Tilbake til listen

SEKVENSIELL GIRKASSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Girspak 1

- Dette gir deg mulighet til å skifte direkte fra førstegir til revers, velge revers og nøytral, og skifte gir manuelt.

- Flytt spaken mot venstre for å bytte mellom manuell og automatisk modus når motoren er i gang og girkassen står i revers.

Merk: Girspaken går automatisk tilbake til midtstilling etter hver bruk.

Visning

2 Girvisning

På skjermen i instrumentpanelet vises det om giret er satt i manuell modus (M1, M2, M6), i nøytral (N) eller i revers (R). I automatisk modus vises (D) og hvilket gir som er valgt (D1, D2, D6).

3 Lastmodus

4 Varsellys når bremsepedalen er trykket inn

Bruk

Slå på tenningen.

Displayet i instrumentpanelet slår seg på.

Hvis nøytral (N) blir vist sammen med varsellampen 4 (avhengig av modell): trykk på bremsepedalen og start motoren uten å bruke gasspedalen.

Hvis det er valgt et annet gir enn nøytral, og N blinker i displayet sammen med varsellampen 4: trykk på bremsepedalen og sett girspaken i N. Start motoren.

Merk: ikke forsøk å starte motoren ved å skyve i gang kjøretøyet når batteriet er flatt (displayet forblir avslått selv om tenningen er på).

Starte

Kjøre forover (kjøretøyet startes i nøytral)

Displayet viser girene N og D.

- Bremsepedalen er trykket inn. Skyv velgerspaken fremover og slipp den.

- Slipp ut bremsepedalen og akselerer forsiktig for å kjøre forover.

Revers (kjøretøyet står i ro)

- Bremsepedalen er trykket inn. Skyv velgerspaken til høyre og bakover som vist på sokkelen til girspaken, og slipp den. Revers aktiveres, og bokstaven R blir vist i displayet.

- Slipp ut bremsepedalen:

- Motoren har tilstrekkelig tomgangshastighet for parkeringsmanøvre.

- Akselerer forsiktig for å rygge.

Du kan skifte fra revers til forovergir ved å skyve spaken forover når kjøretøyet står i ro.

Merk: når kjøretøyet står i ro, må du trykke på bremsepedalen for å endre gir. I motsatt fall tennes varsellampen 4.

På samme måte som i kjøretøy med manuell girkasse, må du også i kjøretøy med sekvensiell girkasse bruke håndbrekket eller bremsepedalen for å unngå at kjøretøyet ruller i en nedoverbakke.

Girskiftmønster

(se merkingen på basen av spaken)

+ : For å gire opp

- : For å gire ned

N : Nøytral

R : Revers

: Eneste stabile stilling for girspaken

D/M : For å bytte mellom automatisk og manuell modus

Funksjonsprinsipp ved halvautomatisk modus (manuell)

Denne modusen kan når som helst aktiveres ved å trykke spaken mot venstre. Modusen endres uten at det gires opp.

Du kan skifte gir med girspaken.

Skyv girspaken forover for å gire opp (du trenger ikke å ta foten fra gasspedalen).

Skyv girspaken bakover for å gire ned (du trenger ikke å ta foten fra gasspedalen).

Systemet avviser girskift som fører til at motoren får for lavt eller for høyt turtall.

Du kan skyve girspaken forover to ganger for å gire opp to gir på én gang (med mindre dette forårsaker for lavt turtall). Du kan skyve girspaken bakover to ganger for å gire ned to gir på én gang (med mindre dette forårsaker for høyt turtall).

Når du bremser uten bruk av pedalen, skiftes det automatisk til lavere gir for å unngå at motoren stopper på grunn av for lavt turtall. Når hastigheten kommer under en bestemt grense, gires det automatisk ned til førstegir. Du kan stoppe kjøretøyet ved rødt lys, veikryss osv. ved å trykke på bremsepedalen. Det er ikke nødvendig å skifte til nøytral (N).

Kjøretøyet settes i bevegelse igjen:

- sakte, hvis du slipper ut bremsepedalen uten å akselerere (f.eks. ved trafikkork);

- raskt, hvis du slipper ut bremsepedalen og akselerer.

Merk: for å aktivere nøytral under kjøring eller når kjøretøyet står i ro må du trykke på bremsepedalen (hvis du glemmer dette, tennes varsellampen 4).

Trykk girspaken mot høyre for å sette girkassen i nøytral.

Hvis turtallet er for høyt eller for lavt, vil systemet selv velge optimalt gir.

Du kan når som helst trykke spaken mot venstre for å aktivere eller deaktivere halvautomatisk modus.

Funksjonsprinsipp i automatisk modus

Automatisk modus velges som standard hver gang tenningen slås på.

Bokstaven D vises i displayet. Kjøretøyet styres med gass- og bremsepedalen. I automatisk modus blir både veiunderlag og kjørestil tatt hensyn til, og det skiftes automatisk til riktig gir ut fra turtall.

Det er også mulig å skifte gir manuelt i denne modusen. Skyv girspakene forover eller bakover for å gire opp (med mindre det kan føre til for lavt turtall) eller ned (med mindre det kan føre til for høyt turtall).

Merk: I automatisk modus blir det tatt hensyn til følgende faktorer:

- gasspedalposisjonen og hvor raskt pedalen trykkes (denne informasjonen brukes for å vurdere kjørestilen og velge riktig gir);

- aktiveringen av bremsepedalen, slik at motoren kan bremses før det skal gires ned.

Du kan trykke på bremsepedalen for å stoppe ved rødt lys mens kjøretøyet står i gir. Det er ikke nødvendig å skifte til nøytral (N).

Kjøretøyet settes i bevegelse igjen:

- sakte, hvis du ganske enkelt slipper ut bremsepedalen uten å akselerere (f.eks. ved trafikkork);

- raskt, hvis du slipper ut bremsepedalen og akselerer.

Akselerasjon og forbikjøring

- Trykk sakte inn gasspedalen for å akselerere gradvis;

- For å få maksimal kjøreytelse uansett modus (automatisk eller manuell) trykker du gasspedalen raskt inn (forbi kickdown-punktet).

Ved å trå fort inn pedalen kan du gire ned innenfor det kjøretøyet tillater.

Parkere kjøretøyet

Du kan parkere kjøretøyet i gir (f.eks. i en skråning):

- Velg gir med foten på bremsepedalen mens tenningen er på;

- Kontroller at instrumentpanelet viser et annet gir enn N, og ta deretter ut tenningsnøkkelen;

- Sett på håndbrekket.

Hvis du vil ta kjøretøyet ut av gir, slår du på tenningen uten å starte motoren, og setter girspaken i nøytral mens du holder inne bremsepedalen. Kontroller at instrumentpanelet viser N.

Oljenivået i beholderen for den automatiske girkassen varierer alt etter bruk. Det er strengt forbudt å fylle på olje selv (dette må gjøres av fagfolk).

Lydsignal

- Hvis du holder kjøretøyet i ro for lenge i en bakke uten å bruke bremsen eller håndbrekket, belastes systemet hardt, og clutchen kan bli overopphetet.

I slike tilfeller blir det gitt et periodisk lydsignal for å minne deg om å trå inn bremsepedalen eller sette på håndbrekket.

- Aldri gå fra kjøretøyet mens det står i gir og motoren kjører. Av sikkerhetsmessige årsaker blir det gitt et periodisk lydsignal hvis du åpner døren uten at kjøretøyet står i nøytral, eller hvis du ikke har slått av tenningen eller trykket på bremsepedalen.

Spesielle omstendigheter

Hvis du kjører på glatt underlag eller på annen måte har dårlig veigrep, kan du skifte til manuell modus (D/M) og velge andregir før du gir gass for å unngå hjulspinn.

Ved svært kaldt vær, bør du vente et par sekunder før du flytter girspaken ut av N og til stilling Deller R for å få så jevn giring som mulig.

Funksjonsfeil

i Hvis varsellampen tennes under kjøring, tyder det på en feil på systemet. Du vil i de fleste tilfeller kunne fortsette å kjøre, men kjøreytelsen reduseres. Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

Tauing av kjøretøy med sekvensiell girkasse

Hvis girkassen er fastlåst i et gir:

- Slå på tenningen.

- Velg nøytral mens du holder bremsepedalen inne.

- Kontroller at girkassen står i nøytral (du kan gjøre dette ved f.eks. å skyve kjøretøyet litt).

Hvis girkassen ikke kan settes i nøytral, tauer du kjøretøyet med forhjulene løftet fra bakken.

Tenningen skal alltid vært slått av når kjøretøyet taues.

Lastmodus

Trykk på bryteren 5 på dashbordet når du kjører med last. Indikatorlampen § tennes i instrumentpanelet.

Lastmodus deaktiveres hver gang motoren slås av. Den må da velges på nytt.

Lastmodus er like effektivt i automatisk modus som i manuell.