Tilbake til listen

RYGGEKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bruk

Når revers er koblet inn (kjøretøyavhengig), overfører kameraet 1 på bakluken eller den hengslede døren bak et bilde av omgivelsene bak kjøretøyet til:

- multimedieskjermen 2, sammen med én eller to styrelinjer 5 og 6 (fast og bevegelig)

eller

- bakspeilet 3, sammen med en fast styrelinje 5

eller

- systemskjermen til kameravisningen bak 4, sammen med en fast styrelinje 5

Dette systemet bruker flere ulike hjelpelinjer (bevegelige for kjøreretning og faste for avstand). Når den røde sonen nås, må du bruke støtfangerbildet for å stoppe nøyaktig.

Måler for fast klaring 5

Måleren for fast klaring består av fargede markører AB og C som viser avstanden bak kjøretøyet:

- A (rød) ca. 30 centimeter fra kjøretøyet

- B (gul) ca. 70 centimeter fra kjøretøyet

- C (grønn) ca. 150 centimeter fra kjøretøyet

Denne måleren forblir fast og viser kjøretøyets kjøreretning hvis hjulene er på linje med kjøretøyet.

6 bevegelig styrelinje:

Dette vises i blått og viser kjøretøyets bane i forhold til rattstillingen.

Spesialfunksjon

Pass på at kameraet ikke er tildekket (av smuss, søle, snø, kondens osv.).

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar.

Føreren må alltid være forberedt på plutselige hendelser under kjøring. Påse alltid at det ikke er noen små og smale bevegelige hindringer (som barn, dyr, rullestol, sykkel, stein, stolpe osv.) i blindsonen når du manøvrerer.

Innstillinger

Når motoren er på, kan du 2 legge til eller fjerne hjelpelinjene og justere kamerabildeinnstillingene (lysstyrke, kontrast etc.) på multimediaskjermen. Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimediautstyr.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en feil når revers er aktivert, vises en svart skjerm midlertidig på multimedieskjermen 2.

Det kan skyldes en feil som påvirker kameraet eller skjermen (skarphet, stillbilde, forsinket kommunikasjon osv.).

Hvis den midlertidige visningen av den svarte skjermen vedvarer, må du kontakte en godkjent forhandler.

Skjermen viser et ryggespeilbilde.

Rammene er en representasjon projisert på flat bakke. Disse opplysningene er ikke relevante når de overlapper en vertikal gjenstand eller en gjenstand på bakken.

Gjenstander som vises på kanten av skjermen, kan være deformert.

I svært lyssterkt lys (snø, kjøretøy i sol osv.) kan kamerasikten påvirkes negativt.

Hvis bagasjerommet er åpent eller ikke skikkelig lukket, vises meldingen Bakluke Åpen på multimedieskjermen.

Forskjell mellom beregnet og faktisk avstand

Rygging mot en bratt oppoverbakke

De faste hjelpelinjene 5 viser avstandene som nærmere enn de faktisk er.

Gjenstandene som vises på skjermen er i virkeligheten lengre borte i bakken.

Hvis skjermen for eksempel viser en gjenstand ved D, er den faktiske avstanden til gjenstanden ved E.

Rygging mot en bratt nedoverbakke

De faste hjelpelinjene 5 viser avstandene som lengre vekk enn de faktisk er.

Gjenstandene som vises på skjermen er derfor faktisk nærmere bilen.

Hvis skjermen for eksempel viser en gjenstand ved G, er den faktiske avstanden til gjenstanden ved F.

Rygging mot et objekt som stikker ut

Sted H virker lengre borte enn sted J på skjermen. I virkeligheten er sted H på samme sted som K.

Banen som angis av de faste og bevegelige hjelpelinjene tar ikke hensyn til gjenstandens høyde. Det er derfor en viss fare for at kjøretøyet kan treffe gjenstanden ved rygging mot K.