SETEBELTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bruk alltid setebeltet når du kjører. Du må også alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg i.

Før start må du først justere førerstillingen, og deretter be alle passasjerer om å justere setebeltene sine for å sikre optimal beskyttelse.

Justere førerposisjon

- Sett deg godt tilbake i setet (ta av deg jakke eller genser osv.). Dette er viktig for å sikre at ryggen er riktig plassert;

- juster avstanden mellom setet og pedalene. Setet skal være så langt tilbake som mulig, men du må fortsatt kunne trykke pedalene helt ned. Seteryggen skal være justert slik at armene er noe bøyd når du holder i rattet;

- juster stillingen til nakkestøtten. For maksimal sikkerhet må hodet være så nærme nakkestøtten som mulig;

- juster høyden på setet. Denne justeringen gjør at du kan velge seteposisjonen som gir deg best mulig sikt;

- juster rattstillingen.

Pass på at baksetet er låst i riktig stilling slik at setebeltene fungerer som de skal BAKSETE: Funksjoner BAKSETER: funksjoner.

Feiljusterte eller vridde setebelter kan føre til personskade hvis det skjer en ulykke.

Bruk ett setebelte per person, enten det er et barn eller en voksen.

Selv gravide skal bruke et setebelte. I dette tilfellet må du sørge for at beltet i fanget ikke legger for mye trykk på magen, men det må ikke være slakt.

Justere setebeltene

For riktig justering og plassering av setebeltene ved alle setene:

- juster setene (seteposisjon og seteryggvinkel hvis tilgjengelig);

- sitt med ryggen godt mot seteryggen;

- flytt skulderstroppen 1 så nærme halsgropen som mulig, uten at den hviler mot den (juster høyden til setebeltet, hvis tilgjengelig) og pass på at skulderstropp 1 er i berøring med skulderen;

- plasser hoftestroppen 2 slik at den ligger flatt på lårene og mot bekkenet.

Setebeltet må brukes så nærme kroppen som mulig. Unngå for eksempel å bruke store klær eller å ha store gjenstander under beltet osv.

Låse

Trekk ut beltet langsomt og jevnt, og sørg for at spennen 3 låses i sperren 5 (kontroller at den er låst ved å dra i spennen 3).

Hvis beltet sitter fast, lar du det gå litt tilbake før du prøver å trekke det ut igjen.

Hvis setebeltet sitter helt fast, drar du langsomt, men bestemt slik at litt over 3 cm trekkes ut. La det gå helt tilbake før du prøver å trekke det ut igjen.

Hvis det fortsatt er et problem, må du kontakte en godkjent forhandler.

Låse opp

Trykk på knappen 4 så trekkes setebeltet inn igjen av spolen. Før beltet tilbake.

ß Varsellampe for påminnelse om setebeltet til førersetet, og varsellampene for påminnelse om setebeltet til passasjersetet foran (kjøretøyavhengig)

Dette blir vist på midtre skjerm A hvis bilens tenning skrus på og hvis setebeltet på fører- og/eller passasjersiden (hvis det sitter noen i passasjersetet) ikke er festet.

Hvis det sitter noen i setet, og ett av de tre setebeltene ikke er festet eller løsnes mens bilen beveger seg i en hastighet over ca. 20 km/t, blinker ß-varsellampen og det høres et lydsignal i ca. 120 sekunder (avhengig av kjøretøy).

Merk: Et objekt plassert i passasjersetet foran kan aktivere varsellampen i noen tilfeller (avhengig av kjøretøy).

Påminnelse for sikkerhetsbelte bak, standard chassisversjon

(kjøretøyavhengig)

6-grafikken vises i instrumentpanelet når bilenstenningen slås på. Dette informerer føreren om festestatus for hvert av baksetebeltene:

- Åpner en dør;

- Fester eller løsner et sikkerhetsbelte i baksetet.

Forstå grafikken 6:

- grønn varsellampe: Setebelte festet;

- rød varsellampe: Setebelte løsnet.

Når kjørehastigheten er under ca. 20 km/t, vises grafikken 6 i ca. 60 sekunder hver gang et av setebeltene bak festes eller løsnes.

Når kjørehastigheten kommer opp i eller overstiger 20 km/t og hvis ett av setebeltene i baksetet løsnes under kjøreturen

- blinker varsellampen ß på den midtre skjermen;

og

- høres det et lydsignal i ca. 30 sekunder;

og

- vises symbolet 6 i minst 60 sekunder, og symbolet for det aktuelle setet skifter til rødt.

Kontroller alltid at passasjerene i baksetet har festet sikkerhetsbeltet riktig, og at antall viste sikkerhetsbelter stemmer overens med antall passasjerer i baksetet.

Påminnelse for sikkerhetsbelte bak, standard chassisversjon

(fortsettelse)

7-grafikken vises i instrumentpanelet når bilenstenningen slås på. Dette informerer føreren om festestatus for hvert av baksetebeltene:

- Åpner en dør;

- Fester eller løsner et sikkerhetsbelte i baksetet.

Forstå grafikken 7:

- hvitt symbol: setebelte festet;

- svart symbol: setebelte løsnet.

Når kjørehastigheten er under ca. 20 km/t, vises grafikken 7 i ca. 60 sekunder hver gang et av setebeltene bak festes eller løsnes.

Når kjørehastigheten kommer opp i eller overstiger 20 km/t og hvis ett av setebeltene i baksetet løsnes under kjøreturen

- blinker varsellampen ß på den midtre skjermen;

og

- høres det et lydsignal i ca. 30 sekunder;

og

- vises grafikken 7 i minst 60 sekunder, og symbolet for det aktuelle setet skifter til svart.

Kontroller alltid at passasjerene i baksetet har festet sikkerhetsbeltet riktig, og at antall viste sikkerhetsbelter stemmer overens med antall passasjerer i baksetet.

Påminnelse for sikkerhetsbelte bak, lang chassisversjon

(kjøretøyavhengig)

8-grafikken vises i instrumentpanelet når bilenstenningen slås på. Dette informerer føreren om festestatus for hvert av baksetebeltene:

- åpner en dør;

- et sikkerhetsbelte bak er festet/løsnet;

- et sete fjernes/settes på plass BAKSETE: Funksjoner.

Forstå grafikken 8:

- grønn varsellampe: Setebelte festet;

- rød indikator: Det sitter noen i setet og setebeltet er ikke festet;

- grått symbol: det sitter ikke noen i setet;

- hvitt kryss: Setet er fjernet fra bilen eller har ikke blitt koblet til kjøretøyet elektrisk, eller det er en feil med setets tilkobling til bilen BAKSETE: Funksjoner.

Varsellampen ß på den midtre skjermen lyser også når tenningen slås på hvis det sitter noen i baksetet og setebeltet ikke er festet.

Når kjørehastigheten er under ca. 20 km/t, vises varsellampen ß på den midtre skjermen hvis sitter det sitter noen i baksetet og setebeltet løsnes. Dette vises sammen med symbolet 8 som vises i ca. 60 sekunder hver gang ett av setebeltene bak festes eller løsnes.

Når kjørehastigheten kommer opp i eller overstiger 20 km/t og hvis ett av setebeltene i baksetet ikke er festet eller løsnes under kjøreturen,

- blinker varsellampen ß på den midtre skjermen;

og

- høres et lydsignal i ca. 120 sekunder;

og

- vises symbolet 8 i minst 180 sekunder, og symbolet for det aktuelle setet skifter til rødt.

Kontroller alltid at passasjerene i baksetet har festet sikkerhetsbeltet riktig, og at antall viste sikkerhetsbelter stemmer overens med antall passasjerer i baksetet.

Merk: i noen tilfeller kan varsler aktiveres hvis et objekt plasseres i et av baksetene, avhengig av kjøretøyet.

Påminnelse for sikkerhetsbelte bak, lang chassisversjon

(fortsettelse)

Hvis ett eller flere bakseter ikke er koblet til kjøretøyet, vises "Baksete frakoblet"-meldingen i instrumentpanelet i ca. fem sekunder:

- når tenningen er slått på, hvis minst ett av setene ikke er koblet til;

- når tenningen er på og et sete kobles fra.

Hvert av de frakoblede setene vises med et hvitt kryss på grafikken 9.

Hvis et sete 9 vises med et hvitt kryss på grafikken, men det er i kjøretøyet, må setekontakten kobles til i henhold til prosedyren for setemontering.

Hvis det fortsetter å vises, må du kontakte en godkjent forhandler.

Hvis det er en feil med setets tilkobling til kjøretøyet, vises "Sjekk sete forbindelse"-meldingen i instrumentpanelet 9 sammen med grafikken med et hvitt kryss og varsellyset.

Kontakt en godkjent forhandler.

Når du har satt på plass et sete i bilen, må du koble til setekontakten igjen. Hvis ikke vises ikke festestatusen til setebeltet med grafikken 9.

Justere høyden på setebeltene foran

Trykk på knappen 10 for å justere høyden på setebeltet slik at skulderstroppen sitter som vist tidligere. Trykk på knappen 10 og løft eller senk setebeltet. Sørg for at setebeltet er skikkelig låst på plass etter at du har justert det.

Open Sesame-modell for setebeltet for passasjersiden foran

Trekk langsomt ut beltet 11.

Fest skyvespennen 12 i sperren 13.

Modell med forsete for to

Under normale forhold skal det midtre setebeltet festes når ingen sitter i setet.

Setebeltet på siden i baksetet 14

(standard chassisversjon)

Beltene festes, løsnes og justeres på samme måte som setebeltene foran.

Setebeltet i midten bak

(standard chassisversjon)

Trekk langsomt ut beltet 15.

Fest beltet 16 i den røde spennen 17.

Påse at setebeltene bak er riktig plassert og at de fungerer som de skal hver gang baksetet flyttes.

Sideseter bak andre rad 18

(lang chassisversjon)

Beltene festes, løsnes og justeres på samme måte som setebeltene foran.

Setebelte bak på andre rad

(lang chassisversjon)

Trekk belte 20 langsomt ut fra holderen 19.

Klikk spenne 21 inn i svart sperre 22.

Skyv den siste spennen 24 inn i den rød mottakeren 23.

For å oppbevare sikkerhetsbeltet, før det inn i huset 19 og, avhengig av bilen, fest spennen 21 til magneten B.

Setebelter bak på tredje rad 25

(lang chassisversjon)

Beltene festes, løsnes og justeres på samme måte som setebeltene foran.

Baksetefunksjoner

BAKSETE: Funksjoner

Hver gang baksetene flyttes, må du kontrollere at setebeltene bak er plassert riktig og fungerer som de skal.

Følgende informasjon gjelder setebeltene foran og bak i kjøretøyet.

- Komponentdelene på det originale sikkerhetsutstyret (belter, seter og tilhørende fester) skal ikke på noen måte endres. Kontakt en godkjent forhandler hvis det f.eks. skal monteres barnesete.

- Ikke bruk enheter som gir slakk i beltene (f.eks. klesklyper, klips osv.). Setebelter som sitter for løst, kan føre til personskade hvis det skjer en ulykke.

- Legg aldri skulderstroppen under armen eller bak på ryggen.

- Ikke bruk det samme beltet for mer enn én person, og ikke hold et (små)barn på fanget med setebeltet rundt barnet.

- Beltet skal aldri være vridd.

- Etter en ulykke, må setebeltene kontrolleres og eventuelt skiftes. Skift alltid setebeltene så snart de viser tegn på slitasje.

- Når baksetet legges tilbake, må du påse at setebeltene og spennene er riktig plassert slik at de kan brukes som de skal.

- Pass på at setebeltespennen er satt inn i riktig sperre.

- Påse at ingen gjenstander er plassert i området rundt setebeltesperren. Det kan hindre at beltet festes skikkelig.

- Påse at setebeltespenne er skikkelig plassert (den skal ikke være skjult, klemt eller flattrykt under personer eller gjenstander).

OPEN SESAME BY RENAULT