Tilbake til listen

FARTSHOLDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartsholder-funksjonen kontrollerer motoren og bremsesystemet for å hjelpe deg med å opprettholde en kjørehastighet du har valgt, kjent som marsjfart.

Denne cruisehastigheten kan angis til en hastighet mellom 30 km/t og 180 km/t.

Avhengig av kjøretøyet informerer symbolet på 2-kontrollen deg om at du er utstyrt med:

- med adaptiv cruisecontrol ADAPTIV FARTSHOLDER;

- med ”Active Driver Assist” ACTIVE DRIVER ASSIST.

Kontroller

1 Start/stopp-bryter for hastighetsbegrenser .

2 Av/på-bryter for fartsholder.

3 Hurtigknapp (avhengig av kjøretøyet): tilpass hastighetssettet til registrerte fartsgrenser PÅVISNING AV VEISKILT.

4 - Oppover: aktiverer, øker cruisehastigheten eller påminner om lagret cruisehastighet (RES/+).

- Nedover: aktiverer, reduserer cruisehastigheten eller lagrer gjeldende hastighet (SET/-).

5 Ventemodus for hastighetsbegrenser (med begrenset hastighetsminne) (0).

Avhengig av kjøretøyet kan du koble fartsholderfunksjonen til funksjonen ”Trafikkskiltgjenkjenning” PÅVISNING AV VEISKILT Ved å trykke på bryteren 3.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Funksjonen erstatter ikke føreren.

Derfor kan den ikke under noen omstendigheter erstatte førerens ansvar i forhold til fartsgrenser og det å være aktsom (føreren må alltid være klar til å bremse).

Fartsholderen må ikke brukes når det er mye trafikk, på svingete eller glatte veier (svart is, vannplaning, grus) og i dårlig vær (tåke, regn, sidevind osv.).

Det er fare for ulykker.

Slå den på

Trykk på bryteren 2.

Varsellampen 6 vises i grått.

Meldingen "Fartsholder ok SET for aktiver." vises i instrumentpanelet sammen med bindestreker som viser at marsjfartsfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en marsjfart.

Aktivere fartsholderen

Med en stabil hastighet over ca. 30 km/t skyver du 4-kontrollen oppover på (RES/+) eller nedover på (SET/-): funksjonen aktiveres og gjeldende hastighet tas i betraktning. Kjørehastigheten vises i stedet for tankestrekene.

Marsjfarten bekreftes ved at den lagrede hastigheten og varsellampen vises i grønt 6.

Hvis du forsøker å aktivere funksjonen når kjørehastigheten er under 30 km/t, vises meldingen ”Ugyldig hast.” og funksjonen aktiveres ikke.

Kjøre

Når en cruisehastighet er registrert og fartsholderfunksjonen er aktiv, kan du ta foten av gasspedalen.

Husk at du alltid må holde føttene i nærheten av pedalene for å kunne reagere raskt i en nødssituasjon.

Justere cruisehastigheten

Du kan variere marsjfarten ved å trykke 4 -kontrollen:

- oppover på (RES/+) for å øke hastigheten;

- nedover på (SET/-) for å redusere hastigheten.

Merk: Ved å trykke og holde nede 4-kontrollen kan du endre hastigheten med intervaller på 10 km/t.

Overstige cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan overskrides når som helst ved å trykke gasspedalen.

Hvis kjørehastigheten overskrides, blinker marsjfarten gult i instrumentpanelet. Slipp deretter gasspedalen. Etter noen sekunder går bilen tilbake til innstilt kjørehastighet.

Husk at du alltid må holde føttene i nærheten av pedalene for å kunne reagere raskt i en nødssituasjon.

Kontakt en autorisert forhandler hvis fartsholderen ikke lenger er tilgjengelig (etter flere forsøk på aktivering).

Sette funksjonen på standby

Funksjonen settes til ventemodus hvis du:

- 5-bryter (0);

- bremsepedalen;

- clutchpedalen i en lengre periode eller har giret lenge i nøytral på en bil med manuell girkasse.

Cruisehastigheten blir lagret og vises i grått i instrumentpanelet

Gå tilbake til cruisehastigheten

Du kan hente frem en lagret hastighet når vei- og kjøreforholdene (trafikk, veiunderlag, værforhold osv.) tillater det. Skyv 4 -kontrollen oppover (RES/+) hvis kjøretøyets hastighet er over 30 km/t.

Når du ser en påminnelse om den lagrede hastigheten, bekreftes aktivering av fartsholder ved å vise grønt på marsjfart og, avhengig av kjøretøyet, 6 varsellampen tennes.

Merk: Hvis hastigheten som tidligere var lagret, er mye høyere enn gjeldende hastighet, akselererer kjøretøyet raskere for å nå denne grensen.

Når fartsholderen er satt i standby, skyver du 4 -kontrollen nedover (SET/-) for å aktivere fartsholder-funksjonen uten å ta hensyn til den lagrede hastigheten - det er hastigheten bilen kjører i som tas med i betraktning.

Slå av funksjonen

Cruisehastighetsfunksjonen avbrytes:

- Når du trykker på 2-knappen. I dette tilfellet lagres ikke hastigheten.

- Når du trykker på 1-knappen. I dette tilfellet blir fartsbegrenseren valgt, og ingen hastighet lagres.

Varsellampen 6 forsvinner fra instrumentpanelet for å bekrefte at funksjonen ikke lenger er aktiv.

Hvis du setter fartsholderen på standby eller slår den av, fører det ikke til en rask reduksjon i hastigheten. Du må bremse ved å trykke bremsepedalen.

farthållare