Tilbake til listen

STOP AND GO ADAPTIV FARTSHOLDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Basert på informasjon fra en radar eller et kamera gir Stop and Go adaptiv fartsholder-funksjonen deg mulighet til å holde en valgt hastighet, samtidig som du holder trygg avstand til kjøretøyet foran i samme kjørefelt.

Avhengig av kjøretøyet, når funksjonen ”Trafikkskiltgjenkjenning” er aktivert REGISTRERING AV VEISKILT, kan systemet justere kjøretøyets hastighet i henhold til fartsgrenseskiltene som kameraet gjenkjenner.

Hvis kjøretøyet foran deg stanser, bremser Stop and Go den adaptive fartsholderen bilen din ned til fullstendig stopp før den kjører videre igjen.

Systemet styrer akselerasjon og fartsreduksjon for kjøretøyet ved å bruke motoren og bremsesystemet.

Systemets maksimale rekkevidde er ca. 150 m, men kan variere avhengig av kjøreforholdene (terreng, værforhold osv.).

Avhengig av veiforholdene (trafikk, vær o.l.), kan Stop and Go adaptiv fartsholder-funksjonen aktiveres

- fra 0 km/t til 135 km/t.

Funksjonen vises med -symbolet.

Merk:

- Føreren er ansvarlig for å følge fartsgrensene og holde trygg avstand i samsvar med trafikkreglene i det landet han/hun befinner seg;

- Den adaptive Stop and Go-fartsholderen kan bremse kjøretøyet med opptil en tredjedel av bremsekapasiteten. Avhengig av situasjonen kan føreren bli nødt til å bremse kraftigere.

Stop and Go adaptiv fartsholder utløser ikke en nødstopp og bremseegenskapene er begrenset.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Det erstatter ikke under noen omstendigheter førerens ansvar for å respektere fartsgrensen og være årvåken.

Føreren må alltid ha kontroll på kjøretøyet.

Føreren må alltid tilpasse hastigheten i forhold til omgivelsene og trafikkforholdene.

Stop and Go adaptiv fartsholder må bare brukes på motorveier med ett (eller flere kjørefelt atskilt med midtdeler). Fartsholderen må ikke brukes når det er mye trafikk, på svingete eller glatte veier (underkjølt regn, vannplaning, grus) eller i dårlig vær (tåke, regn, sidevind osv.). Det er fare for ulykker.

Plassering av kameraet 1

Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Plassering av radaren 2

Sørg for at radarområdet ikke er hindret (av smuss, søle, snø, et dårlig montert/festet skilt foran), bulket, endret (inkludert lakkering) eller skjult av et tilbehør som er montert på fremsiden av kjøretøyet (på grillen eller logo osv.).

Kontroller

3 Innstillinger for trygg avstand

4 Sett funksjonen på standby (med cruisehastigheten lagret) (0).

5 Hovedbryter for Stop and Go adaptiv fartsholder.

6 Bryter for å aktivere, lagre og redusere kjørehastigheten (SET/-).

7 Bryter for å aktivere og redusere kjørehastigheten, eller hente den lagrede kjørehastigheten (RES/+).

Radar- og kamerasonene må holdes rene og uten noen form for manipuleringer for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Du kan koble sammen fartsholderfunksjonen og trafikkskiltgjenkjenning REGISTRERING AV VEISKILT.

Skjermer

8 Stop and Go Varsellampe for adaptiv fartsholder.

9 Kjøretøy foran.

10 Lagret trygg avstand

11 Lagret kjørehastighet.

Slå den på

Trykk på bryteren 5.

Varsellampen vises i grått, og meldingen ”Adaptive cruise Ctl på” vises i instrumentpanelet sammen med bindestreker som viser at fartsholderfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en cruisehastighet.

Denne funksjonen kan ikke aktiveres når:

- Parkeringsbremsen er aktivert

- Parkeringshjelpen allerede er aktivert PARKERINGSHJELP.

Meldingen ”Adaptive cruise Ctl utilgjengeli” vises i instrumentpanelet.

Aktivere fartsholderen

Når kjøretøyet står i ro eller beveger seg ved en jevn hastighet (for alle kjøretøy), trykker du på bryterne 6 (SET/-) eller 7 (RES/+) for å aktivere funksjonen og lagre den aktuelle hastigheten. Laveste lagrede marsjfart er 30 km/t.

Marsjfarten 11 erstatter strekene, og fartsholderfunksjonen bekreftes ved å vise marsjfarten i grønt sammen med varsellampen . Hvis du forsøker å aktivere funksjonen mens kjøretøyet beveger seg over 135 km/t, vises meldingen ”Ugyldig hast.” og funksjonen forblir deaktivert.

Når en cruisehastighet er lagret og fartsholderfunksjonen er aktivert, kan du ta foten av gasspedalen.

Hvis kjørehastigheten er under 30 km/t, bruker funksjonen en standard marsjfart på 30 km/t. Kjøretøyet akselererer til det når den lagrede marsjfarten.

Viktig: Du bør holde føttene i nærheten av pedalene hele tiden for å være forberedt på at noe kan skje.

Aktivering av kontrollen for trygg avstand

Så snart fartsholderen er aktivert, vises standard trygg avstand 10 i grønt i instrumentpanelet. Standard trygg avstand tilsvarer ca. to sekunder (se følgende sider).

Hvis systemet oppdager et kjøretøy i kjørebanen din, vises et omriss av et kjøretøy 9 over avstandsmåleren 10 i instrumentpanelet.

Kjøretøyet tilpasser seg hastigheten til kjøretøyet foran deg og bruker bremsene ved behov (bremselysene tennes) for å opprettholde avstanden som vises i instrumentpanelet.

Merk: Størrelsen på 9 omrisset varierer i forhold til avstanden til kjøretøyet foran. Jo større omriss, jo nærmere kjøretøyet foran.

Stille inn cruisehastigheten

Du kan variere hastigheten ved å trykke flere ganger (for lav variasjon) eller trykke og holde (for høyere variasjon) på bryteren 6 eller 7:

- bruk ”SET/-"-bryteren 6 til å redusere hastigheten

- bruk ”RES/+"-bryteren 7 til å øke hastigheten

Justere følgeavstanden

Du kan variere trygg avstand til kjøretøyet foran når som helst ved å trykke på bryteren 3 flere ganger.

Den horisontale avstandsmåleren i instrumentpanelet viser de ulike tilgjengelige trygge avstandene:

- avstandsmåler A: lang avstand (tilsvarer ca. 2,4 sekunder)

Justere følgeavstanden

(fortsettelse)

- avstandsmåler B: middels avstand 2 (tilsvarer ca. 2 sekunder)

- avstandsmåler C: middels avstand 1 (tilsvarer ca. 1,6 sekunder)

- avstandsmåler D: kort avstand (tilsvarer ca. 1,2 sekunder)

Den valgte avstandsmåleren vises i grønt i instrumentpanelet. De andre målerne er fortsatt i grått.

Merk: Avstanden må være angitt i henhold til trafikknivå, lokale regler og værforhold.

Den trygge avstanden justeres som standard på avstandsmåleren B.

Overstige cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan overskrides når som helst ved å trå på gasspedalen.

Hvis den overstiges, vises cruisehastigheten 11 i rødt.

Avstandsmåleren blinker hvis avstanden mellom kjøretøyet ditt og kjøretøyet foran er mindre enn den trygge avstanden som er valgt: funksjonen Trygg avstand er ikke lenger aktiv.

Deretter slipper du gasspedalen: Fartsholderen og kontroll for trygg avstand vil automatisk gjenoppta hastigheten og avstanden som du tidligere har valgt.

Forbikjøringsmanøver

Hvis du vil kjøre forbi kjøretøyet foran, vil aktivering av indikatoren midlertidig avbryte kontrollen for trygg avstand og aktivere en akselerasjonshastighet som er tilstrekkelig for å fullføre forbikjøringen.

Stopp og start

Hvis kjøretøyet foran senker farten, tilpasser systemet hastigheten til en fullstendig stopp ved behov (f.eks. ved tett trafikk). Kjøretøyet stanser noen få meter fra kjøretøyet foran.

Når kjøretøyet foran kjører videre:

- Hvis stansen varer mindre enn tre sekunder, kjører bilen automatisk videre uten inngrep fra føreren;

- Hvis stansen varer mer enn tre sekunder, må føreren bruke gasspedalen eller trykke på knappen 7 (RES/+) for at bilen skal kjøre videre. Meldingen ”Trykk RES/+ eller akselerer” vises i instrumentpanelet for å bekrefte.

Hvis stansen varer mer enn tre minutter, aktiveres den elektroniske parkeringsbremsen automatisk og den Stop and Go adaptive fartsholderen deaktiveres. -varsellampen forsvinner for å bekrefte at funksjonen er deaktivert.

Sette funksjonen på standby

Du kan angi funksjonen til ventemodus når:

- du trykker på bryter 4 (0);

- du bruker bremsepedalen mens kjøretøyet beveger seg.

Funksjonen deaktiveres av systemet hvis:

- du setter girkontrollen i posisjon Peller N;

- du girspaken i revers;

- du løsner setebeltet til føreren;

- du åpner en av dørene;

- du trykker på motorens start/stopp-knapp;

- hellingen er for bratt;

- kjørehastigheten er over 135 km/t

- enkelte førerhjelpemidler og korrigeringsenheter utløses (aktiv nødbrems, ABS, ESC).

I alle tilfeller bekreftes ventemodus når varsellampen vises i grått og meldingen ”Adaptiv cruise. cont. frakoblet” vises i instrumentpanelet.

Det å sette den Stop and Go adaptive fartsholderen i ventemodus eller slår den av, vil ikke føre til en umiddelbar hastighetsreduksjon. Du må selv trykke inn bremsepedalen ved behov.

Avslutte ventemodus

Basert på den lagrede cruisehastigheten

Du kan hente frem en lagret hastighet når vei- og kjøreforholdene (trafikk, veiunderlag, værforhold osv.) tillater det. Trykk på bryteren 7 (RES/+) i rekken av bekreftede hastigheter.

Når hastigheten som er lagret, hentes tilbake, bekreftes aktivering av fartsholderen når indikatorlyset for cruisehastigheten i grønt.

Merk: Hvis den lagrede hastigheten er høyere enn den aktuelle hastigheten, akselererer bilen for å komme opp i denne hastigheten.

Basert på gjeldende hastighet

Når fartsholderen er satt til standby, reaktiveres fartsholderfunksjonen ved å trykke på bryter 6 (SET/-) uten å ta hensyn til den lagrede hastigheten. Det er hastigheten til kjøretøyet det tas hensyn til.

”Ta kontroll over kjøretøyet”-advarsler

I enkelte situasjoner (f.eks. hvis du tar igjen et kjøretøy som kjører mye langsommere, kjøretøyet foran skifter felt raskt osv.) vil systemet kanskje ikke få tid til å reagere.

Avhengig av situasjonen avgir systemet et lydsignal tilknyttet:

- det oransje varselet E hvis situasjonen krever førerens oppmerksomhet

eller

- Det røde varslet F sammen med meldingen ”Brems”, hvis situasjonen krever førerens umiddelbare oppmerksomhet

I alle situasjoner må du reagere i overensstemmelse med dette, og foreta riktige manøvrer.

Slå av funksjonen

Den Stop and Go adaptive fartsholderen deaktiveres når du trykker på 5-bryteren.

Varsellampen forsvinner fra instrumentpanelet for å bekrefte at funksjonen ikke lenger er aktiv.

Midlertidig utilgjengelighet

Radaren kan registrere kjøretøy foran kjøretøyet. Systemet kan ikke fungere som det skal hvis radarregistreringsområdet er tilsmusset eller hvis signalet er avbrutt.

Hvis det er hindringer i radarregistreringsområdet eller radarsignalet forstyrres, vises meldingen ”Fremre radar ingen visbilitet” i instrumentpanelet og den Stop and Go adaptive fartsholderen avbrytes. Den grønne varsellampen forsvinner for å bekrefte at funksjonen er automatisk deaktivert.

Sørg for at radarområdet ikke er hindret (av smuss, søle, snø, et dårlig montert/festet skilt foran), bulket, endret (inkludert lakkering) eller skjult av et tilbehør som er montert på fremsiden av kjøretøyet (på grillen eller logo osv.).

Forholdene i visse geografiske områder kan hindre funksjonen, for eksempel:

- tørre soner, tunneler, lange broer eller dårlig belyste veier uten linjer, uten skilt eller trær i nærheten av;

- en militær- eller flyplassone.

Du må forlate disse områdene for at funksjonen skal fungere.

Hvis meldingen ikke slettes etter at motoren er startet igjen, må du kontakte en autorisert forhandler.

Funksjonsfeil

Hvis det blir oppdaget en Stop and Go-feil i det adaptive fartsholdersystemet, vises meldingen ”Kontroller Fartsholder” i instrumentpanelet og den adaptive Stop and Go-fartsholderen deaktiveres.

Hvis det blir oppdaget en feil på én eller flere komponenter i systemet, deaktiveres den Stop and Go adaptive fartsholderen.

©-varsellampen vises i instrumentpanelet sammen med, avhengig av feil, én av følgende meldinger:

- ”Fremre kamera må kontrolleres”;

- ”Fremre radar må kontrolleres”

- ”Kamera/Radar må kontrolleres”

- ”Kontroller Bil”.

Kontakt en autorisert forhandler.

Systembegrensninger

Kjøretøyssensor

Systemet registrerer bare kjøretøy (biler, lastebiler, motorsykler) som beveger seg i samme retning som kjøretøyet.

Det tas hensyn til et kjøretøy som svinger inn i samme kjørefelt (f.eks. G) av systemet bare når det kommer inn i kamera- og radarregistreringsområdene.

Systemet kan utløse brå eller forsinket bremsing.

Systemet kan derfor ikke oppdage:

- kjøretøy som kommer til veikryss: Glatte veier (f.eks. H) osv.;

- kjøretøy som kjører på feil side av veien eller rygger mot deg.

Den Stop and Go adaptive fartsholderen må bare brukes på motorveier (eller vei med flere kjørefelt atskilt med midtdeler).

Registrering i svinger

Når du kommer til et hjørne eller en sving, kan det hende at radaren og/eller kameraet midlertidig ikke klarer å registrere kjøretøyet foran (f.eks. J).

Systemet kan utløse en akselerasjon.

Ved utgangen av en sving kan systemets oppdagelsen av kjøretøy foran bli forstyrret eller forsinket.

Systemet kan utløse brå eller forsinket bremsing.

Registrering av kjøretøy i tilstøtende felt

Systemet kan registrere kjøretøy som kjører på et tilstøtende kjørefelt når:

- du kjører inn i en sving (f.eks. K)

- du kjører på en vei med smale felt

- hastigheten til kjøretøyet på det tilstøtende kjørefeltet er tregere, og hvis ett av disse kjøretøyene er plassert for nærme kjørefeltet til det andre

Systemet kan utløse kjøretøyets bremsing på feil måte.

Kjøretøy skjult på grunn av variasjoner i terreng

Systemet registrerer ikke kjøretøy som er skjult på grunn av variasjoner i terrenget, eller de som befinner seg utenfor kamera- og radarregistreringsområdene når du kjører oppover eller nedover.

Kjøretøy utenfor kamera- og radarregistreringsområdene.

Systemet reagerer sent eller ikke i det hele tatt hvis de registrerte kjøretøyene er utenfor kamera- og radardekningsområdet, spesielt i følgende tilfeller:

- kjøretøy som frakter lange gjenstander som overskrider linjen

- den faktiske lengden på høye kjøretøy (f.eks. L) er utenfor radarregistreringsområdet (anleggsmaskiner, landbruksutstyr o.l.)

- kjøretøy ikke er midt i kjørefeltet;

- smale kjøretøy som er svært nærme (f.eks. M)

Stillestående kjøretøy og kjøretøy som beveger seg langsomt

Når hastigheten er over ca. 50 km/t, registrerer ikke systemet:

- stillestående kjøretøy (f.eks. N)

- kjøretøy som beveger seg svært langsomt

Når hastigheten er mindre enn ca. 50 km/t, kan det hende at systemet ikke reagerer eller reagerer svært sent på:

- stillestående kjøretøy (f.eks. N)

- kjøretøy som beveger seg svært langsomt

- kjøretøy foran12 som skifter kjørefelt, og som avslører et stillestående kjøretøy 13 (f.eks. P)

Vær alltid klar til å ta kontroll over kjøretøyet når du kommer nærme stillestående kjøretøy eller kjøretøy som beveger seg svært langsomt (f.eks. N).

Stop and Go adaptiv fartsholder utløser ikke en nødstopp og bremseegenskapene er begrenset.

Ikke-registrering av faste hindringer og små gjenstander

Systemet kan derfor ikke oppdage:

- fotgjengere, sykler, scootere o.l.

- dyr;

- faste hindringer (tollstasjoner, vegger o.l.) (f.eks. Q)

Det tas ikke hensyn til disse av systemet. De utløser ikke varsler eller reaksjoner av systemet.

Registrering av kjøretøyer som beveger seg inn i kjørefelt ved høy hastighet

Hvis kjøretøyet blir forbikjørt av et annet kjøretøy som kjører med høy hastighet 14 (motorsykler, bil osv.) (f.eks. R), og kjøretøyet er midlertidig mellom deg og kjøretøyet foran 15, kan systemet utløse overdreven akselerasjon, fartsreduksjon eller bremsing.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Det erstatter ikke under noen omstendigheter førerens ansvar for å respektere fartsgrensen og holde trygg avstand samt å være årvåken.

Føreren må alltid ha kontroll over kjøretøyet.

Føreren må alltid tilpasse hastigheten etter omgivelsene og kjøreforholdene, uavhengig av systemindikasjoner.

Med unntak av linjene som avgrenser kjørefeltene, gjenkjenner ikke systemet andre trafikkvarsler (trafikklys, skilt, fotgjengeroverganger osv.). Disse utløser verken varsler eller andre reaksjoner fra systemet.

Systemet skal ikke under noen omstendigheter betraktes som en hindringsoppdager eller et kollisjonshindrende system.

Bruk den adaptive fartsholderen Stop and Go bare på motorvei (eller en dobbel kjørebane delt av en sikkerhetssperre).

Systemservice og reparasjoner

- Ved et sammenstøt kan radaren og/eller kameraet komme ut av stilling og få nedsatt funksjon. Deaktiver systemet og kontakt en autorisert forhandler.

- Alle arbeider i området rundt radaren og/eller kameraet (skifte, reparasjoner, justering av frontruten, lakkering etc.) må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis

- ved kjøring i kraftig vind

- kjøretøyet blir tauet (havari)

- kjøretøyet tauer en tilhenger eller campingvogn

- kjøretøyet kjøres i en tunnel eller i nærheten av en metallstruktur.

- kjøretøyet ankommer en bomstasjon, et veiarbeidsområde eller på et smalt kjørefelt

- kjøretøyet kjøres opp eller ned en svært bratt bakke

- sikten er dårlig (sterkt sollys, tåke etc.)

- kjøretøyet kjøres på glatt underlag (regn, snø, grus o.l.)

- værforholdene er dårlige (regn, snø, sidevind o.l.)

- radarområdet er skadet (sammenstøt o.l.)

- Området rundt kameraet er skadet (f.eks. på innsiden eller utsiden av frontruten).

- Frontruten er sprukket eller forvrengt.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, må du deaktivere det og kontakte en autorisert forhandler.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- Frontruten eller radarområdet er tildekket (av smuss, is, snø, kondens, nummerskilt etc.);

- komplekse miljøer (f.eks. tunneler);

- krevende værforhold (snø, mye regn, hagl, hålke o.l.);

- dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.);

- dårlig kontrast mellom kjøretøyet foran og i området rundt (f.eks. hvitt kjøretøy i et område med snø osv.);

- blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.);

- smal eller svingete vei (krappe svinger osv.)

- et langsommere kjøretøy med betydelig ulik hastighet

- bruk av matter som ikke er tilpasset kjøretøyet På førersiden må du bare bruke matter som er egnet for kjøretøyet, festet med forhåndstilpassede komponenter og kontrollere tilpasningen regelmessig. Ikke legg én matte over en annen. Det er fare for at de kan kile seg fast i pedalene.

I disse tilfellene kan systemet feilaktig gripe inn.

Fare for uønsket bremsing eller akselerasjon.

Mange uforutsette situasjoner kan påvirke systemdriften. Enkelte gjenstander eller kjøretøy som kan vises i kamera- eller radarregistreringssonen, kan tolkes feil av systemet, noe som kan føre til upassende akselerasjon eller bremsing.

Du bør alltid være oppmerksom på plutselige hendelser som kan oppstår når du kjører. Hold alltid kjøretøyet under kontroll ved å holde føttene i nærheten av pedalene, slik at du er klar til å reagere hvis noe skulle skje.