Tilbake til listen

AUTOMATISK KLIMAKONTROLL: Kontroll A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollene A

Se instruksjonene for multimediesystemet for informasjon om hvordan du får tilgang til innstillingene for det automatiske klimaanlegget fra multimedieskjermen 1.

Det avhenger av kjøretøymodell om hvorvidt kontrollene som beskrives nedenfor, vises.

2 Justering av venstre og høyre programmert temperatur.

3 Luftresirkulering.

4 Redusere viftehastigheten inntil systemet slås av.

5 Øke viftehastigheten.

61415 og 16 automatisk modus

7 Snarvei til siden for klimaanlegget.

8 SYNC ”Synkroniserings”-funksjon.

9 Fjerning av is/dugg på bakruten og sidespeilene (kjøretøyavhengig)

10 ”Klar sikt”-funksjon.

11 Klimaanlegg.

12 Ekstra klimaanleggsmodus OFF

13 Visning av viftehastighet.

17,18 og 19 Luftfordeling i kupeen.

20 Ekstra klimaanleggsmodus Auto

21 Ekstra manuell modus for klimaanlegget

Noen knapper har et varsellys som viser driftstilstanden.

Variere viftehastigheten

I automatisk modus vil systemet regulere hastigheten på luftsirkulasjonen for å oppnå og opprettholde ønsket inneklima.

Du kan fortsatt justere viftehastigheten ved å trykke på bryteren 4 eller 5.

Merk: konfigurasjonen av klimaanlegget avhenger av hvilken modus du har valgt i ”MULTI-SENSE”-menyen MULTI-SENSE.

Justering av temperatur

Det er to typer innstillinger:

- Uavhengig justering for kupéen

- Justering i SYNC modus for å synkronisere passasjer- og førersiden.

SYNC -funksjon

Trykk på 8-knappen for å aktivere enhetlig innstilling for kupéen. Lyset i 8-knappen tennes. Bruk deretter kontrollen 11.

Funksjonen deaktiveres ved å trykke på 8-knappen på nytt, eller bruke 2-kontrollen og justerer høyre side uavhengig av venstre side.

Varsellampen i 2-knappen slås av.

Merk: Konfigurasjonen av klimaanlegget avhenger av hvilken modus som er valgt i ”Multi-Sense”-menyen MULTI-SENSE.

De viste temperaturverdiene viser et komfortnivå.

Når kjøretøyet startes, betyr ikke øking eller redusering av verdien som vises, at temperaturen når komfortnivået raskere. Systemet optimaliserer reduksjonen eller økningen i temperaturen (ventilasjonen starter ikke ved maksimal hastighet umiddelbart. Den økes gradvis). Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter.

Generelt, med mindre det er en spesiell feil, bør dashbordets ventiler forbli åpne.

Klar sikt-funksjon

Denne funksjonen fjerner rast dugg og is fra frontruten, bakruten sidevinduene foran og dørspeilene (avhengig av kjøretøyet). Den aktiverer automatisk drift av klimaanlegget og avising av bakruten, og avhengig av kjøretøymodell, også frontrutens elektriske aviser.

Trykk på bryteren 10. Den innebygde indikatorlampen tennes.

Trykk på knappen 9 for å slå av funksjonen for oppvarming av bakruten. Den innebygde indikatoren slukkes.

Endre viftehastigheten: Trykk på bryteren 4 eller 5.

Avslutt funksjonen

ved å trykke på:

- bryteren 6;

- bryteren 10 igjen;

- påknapp 1415 eller 16.

Automatisk modus

Det automatiske klimaanleggsystemet garanterer komfort i kupéen og god sikt (unntatt i ekstreme forhold) og optimaliserer samtidig forbruket. Systemet styrer ventilasjonshastigheten, luftdistribusjon, luftsirkulasjon, start og stopp av klimaanlegget og lufttemperaturen.

Denne modus består av et valg av tre programmer:

NORMAL : Gjør at valgt komfortnivå oppnås på best mulig måte, avhengig av forholdene ute. Trykk på bryteren 6 eller knappen 15.

SOFT: når ønsket komfortnivå mer varsomt og stille. Trykk på knapp 14.

FAST øker luftstrømmen i kupéen. Denne modusen bør særlig brukes for å forbedre komforten i baksetene. Trykk på knapp 16.

Slå klimaanlegget på eller av

I automatisk modus vil systemet slå på og av klimaanlegget avhengig av temperaturforholdene.

Trykk på knappen 11 til

- Aktiver klimaanlegget manuelt (indikatorlampen i kontrollen 11 tennes).

- Deaktiver klimaanlegget manuelt (indikatorlampen i kontrollen 11 slukkes).

Slik stanser du systemet

Trykk flere ganger på bryteren 4 for å stanse systemet.

Fjerning av is/dugg på bakruten

Trykk på bryteren 9. Den innebygde indikatorlampen tennes. Med denne funksjonen kan du raskt fjerne is eller dugg på bakruten og fjerne is på sidespeilene (avhengig av utstyrsnivå).

Trykk en gang til på bryter 9 for å avslutte funksjonen. Duggfjerningen stanser automatisk.

Vi anbefaler å bruke ett av de automatiske programmene NORMAL, SOFT eller FAST.

I automatisk modus (bryterens indikatorlampe 6 lyser) styres alle klimaanleggsfunksjonene av systemet.

Du kan fortsatt endre systemets valg. I så fall slukkes varsellampen 6.

Trykk på ett av programmene (NORMAL 15, SOFT 14 eller FAST 16 ) eller på bryteren 6 for å gå tilbake til automatisk modus.

Justering av luftfordelingen i kupéen.

Trykk på knappene 1718 og 19 for å velge ønsket fordelingsmodus (valgt luftflyt vises).

17 Luftstrømmen rettes i hovedsak til frontrutens duggfjerningsventiler og til sidevinduene.

18 Luftstrømmen rettes i hovedsak mot dashbordventilene.

19 Luftflyten er rettet hovedsakelig mot fotbrønnene.

Luftsirkulasjon

Denne funksjonen håndteres automatisk, men du kan også aktivere den manuelt.

Merk:

- Ved resirkulasjon resirkuleres luften i kupéen uten at det tilføres luft utenfra.

- luftsirkulasjon stenger av for uteluft (ved kjøring i forurensede områder o.l.), og det reduserer temperaturen i kupeen raskere.

Manuell bruk

Trykk på bryteren 3. Indikatorlampen for bryteren 3 tennes.

Hvis denne posisjonen brukes lenge, kan det oppstå dårlig lukt, på grunn av at luften ikke fornyes, og vinduene kan begynne å dugge.

Vi anbefaler at du trykker på bryteren 3 for å komme tilbake til automatisk modus så snart det ikke lenger er nødvendig å resirkulere luften.

Trykk en gang til på bryteren 3 for å avslutte funksjonen.

Avdugging og avising vil fortsatt ha prioritet over luftsirkulasjon.