SETEBELTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bruk alltid setebeltet når du kjører. Du må også alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg i.

Før start må du først justere førerstillingen, og deretter be alle passasjerer om å justere setebeltene sine for å sikre optimal beskyttelse.

Justere førerposisjon

- Sett deg godt tilbake i setet (ta av deg jakke eller genser osv.). Dette er viktig for å sikre at ryggen er riktig plassert;

- juster avstanden mellom setet og pedalene. Setet skal være så langt tilbake som mulig, men du må fortsatt kunne trykke pedalene helt ned. Seteryggen skal være justert slik at armene er noe bøyd når du holder i rattet;

- juster stillingen til nakkestøtten. For maksimal sikkerhet må hodet være så nærme nakkestøtten som mulig;

- juster høyden på setet. Med denne justeringen kan du velge en setestilling som gir best mulig sikt ;

- juster rattstillingen.

Pass på at baksetet er låst riktig i stilling slik at setebeltene fungerer som de skal. BAKSETE: Funksjoner.

Feiljusterte eller vridde setebelter kan føre til personskade hvis det skjer en ulykke.

Bruk ett setebelte per person, enten det er et barn eller en voksen.

Selv gravide skal bruke et setebelte. I dette tilfellet må du sørge for at beltet i fanget ikke legger for mye trykk på magen, men det må ikke være slakt.

Justere setebeltene

For riktig justering og plassering av setebeltene ved alle setene:

- Juster setene (seteposisjon og seteryggvinkel hvis tilgjengelig);

- Sitt med ryggen godt mot seteryggen;

- Flytt skulderstroppen 1 så nærme basen på halsen som mulig, uten at den faktisk hviler mot den (ved behov, juster høyden på setebeltet hvis tilgjengelig) og påse at bryststropp 1 er i kontakt med skulderen;

- Plasser setebeltet 2 slik at det legger seg flatt på lårene og mot bekkenet.

Setebeltet må brukes så nærme kroppen som mulig. Unngå for eksempel å bruke store klær eller å ha store gjenstander under beltet osv.

Låse

Trekk ut beltet langsomt og jevnt, og sørg for at spennen 3 låses i sperren 5 (kontroller at den er låst ved å dra i spennen 3).

Hvis beltet sitter fast, lar du det gå litt tilbake før du prøver å trekke det ut igjen.

Hvis setebeltet sitter helt fast, drar du langsomt, men bestemt slik at litt over 3 cm trekkes ut. La det gå helt tilbake før du prøver å trekke det ut igjen.

Hvis det fortsatt er et problem, må du kontakte en godkjent forhandler.

Låse opp

Trykk på knappen 4 så trekkes setebeltet inn igjen av spolen. Før beltet tilbake.

ß Varsellampe for påminnelse om setebeltet til førersetet, og (kjøretøyavhengig) påminnelse om setebeltet til passasjersetet foran

Dette blir vist på midtre skjerm når tenningen skrus på og hvis setebeltet på fører- og/eller passasjersiden (hvis det sitter noen i passasjersetet) ikke er festet. Hvis det sitter noen i setet, og ett av de tre setebeltene ikke er festet eller løsnes mens bilen beveger seg i en hastighet over ca. 20 km/t, blinker -varsellampen og det høres et lydsignal i ca. 120 sekunder (avhengig av kjøretøy).

Merk: Et objekt plassert i passasjersetet foran kan aktivere varsellampen i noen tilfeller (avhengig av kjøretøy).

Varsellampe for påminnelse om setebelte bak (kjøretøyavhengig)

6-grafikken vises i instrumentpanelet når tenningen slås på. Dette informerer føreren om festestatus for hvert av baksetebeltene:

- tenningen er slått på;

- en dør er åpnet;

- fester eller løsner et sikkerhetsbelte i baksetet.

avspilling av grafikken 6:

- grønn varsellampe: Setebelte festet;

- rød indikator: Det sitter noen i setet og setebeltet er ikke festet;

- grå indikator: det sitter ikke noen i setet.

Varsellampen på den midtre skjermen lyser når tenningen slås på hvis det sitter noen i baksetet og setebeltet ikke er festet (kjøretøysavhengig). Når hastigheten er under ca. 20 km/t, vises varsellampen på den midtre skjermen når et setebelte løsnes.

Dette vises sammen med symbolet 6 som vises i ca. 60 sekunder hver gang ett av setebeltene bak festes eller løsnes.

Når kjørehastigheten kommer opp i eller overstiger 20 km/t, hvis ett av setebeltene i baksetet ikke er festet eller løsnes under kjøreturen:

- Varsellampen blinker på den midtre skjermen.

og

- Det kommer et lydsignal i 30 til 120 sekunder (avhengig av versjon).

og

- Symbolet 6 vises i minst 60 sekunder, og symbolet for det aktuelle setet skifter til rødt.

Kontroller alltid at passasjerene i baksetet har festet sikkerhetsbeltet riktig, og at antall festede sikkerhetsbelter stemmer overens med antall passasjerer i baksetet.

Merk: i noen tilfeller kan varsler aktiveres hvis et objekt plasseres i et av baksetene, avhengig av kjøretøyet.

Justere høyden på setebeltene foran

Bruk knappen 7 for å justere høyden på setebeltet slik at skulderstroppen sitter som vist ovenfor. Trykk på knappen 7 og løft eller senk setebeltet. Sørg for at setebeltet er skikkelig låst på plass etter at du har justert det.

Setebelter i baksetet 8

Beltene festes, løsnes og justeres på samme måte som setebeltene foran.

Påse at setebeltene bak er riktig plassert og at de fungerer som de skal hver gang baksetet flyttes.

Følgende informasjon gjelder setebeltene foran og bak i kjøretøyet.

- Komponentdelene på det originale sikkerhetsutstyret (belter, seter og tilhørende fester) skal ikke på noen måte endres. Kontakt en godkjent forhandler hvis det f.eks. skal monteres barnesete.

- Ikke bruk enheter som gir slakk i beltene (f.eks. klesklyper, klips osv.). Setebelter som sitter for løst, kan føre til personskade hvis det skjer en ulykke.

- Legg aldri skulderstroppen under armen eller bak på ryggen.

- Ikke bruk det samme beltet for mer enn én person, og ikke hold et (små)barn på fanget med setebeltet rundt barnet.

- Beltet skal aldri være vridd.

- Etter en ulykke, må setebeltene kontrolleres og eventuelt skiftes. Skift alltid setebeltene så snart de viser tegn på slitasje.

- Når baksetet legges tilbake, må du påse at setebeltene og spennene er riktig plassert slik at de kan brukes som de skal.

- Pass på at setebeltespennen er satt inn i riktig sperre.

- Påse at ingen gjenstander er plassert i området rundt setebeltesperren. Det kan hindre at beltet festes skikkelig.

- Påse at setebeltespenne er skikkelig plassert (den skal ikke være skjult, klemt eller flattrykt under personer eller gjenstander).