Tilbake til listen

VIRKEMÅTE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dette systemet bidrar til redusert drivstofforbruk og lavere utslipp av klimagasser. Systemet aktiveres automatisk når motoren starter. Under kjøring stanser systemet motoren (standby) når kjøretøyet stanser eller beveger seg ved lav hastighet (kjøretøyavhengig). Varsellampen i instrumentpanelet lyser når.

Betingelser for standby ved lav hastighet

Kjøretøyet har kjørt vekk fra stedet det var parkert.

For kjøretøyer som er utstyrt med automatisk girkasse:

- Girkassen er i stilling D, M eller N;

og

- Bremsepedalen er trykket inn (tilstrekkelig hardt);

Hvis -varsellampen blinker, er ikke bremsepedalen trykket langt nok inn;

og

- Gasspedalen er ikke trykket inn;

og

- Hastigheten er null eller så snart hastigheten er lavere enn en terskel som er spesifikk for kjøretøyet (kjøretøyavhengig).

Motoren blir værende i ventemodus så lenge girspaken står i P, eller hvis du flytter den til N mens parkeringsbremsen er trukket til og bremsepedalen er sluppet ut.

For kjøretøyer som er utstyrt med manuell girkasse:

- Girkassen er i nøytral;

og

- Clutchpedalen slippes ut. Hvis -varsellampen blinker, må clutchpedalen slippes helt ut;

og

- Kjøretøyets hastighet er lavere enn en terskel som er spesifikk for kjøretøyet.

Gjelder alle kjøretøyer:

Varsellyset i instrumentpanelet lyser når motoren er i ventemodus.

Utstyret i kjøretøyet kan fortsatt brukes selv om motoren ikke går.

Når motoren går i ventemodus, kan det hende at servostyringen deaktiveres.

Den aktiveres igjen når motoren ikke lenger er i ventemodus, eller når kjørehastigheten kommer opp i ca. 1 km/t (bakke, helling osv.).

Hvis motoren settes i ventemodus, aktiveres ikke den elektroniske parkeringsbremsen automatisk (kjøretøyavhengig).

Hold kjøretøyet i ro når motoren er i ventemodus (vises med varsellampen i instrumentpanelet).

Motoren MÅ være stanset (ikke i ventemodus) før du forlater kjøretøyet. STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med nøkkel STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Betingelser for standby ved høy hastighet

Standby kan aktiveres i frihjulmodus (kjøretøyavhengig) VARSELLAMPER.

For kjøretøyer som er utstyrt med automatisk girkasse:

- girkassen er i stilling D eller M

og

- bremsepedalen er sluppet ut

og

- gasspedalen er sluppet ut.

Varsellampen i instrumentpanelet lyser når motoren er i ventemodus.

Unngå at motoren går i ventemodus

I visse situasjoner, f.eks. når du er midt i et veikryss, er det mulig å holde motoren i gang (selv om systemet er aktivert), slik at du er klar til å komme raskt i gang.

For kjøretøyer som er utstyrt med automatisk girkasse:

Hold kjøretøyet i ro uten å trykke for hardt på bremsepedalen.

For kjøretøyer som er utstyrt med manuell girkasse:

Hold clutchpedalen trykket helt inn.

Betingelser for å få motoren ut av ventemodus

For automatiske girkasser:

- når førerdøren åpnes;

eller

- når setebeltet på førersiden løses

- Bremsepedalen er sluppet ut, og stillingen D, M eller N er valgt;

eller

- stillingen R er valgt;

eller

- gasspedalen trås inn;

eller

- girskiftspakene aktiveres i manuell modus.

For å fylle på drivstoff må motoren være stanset (og ikke bare i ventemodus på kjøretøyer som er utstyrt med STOP and START-funksjonen). Du må slå av tenningen STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med nøkkel STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort. Fare for brann.

”AUTOHOLD”-funksjonen er aktivert ”AUTOHOLD”-FUNKSJON, kan bremsepedalen slippes ut og motoren forblir i ventemodus.

For å avslutte ventemodus trykker du på gasspedalen mens du holder inne bremsepedalen.

For manuelle girkasser:

- når førerdøren åpnes uten at bilen står i gir og clutchpedalen er trykket inn;

eller

- når setebeltet på førersiden løses uten at bilen står i gir og clutchpedalen er trykket inn;

eller

- girkassen er i nøytral stilling, og clutchpedalen er trådd litt inn;

eller

- Motoren er i gir og clutchpedalen trykkes helt inn.

Spesiell merknad: Hvis du slår av tenningen mens motoren er i ventemodus, vises varsellampen Ä et par sekunder i instrumentpanelet (kjøretøyavhengig).

For kjøretøy med manuell girkasse:

Omstarten kan bli forstyrret hvis clutchpedalen slippes ut for raskt mens girspaken står i gir.

Betingelser som hindrer at motoren går i ventemodus

Under visse betingelser kan ikke systemet sette motoren i ventemodus (kjøretøyavhengig), blant annet hvis:

- førerdøren ikke er lukket;

- Føreren ikke har festet setebeltet;

- Revers er valgt.;

- Panseret er ikke lukket;

- Utetemperaturen er for lav eller for høy.

- Batteriet er ikke tilstrekkelig ladet;

- Det er for stor forskjell mellom temperaturen i kupeen og den automatiske klimakontrollinstruksjonen;

- Parkeringsavstandskontrollen er aktivert;

- høyden er for høy;

- hellingen er for bratt for kjøretøy med automatisk girkasse;

- ”Klar sikt”-funksjonen er aktivert AUTOMATISK KLIMAKONTROLL;

- Motortemperaturen er for lav;

- Utslippskontrollsystemet regenereres;

-...

Varsellampen vises i instrumentpanelet for å varsle at ventemodus ikke er tilgjengelig.

Slå av tenningen før du foretar deg noe i motorrommet STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med nøkkel STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Spesiell funksjon for automatisk omstart av motoren

Under visse betingelser kan motoren starte av seg selv for å garantere sikkerhet og komfort for føreren.

Dette kan spesielt forekomme når:

- Utetemperaturen er for lav eller for høy;

- ”Klar sikt”-funksjonen er aktivert AUTOMATISK KLIMAKONTROLL;

- Batteriet er ikke tilstrekkelig ladet;

- Kjørehastigheten er over ca. 5 km/t (nedoverbakke osv.);

- Bremsepedalen trykkes inn flere ganger eller hvis det kreves av bremsesystemet;

-...

Varsellampen vises i instrumentpanelet for å varsle om at motoren startes på nytt automatisk.

Motoren MÅ være stanset (ikke i ventemodus) før du forlater kjøretøyet. STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med nøkkel STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Varsellampen kan tennes samtidig som det blir vist en melding i instrumentpanelet:

- ”Optimering av batterilading” for å prioritere lading av batteriet;

- ”Prioritering av termisk komfort” for å prioritere klimaanlegget;

- ”Prioriterer motor i gang” for å prioritere motordriften.

Deaktivere/aktivere funksjonen

Trykk på 1 for å deaktivere funksjonen. Meldingen ”Stopp & start Deaktivert” vises i instrumentpanelet og tenningsvarsellampen 1 tennes.

Trykk en gang til på knappen for å reaktivere systemet. Meldingen ”Stopp & start Aktivert” vises i instrumentpanelet og 1-bryteren forsvinner.

Systemet reaktiveres automatisk hver gang du starter motoren med startknappen. STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med nøkkel STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Funksjonsfeil

Når meldingen ”Kontroller Stopp & start”vises i instrumentpanelet og 1-bryteren er slått på, er systemet deaktivert.

Kontakt en godkjent forhandler.

Spesiell merknad: Mens motoren er i ventemodus kan du trykke på bryteren 1 for å starte motoren automatisk.

PRESENTATION AV STOPP & START SYSTEMET