DRIVSTOFFTANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tilgjengelig drivstoff på tanken:

- omtrent 50 liter for bensinmodeller

- Ca. 46 liter for dieselmodeller.

Kjøretøyet må være ulåst for å åpne lokk 1. Trykk på område A og slipp. Lokket 1 åpnes litt.

Bruk lokkholderen 2 på klaffen 1 til å holde lokket 3 på plass under fylling.

Du finner informasjon om fylling av drivstofftanken under ”Påfylling av drivstoff”.

For å lukke den trykker du på påfyllingsklaffen med hånden, så langt den går.

Drivstofftype

Bruk høykvalitetsdrivstoff som er i samsvar med gjeldende lovgivning i hvert land. Det også være i samsvar med spesifikasjonene angitt på etiketten på lokket 1. MOTORSPESIFIKASJONER.

Se tabellen for mer informasjon om egnede drivstofftyper for kjøretøy som er solgt i Europa. MOTORSPESIFIKASJONER.

Tanklokk: dette er en bestemt type.

Hvis det må skiftes, må det erstattes med et identisk lokk. Kontakt en godkjent forhandler.

Legg aldri lokket i nærheten av varme eller flamme.

Ikke vask påfyllingsområdet med høytrykksspyler.

Aldri bland bensin (blyfri eller E85) i dieselen, uansett hvor liten mengde det er snakk om.

Ikke bruk etanolbasert drivstoff hvis kjøretøyet ikke er forenlig med slikt drivstoff.

Ikke tilsett AdBlue i drivstoffet - dette kan skade motoren . Hvis du vil fylle på et tilsetningsstoff i drivstoffet, må du bruke et produkt som er godkjent av vår tekniske avdeling.

Kontakt en autorisert forhandler.

Dieselmodell

Det er absolutt nødvendig å bruke diesel som samsvarer med informasjonen som er angitt på etiketten på innsiden av lokket 1.

Bensinmodell

Husk alltid å fylle blyfri bensin. Oktantallet (RON) må samsvare med informasjonen som er gitt på merket på lokket 1. MOTORSPESIFIKASJONER.

Kontroller at lokket og dekselet er skikkelig lukket etter påfylling.

Fylle på drivstoff

Med tenningen slått av setter du dysen helt inn før du starter fylling av tanken (fare for søl).

Hold dysen i denne posisjonen hele tiden mens du fyller.

Når pumpen stenges av automatisk på slutten av påfyllingen, kan høyst to etterfyllingsforsøk foretas fordi det må være tilstrekkelig rom i tanken for utvidelse.

Sørg for at det ikke kommer vann i tanken under påfylling. Lokket 1 og området rundt må holdes rent.

Spesielle tilfeller

Hvis kjøretøyet har stått parkert i ca. tre måneder, må du fylle på drivstoff for å unngå skader på drivstoffpumpen.

La tenningen være avslått mens du etterfyller minst 5 liter drivstoff, og start deretter motoren for å kjøre i gang pumpen og fornye drivstoffet i kretsen.

Hvis drivstoffnivået i tanken gjør at det ikke er mulig å etterfylle minst 5 liter drivstoff, kjører du kjøretøyet inntil det kan fylles på minst 5 liter.

Bensinversjoner

Bruk av blyholdig bensin skader det forurensingshindrende systemet, og det kan gjøre garantien ugyldig.

For å hindre at det fylles blyholdig bensin på tanken, har påfyllingsrøret en hindring med et feilsikkert system som gjør at det bare kan brukes munnstykker for blyfri bensin (på pumpen).

For å fylle på drivstoff må motoren være stanset (og ikke bare i ventemodus på kjøretøyer som er utstyrt med Stop and Start-funksjonen). Du må slå av tenningen STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med nøkkel, STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Fare for brann.

Kjøre tom for bensin med dieselutgaver

Kjøretøy med nøkkel- og fjernkontroll

- Vri tenningsnøkkelen til ”På” ON 2 TENNINGSBRYTER: Kjøretøy med nøkkel og vent noen minutter før du starter, slik at drivstoffkretsen rekker å fylles opp.

- Vri nøkkelen til posisjon START 3. Gjenta prosedyren hvis motoren ikke starter.

- Kontakt en autorisert forhandler hvis motoren ikke starter etter flere forsøk.

Kjøretøy med kort

Når du har kortet i kupéen, kan du trykke på startknappen 4 uten å trå inn noen av pedalene. Vent et par minutter før du starter.

Det er for å klargjøre drivstoffkretsen. Gjenta prosedyren hvis motoren ikke starter.

Kontakt en autorisert forhandler hvis du ikke får start på motoren etter flere forsøk.

Av hensyn til sikkerheten skal eventuelle endringer på drivstoffsystemet (elektroniske enheter, ledningsnettet, drivstoffkretsen, innsprøytingsventiler, vernedekslene o.l.) kun utføres av kvalifisert nettverkspersonell.

Vedvarende drivstofflukt

Hvis du merker en vedvarende drivstofflukt, bør du:

- stoppe kjøretøyet når trafikkforholdene tillater det, og slå av tenningen

- slå på varselblinklysene og be passasjerer om å forlate kjøretøyet og holde seg vekk fra trafikken

- kontakte en autorisert forhandler

Nyttekapasiteten til LPG-tanken er rundt 32 liter.

Fylle opp tanken med LPG

Sett på parkeringsbremsen, stans motoren, slå av tenningen og slukk lysene.

Følg nøye sikkerhetsinstruksjonene på bensinstasjonen.

Avhengig av landet må du skru påfyllingsadapteren 5 på LPG-sluttstykket.

Fyll tanken helt opp, hvis mulig.

Når pumpen stanser LPG-tilførselen, eller når pumpeflyten reduseres merkbart, er maksimalt LPG-nivå nådd.

Ikke forsøk å fylle på mer etter dette.

Påfyllingsstasjoner uten selvbetjening

Hvis servicestasjons personellet utfører LPG-påfyllingen, må du gi dem adapteren 5.

VIKTIG: LPG-påfyllingsadapter 5

Bruk av en bestemt adapter kreves for LPG-fylling (avhengig av land).

Påfyllingsadapteren 5 leveres i en veske i hanskerommet. Den kan eller kan ikke være til stede i bilen, avhengig av hvilket land bilen ble solgt i.

Før du kjører bilen til et annet land, er det viktig å kontakte en godkjent forhandler for å finne ut hvilken type adapter du skal bruke ved behov.

Påfyllingsstasjoner med selvbetjening

Vi anbefaler at du bruker hansker når du skal håndtere en LPG-pumpepistol.

Åpne tanklokket på kjøretøyet, og skru lokket 6 fra sluttstykket på LPG-påfyllingsenheten 7.

Følg nøye instruksjonene som vises på LPG-fordelerne. Disse forklarer hvordan du skal fylle på riktig måte.

Avhengig av stasjonstypen kan det være nødvendig å holde inne stasjonsknappen før påfyllingen starter.

Når pumpen stanser LPG-tilførselen, eller når pumpeflyten reduseres merkbart, er maksimalt LPG-tanknivå nådd.

Påfyllingen stanser når du slipper knappen. Løsne sperrehendelen (det kan lekke ut litt gass), løft pistolen og plasser den på fordeleren.

Etter påfylling setter du på lokket 6 igjen for å forhindre at vann eller fremmedlegemer kommer inn i systemet.

For å fylle på drivstoff må motoren være stanset (og ikke bare i ventemodus på kjøretøyer som er utstyrt med Stop and Start-funksjonen). Du må slå av tenningen STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med nøkkel, STARTE, STANSE MOTOREN: kjøretøy med kort.

Fare for brann.