DRIVSTOFFTANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Netto tankkapasitet er ca. 54 liter.

Kjøretøyet må være ulåst for å åpne lokk 1. Trykk på område A og slipp. Lokket 1 åpnes.

Bruk lokkholderen 2 på klaffen 1 til å holde lokket 3 på plass under fylling.

Du finner informasjon om fylling av drivstofftanken under ”Påfylling av drivstoff”.

For å lukke den trykker du på påfyllingsklaffen med hånden, så langt den går.

Drivstofftype

Bruk høykvalitetsdrivstoff som er i samsvar med gjeldende lovgivning i hvert land. Det også være i samsvar med spesifikasjonene angitt på etiketten på lokket 1. MOTORSPESIFIKASJONER.

Dieselmodell

Det er absolutt nødvendig å bruke diesel som samsvarer med informasjonen som er angitt på etiketten på innsiden av lokket 1.

Bensinmodell

Det er avgjørende å bruke blyfri bensin. Oktantallet (RON) må samsvare med informasjonen som er gitt på merket på lokket 1. MOTORSPESIFIKASJONER.

Fylle på drivstoff

Med tenningen slått av setter du dysen helt inn før du starter fylling av tanken (fare for søl).

Hold dysen i denne posisjonen hele tiden mens du fyller.

Når pumpen stenges av automatisk på slutten av påfyllingen, kan høyst to etterfyllingsforsøk foretas fordi det må være tilstrekkelig rom i tanken for utvidelse.

Sørg for at det ikke kommer vann i tanken under påfylling. Lokket 1 og området rundt må holdes rent.

Spesielle tilfeller

Hvis kjøretøyet har stått parkert i ca. tre måneder, må du fylle på drivstoff for å unngå skader på drivstoffpumpen.

La tenningen være avslått mens du etterfyller minst 5 liter drivstoff, og start deretter motoren for å kjøre i gang pumpen og fornye drivstoffet i kretsen.

Hvis drivstoffnivået i tanken gjør at det ikke er mulig å etterfylle minst 5 liter drivstoff, kjører du kjøretøyet inntil det kan fylles på minst 5 liter.

Bensinmodell

Bruk av blyholdig bensin skader det forurensingshindrende systemet, og det kan gjøre garantien ugyldig.

For å hindre at det fylles blyholdig bensin på tanken, har påfyllingsrøret en hindring med et feilsikkert system som gjør at det bare kan brukes munnstykker for blyfri bensin (på pumpen).

For å fylle på drivstoff må motoren være slått av (og ikke bare i ventemodus på kjøretøy som er utstyrt med funksjonen STOP and START): Du må slå av tenningen STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med nøkkel, STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Fare for brann.

Tanklokk: dette er en bestemt type.

Hvis det må skiftes, må det erstattes med et identisk lokk. Kontakt en godkjent forhandler.

Legg aldri lokket i nærheten av varme eller flamme.

Ikke vask påfyllingsområdet med høytrykksspyler.

Aldri bland bensin (blyfri eller E85) i dieselen, uansett hvor liten mengde det er snakk om.

Ikke bruk etanolbasert drivstoff hvis kjøretøyet ikke er forenlig med slikt drivstoff.

Ikke tilsett AdBlue i drivstoffet - dette kan skade motoren REAGENSTANK.

Hvis du vil fylle på et tilsetningsstoff i drivstoffet, må du bruke et produkt som er godkjent av vår tekniske avdeling. Kontakt en godkjent forhandler.

Kontroller at lokket og dekselet er skikkelig lukket etter påfylling.

Se tabellen for mer informasjon om egnede drivstofftyper for kjøretøy som er solgt i Europa. MOTORSPESIFIKASJONER.

Kjøre tom for bensin med dieselutgaver

Kjøretøy med nøkkel- og fjernkontroll

- Vri tenningsnøkkelen 4 til ”On”-posisjon, ON 2 og vent noen minutter før du begynner, slik at drivstoffkretsen bli klargjort.

- Vri nøkkelen til posisjon START 3. Gjenta prosedyren hvis motoren ikke starter.

- Kontakt en autorisert forhandler hvis motoren ikke starter etter flere forsøk.

Kjøretøy med kort

Når du har kortet i kupéen, kan du trykke på startknappen 5 uten å trå inn noen av pedalene. Vent et par minutter før du starter.

Det er for å klargjøre drivstoffkretsen. Gjenta prosedyren hvis motoren ikke starter.

Kontakt en autorisert forhandler hvis du ikke får start på motoren etter flere forsøk.

Av hensyn til sikkerheten skal eventuelle endringer på drivstoffsystemet (elektroniske enheter, ledningsnettet, drivstoffkretsen, innsprøytingsventiler, vernedekslene o.l.) kun utføres av kvalifisert nettverkspersonell.

Vedvarende drivstofflukt

Hvis du merker en vedvarende drivstofflukt, bør du:

- stoppe kjøretøyet når trafikkforholdene tillater det, og slå av tenningen

- slå på varselblinklysene og be passasjerer om å forlate kjøretøyet og holde seg vekk fra trafikken

- kontakte en autorisert forhandler