Tilbake til listen

AUTOMATISK GIRKASSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronisk girspak 1

R: revers

N: nøytral

D: automatisk modus

P : park, knapp 2

Giret som er valgt vises i instrumentpanelet.

Ett-trykks velger

Flytt girspaken 1 ett eller to hakk oppover eller nedover for å gå i ønsket posisjon (R, N eller D), og slipp spaken, og den vil gå tilbake til stabil posisjon.

Posisjonen som er aktivert vises på instrumentpanelet.

Om visse forhold forhindrer giring fra en posisjon til en annen, blinker den nåværende posisjonen på instrumentpanelet.

Sette girspaken i P

Trykk på knappen 2 for å aktivere stilling P mens bilen står stille, med motoren i gang eller tenningen slått på.

Ta girspaken ut av P

Mens kjøretøyet står stille og motoren går, presses bremsepedalen og girspaken flyttes 1 oppover eller nedover til ønsket posisjon.

Hvis bremsepedalen ikke er trykket helt inn, vises meldingen ”Trå på bremse pedal” og varsellampen Ó vises i instrumentpanelet.

Slik aktiverer du nøytral

Mens kjøretøyet står stille og motoren går, for å sette spaken i N-posisjonen er det nødvendig å trå på bremsepedalen før girspaken 1 flyttes ett hakk oppover eller nedover.

Kontroller at varsellampen P på instrumentpanelet er aktivert før bilen forlates.

Fare for å tap av immobilisering av kjøretøyet

Kjøring i automatisk modus

Når kjøretøyet står stille og motoren går, og bremsepedalen er tråkket ned, vipper du girspaken 1 to hakk nedover for å sette den i posisjon D.

Girene skifter automatisk i det riktige øyeblikket og ved den mest egnede motorhastigheten ved at det automatiske systemet tar hensyn til kjøretøyets last, veiutforming og kjørestilen du har valgt.

Merk: når motoren er i gang, kjørehastigheten er mellom 0 og 8 km/t og girspaken er satt til posisjon N eller R, er det nødvendig å trå inn bremsepedalen for å aktivere posisjon D.

Økonomisk kjøring

La alltid girspaken stå i stilling D når du kjører. Trykk lett på gasspedalen slik at girskiftene skjer ved et lavere turtall.

Akselerasjon og forbikjøring

Trå gasspedalen bestemt helt inn (slik at den kommer forbi kickdown-punktet).

Det er også mulig å gire ned når som helst ved å trykke på den venstre girvelgeren.

Velge revers

Når kjøretøyet står stille og motoren går, skyves 1 girspaken to hakk oppover til posisjon R.

Hvis bremsepedalen ikke er trykket inn, høres et lydsignal, stilling R blinker i ca. 5 sekunder i instrumentpanelet og meldingen Trå på bremse pedal vises i ca. 5 sekunder.

Merk: når motoren er i gang, kjørehastigheten er mellom 0 og 8 km/t og girspaken er satt til posisjon N eller D, er det nødvendig å trå inn bremsepedalen for å aktivere posisjon R.

Girskiftspaker 3 og 4

(unntatt E-Tech full hybrid-versjonen)

Når girspaken står i stilling D, kan du gire opp og ned med rattkontrollene 3 og 4 (avhengig av kjøretøymodell).

3: Skift til et lavere gir (-).

4: Skift til et høyere gir (+).

P, N og R er ikke tilgjengelige med rattkontrollene.

Kjøring i manuell modus

(kjøretøyer som er utstyrt med girskiftspaker)

Når du kjører i posisjon D, kan du skifte til manuell kjøremodus med kontrollene 3 og 4 på rattet. Du kan velge mellom to manuelle kjøremoduser (kjøretøyavhengig):

- Den ”midlertidige” manuelle modusen kan brukes til å fremtvinge et girskift ved å trykke kort på én av de to velgerne. Kjøremodus D og valgt gir vises i instrumentpanelet.

Merk: Girkassen justerer seg selv til automatisk modus D hvis det valgte giret ikke lenger er optimalt for ytelsen, eller hvis ingen av girvelgerne har blitt bruk på en stund.

- Du kan aktivere en permanent manuell modus ved å trykke inn og holde én av girvelgerne. Kjøremodus M og giret som er valgt vises via 5-indikatoren i instrumentpanelet.

Merk: Du kan gå tilbake til automatisk modus ved å trykke og holde inne den høyre girvelgeren, eller ved å bevege ett-trykks spaken 1 ett eller to hakk nedover.

Ved alle situasjoner:

- trykk på venstre rattkontroll for å gire ned;

- trykk på høyre rattkontroll for å gire opp.

Merk: Indikatorene + og - anbefaler føreren å skifte til et høyere eller lavere gir.

Spesielle tilfeller

Under bestemte kjøreforhold kan det hende at det automatiske systemet skifter gir av seg selv (f.eks. for motorbeskyttelse, aktivering av det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) osv.).

På tilsvarende måte kan et girskift bli avvist av det automatiske systemet for å hindre feil manøvrering. I så fall blinker girdisplayet et par sekunder som en advarsel.

Spesielle omstendigheter

- Hvis veitypen eller værforholdene (bratte oppoverbakker, plutselige nedoverbakker, dyp snø, sand eller søle) gjør det vanskelig å bli værende i automatisk modus (kjøretøyavhengig), anbefaler vi: På kjøretøy som er utstyrt med girskiftspaker, anbefales det å skifte til manuell modus med kontrollspakene. Slik unngår du at girkassen stadig skifter gir når du kjører bratte bakker, og du kan bruke motorbremsen i lange utforkjøringer.

- Når du starter motoren i kaldt vær, bør du vente et par sekunder før du flytter girspaken fra stilling P eller N og setter den i D eller R for å ikke kvele motoren.

Parkere kjøretøyet

Stilling P velges automatisk, og hvis det er montert, brukes den elektroniske parkeringsbremsen når:

- Motoren stanses

- Føreren løsner setebeltet og bilen er stanset

og

- Førerdøren åpnes og bilen er stanset.

P vises på instrumentpanel.

Girkassen settes automatisk til stilling P når motoren stanses. I enkelte situasjoner kan det imidlertid være nødvendig å sette den til stilling N (f.eks. i en vaskehall):

- La motoren gå, trykk på P-knappen, flytt girspaken 1 ett hakk oppover eller nedover, og stans motoren.

- Når motoren er slått av og tenningen på, flytter du girspaken 1 ett hakk oppover eller nedover.

Neste gang du starter motoren settes girkassen automatisk til stilling P, iht. det som er beskrevet tidligere.

Posisjonen P må bare være aktivert når kjøretøyet står stille.

Ta foten vekk fra gasspedalen for å holde kjøretøyet i ro i en oppoverbakke.

Fare for overoppheting av den automatiske girkassen.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke slå av tenningen før kjøretøyet står helt stille.

Vedlikeholdsperiode

Se i vedlikeholdsdokumentet for kjøretøyet eller kontakt en godkjent forhandler for å sjekke om den automatiske girkassen krever planlagt vedlikehold.

Hvis den ikke trenger service, trenger du ikke å fylle på oljen.

Funksjonsfeil

- Hvis meldingen ”Skontroluj skrzynię biegów vises i instrumentpanelet mens du kjører, betyr det at det har oppstått en feil.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig;

- under kjøring, hvis meldingen ”Auto girkasse overoppheting” eller ”Kjøl girkasse midl. stopp” vises på instrumentpanelet, stopp så snart som mulig for å la girkassen avkjøles og til meldingen forsvinner;

- under kjøring, hvis meldingen ”Girkasse Havari risiko” vises på instrumentpanelet, er motorytelsen bevisst begrenset for å vedlikeholde girkassen.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig;

- Feilsøking på et kjøretøy med automatisk girkasse TAUING: havari.

Hvis det oppstår en motorfeil eller en elektrisk feil (batterifeil) som påvirker funksjonen til den automatiske girkassen, må du umiddelbart stanse bilen på en trygg måte.

Hvis meldingen ”P auto girkasse feilet” vises på instrumentpanelet, er det kanskje ikke mulig å bruke parkeringsbremsen. Sørg for å sikre kjøretøyet med den elektroniske parkeringsbremsen, og ta kontakt med en godkjent forhandler.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant, eller andre gjenstander i veien) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. en deformert aksel).

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.