Tilbake til listen

DEKKTRYKKVARSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Når det er montert på kjøretøyet, varsler dette systemet føreren hvis ett eller flere dekk mister trykk.

Systemidentifikasjon

Det er to varselsystemer for tap av dekktrykk:

- System A: det er festet et merke A i kjøretøyet. Åpne førerdøren for å se om det er der.

- System B: det er ikke noe merke A i kjøretøyet.

SYSTEM A

Funksjonsprinsipp

Dette systemet oppdager tap av lufttrykk i et dekk ved å måle hjulhastigheten under kjøring.

Varsellyset  1 tennes for å varsle føreren hvis det ikke er tilstrekkelig trykk (hjul med for lite luft, punktert dekk osv.).

Driftsbetingelser

Systemet må tilbakestilles til et lufttrykk som er likt det dekktrykket som står på dekktrykkmerket. Hvis ikke er det fare for at det ikke blir gitt et pålitelig varsel ved betydelig tap av dekktrykk. Se informasjonen om ”Dekktrykk” i Del 4.

I følgende situasjoner er det fare for at systemet handler for sent eller ikke virker som det skal:

- systemet er ikke tilbakestilt etter påfylling av luft eller etter annen behandling av hjulene;

- feilaktig tilbakestilling av systemet: dekktrykket er ikke likt det anbefalte dekktrykket;

- betydelig endring av last eller lastfordeling på en side av kjøretøyet;

- sportslig kjøring med kraftig akselerasjon;

- kjøring på snø eller glatt underlag.

- kjøring med snøkjettinger;

- påsatt enkelt nytt dekk;

- bruk av dekk som ikke er godkjent av nettverket vårt;

-...

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Funksjonen er imidlertid ikke ment å erstatte føreren. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar.

Kontroller dekktrykket, inkludert reservehjulet, én gang i måneden.

SYSTEM A (forts.)

Nullstille standardverdien for dekktrykk

Dette bør utføres:

- etter hver luftpåfylling eller endring av dekktrykk i et av dekkene;

- når standard dekktrykk må endres for å tilpasses bruksbetingelsene (tom, bærer last, motorveikjøring osv.);

- etter skifte av hjul;

- etter bruk av settet for oppumping av dekk;

- etter at du har skiftet et hjul (dette anbefales imidlertid ikke).

Det skal alltid utføres etter kontroll av dekktrykket til alle fire dekk når de er kalde.

Dekktrykk må tilsvare gjeldende bruk av kjøretøyet (tom, bærer last, motorveikjøring osv.).

Nullstilling

Med tenningen på, avhengig av kjøretøyet:

- Trykk gjentatte ganger på én av knappene 3 eller 4 for å velge funksjonen ”TIRES:SET TPW” på displayet 2;

- Trykk og hold (ca. 3 sekunder) knapp 3 eller 4 for å starte initialiseringen. Meldingen ”SET TPW LAUNCHED” vises i ca. fem sekunder og viser at nullstillingsforespørselen for referanseverdien for dekktrykket er tatt i betraktning.

Eller

- Trykk gjentatte ganger på 3 for å velge funksjonen ”SEt tP” på displayet 2;

- Trykk og hold (ca. 3 sekunder) knappen 3 for å starte initialiseringen. Blinkingen, som varer i ca. fem sekunder, etterfulgt av en konstant visning av meldingen ”SEt tP” viser at nullstillingsforespørselen for referanseverdien for dekktrykket er tatt i betraktning.

Reinitialiseringen utføres etter noen minutters kjøring.

SYSTEM A (forts.)

Display

Displayet 2 i instrumentpanelet varsler deg om dekktrykkfeil (flatt dekk, punktert dekk osv.).

INFLATE TIRES AND SET TPW

Varsellyset forblir tent og, avhengig av kjøretøyet, vises sammen med meldingen ”INFLATE TIRES AND SET TPW”.

De viset at minst ett av dekkene er tomt for luft eller har punktert.

Hvis et dekk er tomt for luft, skal det pumpes opp.

Hvis et dekk er punktert, skal dekket skiftes eller en autorisert forhandler konsulteres.

Kontroller og juster dekktrykket for de fire dekkene når de er kalde, og start reinitialisering av dekktrykkets referanseverdi.

Varsellys slukkes etter start av reinitialiseringen av dekktrykkets referanseverdi.

RECALIBRATE SET TPW

Varsellyset blinker i flere sekunder og forblir tent og, avhengig av kjøretøyet, vises sammen med meldingen ”RECALIBRATE SET TPW”.

Det viser at tilbakestilling av referanseverdien for dekktrykk må startes på nytt.

TPW ikke tilgjenglig

Varsellyset blinker i flere sekunder og forblir tent og, avhengig av kjøretøyet, vises sammen med meldingen ”TPW UNAVAILABLE”.

De viser at kjøretøyet har et reservehjul som er smalere enn de andre fire, og at det er satt på kjøretøyet.

Kontroller TPW

Varsellyset blinker i flere sekunder og forblir tent og, avhengig av kjøretøyet, vises sammen med meldingen ”CHECK TPW”.

Denne meldingen vises sammen med varsellyset ©.

De viser en systemfeil. Konsulter en autorisert forhandler.

Plutselig tap av dekktrykk (sprengt dekk osv.) kan ikke oppdages av systemet.

SYSTEM A (forts.)

Justering av dekktrykk

Dekktrykkene må justeres når de er kalde (se etiketten plassert på kanten av førerdøren).

Hvis dekktrykkene ikke kan sjekkes når dekkene er kalde, bør anbefalt dekktrykkene økes med 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI).

Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

Etter hver påfylling eller justering av dekktrykk, skal reinitialisering av dekktrykkets referanseverdi startes.

Bytte hjul/dekk

Bruk bare utstyr som er godkjent av merkenettverket. Hvis ikke er det fare for at systemet aktiveres sent eller ikke virker slik det skal. Se informasjonen om ”Dekk” i Del 5.

Etter hvert skifte av hjul eller dekk, skal dekktrykket justeres og reinitialisering av dekktrykkets referanseverdi startes.

Reservehjul

Hvis kjøretøyet har dette, skal dekktrykket justeres og reinitialisering av dekktrykkets referanseverdi startes etter hvert skifte av hjul eller dekk.

Spray for dekkreparasjon og dekkreparasjonssett

Bruk bare utstyr som er godkjent av merkenettverket. Hvis ikke er det fare for at systemet aktiveres sent eller ikke virker slik det skal. Se ”Dekkreparasjonssett” i Del 5.

Etter bruk av settet for oppumping av dekk, skal dekktrykket justeres og reinitialisering av dekktrykkets referanseverdi startes.

SYSTEM B

Funksjonsprinsipp

Hvert hjul (unntatt reservehjulet) har en sensor i ventilen som regelmessig måler dekktrykket under kjøring.

Varsellyset  1 tennes for å varsle føreren hvis det ikke er tilstrekkelig trykk (hjul med for lite luft, punktert dekk osv.).

Nullstille standardverdien for dekktrykk

Dette bør utføres:

- når standard dekktrykk må endres for å tilpasses bruksbetingelsene (tom, bærer last, motorveikjøring osv.);

- etter at du har byttet ut et hjul (dette anbefales imidlertid ikke);

- etter at du har byttet et hjul.

Det skal alltid utføres etter kontroll av dekktrykket til alle fire dekk når de er kalde.

Dekktrykk må tilsvare gjeldende bruk av kjøretøyet (tom, bærer last, motorveikjøring osv.).

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Funksjonen er imidlertid ikke ment å erstatte føreren. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar.

Kontroller dekktrykket, inkludert reservehjulet, én gang i måneden.

SYSTEM B (forts.)

Nullstilling

Med tenningen på, avhengig av kjøretøyet:

- Trykk gjentatte ganger på én av knappene 3 eller 4 for å velge funksjonen ”TYRE PRESSURE ACQUISITION” på displayet 2;

- Trykk og hold (ca. 3 sekunder) knapp 3 eller 4 for å starte initialiseringen.

Meldingen ”TP ACQUISTION LAUNCHED” vises i ca. fem sekunder og viser at nullstillingsforespørselen for referanseverdien for dekktrykket er tatt i betraktning.

Eller

- Trykk gjentatte ganger på 3 for å velge funksjonen ”SEt PP” på displayet 2;

- Trykk og hold (ca. 3 sekunder) knappen 3 for å starte initialiseringen. Blinkingen, som varer i ca. fem sekunder, etterfulgt av en konstant visning av meldingen ”SEt PP” viser at nullstillingsforespørselen for referanseverdien for dekktrykket er tatt i betraktning.

Reinitialiseringen utføres etter noen minutters kjøring.

Merk

Standard dekktrykk kan ikke være mindre enn det som er anbefalt og angitt på dørrammen.

SYSTEM B (forts.)

Display

Displayet 2 i instrumentpanelet varsler deg om dekktrykkfeil (flatt dekk, punktert dekk osv.).

CHECK TYRE PRESSURES

Varsellyset forblir tent og, avhengig av kjøretøyet, vises sammen med meldingen ”CHECK TYRE PRESSURES”.

Dette betyr at det er minst ett flatt dekk.

Kontroller og, ved behov, juster trykket på de fire hjulene når de er kalde. Varsellyset slukkes etter noen minutters kjøring.

TYRE PUNCTURE

Varsellyset forblir tent og, avhengig av kjøretøyet, vises sammen med meldingen ”TYRE PUNCTURE”.

Denne meldingen vises sammen med varsellyset ®.

De betyr at minst ett hjul er punktert eller har svært lite luft. Skift det eller kontakt en godkjent forhandler hvis det er punktert. Fyll på dekktrykket hvis hjulet er flatt.

CHECK TYRE SENSORS

Varsellyset blinker i flere sekunder og forblir tent og, avhengig av kjøretøyet, vises sammen med meldingen ”CHECK TYRE SENSORS ”.

Denne meldingen vises sammen med varsellyset ©.

De indikerer at minst ett dekk ikke har sensorer (f.eks. reservehjulet). I andre tilfeller kontakter du en autorisert forhandler

Plutselig tap av dekktrykk (sprengt dekk osv.) kan ikke oppdages av systemet.

Varsellyset ® krever at du stanser umiddelbart av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det.

SYSTEM B (forts.)

Justering av dekktrykk

Dekktrykkene må justeres når de er kalde (se etiketten plassert på kanten av førerdøren).

Hvis dekktrykkene ikke kan sjekkes når dekkene er kalde, bør anbefalt dekktrykkene økes med 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI).

Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

Skifte hjul/dekk

Dette systemet krever bestemt utstyr (hjul, dekk, hjulkapsler osv.). Se informasjonen om ”Dekk” i Del 5.

Kontakt en godkjent forhandler for å bytte dekkene og for å finne ut om tilbehør som er kompatibelt med systemet og tilgjengelig fra forhandlernettverket. Bruk av annet tilbehør kan påvirke riktig betjening av systemet.

Reservehjul

Hvis kjøretøyet har et reservehjul, har det ikke en sensor. Når det er festet til kjøretøyet, blinker varsellyset i flere sekunder, forblir tent og vises sammen med varsellyset ©. Avhengig av kjøretøyet vises meldingen ”CHECK TYRE SENSORS” i instrumentpanelet.

Spray for dekkreparasjon og dekkreparasjonssett

Fordi ventilene er spesielt utviklet, må du bare bruke utstyr godkjent av det godkjente nettverket. Se ”Dekkreparasjonssett” i Del 5.