Tilbake til listen

BESKYTTELSE MOT KJØREFELTSKIFTE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjelp av informasjon fra kameraet 1 utløser funksjonen en korrigerende handling på kjøretøyets styresystem hvis en kontinuerlig eller striplet linje krysses uten at blinklyset er aktivert.

Plassering av kameraet 1

Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Du kan når som helst ta tilbake styringen av kjøretøyet ved å bruke rattet.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Aktivering/deaktivering

Før funksjonen aktiveres, fra modusen ”Bil” på multimedieskjermen 2, trykkes ”Kjøreassistanse” menyen, deretter menyen ”Filholder system” og velg ”Forebygging av kjørefelt”.

Trykk knappen 3 for å aktivere funksjonen.

Meldingen ”fil holder system aktivert” og varsellampen ”” vises på instrumentpanelet og bryter-varsellampen 3 lyser.

Når funksjonen for beskyttelse mot kjørefeltskifte er aktivert, omfatter dette funksjonen ”Fil endrings advarsel” også hvis den ikke er valgt på multimedieskjermen VARSEL OM KJØREFELTSKIFTE.

Hvis ingen sidefunksjon er valgt i menyen ”Filholder system”, når knappen 3 er trykket vises meldingen ”fil holder system ikke konfigurert” på instrumentpanelet.

Varsellampen for bryteren 3 forblir slått av.

Trykk knappen 3 for å aktivere funksjonen eller velg bort ”Forebygging av kjørefelt” i menyen ”Filholder system”.

Varsellyset slukkes i instrumentpanelet.

Varsellampen for bryteren 3 slukkes og meldingen ”fil holder system deaktivert” vises på instrumentpanelet når bryteren 3 trykkes eller når alle sidefunksjonene er valgt bort i menyen ”Filholder system”.

Ved ny start av motoren fortsetter funksjonen den modusen som ble lagret da motoren sist ble stanset.

Bruk

Når funksjonen er aktivert, vises -varsellampen og de venstre og høyre linjene 4 i grått på instrumentpanelet.

Funksjonen er satt til å fungere når kjøretøyets hastighet er mellom ca. 65 km/t og 150 km/t eller 160 km/t, avhengig av kjøretøyet, og varsellampen og venstre eller høyre linjeindikator 4 vises i hvitt.

Funksjonen reagerer når kjøretøyet krysser en linje uten at blinklysene er aktivert.

I disse tilfellene:

- Funksjonen utløser en handling på kjøretøyets styringssystem for å korrigere kjøreretningen

- Varsellampen og indikatoren 4 på siden av linjen som ble krysset, skifter til gult i instrumentpanelet.

Merk: Funksjonen godtar litt kutting av svinger.

Hvis det ikke er tilstrekkelig med en korrigering av styringen, skifter -varsellampen og indikatoren 4 på siden av linjen som ble krysset til rødt på instrumentpanelet, sammen med en vibrasjon i rattet.

Spesielle tilfeller

Når du bruker funksjonen:

- Hvis systemet ikke lenger registrerer noen rattbevegelser fra føreren, vises -varsellampen i oransje i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Behold kontroll” og en varsellyd.

Lydvarslet høres, og varsellampen og meldingen vises, inntil føreren tar kontroll.

- hvis systemet er aktivt for lenge, avgis det en varsellyd, indikatorlampen 4 på siden av den aktuelle linjen blinker og varsellampen vises i gult inntil kjøretøyet igjen tas kontroll over.

Du kan når som helst avbryte korrigeringen av kjøreretningen ved å bevege rattet.

Midlertidig ikke tilgjengelig

Systemet vil ikke lenger være tilgjengelig hvis:

- svært raskt skifte av kjørefelt;

- Sammenhengende kjøring på en linje;

- ca. 4 sekunder etter skifte av kjørefelt;

- skarpe svinger;

- dårlig sikt;

- aktivering av retningslysene på én av sidene;

- kraftig akselerasjon;

- nødbremsing;

- kjørefeltbredden endres;

- det aktive nødbremsesystemet utløses.

Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises -varsellampen og de venstre/høyre korrigeringsindikatorene 3 i grått i instrumentpanelet.

Årsaker til at systemet ikke kan aktiveres

Systemet kan ikke aktiveres hvis:

- Revers er valgt;

- Siktfeltet til kameraet er tilsmusset;

- Varsellampen û lyser.

-varsellampen og de venstre/høyre indikatorene vises i grått i instrumentpanelet.

Innstillinger

Se i instruksjonene for multimedieskjermen hvordan du får tilgang til funksjonsinnstillingene 2:

- ”Varsling vibrasjoner”: juster rattvibrasjonsnivå til funksjonen ”Fil endrings advarsel”:

- ”Lav”;

- ”Middels”;

- ”Høy”;

- ”Forventning om kjørefelt”: Juster følsomhetsnivået for linjedeteksjon. Det gjør du ved å velge:

- ”Sent”: linje oppdaget ved kryssing

- ”Standard”: linje oppdaget rett før kryssing

- ”Tidlig”: linje oppdaget i nærheten

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en driftsfeil, forblir venstre og høyre linjeindikator og varsellampen grå på instrumentpanelet.

I enkelte tilfeller vises de sammen med følgende melding:

- ”Kjøre assistanse utilgjengelig”;

eller

- ”Fremre kamera må kontrolleres”;

eller

- ”Kjøre assistanse utilgjengelig”.

Avhengig av kjøretøy vises, i tillegg til meldingen, ©-varsellampen i instrumentpanelet.

Kontakt en godkjent forhandler.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at kameraet kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) i området rundt kameraet må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- frontruten er tilsmusset (med skitt, is, snø, kondens o.l.).

- Komplekse miljøer (f.eks. tunneler).

- Krevende værforhold (snø, mye regn, hagl, hålke etc.)

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.).

- veimerkingene er uregelmessige eller vanskelige å skille mellom (f.eks. delvis slettet, for stor avstand, ujevn veibane, etc.);

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.).

- Smal eller svingete vei (krappe svinger osv.).

- Kort avstand til kjøretøyet foran.

I dette tilfellet kan det hende at funksjonen ”Forebygging av kjørefelt” handler feil eller ikke i det hele tatt.

Fare for uønsket, feil korrigering eller ingen korrigering av kjøreretningen.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- området rundt kameraet er skadet (på frontrutesiden eller bakspeilsiden);

- veien er glatt (snø, hålke, vannplaning, grus osv.);

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.);

- Frontruten er sprukket eller skadet (ikke utfør reparasjoner på frontruten i dette området, få den skiftet hos en autorisert forhandler)

- kjøretøyet tauer en tilhenger eller campingvogn;

- kjøretøyet kjører i et område med flere veimerker (et område med veiarbeid osv.).

vingelavkänning

vingelvarning