Tilbake til listen

VARSLING VED SKIFTE AV KJØREFELT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne funksjonen bruker informasjon fra kameraet 1 for varsle føreren når kjøretøyet krysser en stiplet eller heltrukket linje uten at blinklyset er slått på.

Plassering av kameraet 1

Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Funksjonen for varsling ved skifte av kjørefelt korrigerer ikke kjøretøyets kjøreretning.

Når tenningen er på, er funksjonen aktivert som standard.

Deaktivere/aktivere funksjonen

Funksjonen kan deaktiveres med et trykk på 2-bryteren:

- Meldingen ”Filvarsl. Assist Varsel av” vises i instrumentpanelet A.

- -varsellampen forsvinner fra instrumentpanelet A og vises i oransje under speedometeret 3.

Du kan aktivere funksjonen igjen ved å trykke én gang til på 2 -bryteren:

- Meldingen ”Filvarsl. Assist Varsel på” vises i instrumentpanelet A.

- -varsellampen vises i grått i instrumentpanelet A.

Bruk

Funksjonen er innstilt for å varsle føreren hvis

- Kjøretøyets hastighet overstiger omtrent 60 km/t.

og

- Det er oppdaget linjer.

-varsellampen vises i hvitt i instrumentpanelet A for å varsle føreren.

Ved ny start av motoren fortsetter funksjonen den modusen som ble lagret da motoren sist ble stanset.

Bruk (fortsettelse)

Funksjonen utløser et varsel hvis en linje krysses uten at retningslysene er aktivert.

Funksjonen varsler føreren:

- med en pipetone;

og

- -varsellampen blinker hvitt i instrumentpanelet A.

Midlertidig ikke tilgjengelig

- Svært raskt skifte av kjørefelt.

- Sammenhengende kjøring på en linje;

- ca. 4 sekunder etter skifte av kjørefelt;

- skarpe svinger;

- dårlig sikt;

- aktivering av retningslysene på én av sidene;

- kraftig akselerasjon;

-...

Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, forsvinner -varsellampen som vises i grått, fra instrumentpanelet A..

Årsaker til at systemet ikke kan aktiveres

Systemet kan ikke aktiveres hvis:

- Revers er valgt;

- Siktfeltet til kameraet er tilsmusset;

- Varsellampen û lyser.

-varsellampen vises i grått i instrumentpanelet A.

Funksjonsfeil

I tilfelle feil:

- -varsellampen forsvinner.

- Meldingen ”Kontroller filvarsl. Assist” vises i instrumentpanelet A sammen med -varsellampen i oransje under speedometeret 3 og ©-varsellampen.

Kontakt en autorisert forhandler.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at kameraet kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) i området rundt kameraet må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan påvirke eller forstyrre systemet:

- Komplekse miljøer (f.eks. tunneler).

- Krevende værforhold (snø, hagl, hålke osv.).

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.).

- Veimerkinger som er slitte, har lav kontrast eller er plassert langt fra hverandre (linjene er delvis utvisket osv.).

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.).

- Smal eller svingete vei (krappe svinger osv.).

- Kort avstand til kjøretøyet foran.

Risiko for falske alarmer eller manglende varsling