Tilbake til listen

ADAPTIV FARTSHOLDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Basert på informasjon fra en radar eller et kamera, kan du bruke den adaptive fartsholderfunksjonen (eller den Stop and Go adaptive fartsholderfunksjonen på biler med automatisk girkasse) til å opprettholde hastigheten som er valgt (kjent som cruisehastighet) mens du holder en følgeavstand til kjøretøyet foran i samme kjørefelt.

Avhengig av kjøretøyet, når funksjonen ”Trafikkskiltgjenkjenning” er aktivert, PÅVISNING AV VEISKILT kan systemet justere kjøretøyets hastighet i henhold til fartsgrenseskiltene som kameraet gjenkjenner.

Avhengig av land og abonnementet, bruke systemet kameraet og kartet til å justere kjøretøyets hastighet på forhånd i henhold til konteksten og veihendelser (rundkjøringer, svinger, kommende veiskilt eller fartsgrensesoner).

Hvis bilen har en automatisk girkasse, og hvis kjøretøyet foran stanser, kan den Stop and Go adaptive fartsholderen bremse ned bilen til full stans før den kan kjøre videre.

Systemet styrer akselerasjon og fartsreduksjon for kjøretøyet ved å bruke motoren og bremsesystemet.

Systemets maksimale rekkevidde er ca. 130 meter. Dette kan variere etter kjøreforholdene (terreng, værforhold osv.).

Avhengig av veiforholdene (trafikk, vær o.l.), kan den adaptive fartsholderen aktiveres fra:

- 0-180 km/t for biler med automatgir

- 30-180 km/t for biler med manuell girkasse;

Funksjonen vises med -symbolet.

Merk:

- Føreren er ansvarlig for å følge fartsgrensene og holde trygg avstand i samsvar med trafikkreglene i landet han/hun kjører i.

- den adaptiv fartsholderen kan bremse kjøretøyet opp til rundt en tredjedel av bremsekapasiteten. Avhengig av situasjonen kan føreren bli nødt til å bremse kraftigere.

Den adaptive fartsholderen utløser ikke en nødstopp, og bremseegenskapene er begrenset.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Det erstatter ikke under noen omstendigheter førerens ansvar for å respektere fartsgrensen og holde trygg avstand samt å være årvåken.

Føreren må alltid ha kontroll over kjøretøyet.

Føreren må alltid tilpasse hastigheten i forhold til omgivelsene og trafikkforholdene.

Bruk adaptiv fartsholder utenfor tettbebygd strøk, på brede veier med synlige linjer.

Fartsholderen kan ha begrenset drift på svært svingete eller glatte veier (blank-is, vannplaning, grus) eller ved dårlig vær (tåke, regn, sidevind, etc.).

Det er fare for ulykker.

Plassering av kameraet 1

Hold frontruten ren (fri for smuss, søle, snø osv.).

Plassering av radaren 2

Sørg for at beskyttelsesplaten til radaren ikke er hindret (smuss, søle, snø, et dårlig festet skilt), bulket, endret (inkludert maling) eller skjult av et tilbehør som er montert på fremsiden av kjøretøyet (på grillen eller logo osv.).

Kontroller

3 - Oppover: Aktiverer, øker cruisehastigheten eller påminner om lagret cruisehastighet (RES/+).

- Nedover: Aktiverer, reduserer cruisehastigheten eller lagrer gjeldende hastighet (SET/-).

4 Sett funksjonen på standby (med kjørehastigheten lagret) (0).

5 Justere følge-avstanden.

6 Adaptiv fartsholder Start/Stopp hovedbryter .

7 Hurtigknapp (avhengig av kjøretøyet): Tilpass hastighetssettet til registrerte fartsgrenser PÅVISNING AV VEISKILT.

Avhengig av kjøretøyet informerer symbolet på kontrollen 6 deg om at du er utstyrt med ”Active Driver Assist” ACTIVE DRIVER ASSIST.

Radar- og kamerasonene må holdes rene og uten noen form for manipuleringer for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Skjermer

8 Varsellampe for adaptiv fartsholder.

9 Lagret cruisehastighet.

10 Kjøretøy foran.

11 Lagret trygg avstand

Slå den på

Trykk på bryteren 6.

Varsellampen 8 vises i grått, og meldingen ”Adaptiv fartsholder aktivert” vises i instrumentpanelet, sammen med bindestreker som viser at fartsholderfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en cruisehastighet.

Denne funksjonen kan ikke aktiveres når:

- parkeringsbremsen er aktivert

- parkeringshjelpen allerede er aktivert AUTOMATISK PARKERING.

Meldingen Adaptive cruise Ctl utilgjengeli vises i instrumentpanelet.

For MULTI-SENSE ”All-Terrain”- og ”Snow”-modusene MULTI-SENSE, det er ikke mulig å aktivere funksjonen, eller den deaktiverer seg selv automatisk når du bytter til en av disse modusene.

Viktig: Du bør hele tiden holde føttene nær pedalene for å være klar i tilfelle noe skulle skje.

Merk: for kjøretøy utstyrt med Active ”Driver Assist”-systemet ACTIVE DRIVER ASSIST, når ”Filsentrerings assistanse”-funksjonen, som tidligere er valgt i multimediesystemet eller ved å trykke på bryteren 12 (varsellampen slås på), aktiveres adaptiv fartsholder automatisk når 12-funksjonen ”Filsentrerings assistanse” aktiveres ACTIVE DRIVER ASSIST.

Aktivere fartsholderen

Når kjøretøyet står i ro (kjøretøy med automatgir) eller når det beveger seg med en jevn hastighet (alle modeller), flytter du kontrollen 3 oppover (RES/+) eller nedover (SET/-) for å aktivere funksjonen og lagre gjeldende hastighet.

Laveste lagrede cruisehastighet er 30 km/t.

Cruisehastigheten 9 erstatter bindestrekene, og fartsholderen bekreftes ved å vise cruisehastigheten i grønt og varsellampen 8.

Hvis du forsøker å aktivere funksjonen når hastigheten er over 180 km/t eller under 30 km/t for kjøretøy med manuell girkasse, vises meldingen ”Ugyldig hast.”, og funksjonen aktiveres ikke.

Når en cruisehastighet er lagret og fartsholderfunksjonen er aktivert, kan du ta foten av gasspedalen.

Spesialfunksjon for biler med automatisk girkasse: hvis kjørehastigheten er under ca. 30 km/t, settes cruisehastigheten automatisk til 30 km/t. Kjøretøyet akselererer til det når den lagrede cruisehastigheten.

Aktivering av fartsholder med gjenkjenning av fartsgrenseskilt (skjermbilde A)

(kjøretøyavhengig)

Når kjøretøyet er utstyrt med funksjonen Trafikkskiltgjenkjenning PÅVISNING AV VEISKILT, trykk på aktiveringsknappen 7 for å tilpasse kjøretøyets hastighet til fartsgrensene 13 registrert av kameraet.

Når et skilt er validert, adopterer cruisehastigheten 9 verdien til den registrerte hastigheten 13.

Justering

Du kan velge å bruke cruisehastigheten 9 med et systematisk hastighetsavvik i forhold til registrerte hastighetsgrenser 13.

Fra multimediaskjermen i ”Bil”-verdenen, velger du ”Kjøreassistanse”. Aktiver deretter feltet ”Hastighetsstyring” i menyen og velg feltet ”Juster hastighets begrensningene” ønsket avvik (fra -10 km/t til +10 km/t) over 50 km/t.

Aktivering av fartsholder med gjenkjenning av fartsgrenseskilt (skjermbilde B)

(kjøretøy med automatgir og abonnement).

Veiskiltregistrering-funksjonen, bruk av kamera PÅVISNING AV VEISKILT og kartet som er tilknyttet abonnementet: systemet kan forutse og automatisk justere kjøretøyets hastighet til neste skilt eller identifisert område med begrenset hastighet (tettbebygd strøk osv.) 14.

Aktivering av fartsholder med gjenkjenning av fartsgrenseskilt (skjermbilde B) (fortsatt)

Aktivering/deaktivering

Fra multimediaskjermen i ”Bil”-verdenen, velger du ”Kjøreassistanse”. I menyen ”Hastighetsstyring” velger du deretter ”For å få hastighetsbegrensninger” i feltet ”Adaptiv regulering”.

Bokstaven ”A” 15 vises på instrumentpanelet for å bekrefte aktivering av fartsholderen med forhåndsregistrering av fartsgrenseskilt.

Merk: Aktivering/deaktivering er også mulig ved å trykke og holde inne den innholdsavhengige knappen 7.

Bruk

Når funksjonen er aktivert, vises følgende hastigheter i instrumentpanelet:

- cruisehastighet 9;

- fartsgrensen oppdaget av systemet på veistrekningen der kjøretøyet kjører 13;

- fartsgrensen oppdaget av systemet på neste veistrekning eller fartsgrensesone 14.

Den registrert hastigheten 14 tas i betraktning av systemet. Kjøretøyets hastighet justeres gradvis til cruisehastighet 9 uten at det kreves noen handling fra føreren. Hastigheten som er angitt på 14 vises på 13 når den passerer skiltet eller sonen som er identifisert.

Hvis funksjonen ikke er aktivert eller abonnementet ikke lenger er aktivt, er handlingen den samme som å angi cruisehastighet med gjenkjenning av hastighetsskilt (visning A - se forrige side).

Føreren må alltid være oppmerksom vedrørende hastigheten til systemet og fortsetter å være ansvarlig for kjørehastigheten.

Justering

Du kan velge å bruke cruisehastigheten 9 med et systematisk hastighetsavvik i forhold til registrerte hastighetsgrenser 13.

Fra multimediaskjermen i ”Bil”-verdenen, velger du ”Kjøreassistanse”. Aktiver deretter feltet ”Hastighetsstyring” i menyen og velg feltet ”Juster hastighets begrensningene” ønsket avvik (fra -10 km/t til +10 km/t) over 50 km/t.

Fartsholder med gjenkjenning av fartsgrenseskilt er knyttet til et abonnement. Hvis det ikke er noe abonnement, kan ikke denne funksjonen aktiveres.

For å administrere abonnementet, se multimedia-instruksjonene.

Aktivering av fartsholder med gjenkjenning av veioppsettet (skjermbilde C)

(kjøretøy med automatisk girkasse og abonnement)

Veiskiltregistrering-funksjonen, bruk av kamera PÅVISNING AV VEISKILT og kartabonnement, kan systemet forutse og håndtere automatisk justering av kjøretøyets cruisehastighet 9 når kjøretøyet nærmer seg en rundkjøring eller sving.

Hvis kjøretøyet nærmer seg en sving eller rundkjøring, vises et 16 -symbol på instrumentpanelet. Kjøretøyet justerer hastigheten til en hastighet som passer til trafikkanlegget som oppdages.

Føreren må alltid være oppmerksom vedrørende hastigheten til systemet og fortsetter å være ansvarlig for kjørehastigheten.

Aktivering/deaktivering

Fra multimediaskjermen i ”Bil”-verdenen, velger du ”Kjøreassistanse”. Deretter, fra menyen ”Hastighetsstyring”, velg ”Vis hastighetsbegrensninger”.

På menyen ”Adaptiv regulering” velger du ”Til veisammenheng”.

(Hvis funksjonen ikke er aktivert eller abonnementet ikke lenger er aktivt, er handlingen den samme som å angi cruisehastigheten med gjenkjenning av hastighetsskilt (visning A, se de forrige sidene), eller, avhengig av abonnementet, så kan du angi cruisehastigheten med hastighetsbegrenser-skiltgjenkjenning (visning B se de forrige sidene).

De følgende symbolene viser funksjonene som systemet har tatt i betraktning:

- rundkjøring;

- sving.

Fartsholder med gjenkjenning av veioppsettet er knyttet til et abonnement.

Hvis det ikke er noe abonnement, kan ikke denne funksjonen aktiveres.

For å administrere abonnementet, se multimedia-instruksjonene.

Kontrollerer cruisehastighet9

Du kan når som helst gjenoppta kontrollen over kjøretøyets hastighet ved å:

- sette funksjonen på standby:

- ved å trykke på bremsepedalen;

eller

- trykke på bryteren 4 (0);

- ved å trykke inn og holde clutchpedalen (kjøretøy med manuell girkasse);

- deaktivere funksjonen ved å trykke på den generelle Start/stopp-bryteren 6.

For kjøretøy med automatisk girkasse: Når hastigheten automatisk tilpasses skiltene og/eller veioverflaten, er det mulig å ignorere disse hendelsene. Trykk kontrollen 3:

- oppover (RES/+) for å gå tilbake til lagret cruisehastighet;

- nedover (SET/-) for å lagre og opprettholde gjeldende hastighet.

Aktivering av kontrollen for trygg avstand

Så snart fartsholderen er aktivert, vises standard trygg avstand 11 i grønt i instrumentpanelet. Standard trygg avstand tilsvarer ca. to sekunder (se følgende sider).

Hvis systemet oppdager et kjøretøy i kjørebanen din, blir omrisset av et kjøretøy 10 vist over avstandsmåleren 11 i instrumentpanelet.

Kjøretøyet tilpasser seg hastigheten til kjøretøyet foran deg og bruker bremsene ved behov (bremselysene tennes) for å opprettholde avstanden som vises i instrumentpanelet.

Merk: størrelsen på 10 omrisset varierer i forhold til avstanden til kjøretøyet foran. Jo større omriss, jo nærmere er kjøretøyet foran.

Stille inn cruisehastigheten

Du kan variere hastigheten ved å trykke gjentatte ganger (for lav variasjon) eller trykke og holde (for høy variasjon) på kontrollen 3:

- oppover (RES/+) for å øke hastigheten.

- nedover (SET/-) for å redusere hastigheten.

Justere følgeavstanden

Du kan variere trygg avstand til kjøretøyet foran når som helst ved å trykke på bryteren 5 flere ganger.

Den horisontale avstandsmåleren i instrumentpanelet viser de ulike tilgjengelige trygge avstandene:

- avstandsmåler D: lang avstand (tilsvarer ca. 2,4 sekunder);

- avstandsmåler E: middels avstand 2 (tilsvarer ca. 2 sekunder);

- avstandsmåler F: middels avstand 1 (tilsvarer ca. 1.6 sekunder);

- avstandsmåler G: kort avstand (tilsvarer ca. 1,2 sekunder).

Den valgte avstandsmåleren vises i grønt i instrumentpanelet. De andre målerne er fortsatt i grått.

Merk: Avstanden må være angitt i henhold til trafikknivå, lokale regler og værforhold.

Den trygge avstanden justeres som standard på avstandsmåleren E.

Overstige cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan overskrides når som helst ved å trå på gasspedalen.

Hvis den overskrides, vises cruisehastighet 9 i gult.

Avstandsmåleren blinker hvis avstanden mellom kjøretøyet ditt og kjøretøyet foran er mindre enn den trygge avstanden som er valgt: funksjonen Trygg avstand er ikke lenger aktiv.

Deretter slipper du gasspedalen: Fartsholderen og kontroll for trygg avstand vil automatisk gjenoppta hastigheten og avstanden som du tidligere har valgt.

Forbikjøringsmanøver

Hvis du vil kjøre forbi kjøretøyet foran, vil aktivering av indikatoren midlertidig avbryte kontrollen for trygg avstand og aktivere en akselerasjonshastighet som er tilstrekkelig for å fullføre forbikjøringen.

Stanse og starte bilen på biler med automatisk girkasse

Hvis kjøretøyet foran senker farten, tilpasser systemet hastigheten for å stoppe kjøretøyet helt ved behov (f.eks. ved tett trafikk). Kjøretøyet stanser noen få meter fra kjøretøyet foran. Stop and Start-funksjonen kan sette motoren i ventemodus STOP AND START-FUNKSJONEN.

Når kjøretøyet foran kjører videre:

- hvis stoppet varer i under tretti sekunder, vil kjøretøyet starte på nytt uten at det kreves noen handling fra føreren.

Merk: føreren skal alltid være årvåken for plutselige hendelser under kjøring, og er fortsatt ansvarlig for å kontrollere kjøretøyet. Hvis systemet oppdager en fotgjenger i området rundt kjøretøyet, hindres automatisk omstart inntil til neste stopp;

- hvis stoppet varer mer enn ca. 30 sekunder, må du bruke gasspedalen eller flytte kontrollen 3 (RES/+) oppover for at kjøretøyet skal komme i gang igjen. Meldingen ”Trykk RES/+ eller akselerer” vises på instrumentpanelet for å informere deg;

Hvis stansen varer mer enn ca. tre minutter, aktiveres den elektroniske parkeringsbremsen automatisk og den adaptive fartsholderen deaktiveres. Indikatorlampen 8 slukker for å bekrefte at funksjonen er deaktivert.

Sette funksjonen på standby

Du kan angi funksjonen til ventemodus når:

- du trykker på bryter (0);

- du bruker bremsepedalen mens kjøretøyet beveger seg.

Funksjonen deaktiveres av systemet hvis:

- du setter den automatiske girkassen til P eller N;

- du girspaken i revers;

- hvis hastigheten er under 30 km/t, gjelder kjøretøy med manuell girkasse;

- du løsner setebeltet til føreren;

- du åpner en av dørene;

- du trykker på motorens start/stopp-knapp;

- hellingen er for bratt;

- enkelte førerhjelpemidler og korrigeringsenheter utløses (aktiv nødbrems, ABS, ESC osv.);

- når trykker inn clutchpedalen i en lengre periode eller har giret lenge i nøytral på en bil med manuell girkasse.

Merk: hvis mottak av tilkoblede data ikke er optimalt, settes systemet for fartsgrenseskiltgjenkjenning og/eller forhåndsgjenkjenning av veiutformingsfunksjonene (kjøretøyavhengig) automatisk i standby.

De to funksjonene reaktiveres automatisk når kartdatamottaket blir optimalt igjen.

I alle tilfeller bekreftes ventemodus når varsellampen vises i grått og meldingen ”Adaptiv cruise. cont. frakoblet” vises i instrumentpanelet.

Hvis du setter den adaptive fartsholderen i ventemodus eller slår den av, fører ikke det til en umiddelbar reduksjon i hastigheten. Du må selv trykke inn bremsepedalen ved behov.

Avslutte ventemodus

Basert på den lagrede cruisehastigheten

Du kan hente frem en lagret hastighet når vei- og kjøreforholdene (trafikk, veiunderlag, værforhold osv.) tillater det. Flytt kontrollen 3 (RES/+) oppover innenfor området med gyldige hastigheter.

Når hastigheten som er lagret, hentes tilbake, bekreftes aktivering av fartsholderen når indikatorlyset for cruisehastigheten i grønt.

Merk: Hvis den lagrede hastigheten er høyere enn den aktuelle hastigheten, akselererer bilen for å komme opp i denne hastigheten.

Basert på gjeldende hastighet

Når fartsholderen er satt på standby, aktiveres fartsholderfunksjonen igjen ved å flytte kontrollen 3 (SET/-) nedover uten å ta hensyn til den lagrede hastigheten: Det er hastigheten kjøretøyet beveger seg med som tas i betraktning.

”Ta kontroll over kjøretøyet”-advarsler

I enkelte situasjoner (f.eks. hvis du tar igjen et kjøretøy som kjører mye langsommere, kjøretøyet foran skifter felt raskt osv.) vil systemet kanskje ikke få tid til å reagere.

Avhengig av situasjonen avgir systemet et lydsignal tilknyttet:

- det oransje varselet H vises om situasjonen krever førerens oppmerksomhet;

eller

- det røde varslet J sammen med meldingen Brems hvis situasjonen krever førerens umiddelbare oppmerksomhet.

I alle situasjoner må du reagere i overensstemmelse med dette, og foreta riktige manøvrer.

Slå av funksjonen

Den adaptive fartsholder-funksjonen deaktiveres når du trykker på den generelle Start/Stopp-bryteren 6.

Varsellampen 8 forsvinner fra instrumentpanelet for å bekrefte at funksjonen ikke lenger er aktiv.

Midlertidig utilgjengelighet (radar)

Radaren kan registrere kjøretøy foran kjøretøyet. Systemet kan ikke fungere som det skal hvis radarregistreringsområdet er tilsmusset eller hvis signalet er avbrutt.

Hvis det er hindringer i radarregistreringsområdet eller radarsignalet forstyrres, vises meldingen ”Fremre radar ingen visbilitet” i instrumentpanelet og den adaptive fartsholderen avbrytes. Den grønne varsellampen 8 forsvinner for å bekrefte at funksjonen er automatisk deaktivert.

Sørg for at radarområdet forblir rent og ikke tildekket av snø, søle, et nummerskilt som er dårlig montert eller av tilbehør som er montert på fronten av kjøretøyet (på grillen), eller skjult av tilbehør som er montert foran på kjøretøyet (på grillen eller logoen osv.).

Forholdene i visse geografiske områder kan hindre funksjonen, for eksempel:

- tørre soner, tunneler, lange broer eller dårlig belyste veier uten linjer, uten skilt eller trær i nærheten av;

- en militær- eller flyplassone.

Du må forlate disse områdene for at funksjonen skal fungere.

Hvis meldingen ikke slettes etter at motoren er startet igjen, må du kontakte en autorisert forhandler.

Midlertidig utilgjengelighet (kamera)

Systemet kan ikke fungere hvis kameraet er tildekket (av smuss, gjørme, snø, kondens osv.).

Ved redusert sikt for kameraet reduseres ytelsen til den adaptive fartsholderen. Oppmerksomhet kreves.

Funksjonsfeil

Hvis det oppdages en driftsfeil med adaptiv fartsholder-funksjonen, vises meldingen Kontroller adaptiv fartsholder på instrumentpanelet, og den adaptive fartsholder-funksjonen blir avbrutt.

Hvis det blir oppdaget en feil på én eller flere komponenter i systemet, deaktiveres den adaptive fartsholderen.

©-varsellampen vises i instrumentpanelet sammen med, avhengig av feil, én av følgende meldinger:

- ”Fremre kamera må kontrolleres”;

- ”Fremre radar må kontrolleres”;

- ”Kamera/Radar må kontrolleres”;

- Kontroller Bil

Kontakt en autorisert forhandler.

Systembegrensninger

Kjøretøyssensor

Systemet registrerer bare kjøretøy (biler, lastebiler, motorsykler) som beveger seg i samme retning som kjøretøyet.

Det tas hensyn til et kjøretøy som svinger inn i samme kjørefelt (f.eks. K) av systemet bare når det kommer inn i kamera- og radarregistreringsområdene.

Systemet kan utløse uønsket eller forsinket bremsing.

Systemet kan derfor ikke oppdage:

- kjøretøy som kommer til veikryss: Glatte veier (f.eks. L) osv;

- kjøretøy som kjører på feil side av veien eller rygger mot deg.

Den adaptive fartsholderen må bare brukes utenfor tettbebygde områder, på brede veier med synlige linjer.

Registrering i svinger

Når du kommer til et hjørne eller en sving, kan det hende at radaren og/eller kameraet midlertidig ikke klarer å registrere kjøretøyet foran (f.eks. M).

Systemet kan utløse en akselerasjon.

Ved utgangen av en sving kan systemets oppdagelsen av kjøretøy foran bli forstyrret eller forsinket.

Systemet kan utløse uønsket eller forsinket bremsing.

Registrering av kjøretøy i tilstøtende felt

Systemet kan registrere kjøretøy som kjører på et tilstøtende kjørefelt når:

- du kjører inn i en sving (f.eks. N)

- du kjører på en vei med smale felt

- hastigheten til kjøretøyet på det tilstøtende kjørefeltet er tregere, og hvis ett av disse kjøretøyene er plassert for nærme kjørefeltet til det andre

Systemet kan utløse kjøretøyets bremsing på feil måte.

Kjøretøy skjult på grunn av variasjoner i terreng

Systemet registrerer ikke kjøretøy som er skjult på grunn av variasjoner i terrenget, eller de som befinner seg utenfor kamera- og radarregistreringsområdene når du kjører oppover eller nedover.

Kjøretøy utenfor kamera- og radarregistreringsområdene.

Systemet reagerer sent eller ikke i det hele tatt hvis de registrerte kjøretøyene er utenfor kamera- og radardekningsområdet, spesielt i følgende tilfeller:

- kjøretøy som frakter lange gjenstander som overskrider linjen

- den faktiske lengden på høye kjøretøy (f.eks. P) er utenfor radarregistreringsområdet (anleggsmaskiner, landbruksutstyr o.l.)

- kjøretøy ikke er midt i kjørefeltet;

- smale kjøretøy som er svært nærme (f.eks. Q)

Stillestående kjøretøy og kjøretøy som beveger seg langsomt

Når hastigheten er over ca. 50 km/t, registrerer ikke systemet:

- stillestående kjøretøy (f.eks. R)

- kjøretøy som beveger seg svært langsomt

Når hastigheten er mindre enn ca. 50 km/t, kan det hende at systemet ikke reagerer eller reagerer svært sent på:

- stillestående kjøretøy (f.eks. R)

- kjøretøy som beveger seg svært langsomt

- kjøretøy foran 17 som skifter kjørefelt og oppdager et stillestående kjøretøy 18 (f.eks. S);

- når kjøretøy står stille 19, når du bytter kjørefil (f.eks. T).

Vær alltid klar til å respondere under alle omstendigheter.

Føreren må alltid ha kontroll på kjøretøyet.

Den adaptive fartsholderen utløser ikke en nødstopp, og bremseegenskapene er begrenset.

Ikke-registrering av faste hindringer og små gjenstander

Systemet kan derfor ikke oppdage:

- fotgjengere, sykler, scootere o.l.

- dyr;

- faste hindringer (tollstasjoner, vegger o.l.) (f.eks. U).

Det tas ikke hensyn til disse av systemet. De utløser ikke varsler eller reaksjoner av systemet.

Registrering av kjøretøyer som beveger seg inn i kjørefelt ved høy hastighet

Hvis kjøretøyet blir forbikjørt av et annet kjøretøy som kjører med høy hastighet 20 (motorsykler, bil osv.), og kjøretøyet er midlertidig mellom deg og kjøretøyet foran 21, kan systemet utløse overdreven akselerasjon, fartsreduksjon eller bremsing.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Det erstatter ikke under noen omstendigheter førerens ansvar for å respektere fartsgrensen og holde trygg avstand samt å være årvåken.

Føreren må alltid ha kontroll over kjøretøyet.

Trafikkinformasjon utover fartsgrenseskilt og veikartinformasjon fra kartet (kjøretøy med ”Registrering av veiskilt”-funksjonen og et abonnement), som trafikklys, fotgjengeroverganger o.l. blir ikke tatt hensyn til av systemet. Føreren må alltid tilpasse hastigheten etter omgivelsene og kjøreforholdene, uavhengig av systemindikasjoner.

Systemet skal ikke under noen omstendigheter betraktes som en hindringsoppdager eller et kollisjonshindrende system.

Bruk adaptiv fartsholder utenfor tettbebygd strøk, på brede veier med synlige linjer.

Systemservice og reparasjoner

- Ved et sammenstøt kan radaren og/eller kameraet komme ut av stilling og få nedsatt funksjon. Deaktiver systemet og kontakt en autorisert forhandler.

- Alt arbeid i området rundt radaren og/eller kameraet (skifte, reparasjoner, justering av frontruten, lakkering osv.) må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis

- kjøretøyet blir tauet (havari);

- kjøretøyet tauer en tilhenger eller campingvogn;

- kjøretøyet kjøres i en tunnel eller i nærheten av en metallstruktur;

- kjøretøyet ankommer en bomstasjon, et veiarbeidsområde eller på et smalt kjørefelt;

- kjøretøyet kjøres på en veldig svingete vei (fjellvei etc.);

- kjøretøyet kjøres opp eller ned en svært bratt bakke;

- sikten er dårlig (sterkt sollys, tåke osv.);

- kjøretøyet kjøres på glatt underlag (regn, snø, grus o.l.);

- værforholdene er dårlige (regn, snø, sidevind o.l.);

- radarområdet er skadet (sammenstøt o.l.);

- området rundt kameraet er påført skade (f.eks. på innsiden eller utsiden av frontruten);

- frontruten er sprukket eller forvrengt.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, må du deaktivere det og kontakte en autorisert forhandler.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- Frontruten eller støtfangeren er tildekket i området rundt radaren (smuss, is, snø, kondens, nummerskilt osv.)

- komplekse miljøer (f.eks. tunneler);

- krevende værforhold (snø, mye regn, hagl, hålke o.l.);

- dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.);

- blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.);

- smal eller svingete vei (krappe svinger osv.)

- et kjøretøy med en betydelig ulik hastighet;

- bruk av matter som ikke er tilpasset kjøretøyet På førersiden må du bare bruke matter som er egnet for kjøretøyet, festet med forhåndstilpassede komponenter og kontrollere tilpasningen regelmessig. Ikke legg én matte over en annen. Det er fare for at de kan kile seg fast i pedalene.

I dette tilfellet kan systemet bremse eller akselerere utilsiktet.

Mange uforutsette situasjoner kan påvirke systemdriften. Enkelte gjenstander eller kjøretøy som kan vises i kamera- eller radarregistreringssonen, kan tolkes feil av systemet, noe som kan føre til upassende akselerasjon eller bremsing.

Du bør alltid være oppmerksom på plutselige hendelser som kan oppstår når du kjører. Hold alltid kjøretøyet under kontroll ved å holde føttene i nærheten av pedalene, slik at du er klar til å reagere hvis noe skulle skje.

adaptiv farthållare med Stop & Go