ELEKTRONISK PARKERINGSBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assistert operasjon

Sette på den elektroniske parkeringsbremsen

Med kjøretøyet i ro kan den elektroniske parkeringsbremsen brukes for å være sikker på at kjøretøyet står i ro.

- ved å trykke på motorens start/stopp-knapp 1;

eller

- når setebeltet på førersiden løses;

eller

- når førerdøren åpnes;

eller

- når stilling P er valgt.

I alle andre tilfeller aktiveres ikke den elektroniske parkeringsbremsen automatisk. Du må da velge manuell modus.

For visse landspesifikke modeller er ikke funksjonen for assistert parkeringsbrems aktivert. Du finner mer informasjon under Manuell bruk.

For å bekrefte at den elektroniske parkeringsbremsen er trukket til, vises varsellampen} på instrumentpanelet og varsellampen 2 på bryteren 3 tennes.

Når du stanser motoren, slukkes varsellampen 2 noen minutter etter at parkeringsbremsen er aktivert. Varsellampen } slukkes når du låser kjøretøyet.

Den elektroniske parkeringsbremsen kan brukes til å hindre at kjøretøyet beveger seg. Før du forlater kjøretøyet, må du forsikre deg om den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert. Varsellampen 2 på bryteren 3 og varsellampen } i instrumentpanelet tennes for å vise at parkeringsbremsen er satt på, og den slukkes når dørene låses. Avhengig av kjøretøymodellen er det plassert et klistremerke på den øvre delen av frontruten for å minne deg på dette.

Assistert operasjon (fortsettelse)

Merk: I noen situasjoner (feil med den elektroniske parkeringsbremsen, manuell frigjøring av parkeringsbremsen o.l) høres det et lydsignal og meldingen ”Aktiver Parkeringsbrems” vises i instrumentpanelet for å advare deg om at den elektroniske parkeringsbremsen er frigjort.

- med motoren i gang: når førerdøren åpnes;

- Når motoren er stanset: Når en av fordørene åpnes.

I så fall trekker du i og løsner bryter 3 for å sette på den assisterte parkeringsbremsen.

Assistert frigjøring av parkeringsbremsen

Parkeringsbremsen er ikke aktivert:

- når kjøretøyet begynner å akselerere;

eller

- når du skifter fra stilling P.

Manuell bruk

Du kan sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt.

Sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt

Trekk i bryter 3. Varsellampen 2 og varsellampen } tennes i instrumentpanelet.

Frigjøre den elektroniske parkeringsbremsen manuelt

Trykk på bryteren 1 uten å trykke på pedalene for å slå på tenningen. Trå inn bremsepedalen og trykk på bryteren 3: Indikatorlampen 2 på bryteren og indikatorlampen } vist i instrumentpanelet slukkes.

Den elektroniske parkeringsbremsen kan brukes til å hindre at kjøretøyet beveger seg. Før du forlater kjøretøyet, må du forsikre deg om den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert. Varsellampen 2 på bryteren 3 og varsellampen } i instrumentpanelet tennes for å vise at parkeringsbremsen er satt på, og den slukkes når dørene låses. Avhengig av kjøretøymodellen er det plassert et klistremerke på den øvre delen av frontruten for å minne deg på dette.

Kort stopp

For å sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt (ved stopp for rødt lys eller stopp mens motoren går e.l.): trekk i og frigjør bryter 3. Bremsen deaktiveres når motoren startes igjen.

Spesielle tilfeller

For å parkere i en helling, eller for eksempel ved trekking av tilhenger, trekker du i bryter 3 i noen sekunder for å få best mulig bremsing.

Parkering uten å bruke den elektroniske parkeringsbremsen (for eksempel hvis det er fare for frost):

- Skift til P: Drivhjulene låses mekanisk av drivakselen;

- Stans motoren ved å trykke på motorens start/stopp-knapp 1;

- Løsne setebeltet til føreren;

- Åpne førerdøren;

- manuell frigjøring av den elektroniske parkeringsbremsen (se informasjonen om ”Manuell frigjøring av den elektroniske parkeringsbremsen” på forrige side);

- avhengig av kjøretøyet, aktiveres parkeringsbremsen automatisk. Du må frigjøre den manuelt.

Av sikkerhetsgrunner deaktiveres automatisk frigjøring når førerdøren er åpen, eller ikke helt lukket, og motoren går (for å hindre at kjøretøyet beveger seg uten fører). Meldingen ”Frigjør håndbrekk” vises i instrumentpanelet når føreren trår inn gasspedalen.

Funksjonsfeil

- Hvis det oppstår en feil, tennes varsellampen © i instrumentpanelet samtidig med meldingen ”Kontroller parkeringsbrems” og i enkelte tilfeller vises varsellampen }. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

- Hvis det er feil på parkeringsbremsen, tennes varsellampen ® samtidig som meldingen ”Bremsesystem feil” vises, og i enkelte tilfeller tennes varsellampen }.

Det betyr at du må stanse så snart trafikkforholdene tillater det.

Hvis meldingen ”Elektrisk feil” eller ”Kontroller batteri” eller ”Bremsesystem feil” vises, må du immobilisere kjøretøyet ved å koble inn posisjon P eller ved å trekke i bryteren 3 i ca. 10 sekunder.

Hvis forholdene og hellingen krever det, må hjulene på kjøretøyet blokkeres.

Fare for å tap av immobilisering av kjøretøyet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Forlat aldri bilen uten å sette girspaken i stilling P, aktivere parkeringsbremsen og stanse motoren. Hvis kjøretøyet står i ro, i gir, med motoren i gang , kan det begynne å bevege seg hvis du trykker på gasspedalen.

Det er fare for ulykker.

Hvis det verken vises varsellamper eller høres lydsignaler, tyder det på feil i instrumentpanelet. Du bør i så fall stanse så raskt som mulig (så snart trafikkforholdene tillater det). Forsikre deg om at kjøretøyet ikke kan komme i bevegelse, og kontakt en autorisert forhandler.