Tilbake til listen

LYTTE PÅ RADIO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Radio”-meny

Åpne hovedmenyen og trykk på ”Radio”. Hvis du lytter på en radiokanal, trykker du på snarveien i område A på en av sidene i menyene ”Navigasjon” eller ”Telefon”.

”Radio”-skjermbildet

1 Logoen til radiokanalen som spilles av nå.

2 Navnet og frekvensen til den aktuelle kanalen. Tekstinformasjon (artist, sang osv.).

3 Tilgang til manuell innlegging av ønsket frekvens.

4 Angir at funksjonene for trafikkinformasjon og kanalsporing er aktivert.

5 HD Radio Live.

6 Lagre kanalen som spilles av nå, i ”Lagret”.

7 Åpne hurtigmenyen.

8 Gå til neste eller forrige radiokanal.

9 Gå til neste eller forrige frekvens.

10 Linje for valg av frekvens.

11 Tilbake til det forrige skjermbildet.

12 Åpne menyen for lydkilder

Merk: Den tilgjengelige informasjonen avhenger av kanalen eller radiobåndet som er valgt.

Avhengig av modusen som er valgt, kan du kan velge en lagret kanal eller bla gjennom radiokanalene etter frekvens eller liste ved hjelp av knappene på rattstammekontrollen.

”Frekvens”-modus

Bruk denne modusen til å velge radiokanaler etter frekvenser i radiobåndet som er valgt. Du kan søke i frekvensområdet på to ulike måter:

- søk etter frekvens: søk gjennom frekvensene ved enten å trykke gjentatte ganger på 9-knappene eller flytte markøren på valglinjen 10.

- Søk etter kanal: Gå forover eller bakover til neste kanal ved å trykke på 8-knappene.

Velge et radiobånd

Velg ”FM”, ”AM” eller ”DAB” (digital radio) ved å trykke på ”Kilder” 12 på multimedieskjermen.

Du kan også velge radiobåndet ved hjelp av knappen på rattstammekontrollen.

Lagre en radiokanal som forhåndsinnstilling

Bruk denne funksjonen for å lagre kanalen som spilles av nå.

I ”Frekvens”-modus trykker du på 6-knappen eller holder inne logoen 1 til den aktuelle kanalen, og velger et spor du vil lagre den i (i en av de tre sidene 13) ved å holde inne sporet til det kommer et lydsignal.

Du kan lagre opptil 27 radiokanaler.

”Liste”-modus

I denne modusen kan du lete opp en kanal ved å finne navnet på den i en alfabetisk sortert liste.

Bla gjennom listen for å se alle kanalene. Radiokanalen 14 som du stanser ved spilles av. Du kan også velge en radiokanal fra listen for å lytte direkte til den.

Hvis radiokanalene ikke støtter RDS, eller hvis kjøretøyet befinner seg i et område med dårlig dekning, blir ikke kanalene vist med navn og logo vist på skjermen. Bare frekvensene vises øverst på listen.

Merk: Den tilgjengelige informasjonen avhenger av kanalen eller radiobåndet som er valgt.

”Lagret”-modus

Med modusen har du tilgang til radiostasjonene som tidligere er lagret. Du finner mer informasjon under ”Lagre kanal” i dette avsnittet.

Trykk på en av knappene 15 for å velge hvilken radiokanal du vil høre på.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

Hurtigmeny 7

Bruk hurtigmenyen 7 i en hvilken som helst modus for å åpne innstillingene og konfigurere følgende radiofunksjoner:

- ”Radioinnstillinger”;

- Innstillinger for lydmiljø;

- ”Lydinnstillinger”.

Se avsnittet ”Innstillinger” for mer informasjon.

”Radioinnstillinger”

I innstillingene kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- ”AM”;

- ”Radiotekst”;

- ”Region”;

- ”TA/i-Traffic”;

- ”Logo”;

- ”HD-radio”;

-...

”AM”

Du kan aktivere/deaktivere visning av AM-bølgebåndet i listen over lydkilder 11 ved å trykke ”ON” eller ”OFF”.

”Radiotekst”

(tekstinformasjon)

Noen FM-kanaler kringkaster tekstinformasjon knyttet til programmene (f.eks. sangtitler). Aktiver denne funksjonen for å se denne informasjonen.

Merknad: Denne informasjonen gis bare fra enkelte stasjoner.

”Region”

Frekvensen til en FM-kanal kan forandre seg etter det geografiske området. Aktiver denne funksjonen for å fortsette å lytte på samme radiokanal mens du skifter område. Audiosystemet sporer frekvensendringer automatisk uten avbrudd.

Hvis signalnivået faller og ”Region”-modus er av, skifter radioen til en ny frekvens som sender en regional versjon av stasjonen du lyttet til tidligere.

Merk:

- Kanaler i samme område sender av og til andre programmer eller bruker et annet navn på radiokanalen.

- Enkelte radiokanaler sender på regionale frekvenser. Hvis det er tilfelle:

- Hvis ”Region” er aktivert: Systemet skifter ikke til senderen i det nye området, men skifter normalt mellom sendere i det opprinnelige området.

- Hvis ”Region” ikke er aktivert: Systemet skifter til senderen i det nye området, selv om det sendes et annet program.

”TA/i-Traffic”

(trafikkmeldinger)

Når denne funksjonen er aktivert, kan du motta trafikkmeldinger (avhengig av land) hvis de sender på bestemte FM-radiokanaler.

Du må deretter velge frekvensen til stasjonen som sender trafikkinformasjon. Hvis en annen kilde spilles av (USB, Bluetooth), avbrytes denne automatisk når det mottas trafikkinformasjon.

”Simulcast”

Avhengig av landet bytter denne funksjonen fra en DAB-kanal til tilsvarende FM-kanal hvis det digitale signalet går tapt.

Hvis ”Simulcast FM/DAB” er aktivert, tar det noen sekunder før FM-systemet skifter til landsendt radio. Det kan oppstå en endring i lydstyrken.

Systemet skifter automatisk tilbake til DAB så snart det digitale signalet mottas.

Merk: under simultansendingen kommer ”FM>” foran stasjonsnavnet.

”DAB prioritet”

Avhengig av landet kan du bruke denne funksjonen til å velge en FM-kanal (hvis ønsket radiokanal også er tilgjengelig som digital), og bytte til tilsvarende DAB-kanal for å få bedre lydkvalitet.

Merk: ved DAB-prioritet kommer ”DAB>” foran stasjonsnavnet.

”Bildeserie”

Avhengig av landet kan du bruke denne funksjonen til å vise informasjon om programmet, musikken eller været i stedet for logoen når du lytter til enkelte DAB-radiokanaler.

Avhengig av hvilken digitalradiokanal det lyttes til, kan den sende bilder som inneholder visuell informasjon om disse elementene.

Merknad: denne informasjonen gis bare fra enkelte stasjoner.

Innstillinger for lydmiljø

I innstillingene kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- ”Naturlig”;

- ”Live”;

- ”Club”;

- ”Lounge”;

-...

Merk: Listen over Equaliser-moduser kan variere alt etter utstyret.

”Lydinnstillinger”

Fra denne menyen kan du angi følgende:

- ”Bass boost”: bruk denne funksjonen for å forsterke/redusere basslyden.

- ”Bass/middels/treble”: bruk denne funksjonen for å forsterke/redusere bassen, mellomtonene eller diskanten.

- Hastighetsavhengig lydstyrkekontroll: når denne funksjonen er aktivert, blir lyden for audiosystemet justert i forhold til kjørehastigheten. Du kan justere følsomheten eller deaktivere funksjonen.

-...

Du finner mer informasjon i avsnittet ”Innstillinger” om de ulike innstillingene.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

USING THE RADIO FUNCTION

Selv om denne videoen ikke er produsert med ditt kjøretøy, så er prinsippet som beskrives det samme