Tilbake til listen

TELEFONANROP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Telefon”-meny

Åpne hovedmenyen og trykk på ”Telefon”.

Merk: Trykk på området A for å komme direkte til menyen ”Telefon” fra de fleste menyer.

Merk: Telefonen må være koblet til multimediesystemet når du skal ringe til noen. Se avsnittet Koble en telefon til/fra for mer informasjon.

Skjermen Anrop pågår

1 Kontaktnavn og -telefonnummer.

2 Sett nåværende anrop på vent.

3 Bruk tastaturet for å ringe et nummer.

4 Hurtigmeny.

5 Varighet for aktuelt anrop.

6 Overfør samtalen til telefonen.

7 Gå tilbake til forrige meny.

8 Avslutt anropet.

Ringe

Du kan foreta et anrop ved å velge:

- et nummer i anropsloggen fra ”Historikk” menyen11;

- en kontakt i telefonboken fra ”Telefonbok” menyen 10;

- knappene på tastaturer fra ”Slå” menyen 9.

Motta et anrop

Når du mottar et anrop, vises skjermbildet "Mottatte anrop" med følgende informasjon:

- navnet på kontakten (hvis nummeret er i listen over favoritter eller i telefonboken);

- nummeret til den som ringer (hvis nummeret ikke er i telefonboken);

- privat nummer (hvis nummeret ikke kan vises).

Svar

Trykk på Svar-tasten 16 for å ta i mot en samtale. Trykk på Avslutt anrop-tasten 12 for å avslutte samtalen.

Avvis et anrop

Avvis et innkommende anrop ved å trykke på Avvis-knappen 12. Personen som ringer til deg, viderekobles til mobilsvar.

Sett anropet på vent

Trykk på Hold-knappen 14. Multimediesystemet avslutter og setter innkommende anrop automatisk på vent. En syntetisk melding ber de som ringer å vente.

Overføre til telefonen

Trykk på Overfør-knappen 13 for å overføre anropet fra kjøretøyet til telefonen.

Merk: enkelte telefoner kan bli koblet fra multimediesystemet når et anrop overføres.

Tastatur

Trykk på Tastatur-tasten 15 for å få tilgang til tastaturet.

Du kan besvare/avslutte et anrop med et direkte trykk på kontroll 17 på rattet.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når kjøretøyet står stille.

Under et anrop

Under et anrop kan du gjøre følgende:

- juster lydstyrken med kontrollknappene under rattet eller med volumknappene på multimedieskjermen;

- avslutt et anrop ved å trykke på Avslutt anrop 8, eller ved å trykke på knappen 17 på rattet;

- sett et anrop på vent ved å trykke på 14-tasten. Trykk én gang til på 14-tasten for å gjenoppta et anrop som er satt på vent;

- overfør anropet til den tilkoblede telefonen ved å trykke på Overfør til telefon 13;

- trykk på 18 for å motta et nytt anrop og skifte mellom to anrop.

Merk: Når du svarer på det andre innkommende anropet, settes det første anropet automatisk på vent.

- trykk på 15-tasten for å vise tastaturet;

- trykk på 19 for å gå tilbake til den forrige menyen og de andre funksjonene.

Når du har avsluttet anropet, lar multimediesystemet deg ringe tilbake til anroperen.

Merk: Du kan motta et nytt anrop under en samtale, men du kan ikke starte et anrop til.

Konferansesamtale

Under et anrop har du mulighet til å invitere anroperen som du har satt på vent til å bli med på samtalen.

Gå til hurtigmenyen 4 og trykk på ”Koble smn. samtaler”-knappen for å aktivere konferansesamtalen.

USING THE TELEPHONE FUNCTION

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme