Tilbake til listen

PARKERINGSASSISTENT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funksjonsprinsipp

Det er plassert ultrasoniske følere i støtfangeren bak (og i støtfangeren foran, avhengig av kjøretøyet), vist med pilene 1, for å måle avstanden mellom bilen og eventuelle hindringer ved rygging.

Målingen varsles med lydsignaler som øker i hyppighet desto nærmere bilen kommer hindringen, helt til de blir et kontinuerlig lydsignal når du er ca. 30 centimeter fra hindringen.

Systemet oppdager hindringer foran, bak og på sidene av bilen (kjøretøyavhengig).

Parkeringshjelpen aktiveres bare når kjørehastigheten er under ca. 10 km/t.

Funksjonen tar ikke hensyn til tauing eller bæresystemer som ikke gjenkjennes av systemet.

Plassering av de ultrasoniske sensorene 1

Pass på at de ultrasoniske sensorene indikert av pilene 1 ikke er tildekket (av smuss, søle, snø, dårlig montert/festet nummerskilt), utsatt for støt, endret (inkludert lakkering) eller hindret av tilbehør som er montert bak og/eller, avhengig av kjøretøyet, foran eller på sidene av kjøretøyet.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel som bruker lydsignaler til å indikere avstanden mellom kjøretøyet og en hindring mens du rygger.

Dette skal ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar under rygging.

Føreren må alltid være forberedt på plutselige hendelser under kjøring. Påse alltid at det ikke er noen små og smale bevegelige hindringer (som barn, dyr, rullestol, sykkel, stein, stolpe osv.) i blindsonen når du manøvrerer.

Merk: Skjermen 2 viser kjøretøyets omgivelser og sender lydsignaler.

Du må kjøre et par meter for å aktivere sidedeteksjon.

Hvis alle områder har grå bakgrunn, overvåkes hele området rundt kjøretøyet:

- A: analyse av kjøretøyets omgivelser pågår

- B: analyse av kjøretøyets omgivelser er utført.

Bruk

De fleste gjenstander som befinner seg i området rundt fronten, bakparten og sidene blir oppdaget.

Frekvensen til lydsignalet øker etter hvert som hindringen kommer nærmere, og blir til et sammenhengende lydsignal når sideavstanden er ca. 20 cm og ca. 30 cm for hindringer foran og bak. De grønne, oransje (eller gule på noen modeller) og røde sonene vises på skjermen C.

Merk: Hvis du endrer kjøreretningen under en manøver, kan det hende at et varsel om et eventuelt sammenstøt blir forsinket.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant eller andre gjenstander på gaten) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. deformering av en aksel).

For å sikre kjøretøyet mot uhell, bør du få det sjekket av en autorisert forhandler.

Oppdagelse av hindringer på siden

Systemet bestemmer banen til kjøretøyet i forhold til hjulretningen og varsler føreren om eventuelle farer og hindringer 3 på siden av kjøretøyet.

Hvis en sidehindring oppdages:

- Lydsignalet kommer raskere, og det lyder sammenhengende etter hvert som hindringen nærmer seg. Det vises grønne, oransje og røde soner på skjermen D

- Hvis det ikke er fare for å treffe noe, hører du ingen lydsignaler når hindringen kommer nærmere. Grønne, oransje og røde soner vises spredt på skjermen D

Merk: Hvis du endrer kjøreretningen under en manøver, kan det hende at et varsel om et eventuelt sammenstøt blir forsinket.

Kjøretøy med multimedieskjerm

Aktivering/deaktivering

Se instruksjonene for multimediesystemet hvis du vil vite mer om hvordan du bruker multimedieskjermen 4 til å aktivere eller deaktivere de forskjellige sonene som dekkes av de ultrasoniske følerne.

Velg ”ON” eller ”OFF”.

Justering

Avhengig av kjøretøyet kan enkelte innstillinger justeres fra multimedieskjermen 4 mens motoren er i gang. Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Lydstyrke for parkeringsavstandskontrollen

Juster lydstyrken for parkeringsavstandskontrollen ved å trykke på + eller -.

Systemlyd

Gjør det mulig å velge systemlyd.

Deaktivering av systemlyden

Aktiver eller deaktiver lyden for parkeringsavstandskontrollen.

Merk: Hvis du slår av lyden, blir du ikke varslet med lydsignal når en hindring nærmer seg.

Når du starter motoren, husker systemet den siste stillingen som ble lagret før tenningen ble slått av.

Når kjøretøyet har en hastighet under omtrent 10 km/t, kan enkelte lyder (fra motorsykler, lastebiler, trykkluftbor o.l.) utløse lydvarslet for parkeringsavstandskontrollen.

Kjøretøy uten multimedieskjerm

Aktivering/deaktivering

Stans kjøretøyet og trykk på bryteren 6 for å deaktivere parkeringsassistenten. Varsellampen 5 i bryteren tennes. Trykk én gang til på bryteren 6 for å aktivere funksjonen. Indikatorlyset i 5-bryteren slukner.

Når du starter motoren, husker systemet den siste stillingen som ble lagret før tenningen ble slått av.

Spesialfunksjon på kjøretøy med parkeringsassistent foran, bak og på siden

Du kan også aktivere/deaktivere funksjonen fra instrumentpanelet:

- stans bilen, og trykk flere ganger på bryteren 7 til du kommer til fanen ”Bil”;

- Trykk flere ganger på 8- eller 9-kontrollen til du kommer til menyen ”Innstillinger” Trykk på bryteren 10 OK;

- Trykk flere ganger på 8- eller 9-kontrollen til du kommer til menyen ”PARK. ASSIST.” Trykk på bryteren 10 OK

- velg ”ON” eller ”OFF” for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Hvis knappen 6 ikke kan brukes til å aktivere parkeringsassistenten på nytt, må du kontrollere at funksjonen ikke har blitt deaktivert i instrumentpanelet. Hvis du vil aktivere den på nytt, kan du se avsnittet ”Spesialfunksjon på kjøretøy med parkeringsassistent foran, bak og på siden”.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant eller andre gjenstander på gaten) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. deformering av en aksel).

For å sikre kjøretøyet mot uhell, bør du få det sjekket av en autorisert forhandler.

Justering

- Stans bilen og trykk flere ganger på 7-bryteren til du kommer til Bil-fanen

- Trykk flere ganger på 8- eller 9-kontrollen til du kommer til menyen ”Innstillinger” Trykk på bryteren 10 OK

- Trykk flere ganger på 8- eller 9-kontrollen til du kommer til menyen ”PARK. ASSIST.” Trykk på bryteren 10 OK

- Velg Lydvarselvolum for å justere volumet for parkeringsassistenten ved hjelp av kontroll 8 eller 9.

Automatisk deaktivering av parkeringsavstandskontrol-len

Systemet deaktiveres

- når hastigheten blir over omtrent 10 km/t

- når kjøretøyet har stått stille lengre enn omtrent tre sekunder, og en hindring oppdages (for eksempel i trafikkstans o.l.), avhengig av kjøretøymodell

- når girspaken står i nøytral stilling for manuell girkasse, eller girvelgeren står i stilling N eller P for automatisk girkasse

- når det blir oppdaget en driftsfeil

Merk: Hvis kjøretøyet er utstyrt med et tilhengerfeste som er godkjent av systemet, er bare parkeringsassistenten bak deaktivert.

Manuell deaktivering av parkeringsassistenten

Funksjonen må deaktiveres hvis

- du tauer eller har montert tilhengerutstyr o.l. som ikke gjenkjennes av systemet, foran de ultrasoniske følerne;

- I tilfelle skade på de ultrasoniske følerne.

Funksjonsfeil

Når systemet oppdager en driftsfeil, høres et lydsignal i omtrent tre sekunder hver gang reversgiret velges, sammen med meldingen Kontroller Parkeringsensor som vises på instrumentpanelet. Kontakt en godkjent forhandler.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at sensorene kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Alt arbeid i området rundt følerne (reparasjoner, utskiftinger o.l.) må utføres av kvalifisert personell.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Systemforstyrrelse

Eksempler på forhold som kan påvirke eller forstyrre systemet:

- krevende værforhold (regn, snø, hagl, hålke osv.);

- ved eksponering for sterke elektromagnetiske bølger (under høyspenningslinjer osv.);

- enkelte typer støy (motorsykler, lastebiler, trykkluftbor osv.);

- det er montert en ikke-kompatibel tauekule eller krok;

- ...

Fare for falske alarmer eller manglende varslinger.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, skal det deaktiveres og en autorisert forhandler kontaktes.

Begrensninger av systemets bruk

- Området rundt følerne må holdes rent og fritt for endringer eller tilbehør som kan påvirke systemet.

- Mindre synlige trafikanter i nærheten av bilen (motorsykler, sykler, fotgjengere, etc.) blir ikke alltid oppdaget av systemet.

- Systemet oppdager kanskje ikke objekter som er for nær kjøretøyet.

- Det kan hende at systemet ikke varsler deg hvis det er stor forskjell på kjørehastigheten til andre kjøretøyer eller objekter.

- Når det er en endring i banen under en manøver, kan systemet være tregt med å rapportere hindringer.

- Når kjøretøyet tauer en tilhenger, må det bakre parkeringshjelpsystemet deaktiveres.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- Området rundt følerne er skadet.

- Kjøretøyet er utstyrt med en tilhengerfeste som ikke gjenkjennes av systemet (elektrisk adapter, kule, krok osv.).

PARKERINGSASSISTANS FRAM, PÅ SIDORNA OCH BAK

EASY PARK ASSIST