Tilbake til listen

DEKKTRYKKVARSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis kjøretøyet er utstyrt med dette systemet, varsles føreren hvis ett eller flere dekk mister trykk.

Systemet kan identifiseres med 1-etiketten i kjøretøyet.

Funksjonsprinsipp

Dette systemet oppdager tap av lufttrykk i et dekk ved å måle hjulhastigheten under kjøring.

Hvis det er for lavt dekktrykk (punktering o.l.), lyser varsellampen 2 kontinuerlig for å varsle føreren.

Driftsbetingelser

Systemet skal nullstilles med et trykk som er likt det som er angitt på dekktrykketiketten (du finner mer informasjon om Dekktrykk i Del 4), ellers kan det hende at det ikke gir et pålitelig varsel i tilfelle betydelig trykktap.

Nullstilling bør alltid utføres etter kontroll av dekktrykket til alle fire dekk når de er kalde.

I følgende situasjoner er det fare for at systemet handler for sent eller ikke virker som det skal:

- systemet er ikke tilbakestilt etter påfylling av luft eller etter annen behandling av hjulene;

- feilaktig tilbakestilling av systemet: dekktrykket er ikke likt det anbefalte dekktrykket;

- betydelig endring av last eller lastfordeling på en side av kjøretøyet;

- sportslig kjøring med kraftig akselerasjon;

- kjøring på snø eller glatt underlag.

- kjøring med snøkjettinger;

- Montere ett nytt dekk

- bruk av dekk som ikke er godkjent av nettverket vårt.

Nullstille standardverdien for dekktrykk

Dette bør utføres:

- etter hver påfylling eller nullstilling av dekktrykk

- etter skifte av hjul;

- Etter at hjulene er skiftet rundt.

Dekktrykk må tilsvare gjeldende bruk av kjøretøyet (tom, bærer last, motorveikjøring osv.).

Se neste side for å tilbakestille referanseverdien for dekktrykket.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Funksjonen erstatter ikke føreren. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar. Kontroller dekktrykket, inkludert reservehjulet, én gang i måneden.

Plutselig tap av dekktrykk (sprengt dekk osv.) kan ikke oppdages av systemet.

Tilbakestillingsprosedyre via multimediaskjermen 3

Tilbakestillingen må utføres mens kjøretøyet står stille og tenningen er slått på. Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Av hensyn til din egen sikkerhet, krever varsellampen ® at du stanser umiddelbart så snart trafikkforholdene tillater det.

Justering av dekktrykk

Trykket i de fire dekkene må angis når de er kalde (se etiketten plassert på kanten av førerdøren).

Hvis dekktrykkene ikke kan sjekkes når dekkene er kalde, bør anbefalt dekktrykk økes med 0,2 til 0,3 bar (3 PSI).

Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

Etter hver påfylling eller justering av dekktrykk, skal reinitialisering av dekktrykkets referanseverdi startes.

Bytte hjul/dekk

Bruk bare utstyr som er godkjent av nettverket. Hvis ikke er det fare for at systemet aktiveres for sent eller ikke fungerer som det skal DEKK.

Når du har skiftet hjul/dekk, må du justere dekktrykket og starte tilbakestilling av referanseverdien for dekktrykket.

Reservehjul

Hvis kjøretøyet har dette, skal dekktrykket justeres og reinitialisering av dekktrykkets referanseverdi startes etter hvert skifte av hjul eller dekk.

Spray for dekkreparasjon og dekkreparasjonssett

Bruk bare utstyr som er godkjent av nettverket. Hvis ikke er det fare for at systemet aktiveres for sent eller ikke fungerer som det skal DEKKOPPBLÅSINGSSETT. Etter bruk av dekkreparasjonssettet, må dekktrykket justeres og prosedyren for tilbakestilling av dekktrykkreferanseverdien startes.

Dekktrykkfeil

Tabellen på neste side viser varselmeldingene som vises i instrumentpanelet 4 når systemet oppdager en feil i dekktrykket.

Informasjonen i instrumentpanelet signaliserer eventuelle dekktrykkfeil (for eksempel flatt eller punktert dekk).

Indikatorlys

Meldinger

Avlesinger

Etterfyll dekk Gjør innlæring

Dette tyder på at dekket har for lite luft, eller at en punktering er oppdaget. Kontroller og juster trykket på de fire dekkene når de er kalde, og nullstill systemet.

+ ©

Kontroller TPW

Dette varsler om en feil i systemet. Kontakt en autorisert forhandler.

TPW ikke tilgjenglig

Det betyr at et reservehjul som har en annen størrelse enn de andre fire hjulene, er montert på kjøretøyet. Systemet er ikke tilgjengelig før et hjul som har lik størrelse som de andre hjulene, er montert og nullstillingen er utført.

däcktrycksövervakning