Tilbake til listen

HÅNDFRI PARKERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne funksjonen hjelper deg med å finne ledige parkeringsplasser og med å parkere. Det skjer ved hjelp av ultrasoniske følere i støtfangerne, som vist med 1-pilene.

Ta hendene fra rattet, du kontrollerer bare:

- gasspedalen;

- bremsepedalen;

- girspaken.

Du kan når som helst gjenvinne kontrollen ved å manøvrere rattet.

Slå den på

Med kjøretøyet stillestående eller kjørende i en hastighet lavere enn 30 km/t, er det flere måter å få tilgang til funksjonen på:

- Fra multimediaskjermen 4, via ”Bil”-modusen 2, trykker du på ”Håndfri parkassistent”-menyen3.

- via widgeten ”Håndfri parkassistent” (hvis konfigurert av kunden);

- via knappen ”Favoritter” på rattet (hvis konfigurert av kunden);

- avhengig av kjøretøyet, via ”Håndfri parkassistent”-snarveien i 360°-kameravisningen.

Spesialfunksjoner

Pass på at de ultrasoniske følerne som er merket med pilene 1, ikke er tildekket (av smuss, søle, snø, et feilplassert registreringsskilt osv.).

Valg av manøver

Systemet kan utføre tre typer manøvre:

- lukeparkering 5;

- vinkelrett parkering 6 ;

- bevege seg ut av en parkeringsluke 7.

Fra 4 multimediaskjermen velger du hvilken manøver du ønsker å utføre.

Merk: Når du starter motoren, eller hvis du nettopp har brukt systemet til en lukeparkering, foreslår systemet standardmessig å hjelpe til med å kjøre ut fra en parkeringsluke.

For andre tilfeller kan du stille inn en standardmanøver fra multimediaskjermen 4.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimediautstyr.

Parkeringsavstandskontrollen aktiveres ved start av systemet sammen med ryggekameraet eller 360°-kameraet (hvis utstyrt) for å hjelpe deg med å visualisere manøveren PARKERINGSASSISTENT, RYGGEKAMERA, 360°-KAMERA.

Bruk

Parkering

Forutsatt at kjørehastigheten er under 30 km/t, ser systemet etter ledige parkeringsplasser på begge sider av kjøretøyet.

Når systemet har funnet en plass, vises dette med bokstaven P på multimediaskjermen 4. Kjør sakte til meldingen ”STOP” vises, ledsaget av et lydsignal. Hvis det oppdages mer enn en ledig parkeringsplass, må du velge ønsket plass ved å berøre skjermen.

Plassen på multimediaskjermen 4 blir grønn og merkes med bokstaven ”P".

- Stans kjøretøyet;

- Sett girspaken i revers.

Varsellampen tennes i instrumentpanelet og det høres et lydsignal.

- Slipp rattet;

- følg instruksjonene på multimediaskjermen 4.

Kjørehastigheten bør ikke være over 7 km/t.

Manøveren er fullført når varsellampen i instrumentpanelet slukker og du hører et lydsignal.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Denne funksjonen erstatter ikke under noen omstendighet din plikt til å vise aktsomhet og ansvar under manøvrer (du må alltid være klar til å bremse).

Kjøre ut av en parkeringsluke

- Aktiver funksjonen ”Håndfri parkassistent”;

- Velg modusen ”Kjøre ut av en parkeringsluke”;

- Sett retningsviserne til den siden du vil kjøre ut av parkeringsluken;

Hvis alle betingelsene er oppfylt, vises en melding på multimediaskjermen 4 for å starte manøveren.

- trykk på ”OK” for å starte.

Varsellampen tennes i instrumentpanelet og det høres et lydsignal.

- Slipp rattet;

- Utfør manøvrene foran og bak ved hjelp av instruksjonene på multimediaskjermen 4 og varslene fra parkeringshjelpsystemet.

Kjørehastigheten bør ikke være over 7 km/t.

Når bilen er klar for å kjøre ut av parkeringsplassen, forsvinner -varsellampen fra instrumentpanelet og et varselsignal etterfulgt av en melding på multimediaskjermen 4 varsler deg om at manøveren er fullført.

Under manøveren kan rattet rotere hurtig: Pass på at ikke hender eller noe annet setter seg fast i det.

Utsette/gjenoppta manøveren

Manøveren utsettes i følgende tilfeller:

- Du tar kontroll over rattet;

- Kjøretøyet har stått for lenge i ro;

- En hindring i bevegelsesretningen hindrer at manøveren kan fullføres;

- Motoren stanser;

- En dør eller bagasjerommet åpnes.

Varsellampen forsvinner fra instrumentpanelet sammen med et pip for å informere deg om at manøveren er suspendert. Årsaken til at manøveren ble utsatt vises på multimediaskjermen 4.

Pass på at

- du har sluppet rattet;

og

- alle dører og bagasjerommet er lukket;

og

- at det ikke finnes noen hindringer i bevegelsesretningen;

og

- at motoren er startet.

Hvis varsellampen blinker, betyr det at systemet er klart til å gjenoppta manøveren igjen.

Trykk på menyen ”Parkerings-assistanse” for å gjenoppta manøveren. Varsellampen tennes i instrumentpanelet.

Følg instruksjonene på flerfunksjonsskjermen 4.

Avbryte manøveren

Manøveren avbrytes i følgende tilfeller:

- kjørehastigheten er over 7 km/t;

- ved å trykke på knappen ”STOP” igjen;

- du har utført mer enn ti forover-/bakoverbevegelser i én manøver;

- parkeringssensorene er skitne eller tildekket;

- det er registrert hjulspinn;

- manøveren har vært utsatt for lenge.

Varsellampen forsvinner fra instrumentpanelet sammen med et pip for å varsle deg om at manøveren er avbrutt. Årsaken til at manøveren ble avbrutt vises på multimediaskjermen 4.

Funksjon utilgjengelig

Når du velger en av metodene for systemaktivering, vises meldingen ”Automatisk parkering utilgjengelig” på multimedieskjermen for å informere om at funksjonen ikke er tilgjengelig.

Funksjonsfeil

Hvis funksjonen oppdager en feil, vises følgende melding i instrumentpanelet:

- ”Kontroller Park Assist” sammen med varsellampen ;

eller

- ”Park sensor må kontrolleres” sammen med varsellyset © (avhengig av kjøretøyet);

eller

- ”Park. assistanse kontrolleres” sammen med varsellyset © (avhengig av kjøretøyet).

Rengjør de ultrasoniske sensorene. Hvis det fortsatt er et problem, må du kontakte en godkjent forhandler.

Merk: Ved feil på funksjonen blir ikke kjøretøyet immobilisert.

Ta umiddelbart kontroll over kjøretøyet igjen.

For å advare deg vises meldingen ”Ta tilbake kontrollen” på instrumentpanelet sammen med varsellampen og en lyd.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende. Pass på at parkeringsmanøveren er i samsvar med gjeldende trafikkregler der du befinner deg.

Som fører bør du alltid være forberedt på plutselige hendelser. Kontroller alltid at det ikke er noen små og smale bevegelige hindringer (som barn, dyr, rullestol, sykkel, stein, stolpe, slepeutstyr, osv.) i blindsonen når du manøvrerer.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at sensorene kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte, tilpasning av utvendig pyntelister, etc.) i området rundt sensorene må utføres av kvalifisert personell.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Spesielle forhold som dårlig vær (snø, hagel, is, etc.) kan forstyrre eller gjøre det umulig å bruke systemet.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, må du deaktivere det og kontakte en autorisert forhandler.

Fare for falske alarmer.

Systembegrensninger

- Systemet kan ikke registrere gjenstander i blindsonene til sensorene.

- Kontroller alltid visuelt om parkeringsplassen som ble foreslått av systemet fremdeles er ledig og at den er fri for hindringer.

- Systemet bør ikke brukes hvis du har en tilhenger på slep, eller hvis det er montert noen annen form for slepe- eller lasttransportsystemer på kjøretøyet eller på kjøretøy i nærheten.