Tilbake til listen

BESKYTTELSE MOT KJØREFELTSKIFTE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjelp av informasjon fra kameraet 1 utløser funksjonen en korrigerende handling på kjøretøyets styresystem hvis en kontinuerlig eller striplet linje krysses uten at blinklyset er aktivert.

Plassering av kameraet 1

Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Du kan når som helst ta tilbake styringen av kjøretøyet ved å bruke rattet.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Aktivering/deaktivering

Før funksjonen aktiveres, fra modusen ”Bil” på multimedieskjermen 2, trykkes ”Kjøreassistanse” menyen, deretter menyen ”Filholder system” og velg ”Forebygging av kjørefelt”.

Trykk knappen 3 for å aktivere funksjonen.

Meldingen ”fil holder system aktivert” og varsellampen vises på instrumentpanelet og bryter-varsellampen 3 lyser.

Når funksjonen for beskyttelse mot kjørefeltskifte er aktivert, omfatter dette funksjonen ”Fil endrings advarsel” også hvis den ikke er valgt på multimedieskjermen VARSLING VED SKIFTE AV KJØREFELT.

Hvis ingen sidefunksjon er valgt i menyen ”Filholder system” vises meldingen ”fil holder system ikke konfigurert” på instrumentpanelet når bryteren 3 trykkes. Varsellampen for bryteren 3 forblir slått av.

Trykk knappen 3 for å aktivere funksjonen eller velg bort ”Forebygging av kjørefelt” i menyen ”Filholder system ”.

Varsellyset slukkes i instrumentpanelet.

Varsellampen for bryteren 3 slukkes og meldingen ”fil holder system deaktivert” vises på instrumentpanelet når bryteren 3 trykkes eller når alle sidefunksjonene er valgt bort i menyen ”Filholder system”.

Ved ny start av motoren fortsetter funksjonen den modusen som ble lagret da motoren sist ble stanset.

Bruk

Når funksjonen er aktivert, vises -varsellampen og de venstre og høyre linjene 4 i grått på instrumentpanelet.

Funksjonen er innstilt til å være aktiv når hastigheten er mellom ca. 65 km/t og 180 km/t, og når -varsellampen og venstre og høyre linjeindikatorer 3 er hvite.

Funksjonen reagerer når kjøretøyet krysser en linje uten at blinklysene er aktivert.

I disse tilfellene:

- Funksjonen utløser en handling på kjøretøyets styringssystem for å korrigere kjøreretningen

- Varsellampen og indikatoren 4 på siden av linjen som ble krysset, skifter til gult i instrumentpanelet.

Merk: Funksjonen godtar litt kutting av svinger.

Hvis det ikke er tilstrekkelig med en korrigering av styringen, skifter -varsellampen og indikatoren 4 på siden av linjen som ble krysset til rødt på instrumentpanelet, sammen med en vibrasjon i rattet.

Spesielle tilfeller

Når du bruker funksjonen:

- Hvis systemet ikke registrerer noen rattbevegelser fra føreren, lyser -varsellampen gult i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Behold kontroll” og en varsellyd.

Lydvarslet høres, og varsellampen og meldingen vises, inntil føreren tar kontroll.

- Hvis systemet er aktivt for lenge, avgis det en varsellyd, indikatorlampen 4 på siden av den aktuelle linjen blinker og varsellampen vises i gult inntil kjøretøyet igjen tas kontroll over.

Du kan når som helst avbryte korrigeringen av kjøreretningen ved å bevege rattet.

Midlertidig ikke tilgjengelig

- Svært raskt skifte av kjørefelt;

- Sammenhengende kjøring på en linje;

- ca. 4 sekunder etter skifte av kjørefelt;

- skarpe svinger;

- dårlig sikt;

- aktivering av retningslysene på én av sidene;

- kraftig akselerasjon;

- nødbremsing;

- bredden på kjørefeltet endres;

- det aktive nødbremsesystemet utløses.

Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises -varsellampen og de venstre/høyre korrigeringsindikatorene 3 i grått i instrumentpanelet.

Årsaker til at systemet ikke kan aktiveres

Systemet kan ikke aktiveres hvis:

- Revers er valgt;

- Siktfeltet til kameraet er tilsmusset

- Varsellampen û lyser.

-varsellampen og de venstre/høyre indikatorene vises i grått i instrumentpanelet.

Innstillinger

Se i instruksjonene for multimedieskjermen hvordan du får tilgang til funksjonsinnstillingene 2:

- ”Haptisk intensitet”: Juster rattvibrasjonen for funksjonen for varsling ved skifte av kjørefelt

- ”Følsomhet”: Juster følsomhetsnivået for linjeregistrering. Det gjør du ved å velge:

- ”Sent”: linje oppdaget ved kryssing

- ”Standard”: linje oppdaget rett før kryssing

- ”Tidlig”: linje oppdaget i nærheten

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en driftsfeil, forblir venstre og høyre linjeindikator og varsellampen grå på instrumentpanelet.

I enkelte tilfeller vises de sammen med følgende melding:

- ”Kjøre assistanse utilgjengelig”;

eller

- ”Fremre kamera må kontrolleres”;

eller

- ”Kjøre assistanse utilgjengelig”.

Avhengig av kjøretøy vises, i tillegg til meldingen, ©-varsellampen i instrumentpanelet.

Kontakt en godkjent forhandler.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at kameraet kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) i området rundt kameraet må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- frontruten er tilsmusset (med skitt, is, snø, kondens o.l.).

- Komplekse miljøer (f.eks. tunneler).

- Krevende værforhold (snø, mye regn, hagl, hålke etc.)

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.).

- veimerkingene er uregelmessige eller vanskelige å skille mellom (f.eks. delvis slettet, for stor avstand, ujevn veibane, etc.);

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.).

- Smal eller svingete vei (krappe svinger osv.).

- Kort avstand til kjøretøyet foran.

I dette tilfellet kan funksjonen ”Beskyttelse mot kjørefeltskifte” aktiveres feil eller ikke i det hele tatt.

Fare for uønsket, feil korrigering eller ingen korrigering av kjøreretningen.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- området rundt kameraet er skadet (på frontrutesiden eller bakspeilsiden);

- veien er glatt (snø, hålke, vannplaning, grus osv.);

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.);

- Frontruten er sprukket eller skadet (ikke utfør reparasjoner på frontruten i dette området, få den skiftet hos en autorisert forhandler)

- kjøretøyet tauer en tilhenger eller campingvogn;

- kjøretøyet kjører i et område med flere veimerker (et område med veiarbeid osv.).

vingelavkänning