Tilbake til listen

ELEKTRONISK PARKERINGSBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assistert operasjon

Sette på den elektroniske parkeringsbremsen

Med kjøretøyet i ro kan den elektroniske parkeringsbremsen brukes for å være sikker på at kjøretøyet står i ro.

- ved å trykke på motorens start/stopp-knapp 1;

eller

- når setebeltet på førersiden løses;

eller

- når førerdøren åpnes;

eller

- for kjøretøy med automatisk girkasse, når stilling P er valgt.

I alle andre tilfeller, for eksempel når motoren er stanset eller er i ventemodus på grunn av Stop and Start STOP AND START-FUNKSJONEN at assistert parkeringsbrems ikke ble aktivert automatisk. Du må da velge manuell modus. For bestemte landspesifikke modeller er ikke funksjonen for assistert parkeringsbrems aktivert. Du finner mer informasjon under Manuell bruk.

For å bekrefte at den elektroniske parkeringsbremsen er trukket til, vises varsellampen } på instrumentpanelet og varsellampen 2 på bryteren 3 tennes.

Når motoren er slått av, slukkes indikatorlyset 2 flere minutter etter at den elektroniske parkeringsbremsen er satt på, og indikatorlyset } slukkes når kjøretøyet låses.

Den elektroniske parkeringsbremsen kan brukes til å hindre at kjøretøyet beveger seg. Før du forlater kjøretøyet, må du forsikre deg om at den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert. Varsellampen 2 på bryter 3 og varsellampen } i instrumentpanelet tennes for å vise at parkeringsbremsen er aktivert. De slukkes når du låser dørene. Avhengig av kjøretøymodellen er det plassert et klistremerke på den øvre delen av frontruten for å minne deg på dette.

Assistert operasjon (fortsettelse)

Merk: i noen situasjoner (feil med den elektroniske parkeringsbremsen, manuell frigjøring av parkeringsbremsen o.l) høres det et lydsignal og meldingen ”Aktiver Parkeringsbrems” vises i instrumentpanelet for å advare deg om at den elektroniske parkeringsbremsen er frigjort:

- med motoren i gang: når førerdøren åpnes;

- med motoren slått av (f.eks. ved kvalt motor): når en fordør åpnes.

I så fall trekker du i og løsner bryteren 3 for å aktivere den elektroniske parkeringsbremsen.

Assistert frigjøring av parkeringsbremsen

Parkeringsbremsen er ikke aktivert:

- når kjøretøyet begynner å akselerere;

eller

- når du skifter fra P på kjøretøy utstyrt med automatgir.

Manuell bruk

Du kan sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt.

Sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt

Trekk i bryter 3. Varsellampe 2 og varsellampe } tennes i instrumentpanelet.

Den elektroniske parkeringsbremsen kan brukes til å hindre at kjøretøyet beveger seg. Før du forlater kjøretøyet, må du forsikre deg om at den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert. Varsellampen 2 på bryter 3 og varsellampen } i instrumentpanelet tennes for å vise at parkeringsbremsen er aktivert. De slukkes når du låser dørene.

Avhengig av kjøretøymodellen er det plassert et klistremerke på den øvre delen av frontruten for å minne deg på dette.

Frigjøre den elektroniske parkeringsbremsen manuelt

Trykk på bryteren 1 uten å trykke på pedalene for å slå på tenningen. Trå inn bremsepedalen og trykk på bryteren 3: Indikatorlampen 2 på bryteren og indikatorlampen } vist i instrumentpanelet slukkes.

Kort stopp

For å sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt (ved stopp for rødt lys eller stopp mens motoren går e.l.): trekk i og frigjør bryter 3. Bremsen deaktiveres når motoren startes igjen.

Spesielle tilfeller

For å parkere i en helling, eller for eksempel ved trekking av tilhenger, trekker du i bryter 3 i noen sekunder for å få best mulig bremsing.

Parkering av kjøretøyet uten å bruke den elektroniske parkeringsbremsen (for eksempel hvis det er fare for frost):

- Skift til P: Drivhjulene låses mekanisk av drivakselen;

- Stans motoren ved å trykke på motorens start/stopp-knapp 1;

- Løsne setebeltet til føreren;

- Åpne førerdøren;

- manuell frigjøring av den elektroniske parkeringsbremsen (se informasjonen om ”Manuell frigjøring av den elektroniske parkeringsbremsen” på forrige side);

- avhengig av kjøretøyet, aktiveres parkeringsbremsen automatisk. Du må frigjøre den manuelt.

Hvis det verken vises varsellamper eller høres lydsignaler, tyder det på feil i instrumentpanelet. Du bør i så fall stanse så raskt som mulig (så snart trafikkforholdene tillater det). Forsikre deg om at kjøretøyet ikke kan komme i bevegelse, og kontakt en autorisert forhandler.

Sett alltid girspaken i P og slå av motoren når du forlater bilen. Hvis kjøretøyet står i ro med motoren i gang og et gir i inngrep, kan det begynne å bevege seg hvis du trykker på gasspedalen.

Det er fare for ulykker.

Funksjonsfeil

- Hvis det oppstår en feil, tennes ©-varselmeldingen i instrumentpanelet samtidig med ”Kontroller parkeringsbrems”-meldingen, og i enkelte tilfeller }-varsellampen. Kontakt en godkjent forhandler umiddelbart.

- Hvis det er feil på den elektroniske parkeringsbremsen, tennes varsellampen ® samtidig som meldingen ”Bremsesystem feil” vises, og i enkelte tilfeller tennes varsellampen }. Det betyr at du må stanse så snart trafikkforholdene tillater det.

Modeller med automatisk girkasse

Av sikkerhetsgrunner deaktiveres automatisk frigjøring når førerdøren er åpen, eller ikke helt lukket, og motoren går (for å hindre at kjøretøyet beveger seg uten fører).

Meldingen ”Frigjør håndbrekk” vises i instrumentpanelet når føreren trår inn gasspedalen.

Hvis meldingen ”Elektrisk feil” eller ”Kontroller batteri” eller ”Bremsesystem feil” vises, må du immobilisere kjøretøyet ved å velge første gir (på en manuell girkasse), eller posisjon P (på en automatisk girkasse) eller ved å trekke i bryteren 3 i omtrent 10 sekunder.

Hvis forholdene og hellingen krever det, må hjulene på kjøretøyet blokkeres.

Fare for å tap av immobilisering av kjøretøyet.

Kontakt en autorisert forhandler.

elektrisk parkeringsbroms och autohold