Tilbake til listen

REGISTRERING AV VEISKILT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemet registrerer fartsgrenseskilt langs veien og viser hastighetsgrensen i instrumentpanelet.

Det bruker i hovedsak informasjon fra kameraet 1, som er festet på frontruten bak bakspeilet.

Merk: Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Hvis kjøretøyet er utstyrt med et navigasjonssystem, bruker varslingssystemet også informasjon fra dette.

Når hastighetsbegrenseren er aktivert, kan du justere hvordan systemet skal vise den.

Hvis fartsgrensen overskrides, går skjermen over til å varsle føreren.

Hvis et kjøretøy som er utstyrt med et navigasjonssystem befinner seg i et land hvor hastighetsenhetene avviker fra de i kjøretøyet, viser systemet fartsgrenseskiltet i enheten til landet, sammen med fartsgrensen konvertert til enheten som blir brukt i instrumentpanelet.

Merk: På kjøretøy uten navigasjonssystem og når du kjører i et land der hastighetsenhetene avviker fra den i kjøretøyet, kan du manuelt velge tilsvarende hastighetsenhet i instrumentpanelet (f.eks. bytte fra kilometer til miles) for å få riktig informasjon DISPLAY OG INDIKATORER.

I land der fartsgrensen blir redusert ved regnvær på enkelte typer veier, kan systemet modifisere den begrensede hastigheten etter at frontruteviskerne har vært i drift et par sekunder (forutsatt at kjøretøyet er utstyrt med et navigasjonssystem).

Spesielle situasjoner

Systemet tar ikke hensyn til helt spesielle fartsgrensetiltak, som f.eks. dager med høy forurensning.

Aktivering/deaktivering av systemet

Kjøretøy med multimedieskjerm 2

Se multimedieinstruksjonene for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Velg ”ON” eller ”OFF”.

Når funksjonen er aktivert, kan du aktivere alternativet ”Vis risikoområder” (avhengig av lokal lovgivning). Systemet informerer deg om avstanden til denne sonen, og mens du kjører i sonen.

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Stans bilen og trykk flere ganger på bryteren 3 til du kommer til ”Bil”-fanen;

- Trykk flere ganger på 4- eller 5-kontrollen til du kommer til menyen ”Innstillinger” Trykk på bryteren 6 OK;

- Trykk flere ganger på 4- eller 5-kontrollen til du kommer til menyen ”KJØRINGS ASSIST.” Trykk på bryteren 6 OK;

- Trykk flere ganger på 4- eller 5-kontrollen til du kommer til menyen ”Hastighetsvarsel” og trykk på 6 OK-bryteren;

- Trykk på bryteren 6 OK for å aktivere eller deaktivere funksjonen:

= funksjon aktivert;

< funksjon deaktivert.

Bruk

Varsellamper

Funksjonen viser følgende varsellamper:

7 Fartsgrenseskilt

8 Ytterligere veiskilt (start eller slutt på sone med forbikjøring forbudt, hastighetsbegrensning ved glatt veibane, hastighetsbegrensning for campingvogner, hastighetsbegrensning for lange kjøretøy, etc.)

Hvis fartsgrensen overskrides, blinker sirkelen rundt panelet (7-varsellampe) sammen med et lydsignal for å varsle føreren.

Variasjon av fartsgrensen eller kjørehastigheten

Hvis hastighetsbegrenser, fartsgrenseholder og varselet for adaptiv fartsgrenseholder avviker fra den registrerte hastighetsverdien, kan du trykke inn og holde følgende brytere:

- 9 (RES/+) for å øke varslet hastighet i forhold til registrert hastighet

- 10 (SET/-) for å redusere varslet hastighet i forhold til registrert hastighet.

Funksjonsfeil

Systemet kan ikke oppdage fartsgrensen hvis:

- Frontruten ikke er ren;

- Kameraet er blendet av solen;

- Det er for dårlig sikt (natt, tåke osv.)

- Skiltene ikke kan leses (snø osv.) eller er skjult (av et annet kjøretøy eller trær)

- Informasjonen som hentes fra navigasjonssystemet ikke er oppdatert

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Føreren skal alltid tilpasse hastigheten etter trafikkforholdene, uavhengig av systemindikasjoner.

Systemet oppdaget fartsgrenseskilt og oppdager ikke andre skilt (f.eks. inn-/utkjøring til/fra byområder osv.).

Det kan hende at systemet ikke oppdager alle fartsgrenseskilt eller tolker dem feil.

Føreren bør ikke ignorere skilt som ikke blir oppdaget av systemet, og bør prioritere å overholde trafikkskilting og trafikkreglene.

Ved dårlig sikt (tåke, snø, frost osv.), kan det forekomme at systemet ikke angir riktig hastighet til føreren.

Føreren skal alltid tilpasse hastigheten etter trafikkforholdene, uavhengig av systemindikasjoner.