REAGENSTANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Følg den nasjonale lovgivningen. Eieren av kjøretøyet risikerer strafferettslige reaksjoner ved brudd på lover og forskrifter.

Funksjonsprinsipp

ADBLUE er beregnet på dieselmotorer med SCR-systemet (selektiv katalytisk reduksjon).

Bruken av Adblue reduserer eksosutslippene ved å gjøre de forurensende stoffene om til vanndamp og nitrogen.

Faktisk forbruk av ADBLUE er avhengig av hvordan kjøretøyet blir brukt, hva slags utstyr som er montert og kjørestil.

Reagenskvalitet

Bruk bare Adblue som innfrir standarden ISO 22241 og er i samsvar med merket på tanklokket.

Påfylling

Nyttekapasiteten til tanken er rundt 17 liter.

Slå av tenningen, åpne dekselet A og skru opp lokket 1.

Merk: Ammoniakkhydroksiddamp kan slippe ut av åpningen når tanktemperaturen er høy.

Unngå å få reagens på huden eller i øynene. Hvis den gjør det, må du vaske det utsatte området rikelig med kaldt vann. Kontakt en lege ved behov.

For å fylle AdBlue må du stoppe motoren (og ikke bare i ventemodus for kjøretøy utstyrt med funksjonen STOP and START): Du må slå av tenningen STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med nøkkel STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Hvis meldingen: XXX km til sperring, fyll AdBlue vises, må du fylle opp AdBlue-tanken som beskrevet i instruksjonene.

Fare for at kjøretøyet immobiliseres.

Tanklokk: dette er en bestemt type.

Hvis det må skiftes, skal det erstattes med et identisk lokk. Kontakt en godkjent forhandler. Ikke vask påfyllingsområdet med høytrykksspyler.

Fylling (fortsettelse)

Tanken kan fylles ved pumpen. Med tenningen slått av setter du dysen helt inn før du aktiverer den for å fylle tanken (fare for søl). Hold dysen i denne posisjonen hele tiden mens du fyller.

Når pumpen stenges av automatisk på slutten av påfyllingen, kan høyst to etterfyllingsforsøk foretas fordi det må være tilstrekkelig rom i tanken for utvidelse.

I andre fylletilfeller er det viktig å lese informasjonen som vises på reagensbeholderen (f.eks. kannen eller flasken).

Forholdsregler ved bruk

Ved fylling:

- Håndter reagensen forsiktig. Hvis du søler, kan du få skader på klær, sko, karosserikomponenter osv.

- Sørg for at det ikke kommer vann i tanken.

Tørk bort eventuelt søl (f.eks. hvis det renner over) umiddelbart med masse kaldt vann og en myk klut.

Merk: Hvis AdBlue-væsken krystalliseres, kan du bruke en myk svamp.

Ekstremt kalde værforhold

I kaldt vær bør Adbluetanken fylles når indikatoren og meldingen ”Fyll Adblue før 1200 km” vises i instrumentpanelet.

Spesielle tilfeller

Adbluevæsken fryser ved temperaturer under ca. -10 °C.

Ikke forsøk å fylle på når væsken er fryst. Hvis du må fylle på tanken med Adblue ( på), parkerer du kjøretøyet på et varmere sted hvis mulig slik at Adbluen blir væske igjen. Du kan også få en kvalifisert tekniker til å fylle på Adbluevæske.

Når du har fylt på Adbluetanken, kontrollerer du at tanklokket er lukket, starter motoren og VENTER 10 sekunder mens kjøretøyet står i ro og motoren går før du begynner å kjøre igjen.

I motsatt fall blir ikke tankpåfyllingen registrert før du har kjørt flere titalls minutter.

Meldingen ”--- Fyll Adblue” og/eller varsellampene fortsetter å vises til systemet har registrert påfyllingen.

Det er ikke tillatt å utføre noen form for arbeid på systemet. På grunn av risikoen for skader er det kun kvalifisert personell fra nettverket vårt som har tillatelse til å jobbe på systemet.

Vedlikehold/intervall

Informasjonen som vises i instrumentpanelet, kan komme sammen med et lydsignal.

Indikatorlys

Melding

Hva du skal gjøre

-

Sørg for Adblue før 2400 km

Når meldingen vises og tenningen er på, har du mindre enn 2400 km rekkevidde.

Fyll på AdBlue på tanken selv, eller få en godkjent forhandler til å gjøre det.

tennes.

Fyll Adblue før 1200 km

Når meldingen vises og tenningen er på, har du en rekkevidde på mellom 1200 km og 800 km.

Fyll på AdBlue på tanken selv, eller få en godkjent forhandler til å gjøre det.

tennes.

XXX KM feil Fyll opp Adblue

Meldingen vises når tenningen er slått på og gjentas:

- Rundt hver 100. km har du en rekkevidde på mellom 800 km og 200 km

- Ved ca. hver 50 km har du en rekkevidde på mindre enn 200 km

Fyll uansett på Adbluetanken så fort som mulig, enten selv eller få det gjort hos en godkjent forhandler.

blinker.

0 KM feil Fyll opp Adblue

Motoren starter ikke.

Fyll på Adbluetanken for å starte på nytt.

Systemfeil

Når indikatorlampene tennes, kan det i tillegg høres et lydsignal.

Indikatorlys

Melding

Avlesinger

og © tennes.

”Kontroller Avgassrensing”

”Kontroller AdBlue kvalitet”

”Kontroller AdBlue system”

Angir en feil i systemet. Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

og © tennes.

XXX KM feil avgassystem

Angir en systemfeil og at det om mindre enn 800 km ikke vil være mulig starte kjøretøyet igjen.

Disse advarslene gjentas:

- Hver 100 km til det er mellom 800 km og 200 km igjen til kjøretøyet ikke kan startes på nytt;

- Hver 50. km når det gjenstår mindre enn 200 km før kjøretøyet ikke kan startes

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

og © tennes.

0 KM feil avgassystem

Angir at det ikke vil være mulig å få start på kjøretøyet igjen når har blitt slått av. Kontakt en autorisert forhandler.