Tilbake til listen

ELEKTRONISK PARKERINGSBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assistert operasjon

Sette på den elektroniske parkeringsbremsen

Med kjøretøyet i ro kan den elektroniske parkeringsbremsen brukes for å være sikker på at kjøretøyet står i ro:

- Ved å trykke på start/stopp-knappen 1 eller ved å vri tenningsnøkkelen 2 til stillingen ”ON 2

eller

- når førerens setebelte ikke er festet;

eller

- når førerdøren åpnes;

eller

- for kjøretøy med automatisk girkasse, når stilling P er valgt.

I alle andre tilfeller, for eksempel hvis motoren har stanset eller er i ventemodus på grunn av Stop and Start-funksjonen STOP AND START-FUNKSJONEN, den elektroniske parkeringsbremsen ble ikke aktivert automatisk.

Du må da velge manuell modus.

For bestemte landspesifikke kjøretøymodeller, aktiveres ikke funksjonen assistert bremsing. Se informasjonen om Manuell operasjon.

Meldingen ”Parkeringsbrems på” vises for å bekrefte at den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert, og varsellampen } i instrumentpanelet sammen med varsellampen 4 på bryteren 3 tennes.

Når motoren er slått av, slukkes indikatorlyset 4 flere minutter etter at parkeringsbremsen er satt på, og indikatorlyset } slukkes når kjøretøyet låses.

Assistert operasjon (fortsettelse)

Merk: I noen situasjoner (feil med den elektroniske parkeringsbremsen, manuell frigjøring av parkeringsbremsen o.l) høres det et lydsignal og meldingen ”Aktiver Parkeringsbrems” vises i instrumentpanelet for å advare deg om at den elektroniske parkeringsbremsen er frigjort.

- med motoren i gang: når førerdøren åpnes;

- med motoren slått av (f.eks. ved kvalt motor): når en fordør åpnes.

I så fall trekker du i og løsner bryter 3 for å sette på den assisterte parkeringsbremsen.

Den elektroniske parkeringsbremsen kan brukes til å hindre at kjøretøyet beveger seg. Før du forlater kjøretøyet, må du forsikre deg om den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert. Varsellampen 4 på bryteren 3 og varsellampen } i instrumentpanelet tennes for å vise at parkeringsbremsen er satt på, og den slukkes når dørene låses. Avhengig av kjøretøymodellen er det plassert et klistremerke på den øvre delen av frontruten for å minne deg på dette.

Assistert frigjøring av parkeringsbremsen

Parkeringsbremsen er ikke aktivert:

- Når kjøretøyet begynner å akselerere,

eller

- på kjøretøy utstyrt med automatgir, når du skifter fra P.

Manuell bruk

Du kan sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt.

Sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt

Dra i bryteren 3: Varsellampen 4 på bryteren og varsellampen } i instrumentpanelet lyser.

Den elektroniske parkeringsbremsen kan brukes til å hindre at kjøretøyet beveger seg. Før du forlater kjøretøyet, må du forsikre deg om den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert. Varsellampen 4 på bryteren 3 og varsellampen } i instrumentpanelet tennes for å vise at parkeringsbremsen er satt på, og den slukkes når dørene låses. Avhengig av kjøretøymodellen er det plassert et klistremerke på den øvre delen av frontruten for å minne deg på dette.

Frigjøre den elektroniske parkeringsbremsen manuelt

Trykk på bryteren 1 uten å trå inn pedalene, eller (kjøretøysavhengig) vri nøkkelen 2 til ”ON”-posisjon 2 for å slå på tenningen.

Trå inn bremsepedalen og trykk på bryteren 3: Indikatorlampen 4 på bryteren og indikatorlampen } vist i instrumentpanelet slukkes.

Kort stopp

For å sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt (ved stopp for rødt lys eller stopp mens motoren går e.l.): trekk i og frigjør bryter 3.

Bremsen deaktiveres når motoren startes igjen.

Spesielle tilfeller

For å parkere i en helling, eller for eksempel ved trekking av tilhenger, trekker du i bryter 3 i noen sekunder for å få best mulig bremsing.

For å parkere kjøretøyet uten bruk av den elektroniske parkeringsbremsen (hvis det for eksempel er fare for frost):

- Skift til et gir eller til P-posisjon: drivhjulene låses mekanisk av drivakselen.

- Slå av motoren ved å trykke på motorens start/stopp-knapp 1 eller ved å vri tenningsnøkkelen 2.

- Løsne setebeltet til føreren.

- Åpne førerdøren.

- Slipp den elektroniske parkeringsbremsen manuelt (se informasjonen tidligere under Frigjøre den elektroniske parkeringsbremsen manuelt).

Hvis førerens setebelte løsnes før kjøretøyet har stoppet helt, må du påse at parkeringsbremsen er satt på: Varsellampen } i instrumentpanelet tennes for å bekrefte dette.

Fare for at kjøretøyet kan komme i bevegelse.

Hvis meldingen ”Elektrisk feil Fare” eller ”Kontroller batteri” eller ”Bremsesystem feil” vises, må du immobilisere kjøretøyet ved å velge første gir (på en manuell girkasse), posisjon P (på en automatisk girkasse) eller ved å trekke i bryteren 3 i omtrent 10 sekunder.

Hvis forholdene og hellingen krever det, må hjulene på kjøretøyet blokkeres.

Fare for å tap av immobilisering av kjøretøyet.

Ring en godkjent forhandler.

Forlat aldri kjøretøyet uten å sette velgerspaken i stilling P og slå av motoren. Dette må gjøres fordi når kjøretøyet står stille med motoren i gang og et gir i inngrep, kan kjøretøyet begynne å bevege seg.

Det er fare for ulykker.

Modeller med automatisk girkasse

Av sikkerhetsgrunner deaktiveres automatisk frigjøring når førerdøren er åpen, eller ikke helt lukket, og motoren går (for å hindre at kjøretøyet beveger seg uten fører).

Meldingen ”Frigjør park brems manuelt” vises i instrumentpanelet når føreren trår inn gasspedalen.

Hvis det verken vises varsellamper eller høres lydsignaler, tyder det på feil i instrumentpanelet. Du bør i så fall stanse så raskt som mulig (så snart trafikkforholdene tillater det). Forsikre deg om at kjøretøyet ikke kan komme i bevegelse, og kontakt en autorisert forhandler.

Funksjonsfeil

- Hvis det oppstår en feil, vil ©-varselmeldingen tennes i instrumentpanelet samtidig med Kontroller parkeringsbrems-meldingen, og i enkelte tilfeller }-varsellyset.

Kontakt en autorisert forhandler umiddelbart.

- Hvis det er feil på parkeringsbremsen, tennes varsellyset ® samtidig som meldingen Bremsesystem feil vises, og i enkelte tilfeller tennes varsellyset }.

Det betyr at du må stanse så snart trafikkforholdene tillater det.

Det blir også nødvendig å stanse kjøretøyet ved å koble inn førstegir (manuell girkasse), eller å sette girvelgeren i P (automatisk girkasse). Hvis hellingen krever det, skal hjulene blokkeres.