Tilbake til listen

PARKERINGSHJELP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne funksjonen hjelper deg med å finne ledige parkeringsplasser og med å parkere. Det skjer ved hjelp av ultrasoniske følere i støtfangerne, som vist med 3-pilene.

Ta hendene fra rattet, du kontrollerer bare:

- gasspedalen;

- bremsepedalen;

- girspaken.

Du kan når som helst gjenvinne kontrollen ved å manøvrere rattet.

Slå den på

Bilen må enten stå stille eller kjøre langsommere enn ca. 30 km/t:

- Trykk på bryteren 2. Indikatorlampen på bryteren 2 tennes og visningen A vises på multimedieskjermen 1.

- Flytt retningsviserne til den siden av bilen du vil parkere.

Spesialfunksjoner

Pass på at de ultrasoniske følerne som indikert av pilene 3, ikke er tildekket (av smuss, søle, snø, en dårlig montert/festet nummerskilt), utsatt for støt, endre (inkludert lakkering) eller hindret av tilbehør som er montert på fremsiden eller baksiden av kjøretøyet.

Valg av manøver

Systemet kan utføre fire typer manøvre:

- Lukeparkering;

- Vinkelrett parkering;

- Skråparkering;

- Kjøre ut fra en parkeringsluke.

Fra 1 multimedieskjermen velger du hvilken manøver du ønsker å utføre.

Merk: Når du starter motoren, eller hvis du nettopp har brukt systemet til en lukeparkering, foreslår systemet standardmessig å hjelpe til med å kjøre ut fra en parkeringsluke. For andre tilfeller kan du stille inn en standardmanøver fra multimedieskjermen 1. Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Bruk

Parkering

Forutsatt at kjørehastigheten er under 30 km/t, leter systemet etter ledige parkeringsplasser på den siden av kjøretøyet du har valgt.

Merk: Hvis det finnes ledige parkeringsplasser på den andre siden av kjøretøyet, kan du sette retningsviserne til den siden slik at systemet kan lete etter plasser der.

Når systemet har funnet en plass, vises dette på multimedieskjermen med en liten ”P”. Kjør langsomt, mens retningslysene blinker på den siden det er funnet en ledig parkeringsplass, inntil meldingen Stans vises og du hører et lydsignal.

Parkeringsavstandskontrollen aktiveres ved start av systemet sammen med ryggekameraet eller 360°-kameraet (hvis utstyrt) for å hjelpe deg med å visualisere manøveren. PARKERINGSASSISTENT, RYGGEKAMERA og 360°-KAMERA.

Plassen vises deretter på multimedieskjermen med en stor P.

- Stans kjøretøyet;

- Sett girspaken i revers.

Varsellampen tennes i instrumentpanelet og det høres et lydsignal.

- Slipp rattet;

- følg instruksjonene på flerfunksjonsskjermen 1.

Kjørehastigheten bør ikke være over 7 km/t.

Manøveren er fullført når varsellampen i instrumentpanelet slukker og du hører et lydsignal.

Kjøre ut av en parkeringsluke

- Trykk kort på 2-bryteren.

- Velg modusen Kjøre ut av en parkeringsluke.

- Sett retningsviserne til den siden du vil kjøre ut av parkeringsluken.

- Trykk ned og hold bryteren 2 (ca. to sekunder).

Varsellampen tennes i instrumentpanelet og det høres et lydsignal.

- slipp rattet;

- utfør manøvrene foran og bak ved hjelp av instruksjonene på multimedieskjermen 1 og varslene fra parkeringshjelpsystemet.

Kjørehastigheten bør ikke være over 7 km/t.

Når bilen er klar for å kjøre ut av parkeringsplassen, forsvinner -varsellampen fra instrumentpanelet og et varselsignal etterfulgt av en melding på multimedieskjermen 1 varsler deg om at manøveren er fullført.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Denne funksjonen erstatter ikke under noen omstendighet din plikt til å vise aktsomhet og ansvar under manøvrer (du må alltid være klar til å bremse).

Under manøveren kan rattet rotere hurtig: Pass på at ikke hender eller noe annet setter seg fast i det.

Utsette/gjenoppta manøveren

Manøveren utsettes i følgende tilfeller:

- du tar kontroll over rattet;

- kjøretøyet har stått for lenge i ro;

- en hindring i bevegelsesretningen hindrer at manøveren kan fullføres;

- motoren stanser;

- en dør eller bagasjerommet åpnes.

Varsellampen på 2 slås av, -varsellampen forsvinner fra instrumentpanelet og du hører et lydsignal som bekrefter at manøveren har blitt utsatt. Årsaken til at manøveren ble utsatt vises på multimedieskjermen 1.

Pass på at:

- du har sluppet rattet;

og

- alle dører og bagasjerommet er lukket;

og

- at det ikke finnes noen hindringer i bevegelsesretningen;

og

- at motoren er startet.

Hvis varsellampen på 2-bryteren blinker, betyr det at systemet er klart til å gjenoppta manøveren igjen.

Trykk inn og hold 2-bryteren for å gjenoppta manøveren. Du får opp varsellampen på 2-bryteren, og -varsellampen vises i instrumentpanelet.

Følg instruksjonene på multimedieskjermen 1.

Avbryte manøveren

Manøveren avbrytes i følgende tilfeller:

- kjørehastigheten er over 7 km/t;

- ved å trykke på bryteren 2;

- du har utført mer enn ti forover-/bakoverbevegelser i én manøver

- parkeringssensorene er skitne eller tildekket;

- det er registrert hjulspinn;

- manøveren har vært utsatt for lenge

Varsellampen på 2-bryteren og -varsellampen forsvinner fra instrumentpanelet, og du hører et lydsignal som bekrefter at manøveren har blitt avbrutt. Årsaken til at manøveren ble avbrutt vises på multimedieskjermen 1.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende. Pass på at parkeringsmanøveren er i samsvar med gjeldende trafikkregler der du befinner deg.

Som fører bør du alltid være forberedt på plutselige hendelser. Kontroller alltid at det ikke er noen små og smale bevegelige hindringer (som barn, dyr, rullestol, sykkel, stein, stolpe, slepeutstyr, osv.) i blindsonen når du manøvrerer.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at sensorene kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte, tilpasning av utvendig pyntelister, etc.) i området rundt sensorene må utføres av kvalifisert personell.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Spesielle forhold som dårlig vær (snø, hagel, is, etc.) kan forstyrre eller gjøre det umulig å bruke systemet.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, må du deaktivere det og kontakte en autorisert forhandler.

Fare for falske alarmer.

Systembegrensninger

- Systemet kan ikke registrere gjenstander i blindsonene til sensorene.

- Kontroller alltid visuelt om parkeringsplassen som ble foreslått av systemet fremdeles er ledig og at den er fri for hindringer.

- Systemet bør ikke brukes hvis du har en tilhenger på slep, eller hvis det er montert noen annen form for slepe- eller lasttransportsystemer på kjøretøyet eller på kjøretøy i nærheten.