Tilbake til listen

PARKERINGSASSISTENT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funksjonsprinsipp

Det er plassert ultrasoniske følere i støtfangerne (vist med pilene 1) for å måle avstanden mellom kjøretøyet og eventuelle hindringer.

Målingen varsles med lydsignaler som kommer hyppigere jo nærmere hindringen du er, helt til de går over til et sammenhengende signal når kjøretøyet er 20-30 centimeter fra hindringen.

Avhengig av kjøretøyets konfigurasjon, oppdager systemet hindringer på alle fire sider av kjøretøyet.

Parkeringshjelpen aktiveres bare når kjørehastigheten er under ca. 10 km/t.

Funksjonen tar ikke hensyn til tauing eller bæresystemer som ikke gjenkjennes av systemet.

Plassering av de ultrasoniske sensorene 1

Pass på at de ultrasoniske sensorene indikert av pilene 1 ikke er tildekket (av smuss, søle, snø, dårlig montert/festet nummerskilt), utsatt for støt, endret (inkludert lakkering) eller hindret av tilbehør som er montert bak og/eller, avhengig av kjøretøyet, foran eller på kjøretøyets sider.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel som viser avstanden mellom kjøretøyet og en hindring mens du rygger ved å bruke lydsignaler.

Dette skal ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar under rygging.

Føreren må alltid være forberedt på plutselige hendelser under kjøring. Påse alltid at det ikke er noen små og smale bevegelige hindringer (som barn, dyr, rullestol, sykkel, stein, stolpe osv.) i blindsonen når du manøvrerer.

Merk: Skjermen 2 viser kjøretøyets omgivelser og sender lydsignaler.

Du må kjøre et par meter for å aktivere sidedeteksjon.

Hvis alle områder har grå bakgrunn, overvåkes hele området rundt kjøretøyet:

- A: analyse av kjøretøyets omgivelser pågår

- B: analyse av kjøretøyets omgivelser er utført.

Merk: Gjelder kjøretøy som er utstyrt med 360°-kamerafunksjonen 360°-KAMERA, analyse av omgivelsene (områdene A og B) vises ikke i Fugleperspektiv- eller Sidevisning-modus.

Bruk

De fleste gjenstander som befinner seg i området rundt fronten, bakparten og sidene blir oppdaget.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant eller andre gjenstander på gaten) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. deformering av en aksel).

For å sikre kjøretøyet mot uhell, bør du få det sjekket av en autorisert forhandler.

Frekvensen til lydsignalet øker etter hvert som hindringen kommer nærmere, og blir til et sammenhengende lydsignal når sideavstanden er ca. 20 cm og ca. 30 cm for hindringer foran og bak. De grønne, oransje (eller gule på noen modeller) og røde sonene vises på C-skjermen.

Merk: Hvis du endrer kjøreretningen under en manøver, kan det hende at et varsel om et eventuelt sammenstøt blir forsinket.

Oppdagelse av hindringer på siden

Systemet bestemmer banen til kjøretøyet i forhold til hjulretningen og varsler føreren om eventuelle farer og hindringer 3 på siden av kjøretøyet.

Hvis en sidehindring oppdages:

- Lydsignalet kommer raskere, og det lyder sammenhengende etter hvert som hindringen nærmer seg. Det vises grønne, oransje og røde soner på skjermen D;

- Hvis det ikke er fare for å treffe noe, hører du ingen lydsignaler når hindringen kommer nærmere. Grønne, oransje og røde soner vises spredt på skjermen D.

Merk: Hvis du endrer kjøreretningen under en manøver, kan det hende at et varsel om et eventuelt sammenstøt blir forsinket.

Aktivering/deaktivering

Fra ”Bil” World på din 4 multimediaskjerm, trykker du på menyen ”Parkerings-assistanse”.

Aktiver eller deaktiver områder som dekkes av ultralyddetektorene.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant eller andre gjenstander på gaten) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. deformering av en aksel).

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.

Justering

Når kjøretøyet står i ro og motoren går, kan enkelte innstillinger justeres fra multimedieskjermen 4.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Fra ”Bil”-verdenen velger du ”Parkerings-assistanse”-menyen og deretter ”Lyd”.

Følgende innstillinger kan justeres:

- ”Lydtype”: Velg lydvarseltype;

- ”Volum”: Juster volumet for gjenkjenning av hindringer ved hjelp av volumlinjen.

Deaktivering av systemlyden

Aktiver eller deaktiver lyden for parkeringsavstandskontrollen.

Merk: Hvis du slår av lyden, blir du ikke varslet med lydsignal når en hindring nærmer seg.

Manuell deaktivering av parkeringsassistenten

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- du tauer eller har montert tilhengerutstyr som ikke gjenkjennes av systemet, foran de ultrasoniske følerne;

- I tilfelle skade på de ultrasoniske følerne.

Automatisk deaktivering av parkeringsavstandskontrollen

Systemet deaktiveres

- når hastigheten blir over omtrent 10 km/t

Når kjøretøyet har en hastighet under omtrent 10 km/t, kan enkelte lyder (fra motorsykler, lastebiler, trykkluftbor o.l.) utløse lydvarslet for parkeringsavstandskontrollen.

- når kjøretøyet har stått stille lengre enn omtrent 5 sekunder, og en hindring oppdages (som for eksempel i trafikkstans o.l.), avhengig av kjøretøymodell;

- når du er i posisjon N;

- når det blir oppdaget en driftsfeil.

Merk: Hvis kjøretøyet er utstyrt med et tilhengerfeste registrert av systemet, er bare parkeringsassistentfunksjonen bak deaktivert.

Funksjonsfeil

Dersom systemet oppdager en driftsfeil, høres et lydsignal i omtrent tre sekunder, første gang kjøretøyet settes i revers, og meldingen ”Park sensor må kontrolleres” vises på instrumentpanelet. Kontroller at de ultrasoniske sensorene er rene. Hvis meldingen fortsatt vises, må du kontakte en godkjent forhandler.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at sensorene kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Alt arbeid i området rundt følerne (reparasjoner, utskiftinger o.l.) må utføres av kvalifisert personell.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Systemforstyrrelse

Eksempler på forhold som kan påvirke eller forstyrre systemet:

- krevende værforhold (regn, snø, hagl, underkjølt regn osv.),

- ved eksponering for sterke elektromagnetiske bølger (under høyspenningslinjer osv.),

- enkelte typer støy (motorsykler, lastebiler, trykkluftbor osv.),

- det å sette på en uegnet slepekule eller krok.

Fare for falske alarmer eller manglende varslinger.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, skal det deaktiveres og en autorisert forhandler kontaktes.

Begrensninger av systemets bruk

- Området rundt følerne må holdes rent og fritt for endringer eller tilbehør som kan påvirke systemet.

- Mindre synlige trafikanter i nærheten av bilen (motorsykler, sykler, fotgjengere, etc.) blir ikke alltid oppdaget av systemet.

- Systemet oppdager kanskje ikke objekter som er for nær kjøretøyet.

- Det kan hende at systemet ikke varsler deg hvis det er stor forskjell på kjørehastigheten til andre kjøretøyer eller objekter.

- Ved en kursendring under en manøver, kan systemet rapportere hindringer med en forsinkelse.

- Når kjøretøyet tauer en tilhenger, må det bakre Parkeringshjelp-systemet deaktiveres.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- området rundt følerne er blitt skadet (bakre støtfanger),

- kjøretøyet er utstyrt med en tilhengerfeste som ikke gjenkjennes av systemet (kule, krok, adapter osv.).

parkeringsassistans fram / bak / sidorna