Tilbake til listen

BLINDSONEVARSLING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjelp av informasjon fra følerne på hver side av den bakre støtfangeren (område C) varsles føreren om:

- det dukker opp et annet kjøretøy i deteksjonsområdet A

og/eller

- det er en fare for kollisjon med et kjøretøy som befinner seg i området B, og kjører raskere enn deg.

Funksjonen varsler deg når kjørehastigheten er over ca. 15 km/t.

Spesialfunksjon

Sørg for at radarområdet C ikke er tildekket (av klistremerker, søle, snø o.l.).

Hvis en radar er tildekket, vises meldingen ”Side radar ingen visbilitet” i instrumentpanelet. Rengjør området der sensorene er plassert.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Aktivering/deaktivering

Kjøretøy med multimedieskjerm 1

Se multimedieinstruksjonene for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Velg ”ON” eller ”OFF”.

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Stans bilen og trykk flere ganger på bryteren 2 til du kommer til ”Bil”-fanen.

- Trykk flere ganger på 3- eller 4-kontrollen til du kommer til menyen ”Innstillinger” Trykk på bryteren 5 OK;

- Trykk flere ganger på 3- eller 4-kontrollen til du kommer til menyen ”KJØRINGS ASSIST.” Trykk på bryteren 5 OK

- Trykk flere ganger på 3- eller 4-kontrollen til du kommer til menyen ”Blindsonevarsling” og trykk på 5 OK

- trykk én gang til på bryteren 5 OK for å aktivere eller deaktivere funksjonen:

= funksjon aktivert

< funksjon deaktivert

Systemets registreringsområde dekker en standard kjørefeltbredde. Når du kjører i et smalt kjørefelt, kan funksjonen varsle deg hvis det oppdages et kjøretøy i et kjørefelt bortenfor det nærmeste kjørefeltet.

Varsellampe 6

Det er en varsellampe 6 på begge sidespeilene 7.

Merk: Rengjør sidespeilene 7 regelmessig slik at retningsviserne 6 er godt synlige.

Bruk

Funksjonen varsler deg hvis kjørehastigheten er over rundt 15 km/t:

- hvis et annet kjøretøy er i blindsonen A og kjører i samme retning som du

- hvis et kjøretøy nærmer seg raskt bakfra i et kjørefelt ved siden av deg innenfor deteksjonsområdet B.

Ved forbikjøring lyser indikatoren 6 bare hvis bilen du kjører forbi blir værende lenge i din blindsone A.

Funksjonen varsler ikke føreren hvis de andre kjøretøyene ikke beveger seg.

Visning D

Første varsel: Retningslyset er ikke aktivert6-varsellampen varsler at det er oppdaget et kjøretøy i blindsonen og/eller at et kjøretøy nærmer seg raskt bakfra i et kjørefelt ved siden av deg.

Visning E

Retningslyset er aktivert6-varsellampen blinker når funksjonen oppdager et kjøretøy i blindsonen og/eller et kjøretøy nærmer seg raskt bakfra på den siden du er i ferd med å vri rattet mot. Hvis du slår av retningslyset, går funksjonen tilbake til den opprinnelige varslingen (visning D).

Når du starter motoren, fortsetter systemet i den siste lagrede statusen før tenningen ble slått av (se de forrige sidene).

Systemet fungerer ikke under følgende forhold

- Når du kjører på en vei med skarpe svinger

- i revers.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med en tilhengerkrok som registreres av systemet, vises en ”Tilhenger: Blind sone alarm av”-melding i instrumentpanelet for å varsle deg om at funksjonen ikke er tilgjengelig. Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil ha mer informasjon om utstyr som passer til bilen din.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en feil, vises meldingen ”Side radarer må kontrolleres” i instrumentpanelet. Kontakt en autorisert forhandler.

Siden det finnes følere bak støtfangeren, anbefaler vi at eventuelt arbeid på denne (reparasjon, utskifting, lakkeringsarbeider, etc.) utføres av kvalifisert personell.

- Systemets registreringsområde dekker en standard kjørefeltbredde. Hvis du kjører på en vei med brede kjørefelt, kan det hende at systemet ikke oppdager et kjøretøy i blindsonen.

- Systemet kan falle ut midlertidig hvis det utsettes for kraftige elektromagnetiske bølger (f.eks. under høyspenningsledninger) eller ved svært vanskelige værforhold (tett regnvær, snøfall osv.). Vær alltid oppmerksom på kjøreforholdene.

Det er fare for ulykker.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Føreren skal alltid tilpasse hastigheten etter trafikkforholdene, uavhengig av systemindikasjoner.

Systemet skal ikke under noen omstendigheter betraktes som en hindringsoppdager eller et kollisjonshindrende system.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at radaren kommer ut av stilling og ikke lenger fungerer som den skal. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Alt arbeid i området rundt radarene (reparasjoner, utskiftinger o.l.) må utføres av kvalifisert personell.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Systemforstyrrelse

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- Krevende omgivelser (broer av metall, tunneler, veier med sperringer langs kanten, etc.);

- Krevende værforhold (snø, hagl, hålke osv.).

Fare for falske alarmer eller manglende varslinger.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, skal det deaktiveres og en autorisert forhandler kontaktes.

Begrensninger av systemets bruk

- Området rundt radaren bør holdes rent og fritt for tilpasninger eller tilbehør slik at systemet skal fungere feilfritt.

- Mindre synlige trafikanter i nærheten av bilen (motorsykler, sykler, fotgjengere, etc.) blir ikke alltid oppdaget av systemet.

- Når du kjører inn i en sving, kan radarene være midlertidig ute av stand til å registrere andre kjøretøy i kjørefeltene på siden.

- Funksjonen kan varsle deg sent hvis to biler nærmer seg bakfra ved siden av hverandre i de tilstøtende kjørefeltene (kjøring på en 3-felts vei) og med mye høyere hastighet enn du.

- Det kan hende at systemet ikke varsler deg hvis det er stor forskjell på kjørehastigheten til de andre kjøretøyene.

- Hvis du blir forbikjørt av et langt kjøretøy (f.eks. et tungtransportkjøretøy som kjører forbi deg med tilnærmet lik hastighet som du), kan det hende at systemet avbryter varslingen før manøveren er fullført.

- Du kjører på en vei med kraftig vind.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- Radarområdet er skadet (bakre støtfanger);

- Bilen er utstyrt med et tilhengerfeste som ikke er blitt registrert av systemet.