Tilbake til listen

UTVENDIGE LYS OG SIGNALER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Sidelys

Drei på ringen 3 til symbolet står på motsatt side av merket 2.

Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

Sideposisjonslys

(kjøretøyavhengig)

Disse gjør det enklere for andre trafikanter å se hvor bredt kjøretøyet er.

De tennes når sidelysene slås på.

Kjørelysfunksjon

Kjørelyset slås på automatisk uten bruk av spaken 1 når motoren startes, og de slukkes når du stanser motoren.

k Nærlys

Manuell bruk

Drei på ringen 3 til symbolet står på motsatt side av merket 2. Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

Automatisk bruk

(kjøretøyavhengig)

Drei ringen 3 til symbolet AUTO står på motsatt side av merket 2: Når motoren går, slår nærlysene seg automatisk av eller på avhengig av hvor lyst det er ute (dette gjøres uten at spakene 1 må betjenes).

Før du kjører når det er mørkt, må du kontrollere at det elektriske utstyret fungerer som det skal, og eventuelt justere frontlysene (hvis kjøretøyet har mer last enn normalt). JUSTERE FRONTLYSENE. Som en generell forholdsregel må du kontrollere at lysene ikke er tildekket (av smuss, søle, snø eller gjenstander som du transporterer).

Funksjonen Følg meg hjem-lys

Denne funksjonen gir deg mulighet til å slå på nærlyset et øyeblikk når du for eksempel åpner en port.

Nærlysene lyser i ca. ett minutt når du drar spaken 1 mot deg mens motoren og lysene er slått av og ringen 3 er i stilling AUTO. Du kan forlenge denne tiden ved å dra i spaken opptil fire ganger (total tid er begrenset til rundt fire minutter).

For å slå av lysene før de slukkes automatisk dreier du ring 3 til en annen posisjon før du setter den tilbake til AUTO.

Hvis kjøretøyet er parkert på en hard kant med bakluken åpen, kan lysene bak være skjult. Du bør varsle andre førere om kjøretøyet ved å bruke en varseltrekant eller annet utstyr angitt av veitrafikkmyndighetene i landet du kjører i.

á Fjernlys

Trekk spaken 1 mot deg mens nærlysene er på. Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

For å gå tilbake til nærlysposisjon drar du spaken 1 mot deg en gang til.

Automatisk fjernlys

Avhengig av kjøretøymodell, setter dette systemet på og av fjernlyset automatisk. Funksjonen bruker et kamera som står bak bakspeilet, til å se bakenforliggende og motgående kjøretøy.

Fjernlyset slås automatisk på hvis:

- kupelyset er svakt;

- Det ikke blir oppdaget andre kjøretøyer eller lys;

- kjørehastigheten er over ca. 45 km/t.

Hvis noen av forholdene ovenfor ikke er oppfylt, skifter systemet til nærlys.

Merk: Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Systemet kan få vansker under bestemte forhold, medregnet:

- ekstreme værforhold (regn, snø, tåke o.l.);

- hindringer foran frontruten eller kameraet;

- når bakenforliggende eller motgående kjøretøy har svakt eller skjult lys;

- feiljustering av frontlysene;

- reflekterende systemer.

- ...

Bruk av det bærbare navigasjonssystemet om natten, i frontruteområdet under kameraet, kan forstyrre bruken av den automatiske nedblendingen av fjernlyset (fare for refleks på frontruten).

Automatisk fjernlys (fortsettelse)

Aktivering/deaktivering

Aktivering av automatisk fjernlys

- Vri ringen 3 til symbolet AUTO er på motsatt side av merke 2.

- Trekk spaken 1 mot deg.

Varsellyset tennes i instrumentpanelet.

Deaktivering av automatisk fjernlys

- Trekk spaken 1 mot deg igjen

- Alternativt kan du vri ringen 3 til en annen posisjon enn AUTO.

Varsellyset slukkes i instrumentpanelet.

Funksjonsfeil

Når meldingen ”Kontroller Belysning” med varsellampen © vises og varsellampen k blinker i instrumentpanelet, betyr det at det er en feil med lysene.

Kontakt en autorisert forhandler.

Systemet for automatisk fjernlys skal ikke under noen omstendighet brukes til å erstatte førerens årvåkenhet og ansvar for kjøretøyets lys og tilpasning til lys, synlighet og trafikkforhold.

Hver gang du starter motoren, trekker du spaken 1 mot deg for å aktivere systemet på nytt.

g Tåkelys foran

Vri den midtre ringen 4 på spaken 1 til symbolet er på motsatt side av merket 5.

Fremre tåkelys fungerer bare når de utvendige lysene er aktivert. Et indikatorlys tennes i instrumentpanelet.

Tåkelys bak

Vri den midtre ringen 4 på spaken 1 til symbolet er på motsatt side av merket 5.

Bakre tåkelys fungerer bare når de utvendige lysene er aktivert. Et indikatorlys tennes i instrumentpanelet.

For å unngå å blende andre trafikanter er det viktig at du slår av tåkelysene når de ikke lenger trengs.

Når de utvendige lysene slås av, slukner de bakre tåkelysene, eller posisjonen for fremre tåkelys (hvis utstyrt) aktiveres på nytt.

Slå av lysene

Lysene slukkes automatisk når du stanser motoren og åpner førerdøren eller låser bilen. I dette tilfellet neste gang motoren starters, slås lysene på igjen i samsvar med posisjonen på ringen 3.

Lydsignal ved lys på

Hvis hovedlysene er på etter at motoren er stanset og du åpner førerdøren, høres en varsellyd for å minne deg på at lysene fremdeles er på (for å hindre at batteriet lades ut).