gasspedalen eller vri på rattet i en unnamanøver.