Tilbake til listen

DEKKTRYKKVARSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis kjøretøyet er utstyrt med dette systemet, varsles føreren hvis ett eller flere dekk mister trykk.

Systemet kan identifiseres med 1-etiketten i kjøretøyet.

Funksjonsprinsipp

Dette systemet oppdager tap av lufttrykk i et dekk ved å måle hjulhastigheten under kjøring.

Varsellampen  2 tennes i dashbordet for å varsle deg om det ikke er tilstrekkelig trykk i ett eller flere dekk (for lite luft i dekket, punktert osv.).

Driftsbetingelser

Systemet må initialiseres på nytt med dekktrykk lik det som vises på dekktrykketiketten. DEKKTRYKK. Hvis ikke kan det hende at systemet ikke gir en riktig advarsel ved betydelig tap av dekktrykk.

Nullstilling bør alltid utføres etter kontroll av dekktrykket til alle fire dekk når de er kalde.

I følgende situasjoner er det fare for at systemet handler for sent eller ikke virker som det skal:

- systemet er ikke tilbakestilt etter påfylling av luft eller etter annen behandling av hjulene;

- feilaktig tilbakestilling av systemet: dekktrykket er ikke likt det anbefalte dekktrykket;

- betydelig endring av lasten eller lastfordelingen på én side av kjøretøyet;

- sportslig kjøring med kraftig akselerasjon;

- kjøring på snø eller glatt underlag;

- kjøring med snøkjettinger;

- påsatt enkelt nytt dekk;

- bruk av dekk som ikke er godkjent av nettverket vårt.

Nullstille standardverdien for dekktrykk

Dette bør utføres:

- etter hver påfylling eller nullstilling av dekktrykk;

- etter skifte av hjul;

- Etter at hjulene er skiftet rundt.

Dekktrykket må tilpasses bruken av kjøretøyet (uten last, med last, motorveikjøring osv.).

Plutselig tap av dekktrykk (sprengt dekk osv.) kan ikke oppdages av systemet.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Funksjonen erstatter ikke føreren. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar. Kontroller dekktrykket, inkludert reservehjulet, én gang i måneden.

Tilbakestillingsprosedyre

Tenning på, kjøretøy stanset:

- For biler med et instrumentpanel av type A eller C (KJØRECOMPUTER: Generell informasjon, trykk flere ganger på bryteren 6 til du kommer til kjøretøyfanen ;

- For biler med et instrumentpanel av type B trykker du på bryteren 6 for å komme til området 7 i instrumentpanelet.

- Trykk kort på 3- eller 4-bryteren for å komme til siden ”Dekk trykk Innl.langt trykk”.

- Trykk inn og hold 5 OK-bryteren for å starte tilbakestillingen.

Hold inne 5-bryteren til meldingen ”Operasjon ferdig” vises. Du kan nå kjøre.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med et navigasjonssystem, kan det hende at nullstillingsprosedyren utføres via multimedieskjermen. Se utstyrsinstruksjonene.

Tabellen nedenfor viser mulige meldinger knyttet til nullstillingsprosedyren for dekk.

Trinn

Meldinger

Avlesinger

-

Dekk trykk innl. ved stopp

Meldingen vises under kjøring. Hvis du vil nullstille trykket på de fire dekkene, må du stanse kjøretøyet.

1

Dekk trykk Innl.langt trykk

For å nullstille trykket på de fire dekkene, mens kjøretøyet er stanset, holder du inne 5 OK-bryteren for å starte nullstillingen til meldingen ”Er dekktrykk ok [vent]” vises.

2

Er dekktrykk ok [vent]

Meldingen blinker for å vise at systemet har registrert nullstillingsprosedyren. Når alle fire dekkene er riktig justert i samsvar med de anbefalte verdiene på dekktrykketiketten DEKKTRYKK, trykker du inn og holder bryteren 5 OK inntil meldingen ”Operasjon ferdig” vises.

3

Operasjon ferdig

Nullstillingsprosedyren er fullført. Du kan nå kjøre.

Justering av dekktrykk

Trykket i de fire dekkene må angis når de er kalde (se etiketten plassert på kanten av førerdøren).

Hvis dekktrykkene ikke kan sjekkes når dekkene er kalde, bør anbefalt dekktrykkene økes med 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI).

Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

Etter hver påfylling eller justering av dekktrykk, skal nullstilling av dekktrykkets referanseverdi startes.

Bytte hjul/dekk

Bruk bare utstyr som er godkjent av nettverket. Hvis ikke kan systemet handle for sent eller ikke fungere riktig. DEKK.

Når du har skiftet hjul/dekk, må du justere dekktrykket og starte tilbakestilling av referanseverdien for dekktrykket.

Reservehjul

Hvis kjøretøyet har dette, skal dekktrykket justeres og nullstilling av dekktrykkets referanseverdi startes etter hvert skifte av hjul eller dekk.

Spray for dekkreparasjon og dekkreparasjonssett

Bruk bare utstyr som er godkjent av nettverket. Hvis ikke kan systemet handle for sent eller ikke fungere riktig. DEKKTRYKKSETT. Etter bruk av dekkreparasjonssettet, må dekktrykket justeres og prosedyren for tilbakestilling av dekktrykkreferanseverdien startes.

Dekktrykkfeil

Tabellen på neste side viser varselmeldingene som vises i instrumentpanelet 7 når systemet oppdager en feil i dekktrykket.

Informasjonen i instrumentpanelet signaliserer eventuelle dekktrykkfeil (for eksempel flatt eller punktert dekk).

Indikatorlys

Meldinger

Avlesinger

Etterfyll dekk Gjør innlæring

Dette tyder på at dekket har for lite luft, eller at en punktering er oppdaget. Kontroller og juster trykket på de fire dekkene når de er kalde, og nullstill systemet.

Kont. dekk trykk Gjør innlæring

Det betyr at nullstillingen er mislykket. Kontroller og juster dekktrykket på nytt før du starter nullstillingsprosedyren igjen.

Kont. dekk trykk Gjør innlæring

Det betyr at den siste systemnullstillingen ble utført for over 6 måneder siden eller over omtrent 10 000 km. Kontroller og juster dekktrykket på nytt før du starter en ny nullstillingsprosedyre.

+ ©

Kontroller TPW

Dette varsler om en feil i systemet. Kontakt en autorisert forhandler.

TPW ikke tilgjenglig

Det betyr at et reservehjul som har en annen størrelse enn de andre fire hjulene, er montert på kjøretøyet. Systemet er ikke tilgjengelig før et hjul som har lik størrelse som de andre hjulene, er montert og nullstillingen er utført.