Tilbake til listen

AKTIV NØDBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aktiv nødbrems

Systemet har to moduser. Ett av de to systemene er utstyrt i kjøretøyet (kjøretøyavhengig).

- System A

- System B

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

System A består av radarsensoren 1 og frontkameraet 2.

Du kan se om bilen din er utstyrt med et A-system ut fra formen på frontkameraet.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med et A-system, finner du mer informasjonen om System A på de følgende sidene.

Merk: 1-radarsensoren er plassert bak støtfangeren foran. Det er vanskelig å se om kjøretøyet har en radar.

B-systemet bruker radarkamerasensor 3.

Du kan se om bilen din er utstyrt med et B-system ut fra formen på radar-/kamerasensorområdet.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med et B-system, finner du mer informasjonen om System B på de følgende sidene.

System A

Virkemåte

Systemet beregner avstanden til kjøretøyet foran ved hjelp av radarsensoren og varsler føreren hvis det er fare for påkjørsel bakfra. Føreren har dermed mulighet til å bremse ned kjøretøyet for å begrense skadene ved et eventuelt sammenstøt.

Merk: Kontroller at radarsensoren 1 ikke er tildekket (av smuss, søle, snø osv. eller av montert tilbehør som kufanger e.l.).

Bruk

Når kjørehastigheten er mellom 30 og 140 km/t, og hvis det er fare for at du kan kjøre på bilen foran deg, lyser varsellampen 4 rødt i instrumentpanel og du hører et lydvarsel.

Hvis føreren trykker inn bremsepedalen og systemet fremdeles registrerer en fare for kollisjon, forsterkes bremsekraften ytterligere. Hvis føreren ikke reagerer på et varsel om en umiddelbar kollisjonsfare, aktiverer systemet bremsene.

Aktivering eller deaktivering av systemet

Kjøretøyer som er utstyrt med et navigasjonssystem

På flerfunksjonsskjermen 5 velger du menyen ”Kjøretøy”, ”KJØRINGS ASSIST.” og ”Aktiv bremsing”. Deretter velger du ”ON” eller ”OFF”.

Du kan gå direkte til menyen ”KJØRINGS ASSIST.” fra knapp 6 .

System A (fortsettelse)

Kjøretøyer som ikke er utstyrt med et navigasjonssystem

- Stans kjøretøyet, trykk inn og hold bryteren 7 OK for å komme til innstillingsmenyen;

- Trykk flere ganger på kontrollen 8 opp eller ned til du kommer til menyen ”KJØRINGS ASSIST”. Trykk på bryteren 7 OK”;

- Trykk flere ganger på kontroll 8 opp eller ned til du kommer til ”Aktiv bremsing”-menyen. Deretter trykker du på bryteren 7 OK.

Trykk én gang til på bryteren 7 OK for å aktivere eller deaktivere funksjonen:

= funksjon aktivert

< funksjon deaktivert

Varsellampen vises i instrumentpanelet når systemet er deaktivert. Systemet aktiveres igjen hver gang du slår på tenningen.

Årsaker til at systemet ikke kan aktiveres

Systemet kan ikke aktiveres:

- når girspaken står i nøytral;

- når parkeringsbremsen er trukket til;

- ved kjøring i svinger;

- For kjøretøy med firehjulsdrift når det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) med understyringskontroll og antispinn er deaktivert (du finner mer informasjon om det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) med understyringskontroll og antispinn ovenfor). Varsellampen tennes.

Funksjonsfeil

Hvis systemet registrerer en funksjonsfeil, lyser -varsellampene i instrumentpanelet og meldingen ”Aktiv bremsing frakoblet” vises.

Det er to muligheter:

- Systemet er midlertidig forstyrret (f.eks. radaren er tilsmusset med skitt, søle, snø o.l.). I så fall må du stanse kjøretøyet og slå av motoren. Rengjør deteksjonssonen til radaren. Neste gang du starter motoren, vises verken varsellampen eller meldingen.

- Hvis dette ikke er tilfelle, kan problemet ha en annen årsak. Kontakt en autorisert forhandler.

Kontakt en autorisert forhandler.

Systemet A registrerer bare kjøretøyer som kjører i samme retning som du. Systemet registrerer ikke motorsykler på grunn av at det er vanskelig å forutse deres relative kjøreretning.

Aktiv nødbrems

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende. Utløsning av denne funksjonen kan forsinkes eller hindres når systemet oppdager tydelige tegn på kontroll over kjøretøyet av føreren (bevegelser på rattet, pedalene osv.).

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at radarkameraet eller radaren kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen, og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) i området rundt radarkameraet eller radaren må utføres av fagfolk.

- Ikke monter tilbehør som kan sperre for radaren (kufangere osv.).

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- bygninger og konstruksjoner i omgivelsene (metallbro, tunnel o.l.);

- Krevende værforhold (snø, hagl, hålke osv.).

Fare for utilsiktet bremsing.

Begrensninger av systemets bruk

- Systemet reagerer bare på kjøretøy som er i bevegelse, eller som oppfattes å være i bevegelse.

- Området rundt radaren bør holdes rent og fritt for tilpasninger eller tilbehør slik at systemet skal fungere feilfritt.

- Systemet kan ikke reagere like effektivt på lettere trafikanter som motorsykler, sykler eller fotgjengere som på andre kjøretøy.

- Det kan hende at systemet ikke fungerer som det skal når veibanen er glatt (regn, snø, hålke osv.).

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- Fronten på kjøretøyet har vært utsatt for et sammenstøt eller blitt skadet på annen måte;

- Kjøretøyet blir tauet (havari).

Stanse funksjonen

Du kan når som helst stanse funksjonen ved å trykke lett på gasspedalen eller vri på rattet i en unnamanøver.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, skal det deaktiveres og en autorisert forhandler kontaktes.

System B

Virkemåte

Ved hjelp av informasjonen fra radarkameraet beregner systemet avstanden til kjøretøyet foran og fotgjengerne i nærheten.

Det varsler føreren hvis det er fare for en frontkollisjon. Føreren har dermed mulighet til å bremse ned kjøretøyet for å begrense skadene ved et eventuelt sammenstøt.

Merk: Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Fotgjengersensor

Bruk

Hvis det er fare for å kjøre på en fotgjenger mens kjørehastigheten er mellom 7 km/t og 60 km/t, lyser varsellampen 9 rødt i instrumentpanelet, og det høres et lydsignal.

Når det er umiddelbar fare for sammenstøt, aktiverer systemet bremsing.

Hvis nødvendig, starter systemet en full nedbremsing.

Hvis nødvendig, starter systemet en full nedbremsing av kjøretøyet.

Av hensyn til sikkerheten må du alltid bruke setebeltet når du kjører og passe på at det er lastet slik at ingen gjenstander kan kastes fremover og treffe passasjerene.

System B (fortsettelse)

Kjøretøyssensor

Bruk

Hvis det er fare for et sammenstøt med kjøretøyet foran deg (kjørehastigheten er mellom 7-160 km/t), gjør systemet følgende:

- varsler deg om en kollisjonsfare:

Varsellampen 4 lyser rødt i instrumentpanelet, og det høres et lydsignal.

Hvis føreren trykker inn bremsepedalen og systemet fremdeles registrerer en fare for kollisjon, forsterkes bremsekraften ytterligere.

- utløser bremsing:

hvis føreren ikke reagerer etter varselet og det er umiddelbar kollisjonsfare.

Du kan avbryte bremsingen når som helst ved å:

- trykke gasspedalen

eller

- vri rattet i en unnvikelsesmanøver.

Spesialfunksjoner

Når kjøretøyets hastighet:

- er mindre enn rundt 45 km/t, aktiveres varselet og bremsingen samtidig.

- er mellom 45-80 km/t, aktiveres varselet. Bremsing utløses bare hvis kjøretøyet foran beveger seg. Bremsing aktiveres ikke for kjøretøy som står i ro.

- er mellom 80-160 km/t, aktiveres varselet og bremsing utløses bare hvis kjøretøyet foran beveger seg. Varselet og bremsing aktiveres ikke for kjøretøy som står i ro.

- er over 160 km/t, er ikke systemet aktivt.

System B (fortsettelse)

Aktivering eller deaktivering av systemet

Kjøretøyer som er utstyrt med et navigasjonssystem

På flerfunksjonsskjermen 5 velger du menyen ”Kjøretøy”,” KJØRINGS ASSIST.” og ”Aktiv bremsing”. Deretter velger du ON eller OFF.

Du kan gå direkte til menyen ”KJØRINGS ASSIST.” fra knapp 6 .

Kjøretøyer som ikke er utstyrt med et navigasjonssystem

- Stans kjøretøyet, trykk inn og hold bryteren 7 OK for å komme til innstillingsmenyen;

- trykk flere ganger på kontrollen 8 opp eller ned til du kommer til menyen KJØRINGS ASSIST. Trykk på bryteren 7 OK;

- trykk flere ganger på kontroll 7 opp eller ned til du kommer til ”Aktiv bremsing”-menyen. Deretter trykker du på bryteren 7 OK.

Trykk én gang til på bryteren 8 OK for å aktivere eller deaktivere funksjonen:

= funksjon aktivert

< funksjon deaktivert

Varsellampen vises i instrumentpanelet når systemet er deaktivert. Systemet aktiveres igjen hver gang du slår på tenningen.

System B (fortsettelse)

Årsaker til at systemet ikke kan aktiveres

Systemet kan ikke aktiveres:

- når girspaken står i nøytral;

- når parkeringsbremsen er trukket til;

- Ved kjøring i svinger;

Som en generell regel forsinker systemet handlingen og aktiveres ikke (bevegelser på rattet, pedaler o.l.) hvis føreren viser tegn til aktsomhet.

Midlertidig ikke tilgjengelig

Når systemet oppdager midlertidig utilgjengelighet, tennes varsellampen i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Aktivbremsing: sensoren er blind” eller ”Radarkamera: ingen sikt” (kjøretøyavhengig).

Mulige årsaker er:

- Systemet er midlertidig blindt (blendet av solen, nærlys, dårlige værforhold osv.). Systemet aktiveres igjen når sikten er bedre.

- Systemet er midlertidig forstyrret (f.eks. frontruten er tilsmusset med skitt, is, snø o.l.). I så fall må du stanse kjøretøyet og slå av motoren. Rengjør frontruten. Neste gang du starter motoren, vises verken varsellampen eller meldingen.

- Hvis dette ikke er tilfelle, kan problemet ha en annen årsak. Kontakt en autorisert forhandler.

Funksjonsfeil

Hvis systemet registrerer en funksjonsfeil, lyser -varsellampene i instrumentpanelet og meldingen ”Aktiv bremsing frakoblet” vises.

Kontakt en autorisert forhandler.

Aktiv nødbrems

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende. Utløsning av denne funksjonen kan forsinkes eller hindres når systemet oppdager tydelige tegn på kontroll over kjøretøyet av føreren (bevegelser på rattet, pedalene osv.).

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at radarkameraet eller radaren kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen, og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) i området rundt radarkameraet eller radaren må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- bygninger og konstruksjoner i omgivelsene (metallbro, tunnel o.l.);

- Krevende værforhold (snø, hagl, hålke osv.);

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.);

- Dårlig kontrast mellom objekter (kjøretøy, forgjenger osv.) og området rundt (f.eks. fotgjenger kledd i hvitt i et område med snø o.l.)

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.);

- frontruten er tilsmusset (med skitt, is, snø, kondens o.l.).

Fare for utilsiktet bremsing.

Begrensninger av systemets bruk

- Et kjøretøy som kjører i motgående retning, vil ikke utløse noen varsler eller handlinger i systemdriften.

- Området til radarkameraet på frontruten skal holdes rent, og endringer bør ikke foretas, for å sikre riktig drift av systemet.

- Systemet kan ikke reagere like effektivt på lettere trafikanter som motorsykler eller sykler som på andre kjøretøyer.

- Det kan hende at systemet ikke fungerer som det skal når veibanen er glatt (regn, snø, hålke osv.).

- For å håndtere situasjonen riktig må system B kunne se hele omrisset av fotgjengeren. Systemet kan derfor ikke oppdage:

- Fotgjengere i mørket eller i dårlige lysforhold;

- Delvis synlige fotgjengere;

- Fotgjengere som er lavere enn ca. 80 cm;

- Fotgjengere som bærer store objekter.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- området rundt radarkameraet er skadet (på frontrutesiden eller bakspeilsiden);

- kjøretøyet blir tauet (havari);

- frontruten er sprukket eller skadet (ikke utfør reparasjoner i dette området på frontruten, skift den hos en autorisert forhandler).

Stanse funksjonen

Du kan når som helst stanse funksjonen ved å trykke lett på gasspedalen eller vri på rattet i en unnamanøver.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, skal det deaktiveres og en autorisert forhandler kontaktes.