Tilbake til listen

MOTOROLJENIVÅ: Generell informasjon

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Det er normalt at en motor bruker olje til smøring og kjøling av bevegelige deler, og det er normalt å etterfylle olje mellom oljeskiftintervallene.

Hvis imidlertid forbruket per 1 000 km er over 0,5 liter etter innkjøringsperioden, bør du kontakte en autorisert forhandler.

Oljeskifthyppighet: Kontroller oljenivået fra tid til annen, og spesielt før lengre kjøreturer for å unngå fare for å skade motoren.

For å unngå oljesøl, anbefaler vi at du bruker en trakt når du fyller på olje.

Før du foretar deg noe i motorrommet, må tenningen slås av. STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med nøkkel eller STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med RENAULT-kort

Avlesing av oljenivået

Oljenivået bør avleses mens kjøretøyet står på flatt underlag. Motoren bør ha vært stanset en tid før oljepeilingen.

Les av peilepinnen for å kontrollere at oljenivået ikke er over maksimumsmerket (fare for motorskade). Se de neste sidene.

Du får bare varsel via instrumentpanelet når oljenivået er ved minimumsmerket (avhengig av kjøretøy).

- Ta ut peilepinnen og tørk den med en ren, lofri klut.

- Skyv peilepinnen så langt inn som mulig (hvis kjøretøyet er utstyrt med en peilepinne med deksel C, må du skru dekslet inn til det stanser).

- Trekk peilepinnen ut igjen.

- Avles oljenivået: Det bør aldri være under minimumsmerket A eller over maksimumsmerket B.

Når du er ferdig med peilingen, må du kontrollere at peilepinnen er skjøvet så langt inn som mulig, eventuelt er skrudd helt inn.

Hvis motoroljenivået er over maksimumsmerket

Du må ikke under noen omstendigheter fylle på over maksimumsmerket B: Det kan føre til skade på motor og katalysator.

Ikke start kjøretøyet hvis nivået er over maksimumsmerket. Kontakt en autorisert forhandler.