Tilbake til listen

360°-KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjelp av informasjonen fra kameraer 12, og 3 i støtfangeren foran, dørspeilene og på bakluken, sammen med ultrasoniske følere 4 i støtfangerne, hjelper funksjonen til ved vanskelige manøvre (f.eks. parkering) ved å vise omgivelsene rundt kjøretøyet.

Merk: Pass på at kameraene ikke er tilsmusset (av smuss, søle, snø etc.).

Bruk

Kameraene overfører flere separate visninger til multimedieskjermen 5.

De hjelper deg med å følge med på omgivelsene rundt kjøretøyet:

- visning fremover (ved bruk av kamera 1): standard fremover og panoramautsikt fremover;

- Visning bakover (ved bruk av kamera 3): standard bakover og panoramautsikt bakover;

- fugleperspektiv (ved bruk av kameraene 12, og 3): standard fugleperspektiv og pop-up fugleperspektiv (når det oppdages et hinder);

- sett fra siden (ved bruk av kamera 2): sett fra frontsiden og fra siden bak;

- 3D visning;

- tilhenger visning.

De ultrasoniske følerne oppdager hindringer foran, bak og (kjøretøyavhengig) på sidene av bilen.

Frontkamera 1

Bildet fra frontkameraet vises på multimedieskjermen 5.

Ryggekamera 3

Bildet fra ryggekameraet vises på multimedieskjermen 5.

For ryggekameravisning viser multimedia-skjermen 5 et omvendt bilde av området bak bilen som i et sladrespeil.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar.

Føreren bør alltid være forberedt på plutselige hendelser under kjøring. Pass på at det ikke er noen små og smale bevegelige hindringer (som barn, dyr, rullestol, sykkel, stein, stolpe osv.) i blindsonen når du manøvrerer.

Visning av området foran eller bak bilen: Hvis du manøvrerer i en helling, kan gjenstander som vises på multimedieskjermen være nærmere eller lengre borte enn de virker.

Ta hensyn til dette når du beregner avstanden før en manøver.

Den ”fremover” eller ”bakover” visningen som overføres til multimediaskjermen 5, vises med en, to eller tre hjelpelinjer 67 og 8.

Dette systemet brukes først og fremst ved hjelp av flere målere (mobil for kjøreretning og fast for avstand).

Måler for fast klaring 6

Måleren for fast klaring består av fargede markører AB og C som viser avstanden bak kjøretøyet:

- A (rød) ca. 30 centimeter fra kjøretøyet;

- B (gul) ca. 70 centimeter fra kjøretøyet;

- C (grønn) ca. 150 centimeter fra kjøretøyet.

Bevegelig hjelpelinje 7

Dette vises i blått på multimedieskjermen 5. Det viser bilens relative kjøreretning i forhold til rattstillingen i visningen av området foran og bak bilen.

Hjelpelinje for tilhenger 8

Dette vises i blått på multimediaskjermen 5. Denne indikerer banen til trekkstangen i henhold til rattposisjonen.

Det gjør at sjåføren kan plassere tilhengerfeste så nært som mulig til trailerens tilhengerhode.

Hjelpelinjene i visningen av området foran, bak og på sidene av bilen er en fremstilling som er projisert på flat bakke. Denne informasjonen kan være misvisende når de overlapper en vertikal gjenstand eller et objekt som befinner seg på bakken.

Gjenstander som vises på kanten av multimedieskjermen kan være forvrengt.

I svært lyssterkt lys (snø, kjøretøy i sol osv.) kan kamerasikten påvirkes negativt.

I den kombinerte fremstillingen fra kameraene:

- kan opphevede gjenstander (fortau, kjøretøy, etc.) vises forvrengt i et fugleperspektiv;

- eventuelle gjenstander oppå kjøretøyet vises ikke.

Front sidekamera på førerside 2

Kamera 2, montert i dørspeilet, overfører sidevisning til multimediaskjermen 5.

Fra multimedieskjermen (kjøretøyavhengig) kan du skifte fra fugleperspektiv til å vise området foran bilen. Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Fugleperspektiv

Fugleperspektivet er en kombinert visning fra kameraene 12 og 3.

Det viser et bilde av toppen av kjøretøyet og omgivelsene.

Dette kan brukes til å bekrefte en visning av kjøretøyets posisjon i forhold til de umiddelbare omgivelsene (foran, bak og på sidene).

I ”fugleperspektiv”-modus er gjenstandene som vises på multimediaskjermen egentlig lengre borte enn det ser ut som. Ta hensyn til dette når du beregner avstanden før en manøver.

Sidevisninger

Ved å trykke på den dedikerte knappen 9 på multimedia-skjermen får du en visning som kombinerer et fugleperspektiv og to sidevisninger.

Panoramautsikt fremover eller panoramautsikt bakover

På multimedia-skjermen, ved å trykke på den dedikerte knappen 10, får du en panoramautsikt fremover.

Når revers er innkoblet, erstattes panoramautsikten fremover med panoramautsikt bakover.

Merk: Visning fremover eller bakover varierer avhengig av rattvinkelen for å forbedre sjåførens sikt.

Visning 3D

På multimedieskjermen, ved å trykke på den dedikerte knappen 11, får du en visning 3D som lar deg se kjøretøyet og omgivelsene i tre dimensjoner.

Tilhenger-visning

Hvis en tilhenger er festet når du kjører forover, trykker du på ”Tilhenger”-knappen fra ”Kjøretøy”-modus på multimediaskjermen 5 for å gjøre det mulig for kameraet 3 å overføre en visning av området rundt i omtrent 30 sekunder.

Fra multimediaskjermen, når systemet ”360° Kamera” vises, kan du endre visningene (f.eks. erstatte visning bakover med panoramautsikt bakover).

Hindringsoppdagelse

Når systemet er aktivert, hvis funksjonen ”Parkeringsassistanse” oppdager en eller flere hindringer rundt kjøretøyet, vises indikatorlinjen 12 på de forskjellige visningene.

I tillegg til lydvarslingen, viser indikatorlinjene avstanden til hindringer via ulike farger:

- grønn: hindring ca. 50-70 cm unna;

- gul: hindring ca. 30-50 cm unna;

- rød: hindring innenfor ca. 30 cm.

Disse indikatorlinjene viser også plasseringen av hindringene som er oppdaget i forhold til ”Bil”-symbolet.

For mer informasjon PARKERINGSASSISTENT.

Zoom auto funksjon

Hvis det oppdages et hinder i nærheten av kjøretøyets front- eller hekk bytter funksjonen ”Zoom auto” den gjeldende skjermen til en bestemt skjerm (ovenfra, fremover eller bakover).

For å aktivere eller deaktivere funksjonen ”Zoom auto”, se multimedia-instruksjonene.

Aktivering/deaktivering

Automatisk modus

Når bilen står i ro og motoren går, aktiveres automatisk modus når girspaken settes til revers. På 5-multimedieskjermen vises fugleperspektivvisningen og området bak bilen.

Hvis girspaken flyttes raskt til et forovergir, skifter bildet på 5-multimedieskjermen til visning av området foran bilen i fugleperspektiv.

Automatisk modus deaktiveres:

- etter ca. tre sekunder, når du skifter fra revers til nøytral posisjon (kjøretøy med manuell girkasse) eller i posisjon N eller P (på kjøretøy med automatisk girkasse);

- etter ca. tre minutter, hvis du gjør flere bevegelser forover eller bakover (f.eks. ved manøvrering), før du setter girspaken i nøytral posisjon (på kjøretøy med manuell girkasse) eller posisjon N i P (kjøretøy med automatisk girkasse);

- når kjørehastigheten forover er høyere enn 10 km/t.

Manuell modus

For å aktivere manuell modus: Mens kjøretøyet står stille og motoren er i gang, trykker du på ”360° Kamera”-menyen fra ”Kjøretøy”-modus på multimediaskjermen 5, slik at front- og fugleperspektiv vises på multimediaskjermen.

Manuell modus deaktiveres:

- når kjørehastigheten forover kommer opp i 10 km/t

- når girspaken ikke har vært brukt på omtrent tre minutter.

- Ikke bruk denne funksjonen når sidespeilene er felt inn

- Pass på at døren til bagasjerommet er skikkelig lukket før du bruker denne funksjonen.

- Ikke plasser gjenstander på eller foran kameraene.

Forskjell mellom beregnet og faktisk avstand

Kjøring eller rygging mot en bratt oppoverbakke

De faste hjelpelinjene 13 viser avstandene som nærmere enn de faktisk er.

Gjenstandene som vises på skjermen er i virkeligheten lengre borte i bakken.

Hvis skjermen for eksempel viser en gjenstand ved D, er den faktiske avstanden til gjenstanden ved E.

Kjøring eller rygging mot en bratt nedoverbakke

De faste hjelpelinjene 13 viser avstandene som lengre vekk enn de faktisk er.

Gjenstandene som vises på skjermen er derfor faktisk nærmere bilen.

Hvis skjermen for eksempel viser en gjenstand ved G, er den faktiske avstanden til gjenstanden ved F.

Kjøring eller rygging mot en utstående gjenstand

Sted H virker lengre borte enn sted J på skjermen. I virkeligheten er sted H på samme sted som K.

Banen som angis av de faste og bevegelige hjelpelinjene tar ikke hensyn til gjenstandens høyde. Det er derfor en viss fare for at kjøretøyet kan treffe gjenstanden ved rygging mot K.

Systembegrensninger

Systemet kan ikke vise gjenstander som befinner seg på visse områder.

Ved visning av området foran eller bak kjøretøyet, kan ikke systemet brukes til å vise en gjenstand i område L.

I fugleperspektivmodus kan ikke systemet brukes til å vise en stor gjenstand i område M (nær kanten av det viste området).

Justering av skjermen

Fra multimediaskjermen, når systemet ”360° Kamera” vises, kan du endre visningene (f.eks. erstatte visning bakover med panoramautsikt bakover).

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

Når girspaken står i R (automatisk girkasse) eller i Revers (manuell girkasse), kan du velge mellom følgende visninger:

- skjerm delt mellom visning av området bak bilen / fugleperspektiv;

eller

- panoramavisning bakover;

eller

- sidevisninger/fugleperspektiv (avhengig av kjøretøyet);

eller

- 3D visning (avhengig av kjøretøyet).

Når du skifter fra Revers til P (automatisk girkasse) eller til Nøytral (manuell girkasse), kan du velge mellom følgende visninger:

- skjerm delt mellom visning av området bak bilen / fugleperspektiv;

eller

- panoramavisning bakover (avhengig av kjøretøyet);

eller

- sidevisninger/fugleperspektiv (avhengig av kjøretøyet);

eller

- 3D visning (avhengig av kjøretøyet).

Når du skifter fra Revers til D (automatisk girkasse) eller til et gir (manuell girkasse), kan du velge mellom følgende visninger:

- skjerm delt mellom visning av området foran bilen / fugleperspektiv;

eller

- panoramavisning fremover;

eller

- sidevisninger/fugleperspektiv;

eller

- 3D visning.

Justering av kamerainnstillingene

Når ”360° Kamera”-systemet vises, trykker du på ”Innstillinger”-knappen multimediaskjermen for å legge til eller fjerne hjelpelinjene og justere kameraets bildeinnstillinger (lysstyrke, kontrast osv.).

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Merk: Av sikkerhetsmessige årsaker vises ikke bildene i menyen ”Innstillinger”-menyen mens kjøretøyet er i bevegelse.

360° 3D-kamera