Tilbake til listen

MOTORVEI OG TRAFFIKKASSISTENT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Motorvei- og trafikkhjelp er et kjørehjelpsystem som er utviklet for bruk på lange turer på motorveier, der trafikken flyter eller i trafikkorker.

Avhengig av kjøretøyet, omfatter dette systemet den adaptive fartsholder-funksjonen Stop and Go ADAPTIV FARTSHOLDER og ”filsentrerings”-funksjonen.

Når disse to funksjonene er aktivert samtidig, kan føreren:

- opprettholde kjørehastigheten basert på en tidligere lagret hastighet;

- justere avstanden mellom kjøretøyet og kjøretøyet foran;

- dirigere kjøretøyet til midten av kjørefeltet

Funksjonen Stop and Go adaptiv fartsholder

Basert på informasjon fra en radar eller et kamera gir Stop and Go adaptiv fartsholder-funksjonen deg mulighet til å holde en valgt hastighet, kjent som marsjfart, samtidig som du holder trygg avstand til kjøretøyet foran i samme kjørefelt.

Hvis kjøretøyet foran deg stanser, bremser Stop and Go den adaptive fartsholderen bilen din ned til fullstendig stopp før den kjører videre igjen.

Systemet styrer akselerasjon og fartsreduksjon for kjøretøyet ved å bruke motoren og bremsesystemet.

Funksjonen Stop and Go adaptiv fartsholderen kan aktiveres fra 0 til 170 km/t i henhold til forholdene på veien (trafikk, vær o.l.).

Den er representert med følgende symbol ADAPTIV FARTSHOLDER.

Merk:

- Føreren er ansvarlig for å følge fartsgrensene og holde trygg avstand i samsvar med trafikkreglene i det landet han/hun befinner seg.

- Den adaptive Stop and Go fartsholderen kan bremse kjøretøyet med opptil en tredjedel av bremsekapasiteten. Avhengig av situasjonen kan føreren bli nødt til å bremse kraftigere.

Stop and Go adaptiv fartsholder utløser ikke en nødstopp og bremseegenskapene er begrenset.

Viktig: Du bør holde føttene i nærheten av pedalene og hendene på rattet hele tiden for å være klar i tilfelle.

Filsentreringsfunksjonen

Ved hjelp av informasjon fra et kamera manipulerer filsentreringsfunksjonen styresystemet for å dirigere kjøretøyet til midten av kjørefilen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Stop and Go adaptiv fartsholder er aktivert ADAPTIV FARTSHOLDER.

Hvis forholdene tillater det, er funksjonen tilgjengelig mellom:

- rundt 0 og 160 km/t med et kjøretøy foran;

eller

- rundt 60 og 160 km/t uten et kjøretøy foran.

Filsentreringsfunksjonen er en komfortfunksjon. Den er representert med symbolet .

Merk: I skarpe svinger har funksjonen begrenset lateral bevaringskapasitet, og føreren må derfor straks ta kontroll over rattet.

Tilleggsinformasjon

Avhengig av kjøretøyet kan funksjonen ”Motorvei- og trafikkhjelp” brukes med andre funksjoner for førerhjelp.

Vær oppmerksom på at:

- aktivering av hastighetsbegrenseren deaktiverer systemet;

- systemet ikke kan aktiveres når funksjonen ”Parkeringsassistent” er aktiv;

- aktivering av funksjonen ”Filsentrering” fører til avbrudd av funksjonene ”Filskiftevarsel” eller ”Kjørefeltassistent” hvis disse er aktivert. De reaktiveres når føreren bestemmer seg for å stanse funksjonen ”Filsentrering”.

Datamaskin 1

Mottar informasjon fra radaren og kameraet for å bestemme bilens kjøreretning og hastighet (akselerasjon eller bremsing). Den styrer blant annet aktivering/deaktivering av systemet (døråpning osv.).

Kamera 2

Registrerer merkingen av veibanen og posisjonen til kjøretøy i de andre kjørefeltene. Utfyller informasjonen fra 6-radaren.

Hold frontruten ren (fri for smuss, søle, snø osv.).

Elektronisk parkeringsbrems 3

Holder kjøretøyet stille under visse forhold.

Servostyring 4

Hjelper til med å bevege forhjulene i kjøreretningen til bilen basert på signaler fra 1 datamaskinen. Den registrerer også om føreren holder hendene på rattet.

Motordatamaskin 5

Kontrollerer og kommanderer motoren til å utføre nødvendig akselerasjon.

Radar 6

Beregner avstanden mellom bilen din og kjøretøyet foran.

Systemets maksimale rekkevidde er ca. 150 m, men kan variere avhengig av kjøreforholdene (terreng, værforhold osv.)

Sørg for at radarområdet ikke er hindret (smuss, søle, snø, et dårlig festet skilt foran), bulket, endret (inkludert maling) eller skjult av et tilbehør som er montert på fremsiden av kjøretøyet (på grillen eller logo osv.).

Aktiv kjøretøykontroll 7

Dette systemet gir informasjon om kjøretøyets dynamikk til styringsenheten 1 (hastighet, sideakselerasjon osv.), og bruker bremsesystemet til å kontrollere fartsreduksjon og holde bilen i ro.

Radar- og kamerasonene må holdes rene og uten noen form for manipuleringer for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Kontroller

8 Innstillinger for trygg avstand

9 Sett aktive funksjoner i ventemodus (og lagre kjørehastigheten) (0).

10 Stop and Go Stopp/start-bryter for adaptivt fartsholdersystem .

11 Aktiverings-/deaktiveringsbryter for filsentreringsfunksjonen.

12 Bryter for å aktivere, lagre og redusere kjørehastigheten (SET/-).

13 Bryter for å aktivere og redusere kjørehastigheten, eller hente den lagrede kjørehastigheten (RES/+).

Vises i instrumentpanelet

14 Varsellampe for Stop and Go adaptiv fartsholder .

15 Varsellampe for filsentreringsfunksjon.

16 Kjøretøy foran.

17 Markering av venstre-og høyre sidelinjer.

18 Lagret trygg avstand.

19 Lagret kjørehastighet.

20 Varsellampe for registrering av hånd av rattet.

Ratt 21

Føreren må alltid holde hendene på rattet. Hvis det brukes mye kraft når du vrir på rattet, settes filsentreringsfunksjonen i ventemodus slik at føreren kan gjenvinne kontrollen over kjøretøyet.

Under visse forhold (skarpe svinger osv.) kan en vibrering utløses på rattet for å varsle føreren om at vedkommende må ta tilbake kontrollen over kjøretøyet.

Hvis føreren ikke håndterer rattet (ingen hender registreres), deaktiveres filsentreringsfunksjonen etter flere varsler.

Aktivering av filsentreringsfunksjonen

Når Stop and Go adaptiv fartsholder er aktivert ADAPTIV FARTSHOLDER, trykker du på 11 for å aktivere filsentreringsfunksjonen. Meldingen ”Fil sentrering aktivert” vises i instrumentpanelet sammen med varsellampen 15 og symbolet for å bekrefte at funksjonen er aktivert.

Merk: Du må holde hendene på rattet når du bruker filsentreringsfunksjonen. -symbolet vises for å bekrefte at funksjonen er aktivert.

Varsellampen 15 lyser grønt og venstre og høyre linjeindikator 17 vises i instrumentpanelet for å bekrefte at funksjonen er aktivert og dirigerer kjøretøyet til midten av kjørefeltet.

Merk: Hvis du trykker på knappen 11 når Stop and Go adaptiv fartsholder ikke er aktivert, vises meldingen ”Aktiver først adap.fartsholder” i instrumentpanelet.

Filsentreringsfunksjonen er i ventemodus

Filsentreringsfunksjonen settes automatisk i ventemodus når:

- Stop and Go adaptiv fartsholder settes i ventemodus ADAPTIV FARTSHOLDER;

- systemet ikke lenger registrerer linjene eller bare én linje registreres i feltet;

- kjørefeltet er for smalt eller for bredt;

- systemet ikke registrerer noen hender på rattet;

- Svingen er for skarp

- kjørehastigheten er over ca. 160 km/t

- kjørehastigheten er under rundt 60 km/t uten kjøretøy foran;

- kjøretøyet berører eller bryter en linje;

- systemet er midlertidig forstyrret (f.eks. radarkameraet er tilsmusset med skitt, søle, snø, kondens o.l.).

Enkelte handlinger utført av føreren kan også stoppe filsentreringsfunksjonen:

- aktivering av indikatorene;

- det brukes for mye kraft når du håndterer rattet.

Ventemodus bekreftes med varsellampen 15 samt venstre og høyre linjeindikator 17 vist i grått på instrumentpanelet.

Når betingelsene er oppfylt, dirigerer funksjonen kjøretøyet til midten av kjørefeltet igjen. 15 -varsellampen og venstre og høyre linjeindikator 17 vises i grønt i instrumentpanelet.

Du kan når som helst endre kjøreretningen ved å vri på rattet.

Viktig: Du bør holde føttene i nærheten av pedalene og hendene på rattet hele tiden for å være klar i tilfelle.

Varsel for registrering av hånd av rattet.

Når filsentreringsfunksjonen ikke lenger registrerer hendene på rattet, utløses flere varselsnivåer:

- Etter 15 sekunder vises meldingen ”Behold hendene på rattet” i gult i instrumentpanelet 22;

- etter ca. 30 sekunder vises meldingen ”Behold hendene på rattet” i instrumentpanelet 22 og varsellampen 20 vises i rødt, sammen med et lydsignal med gradvis økende volum;

- etter ca. 45 sekunder går lydkildene i ventemodus, lydsignalet høres kontinuerlig, varsellampen 20 slukkes og meldingen ”Fil sentrering deaktivert” vises i rødt i instrumentpanelet 22: Filsentreringsfunksjonen er deaktivert.

Merk: I enkelte situasjoner kan det hende at filsentreringsfunksjonen ikke lenger registrerer hendene på rattet, og det kan høres et lydsignal:

- kjøretøyet beveger seg langs et langt, rett kjørefelt og førerens hender beveger seg ikke på rattet;

- føreren holder rattet svært lett;

-...

Hvis filsentreringsfunksjonen er deaktivert på grunn av at førerens hender ikke er registrert på rattet, fortsetter funksjonen Stop and Go adaptiv fartsholder å fungere.

I de to første varselsnivåene stanser systemet varslene når det registrerer at førerens hender er på rattet. Funksjonen fortsetter å dirigere kjøretøyet til midten av kjørefeltet.

I tilfelle en skarp sving

Hvis det er en skarp sving, og avhengig av kjørehastigheten, er funksjonens sideholdeegenskaper begrenset og krever at føreren utfører handling umiddelbart på rattet, slik at funksjonen kan fortsette å holde kjøretøyet i midten av kjørefeltet.

Hvis føreren ikke griper inn, utløser funksjonen vibrasjonen på rattet for å signalisere at kjøretøyet er i ferd med å bryte en linje, og at føreren må gripe inn umiddelbart.

Varsellampen 15 og venstre eller høyre linjeindikator 17 vises i rødt på instrumentpanelet.

Hvis kjøretøyet krysser en linje helt og beveger seg ut av kjørefeltet, settes filsentreringsfunksjonen i ventemodus. Ventemodus bekreftes med varsellampen 15 samt venstre og høyre linjeindikator 17 vist i grått på instrumentpanelet.

Deaktivering av filsentreringsfunksjonen

Filsentreringsfunksjonen er deaktivert når:

- du trykker på bryter 11. Funksjonens deaktivering bekreftes av at meldingen ”Fil sentrering deaktivert” vises i instrumentpanelet.

Merk: Hvis du trykker én gang på 11-bryteren, deaktiveres filsentreringsfunksjonen, men det påvirker ikke driften av Stop and Go adaptiv fartsholder;

- Stop and Go adaptiv fartsholder er deaktivert ADAPTIV FARTSHOLDER.

Merk: Hvis du trykker én gang på 10 -knappen, deaktiveres både Stop and Go adaptiv fartsholder og Filsentrering;

- systemet registrerer ikke lenger førerens hender på rattet i en periode på ca. 45 sekunder.

15 -varsellampen og venstre og høyre linjeindikator 17 forsvinner fra instrumentpanelet.

Midlertidig utilgjengelighet

Radaren kan registrere kjøretøy foran kjøretøyet. Systemet kan ikke fungere som det skal hvis radarregistreringsområdet er tilsmusset eller hvis signalet er avbrutt.

Hvis det er hindringer i radarregistreringsområdet eller radarsignalet forstyrres, vises meldingen ”Fremre radar ingen visbilitet” i instrumentpanelet og den Stop and Go adaptive fartsholderen avbrytes. Den grønne varsellampen forsvinner for å bekrefte at funksjonen er automatisk deaktivert.

Sørg for at radarområdet ikke er hindret (smuss, søle, snø, et dårlig festet skilt foran), bulket, endret (inkludert maling) eller skjult av et tilbehør som er montert på fremsiden av kjøretøyet (på grillen eller logo osv.).

Forholdene i visse geografiske områder kan hindre funksjonen, for eksempel:

- tørre soner, tunneler, lange broer eller dårlig belyste veier uten linjer, uten skilt eller trær i nærheten av;

- en militær- eller flyplassone.

Du må forlate disse områdene for at funksjonen skal fungere.

Hvis meldingen ikke slettes etter at motoren er startet igjen, må du kontakte en autorisert forhandler.

Funksjonsfeil

Hvis det oppdages en feil på filsentreringsfunksjonen, vises meldingen ”Fil sentrering må kontrolleres” i instrumentpanelet og funksjonen deaktiveres.

Funksjonen Stop and Go adaptiv fartsholder fortsetter å fungere.

Kontakt en autorisert forhandler.

Hvis det blir oppdaget en feil i funksjonen Stop and Go adaptiv fartsholder, vises meldingen ”Kontroller Fartsholder” i instrumentpanelet, og funksjonene Stop and Go adaptiv fartsholder og Filsentrering blir stanset midlertidig.

Kontakt en autorisert forhandler.

Hvis det blir oppdaget feil på én eller flere komponenter i systemet ”Motorvei- og trafikkhjelp”, blir varsellampen © vist i instrumentpanelet sammen med følgende melding (avhengig av typen feil):

- ”Fremre kamera må kontrolleres”;

- ”Fremre radar må kontrolleres”;

- ”Kamera/Radar må kontrolleres”;

- ”Kontroller Bil”.

Funksjonene Stop and Go adaptiv fartsholder og Filsentrering blir begge stanset midlertidig.

Kontakt en autorisert forhandler.

Funksjonen ”Motorvei- og trafikkhjelp” er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Dette systemet erstatter ikke føreren.

Denne funksjonen erstatter ikke under noen omstendighet førerens plikt til å overholde fartsgrenser og trygge avstander og til å utvise aktsomhet (føreren må alltid være klar til å bremse).

Føreren må alltid ha kontroll over kjøretøyet. Føreren må alltid tilpasse banen og hastigheten i henhold til omgivelsene og trafikkforholdene.

”Motorvei- og trafikkassistent” bruker funksjonen Stop and Go adaptiv fartsholder og Filsentrering. Den må bare brukes på en motorvei eller en vei med flere kjørefelt (atskilt med en sperre).

Den må ikke brukes når det er mye trafikk, på svingete eller glatte veier (hålke, vannplaning, grus) eller i dårlig vær (tåke, regn, sidevind osv.).

Det er fare for ulykker.

Funksjonen ”Motorvei og trafikkhjelp” er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Den kan ikke under noen omstendigheter erstatte førerens ansvar for å kjøre aktpågivende, følge fartsgrensene og holde trygg avstand.

Føreren må alltid ha kontroll over kjøretøyet.

Føreren må alltid tilpasse banen og hastigheten i henhold til omgivelsene og kjøreforholdene, uavhengig av systemindikasjoner.

Bortsett fra linjer som avgrenser kjørefelt, blir trafikkindikatorer (trafikklys, trafikkskilt bortsett fra fartsgrenseskilt innenfor grensene for systemets registreringskapasitet, fotgjengeroverganger, etc.) ikke gjenkjent av systemet. Disse utløser verken varsler eller andre reaksjoner fra systemet.

”Motorvei- og Trafikkassistent” bruker funksjonen Stop and Go adaptiv fartsholder og Filsentrering. Systemet skal ikke under noen omstendigheter betraktes som en hindringsoppdager eller et kollisjonshindrende system.

Funksjonen Motorvei- og trafikkassistent skal kun brukes på motorveier eller veier der flere kjørefelt er atskilt med en sperre.

Systemservice og reparasjoner

- Ved et sammenstøt kan radaren og/eller kameraet komme ut av stilling og få nedsatt funksjon. Deaktiver systemet og kontakt en autorisert forhandler.

- Alle arbeider i området rundt radaren og/eller kameraet (skifte, reparasjoner, justering av frontruten, lakkering etc.) må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Deaktivere systemet

Du må deaktivere systemet hvis:

- ved kjøring i kraftig vind;

- kjøretøyet blir tauet (havari);

- kjøretøyet tauer en tilhenger eller campingvogn;

- kjøretøyet kjøres i en tunnel eller i nærheten av en metallstruktur;

- kjøretøyet ankommer en bomstasjon, et veiarbeidsområde eller på et smalt kjørefelt;

- kjøretøyet kjøres opp eller ned en svært bratt bakke;

- sikten er dårlig (sterkt sollys, tåke osv.);

- værforholdene er dårlige (regn, snø, sidevind o.l.);

- kjøretøyet kjøres på glatt underlag (regn, snø, grus o.l.);

- kameraområdet er skadet (f.eks. innvendig eller utvendig frontruteområde); frontruten er sprukket eller forvrengt;

- radarområdet er skadet (støt etc.);

- overflaten på rattet er skadet eller fuktig.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, må du deaktivere det og kontakte en autorisert forhandler.

Eksempler på forhold som kan påvirke eller forstyrre systemet:

- hindring på frontruten eller i radarområdet (av smuss, is, snø, kondens o.l.), kontroller ofte renslighet og tilstanden på frontruten, vindusviskerblader og støtfangeren foran;

- komplekse miljøer (f.eks. tunneler);

- krevende værforhold (snø, mye regn, hagl, hålke o.l.);

- dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.);

- Dårlig kontrast mellom kjøretøyet foran og området rundt (f.eks. hvitt kjøretøy i et område med snø osv.);

- blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.);

- smal eller svingete vei (krappe svinger osv.)

- tjærelinjene oppdaget som en linje av systemet;

- kjørefelt som smalner inn / utvides

- veimerkinger som er slitte, har lav kontrast eller er plassert langt fra hverandre (linjene er delvis utvisket osv.);

- flere markeringer på veien (veiarbeidsområde, glatte veier som kobler til tilstøtende motorveier, harde kanter osv.)

- trafikkskilt som ikke inkluderer en pil, som er på en avkjørsel fra motorveien;

- et område med lav signalstyrke som gjør det umulig å geografisk plassere kjøretøyet eller kart som ikke er oppdatert;

- et langsommere kjøretøy med betydelig ulik hastighet;

- bruk av matter som ikke er tilpasset kjøretøyet På førersiden må du bare bruke matter som er egnet for kjøretøyet, festet med forhåndstilpassede komponenter og kontrollere tilpasningen regelmessig. Ikke legg én matte over en annen. Det er fare for at de kan kile seg fast i pedalene.

I disse tilfellene kan systemet feilaktig gripe inn.

- Fare for uønsket bremsing eller akselerasjon.

- Fare for uønsket, feil korrigering eller ingen korrigering av kjøreretningen.

Mange uforutsette situasjoner kan påvirke systemdriften. Enkelte gjenstander eller kjøretøy som kan vises i kamera- eller radarregistreringssonen, kan tolkes feil av systemet, noe som kan føre til upassende akselerasjon eller bremsing.

Du bør alltid være oppmerksom på plutselige hendelser som kan oppstår når du kjører. Hold alltid kjøretøyet under kontroll ved å holde føttene i nærheten av pedalene og hendene på rattet, slik at du er klar til å handle i alle tilfeller.